Odpowiedzi na pytania

05 / 12 / 2018 - Adam Chmiel

Szanowny Panie Burmistrzu, czy mogę za pośrednictwem niniejszego serwisu wnioskować o zmianę projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej okres do 2034 r. poprzez wpisanie zadania związanego z przebudową drogi gminnej w Smardzowie tj. ulicy Jagodowej do standardu drogi z nawierzchnią asfaltową lub brukowaną ? Z poważaniem Adam Chmiel

11 / 12 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że Pana zapytanie będzie potraktowane jako wniosek do zmiany WPF w trakcie prac nad zmianą WPF i projektem budżetu na 2019 rok.

02 / 12 / 2018 - Anna Moc

Dzień dobry, proszę o informacje czy planuje Pan założenie szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej w gminie lub umożliwić dzieciom powrót z Wrocławia. Ok godz. 15 jest problem z dostaniem się do autobusu relacji Galeria Dominikańska-Święta Katarzyna. Autobus robi się luźniejszy w Lamowicach.

11 / 12 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” dnia 2 grudnia 2018 r. w sprawie szkoły ponadgimnazjalnej uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatu. W związku z tym, to Starosta Powiatu Wrocławskiego - Pan Roman Potocki jest osobą właściwą do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu udostępniono formularz „Zapytaj Starostę” (link: http://www.powiatwroclawski.pl/strona-41-zapytaj_staroste.html ), poprzez który można zwrócić się z zapytaniem do Pana Starosty w sprawach należących do zadań Powiatu Wrocławskiego. Odpowiadając na drugą część Pani pytania dotyczącą komunikacji publicznej, uprzejmie informuję, że z dniem uruchomienia komunikacji publicznej przez Gminę Siechnice modyfikacji ulegnie rozkład jazdy. Autobusy z przystanku Galeria Dominikańska we wskazanym przez Panią zakresie czasowym będą odjeżdżały o godz.14:38, 15:38 i 16:38. Zmiana ta jest wynikiem przeprowadzonych badań i analiz wykonanych przez firmę zewnętrzną oraz uwzględnia oczekiwania mieszkańców zgłaszane w czasie konsultacji społecznych. Mam nadzieję, że wprowadzona korekta wpłynie pozytywnie na przyszłe rozmieszczenie potoków pasażerskich i poprawi komfort podróży.

16 / 10 / 2018 - Paula Chorążyczewska

Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, kiedy planowana jest rozbudowa drogi przy ulicy Żernickiej w Radomierzycach, zwłaszcza stworzenie infrastruktury chodnikowej? Kolejne moje pytanie, dlaczego oświetlenie przy ulicy Żernickiej będzie dopiero w nowym roku, choć obiecane było jeszcze w tym. Pozdrawiam

03 / 12 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w zakresie przebudowy ul. Żernickiej w Radomierzycach informuję, że Zarządcą tej ulicy jest Starosta Powiatu Wrocławskiego i to do jego obowiązków jako Zarządcy drogi należy budowa lub przebudowa oraz utrzymanie dróg powiatowych. W związku z tym pytanie o plany przebudowy tej drogi proszę skierować do Starosty. Gmina Siechnice systematycznie wnioskuje do Starosty Powiatu Wrocławskiego o budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy. Jeżeli Powiat Wrocławski w roku przyszłym i kolejnych latach będzie realizować jak w latach poprzednich program budowy chodników przy finansowym wsparciu gmin to zostanie złożony wniosek o ujęcie w programie budowy chodnika wzdłuż ul. Żernickiej. W odniesieniu do opóźnień w budowie oświetlenia drogowego przy ul. Żernickiej w miejscowości Radomierzyce informuję, że wynika to ze skomplikowania zadania przy tworzeniu opracowania projektowego związanego z pozyskaniem odpowiedniej dokumentacji i uzgodnień co znacznie wydłużyło termin otrzymania pełnej dokumentacji. Następnie w ramach przetargu został wyłoniony Wykonawca firma ETEC Sp. z o.o., który zgodnie z umową w uzgodnionej kolejności wykonuje pięć zadań związanych z budową oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Termin końcowy realizacji budowy oświetlenia drogowego przy ul. Żernickiej w Radomierzycach przewidziany jest na dzień 15.02.2019 r. co wynika z nadchodzącego okresu zimowego i dużego prawdopodobieństwa niesprzyjających warunków atmosferycznych do wykonywania prac ziemnych. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą na wykonywanie powyższych prac zadanie zostanie zrealizowane przed ustalonym terminem umownym.

03 / 10 / 2018 - Mariusz Tyrala

Witam Pan Burmistrzu. Niestety nie wiem która komorka zajmuje się planowaniem drog znakow i bezpiecznymi rozwiązaniami na drogach ( ronda ,spowalniacze etc) . Dlatego zwracam się z goraca prosba o pomoc lub wskaznie odpowiedniego kontaku . Jestem jednym w kilkuset rodzicow którzy każdego ranka podrzucają dzieci do przedszkola i szkoły w Zernikach Wroclawskich na ulicy Kolejowej . Kazdego ranka wielu rodzicow i dzieci naraze się na niebezpieczeństwo na drodze gdyż skrzyżowanie ulicy Strzelinskiej i Kolejowej jest bardzo niebezpieczne i tak ze do tej pory nikt tam nie zginal jest cudem. Z jednej jak i z drugiej strony ulicy Strzelinskiej ciagna się sznury samochodow jadących na Strzelin lub na Wroclaw przyczym jada z dość duza predkoscia - wyjazd dla rodzicow z ulicy Kolejowej jest bardzo utrudniony i niebezpieczny -nie pomoga tez ograniczona widzocznosc rosnące duże drzewa. Moje pytanie jest dosyć proste do kogo moglbym się zwrocic o pomoc w celu polepszania wyjazdu mysle tutaj o rondzie -sygnalizacji świetlnej -lub spowalniaczach albo innych rozwiązaniach o ktoych być może ja nie wiem . Dodam jedno ze to skrzyżowanie jest jednym z naj niebezpiecznych jakie widziałem we Wroclawiu i codziennie dochodzi tam do sytuacji bardzo niebezpiecznych i kolizji. Będę wdzięczny za jakakolwiek wskazowke lub pomoc i licze ze może jednak możemy razem poprawić bezpieczeństwo na drodze. z poważaniem Mariusz Tyrala ( tata 2 uczennic ).

30 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 3 października 2018 r. uprzejmie informuję, że ulica Kolejowa jest drogą powiatową nr 1939D, natomiast ulica Strzelińska jest drogą wojewódzką nr 395. Zarządcą ulicy Kolejowej jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, a ulicy Strzelińskiej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zgodnie z art. 25. 1. ustawy o drogach, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. 2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji -ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania. 3. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogami publicznymi, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy autostrady lub drogi ekspresowej. 4. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 3, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania. W związku z powyższym Pana wniosek zostanie skierowany do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu do rozpatrzenia i wykonania według kompetencji. Informuję również, iż zostały przeprowadzone rozmowy w w/w instytucjach w sprawie planów przebudowy przedmiotowego skrzyżowania. W najbliższym czasie tj. w latach 2019-2021 nie są planowane żadne inwestycje i remonty w ciągu drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Nadmieniam również, że przed remontem drogi wojewódzkiej w latach 2011-2012 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu chciała pozyskać grunty od mieszkańców na wykonanie poszerzenia drogi w obrębie miejscowości Żerniki Wrocławskie. Poszerzenie miało zawierać rozwiązania prawo i lewoskrętu na przedmiotowym skrzyżowaniu. Wzdłuż budynków miały być montowane ekrany akustyczne. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Żernik Wrocławskich skutecznie protestowało poprzez zbieranie podpisów i pisanie petycji do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o zaniechanie takiego rozwiązania. Brak zgody na wykup gruntów pod poszerzenie drogi spowodował, że wykonano tylko remont w granicach istniejącego pasa drogowego, po starym śladzie. Gmina Siechnice nie ma zaplanowanych w budżecie oraz w wieloletniej Prognozie Finansowej środków na sfinansowanie realizacji proponowanych przez Pana rozwiązań w zastępstwie zarządców dróg wyższego rzędu.

02 / 11 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Panie Burmistrzu, w pierwszej kolejności chciałbym pogratulować wygranej w wyborach i życzyć samych sukcesów w nowej kadencji! Dodatkowo chciałbym podziękować za wyrównanie ul. Polnej, Jastrzębie i Prostej. Pytania dotyczą Świętej Katarzyny: 1) Proszę o naprawę znaku "Strefa ograniczenia prędkości 30 km" na skrzyżowaniu ul. Polej / ul. Jastrzębiej (ktoś ściągnął znak) 2) Czy jest możliwość umieszczenia "lustra" dla osób które wjeżdżają na ul. Kolejową z ul. Prostej? Lewa strona jest całkowicie niewidoczna, a przez to, że ul. Kolejowa jest już utwardzona - ma teraz pierwszeństwo. 3) Czy jest możliwość zamontowania barierki ochronnej przy rowie na ul. Prostej - zaraz przy zjeździe z ul. Kolejowej. Zjazd z ul. Kolejowej ma >90 stopni, jest nieoświetlony i nie widać prawej krawędzi jezdni, bardzo głębokiego rowu. Od strony ul. Kolejowej są już umieszczone takie barierki. 4) Wiem, że w przyszłym roku ma być zagospodarowany teren wokół dworca PKP (droga, parkingi itd.) ale w chwili obecnej ten teren jest bardzo trudny do pokonania wózkiem dziecięcym (bardzo dużo maluszków jest w tej części Św. Katarzyny) po opadach deszczu zwłaszcza.. Czy jest możliwość zrobienia nawet wąskiej ścieżki z tłucznia między ul. Kolejową (tam gdzie kończy się nawierzchnia bitumiczna), a dworcem PKP. Niech biegnie po linii prostej, pagórkiem (zdjęcie drogi po deszczu i widok z góry: https://imgur.com/a/K7lAOWk). Rozwiąże to problem dojścia do Przychodni, Żłobka, PKP, Apteki, Biedronki bez dodatkowego kilometra. Mieszkańcy byliby wdzięczni. Proszę o ustosunkowanie się w punktach do każdego pytania. Dziękuje. Pozdrawiam

30 / 11 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 2 listopada 2018 r. uprzejmie dziękuję za życzenia i gratulacje. Informuję również: 1). Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości 30km” i znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” zostały ponownie ustawienie. 2). Poprawa bezpieczeństwa wyjazdu z ul. Prostej zostanie wykonana w najbliższym czasie poprzez wycinkę krzaków, chwastów, samosiejek z trójkąta widoczności. 3). Zostaną zamontowane dodatkowo 2 barierki ochronne U-12 tj. 5 m wzdłuż ulicy Prostej od ustawionych już barierek ochronnych. 4). Pobocze gruntowe na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do istniejącego chodnika w ciągu ul. Kolejowej zostanie zlecone do naprawy w możliwie najkrótszym terminie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za niedogodności przepraszam.

07 / 11 / 2018 - Marek Gomułka

proszę o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji drogowej- mianowicie w Groblicach na ulicy Zacisze na podłożu tłuczniowym został ułożony dywanik asfaltowy, co bezdyskusyjnie powoduje że w/w ulica ma nawierzchnię twardą (nazewnictwo Prawa o ruchu drogowym). Ulice prostopadłe (Chabrowa i Kasztanowa) są wykonane na podbudowie z gruzu kamiennego i pokryte warstwą tłucznia granitowego 0-31,5. Pytanie jest z kategorii o ruchu drogowym - jak traktować połączenia obu ulic, czy są równorzędne czy jednak z tłucznia podporządkowane (a wtedy wg kodeksu droga gruntowa)?. Przy okazji proszę o informację czy są plany wykonania progów zwalniających na ulicy Zacisze, które bardzo by się przydały dla bezpieczeństwa poruszających się dzieci po drodze bez chodnika; pozdrawiam serdecznie

21 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.11.2018 oraz 07.11.2018, w sprawie pierwszeństwa ruchu w obrębie ul. Zacisze i dochodzących do niej ul. Chabrowej i ul. Kasztanowej, w Groblicach wyjaśniam, iż zgodnie z art.2 pkt2 USTAWY Prawo o ruchu drogowym, droga twarda, to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m. Inne drogi są drogami gruntowymi. Tak więc droga o nawierzchni tłuczniowej jest drogą gruntową (w tym przypadku ul. Chabrowa i ul. Kasztanowa), a więc wyjeżdżający z niej kierowcy na drogę twardą (w tym przypadku ul. Zacisze o nawierzchni bitumicznej), powinni ustąpić pierwszeństwa pojazdom na drodze twardej. Odnośnie progów spowalniających, pragnę poinformować, iż planowane jest wykonanie, w bieżącym roku, progu spowalniającego płytowego, w ciągu ul. Zacisze, na odcinku pomiędzy ul. Kasztanową, a ul. Pogodną. Szczegółowa lokalizacja została wskazana przez Radę Sołecką.

13 / 10 / 2018 - anna

Dzień dobry, chciałabym zapytać, czy w związku z naprawą nawierzchni w Żernikach Wrocławskich ul. Wierzbowej, Wiosennej, Brzozowej naprawiona będzie też ulica Jesionowa? Jednocześnie chciałabym zapytać, kiedy zostanie zamontowane oświetlenie na ul. Jesionowej. Dni są coraz krótsze i powrót dzieci ze szkoły po zmroku jest niemożliwy a biorąc pod uwagę niedawne wydarzenie na rondzie w Iwinach (zgwałcenie dziewczyny), my rodzice bardzo boimy się o nasze dzieci.

21 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że naprawa nawierzchni ul. Jesionowej w Żernikach Wrocławskich została zlecona do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg, w zakresie likwidacji dziur, ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, z nadaniem lub wykształceniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z zagęszczeniem mechanicznym. Termin realizacji przedmiotowej umowy, to 30 listopada b.r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W odniesieniu do sprawy budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jesionowej w Żernikach Wrocławskich informuję, że wykonanie opracowania projektowego oraz jego realizacja zostały ujęte w „PLANIE ROZBUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO” na terenie Gminy Siechnice. Zgodnie z założeniami powyższego planu, realizacja budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jesionowej zaplanowana jest po 2020 r.

18 / 10 / 2018 - R. Górecki

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o informacje dlaczego pańscy urzędnicy nie odpowiadają na e-maile ? Pierwszą wiadomość wysłałem 04.09.18, monit wysłałem 14.09 i do dziś na żadną z nich nie ma odpowiedzi (18.10.2018r). Logicznym jest, że skoro urząd podaje adres e-mail do korespondencji to rzecz powinna działać. Tymczasem j.w. Powtórzę zatem pytanie zadane w mailu z 14.09 - jakie są rokowania dla wykonania nawierzchni ul. Zachodniej w kontekście topiących się samochodów i brnących w błocie pracownikach tamtejszym zakładów przemysłowych ?

13 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 18.10.2018 przede wszystkim pragnę przeprosić za opóźnianie w udzieleniu odpowiedzi, ale niektóre zgłaszane sprawy wymagają dogłębnej analizy przez kilka wydziałów urzędu aby przygotować wyczerpująca odpowiedź. Jednocześnie pragnę wyjaśnić działanie formularza ZAPYTAJ BURMISTRZA. Został on stworzony aby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do komunikowania się ze mną. Daje on możliwość zgłaszania uwag i zadawania pytań korzystając z elektronicznej formy komunikacji. Pracownicy poszczególnych wydziałów nie mają jednak umocowań aby samodzielnie odpowiadać pytającym. Wszystkie odpowiedzi są akceptowane przeze mnie a następnie umieszczane na stronie internetowej Gminy Siechnice. Przechodząc do meritum i odpowiadając na Pana pytanie informuję, że przygotowujemy się do przebudowy ul. Zachodniej jednak sprawa nie jest prosta ze względu na bardzo wąski pas drogowy i konieczność wykupu gruntów. Ulica Zachodnia jest drogą dojazdową do terenu przemysłowego. Drogą tą odbywa się głównie ruch ciężki, samochodów obsługujących zlokalizowane tam przedsiębiorstwo. Celem planowanej przebudowy jest wykonanie szerokiej drogi umożliwiającej swobodne mijanie się dwóch samochodów ciężarowych. Na przeszkodzie stoi jednak wykup dwóch działek. Właściciel jednej z nich zmarł pozostawiając kilku spadkobierców, którzy nie dopełnili jeszcze procedury spadkowej. W przypadku drugiej działki występuje rozbieżność między zapisami w księgach wieczystych a ewidencja gruntów co do właściciela nieruchomości, którą może zweryfikować tylko prawowity właściciel. Niestety nie możemy w tych przypadkach skorzystać z procedury ZRID ponieważ wywłaszczyć można jedynie prawowitego właściciela, który w tych wypadkach jest nie ustalony. W związku z powyższym na chwilę obecną nie mogę udzielić odpowiedzi kiedy będzie wykonywana przebudowa ul. Zachodniej w Siechnicach. Gmina cały czas monituje temat wzywa właścicieli do uregulowania stanu prawnego.

10 / 10 / 2018 - Anna Moc

Panie Burmistrzu, na stronie DSDiK znajduje się informacja o unieważnieniu przetargu na wykonanie sygnalizacji świetlnej na wschodniej obwodnicy (na wysokości Świętej Katarzyny -Zacharzyc). Proszę o informację: w jaki sposób szczególnie w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym poprawi Pan bezpieczeństwo

06 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani Anna Moc W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.10.2018 w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 (wschodnia obwodnica Wrocławia) z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna uprzejmie informuję, iż (zgodnie z przepisami prawa) za bezpieczeństwo na przedmiotowym skrzyżowaniu odpowiedzialność ponosi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. DSDiK, w dniu 25.10.2018, drogą elektroniczną, poinformowało zarówno Gminę Siechnice jak i Szanowną Panią, iż przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu został powtórzony, wykonawca wyłoniony, umowa na realizację została podpisana, zakończenie budowy planowane jest na 30.11.2018. Pragnę dodać iż jest to oczekiwany skutek licznych i słusznych monitów mieszkańców Gminy Siechnice, Rady Osiedla Święta Katarzyna, Rady Sołeckiej Zacharzyc i moim. Wielokrotnie kierowałem pisma do Marszałka Województwa oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego o poprawę stanu bezpieczeństwa na nowo wybudowanym skrzyżowaniu, bez wątpienia wadliwie zaprojektowanym. Liczne, wprowadzane zmiany organizacji ruchu nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Zabiegałem o zastosowanie rozwiązania tj. wykonania sygnalizacji świetnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. W związku z tym, że DSDiK nie było w stanie udźwignąć kosztów budowy sygnalizacji samodzielnie (a czas odgrywa tutaj ogromną rolę), Gmina Siechnice postanowiła udzielić pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu, w kwocie 50 tyś. zł. W tym celu zostało zawarte stosowne porozumienie. Mam nadzieję, iż realizacja zadania zostanie pozytywnie zakończona w terminie do 30.11.2018

05 / 10 / 2018 - Mateusz G.

Dzień dobry, chciałbym zapytać kiedy zostanie wyrównana droga na ulicy Polnej w Groblicach. Stan drogi jest w fatalnym stanie. Po tegorocznych opadach deszczu praktycznie na całej długości utworzyły się olbrzymie koleiny. Najgorsza sytuacja jest na początku i końcu ulicy. Zbliża się zima i stan ten będzie się tylko pogarszał. Pozdrawiam

05 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 5 października 2018 r. w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulicy Polnej w miejscowości Groblice uprzejmie informuję, że naprawa nawierzchni została zlecona w ramach bieżącego utrzymania dróg. Naprawa przewiduje likwidację ubytków, wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, zruszeniem podłoża, profilacji z zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Termin realizacji naprawy do 8 listopada 2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

03 / 09 / 2018 - Łukasz Kumor

Witam, prosze o informacje kiedy zostanie wyczyszczone koryto rzeki "zielona" w obrebie Prawocin w Siechnicach. Koryto jak same brzegi rzeki sa zarosniete uniemozliwiajac przeplyw wody. Czy przewidziane jest systematyczne czyszczenie dna i brzegow rzeki? Pozdrawiam

02 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że instytucją odpowiedzialną za utrzymanie rzek, w tym rzeki Zielonej, jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jednocześnie informuję, że PGW Wody Polskie w 2018 roku przeprowadzi konserwację rzeki Zielonej (do tut. urzędu w dniu 21.08.2018 r. został przekazany przedmiar prac), jednak nie znam dokładnego terminu przeprowadzenia tych prac. Od 2012 roku na mocy zawartych porozumień, najpierw z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, a od 2018 roku z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Siechnice partycypuje w kosztach utrzymania rzeki Zielonej mimo, iż jest to zadanie administracji rządowej a nie jednostek samorządu terytorialnego.

04 / 09 / 2018 - Mateusz Jabłoński

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o informację jak zostały rozdysponowane przewidywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice nakłady w wysokości ponad 1.750.000 zł m. in. na ul. Polną. Z wcześniejszych wpisów na tym portalu wynikało, że ul. Polna w Iwinach ma być ulicą asfaltową z chodnikiem, podczas gdy obecnie montowane są płyty betonowe. Proszę o informację czy pokrycie ul. Polnej jest dalej aktualne i czy jest związane z planowanym przedsięwzięciem dotyczącym nowej stacji PKP Iwiny - Lamowice.

25 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gmina Siechnice w latach 2017 – 2018 przeznaczyła środki opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2017 i 2018 na zadaniu pn. „Budowa dróg i ulic w Gminie - w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny – Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Grobilcach” na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: - „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Polnej w Iwinach” – 154 857,00 zł brutto, - „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy, rozbudowy i przebudowy ulicy Miodowej w Iwinach” – 65 450,00 zł brutto, - „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice” – 1 980 300,00 zł brutto, - „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID do przystanku kolejowego Iwiny w ramach zadania – Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny, gmina Siechnice” – 25 830,00 zł brutto. Gmina Siechnice poniosła również niezbędne dla prawidłowej realizacji koszty dodatkowe związane z wykonaniem ww. zadań w tym m.in. za nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, opłaty przyłączeniowe itp. Jednocześnie informuję, że zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018 r. najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach w pełnym przekroju ulicznym tj. budowę jezdni o szerokości 6,0 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego jest rok 2020. W ramach bieżącego utrzymania drogi ulicy Polnej w terminie do 30 września 2018r. została ułożona tymczasowa nawierzchnia o szerokości 4,5 m z żelbetonowych płyt drogowych na odcinku od ulicy Makowej do ulicy Wiosennej.

13 / 09 / 2018 - Arek

Panie Burmistrzu. Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie są prace związane z wykonaniem zjazdu z DK94 w drogę polną, która nosi nazwę ul. Pogodnej w Groblicach. Zjazd obiecywał pan w 2016 że będzie wykonany, jest prawie koniec 2018 roku a zjazdu w normalnym standardzie brak. Tłumaczył się pan wcześniej ustaleniami z GDDiK, potem projektami, itp. Proszę o podanie dokładnej daty kiedy zostanie wykonany zjazd na ul. Pogodną ( mam na myśli dostosowanie go do standardów technicznych drogi / zjazdu i wylanie go asfaltem). Ponadto kiedy zostanie zmieniona sygnalizacja pozioma ( na linie ciągłe). Wydaje mi się, że przetarg się odbył, projekt miał być już dawno wykonany. Ja chcę znać dokładną datę wykonania. Ciągłe "mydlenie" oczu doprowadzi kiedyś do tragedii - chyba, że panu na tym zależy, żeby ktoś tam zginął, bo jak Pan wie wypadków było już kilka. Czy nie zależy Panu na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy? Proszę o poważne podejście do mojego pytania i rzetelną odpowiedź.

25 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zadane mi w dniu 13.09.2018 pytanie dotyczące przebudowy zjazdów na drogę DK94 w miejscowości Groblice udzielam szczegółowej informacji. W dniu 30.12.2016 podpisałem umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji wykonawczo - projektowej, dokonanie wszystkich stosownych uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o braku sprzeciwu dla potrzeb przebudowy zjazdów z drogi krajowej DK94 w Groblicach. Umowa dotyczyła następujących zjazdów : Nr 1. ul.Opolska działki 322 i 34/3 Nr 2. ul.Słoneczna działka 335/6 Nr 3. ul.Pogodna działki 335/1 i 120/5 Nr 4. ul.Polna działki 324/3 i 148/7 Zezwolenia w formie decyzji administracyjnych od GDDKiA na przebudowę zjazdu nr 4 i nr 3 otrzymaliśmy w dniu 06.07.2017, w dniu 07.07.2017 dla zjazdu nr 1, a w dniu 10.07.2017 dla zjazdu nr 2. GDDKiA w wystawionych decyzjach określiła warunki techniczne przebudowy zjazdów, w tym m.in. konieczność uzgodnienia odwodnienia zjazdów w Rejonie Oleśnica. W dniu 17.07.2017 projektant wystąpił do Rejonu Oleśnica o uzgodnienie dokumentacji rozwiązania odwodnienia zjazdów. W dniu 01.09.2017 otrzymał z Rejonu Oleśnica uzgodnienie dla wszystkich zjazdów . Projektant rozpoczął procedurę zatwierdzania projektu wykonawczo-technicznego w GDDKiA. W dniu 03.10.2017 otrzymał ostateczne zatwierdzenie dla zjazdu nr 3, 1, 2. Dla zjazdu nr 4 wydano negatywne uzgodnienie i wezwano do dokonania zmian w złożonym do uzgodnienia projekcie . W dniu 22.11.2017 dla zjazdu nr 1,2,3 złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W dniu 06.12.2017 Wojewoda Dolnośląski wniósł sprzeciw do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zjazdu nr 1,2,3, W dniu 22.12.2017 wniosłem odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zjazdu nr 1,2,3. W dniu 26.03.2018 otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzję utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy dla zjazdu nr 1,2,3 W dniu 04.04.2018 GDDKiA wydała ostateczne uzgodnienie projektu technicznego dla zjazdu nr 4. Dalszych etapów dla zjazdu nr 4 nie procedowano. Chciałbym wyjaśnić teraz w kilku słowach dlaczego nie otrzymaliśmy zgody na realizację prac. Oczywiście chodzi o interpretację istniejących przepisów. Gmina w swoim zamierzeniu chciała wykonać nawierzchnię bitumiczną na istniejącej nawierzchni tłuczniowych na niewielkim odcinku od 10-20 mb. umożliwiającą bezpieczne włączanie się do drogi krajowej oczekującym pojazdom. Obecnie jest to utrudnione ze względu na różnicę wysokości między drogami gminnymi a drogą DK94, która jest podwyższona oraz z powodu nawierzchni z tłucznia, która usuwa się spod kół pojazdów podczas ruszana. Zakres przewidywanych prac był niewielki a zadanie zakwalifikowaliśmy jako przebudowa zjazdów. Taką interpretację podtrzymała GDDKiA, która procedowała ten temat jako przebudowę istniejących zjazdów. Niestety Wojewoda Dolnośląski zinterpretował zaistniałą sytuacje inaczej. Potraktował zadanie jako przebudowę dróg gminnych z drogą krajową i zażądał kompleksowego projektu zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w pełnym zakresie pasa drogowego. Należy dodać iż plan miejscowy przewiduje dwa ronda i dwie drogi o przekroju ulicznym. Przy tego typu projektach prowadzenie prac budowlanych i wykonanie projektu należy do zarządcy wyższego szczebla czyli GDDKiA. Poza tym Gmina nie posiada środków na wykonanie zadania w tak dużym zakresie ( kilka milionów złotych na każde skrzyżowanie) zgodnie z wymaganiami Wojewody Dolnośląskiego. Podsumowując powyższe Gmina Siechnice nie może obecnie wykonać zjazdów w nawierzchni bitumicznej. Z informacji otrzymanych od GDDKiA wynika, iż zarządca ten planuje w nadchodzących latach kompleksową przebudowę DK 94 na odcinku Radwanice – gmina Siechnice i Oława. W październiku 2017 pisemnie przekazaliśmy więc nasze uwagi dotyczące tej inwestycji do uwzględnienia w przygotowywanych dokumentach. Wśród wielu uwag wskazaliśmy również konieczność wykonania utwardzonego skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ulicą Opolska, ul. Słoneczną, ul. Pogodną i ul. Łąkową jako zarządcy wyższego szczebla. Gmina w dalszym ciągu będzie wykonywać prace utrzymaniowe na wszystkich zjazdach. Obecnie zostało wystawione zlecenie na wykonanie wyrównania nawierzchni tłuczniowej z terminem wykonania do 25 października 2018 przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Może Pan również zwrócić się bezpośrednio do GDDKiA w celu przyśpieszenia tematu. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186 53-139 Wrocław tel. +48 71 334 73 00 fax: +48 71 367 17 69 e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl Za stan drogi i jej bieżące utrzymanie odpowiadają służby liniowe tj. Rejon Oleśnica Krzysztof Balicki – Kierownik Barbara Czarnecka - Zastępca Kierownika ul. Wojska Polskiego 52E 56-400 Oleśnica tel. +48 71 314 20 28 fax: +48 71 314 31 61 e-mail: rdk.olesnica@gddkia.gov.pl

30 / 09 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry, dlaczego ul. Prosta, ul. Polna i ul. Jastrzębia nie zostały wyrównane do 31.08.2018 zgodnie z Pana deklaracją? Pytanie było z dnia 02.08.2018, a odpowiedź Pana ukazała się w dniu 22.08.2018 Pozdrawiam

25 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 30 września 2018 r. uprzejmie informuję, że nawierzchnie dróg gminnych ulica Polna, Prosta, Jastrzębia w miejscowości Święta Katarzyna nie zostały naprawione w ramach robót gwarancyjnych w zakresie likwidacji dziur materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm w terminie do 31.08.2018 r. Za nieterminowe wykonanie napraw na przedmiotowych ulicach winę ponosi Wykonawca i zgodnie z zapisami umowy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec Wykonawcy. . Została zlecona ponowna naprawa nawierzchni z terminem realizacji do 28.10.2018 r. Za niedogodności i utrudnienia związane z opóźnieniem w naprawie uprzejmie przepraszam.

25 / 09 / 2018 - Adam Chmiel

Szanowny Panie Burmistrzu, czy istnieje szansa wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej naszej gminy zadania polegającego na wykonaniu ulicy Jagodowej w Smardzowie w standardzie ulicy asfaltowej ? Z poważaniem Adam Chmiel

17 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza”- www.siechnice.gmina.pl, z dnia 25.09. informuję, że aktualnie nie zaplanowano wykonania asfaltu ulicy Jagodowej w Smardzowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2019-2021. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość złożenia wniosku o ujęcie w/w zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024.

30 / 09 / 2018 - Arkadiusz G.

W związku z tym, że PKP kończy odnawiać dworzec kolejowy proszę o informację kiedy gmina zamierza przystąpić do swoich działań związanych z węzłem multimodalnym w Św. Katarzynie? Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć dlaczego gmina przesunęła termin realizacji? (w oświadczeniu od pkp uzyskaliśmy takie informacje)

17 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” informuję, że dokumentacja projektowa węzła multimodalnego w Św. Katarzynie jest w trakcie wykonywania. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 28 grudnia 2018 r. Bezpośrednio po pozyskaniu dokumentacji projektowej przystąpimy do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec listopada 2019 r. Pierwotny termin zakończenia robot budowlanych uległ przesunięciu z uwagi na czas trwania procedur wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz czas trwania samych prac projektowych na etapie uzgodnień z zewnętrznymi gestorami sieci.

11 / 09 / 2018 - Anna Tabaka

Chciałabym się dowiedzieć czy w Siechnicach planowana jest budowa basenu krytego. Tak aby młodzież szkolna miała możliwość nauki pływania w ramach lekcji w-f lub po lekcjach. Czy przy nowo-budowanej szkole podstawowej powstanie basen?

16 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że przy będącej aktualnie w budowie szkole podstawowej w Siechnicach, która przeznaczona będzie dla 600 dzieci wybudowana zostanie również ogólnodostępna sala gimnastyczna oraz dwa place zabaw. Z uwagi na wielkość działki, na której powstaje szkoła, nie ma możliwości wybudowania przy niej basenu krytego. Budowa basenu krytego jak i lodowiska w Siechnicach jest przeze mnie rozważana i jeżeli środki finansowe Gminy na to pozwolą, to budowa ta możliwa będzie po 2022 r.

24 / 09 / 2018 - Jacek Gagaczowski

Witam. Nawiązując do rozmowy na zebraniu w Iwinach w dniu 21.09.2018 proszę o informację, czy w projekcie przebudowy ulicy Polnej w Iwinach uwzględniona została możliwość podpięcia kanalizacji deszczowej oraz kanałów teletechnicznych z bocznych ulic (należących do Gminy)? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

16 / 10 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej „Budowy ulicy Polnej w Iwinach” została uwzględniona możliwość wpięcia do ciągu głównego kanalizacji deszczowej oraz kanału teletechnicznego z bocznych ulicy gminnych, ale bez możliwości odbioru wód opadowych i roztopowych z działek prywatnych.

11 / 09 / 2018 - Anna Tabaka

Czy planowana jest budowa lodowiska w Siechnicach?

16 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że przy będącej aktualnie w budowie szkole podstawowej w Siechnicach, która przeznaczona będzie dla 600 dzieci wybudowana zostanie również ogólnodostępna sala gimnastyczna oraz dwa place zabaw. Z uwagi na wielkość działki, na której powstaje szkoła, nie ma możliwości wybudowania przy niej basenu krytego. Budowa basenu krytego jak i lodowiska w Siechnicach jest przeze mnie rozważana i jeżeli środki finansowe Gminy na to pozwolą, to budowa ta możliwa będzie po 2022 r.

04 / 09 / 2018 - Izabela Grzebieniak

Dzień dobry. Ponad pół roku temu wraz z przedstawicielami 3 osiedli w Groblicach, mieszczących się przy ul. Polnej spotkaliśmy się z Panem. Poruszyliśmy tematy: 1. doprowadzenia kanalizacji (do dnia dzisiejszego kilkadziesiąt rodzin korzysta odprowadza nieczystości do szamb, postawionych na terenach prywatnych osób, ponosząc za to dodatkowe opłaty). 2. naprawach nawierzchni ul. Polnej, która jest w opłakanym stanie. 3. poszerzeniu pasa, aby można było parkować auta - w tym momencie mieszkańcy, nie posiadając miejsc parkingowych, parkują na drodze lokalnej powodując utrudnienia w ruchu dwukierunkowym. 4. Stworzeniu chodnika i oświetlenia dla dzieci, które muszą dostać się do autokaru szkolnego. W ramach odpowiedzi mieliśmy do czerwca 2018 r. otrzymać informację i ew. projekty podłączenia kanalizacji. Niestety - nie ma żadnych informacji z Pana strony. Droga miała być równana co najmniej 2x w roku, a od naszego spotkania nie została ruszona, jest w naprawdę fatalnym stanie - wyjazd z podporządkowanej (przy kurniku) na drogę główną grozi uszkodzeniem auta, jazda ul. Polna w druga stronę podobnie. Poszerzenie miało być lada moment, tymczasem nie ma żadnych zmian. Rozpoczął się rok szkolny, a ani chodnika, ani oświetlenia jak nie było tak nie ma. Będę wdzięczna, mogąc usłyszeć Pana stanowisko w powyższych tematach.

09 / 10 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie: 1) doprowadzenia kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Polnej w Groblicach informuję, że za budowę i utrzymanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siechnice odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17. Po ostatnim spotkaniu z mieszkańcami osiedla przy ul. Polnej podjąłem decyzję o ujęciu w taryfie na lata 2018-2021 wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na tej ulicy. Zgodnie z informacjami do Dyrektora Technicznego ZGK Pana Radosława Bujaka projekt zostanie zlecony w październiku 2018 r., planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to czerwiec 2019 r. Realizacja robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej będzie ujęte w taryfie na lata kolejne po roku 2019. 2) naprawy nawierzchni ul. Polnej w Groblicach informuję, że istniejąca nawierzchnia tłuczniowa została naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg w miesiącu kwietniu br., druga naprawa planowana jest w pierwszej dekadzie miesiąca października w zakresie likwidacji dziur i ubytków z zagęszczeniem mechanicznym i nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. 3) poszerzenia pasa jezdni wykonanego z tłucznia, aby można było parkować samochody informuję, że na dzień dzisiejszy nie jest możliwe poszerzenie jezdni z nawierzchni tłuczniowej na ul. Polnej w Groblicach z uwagi na szerokość pasa drogowego, która wynosi ok. 5 m. W celu wykonania takiego poszerzenia Gmina Siechnice musi przejąć grunty pod przyszłą budowę drogi. 4) budowy chodnika na ul. Polnej w Groblicach informuję, że w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2018 nie ma zaplanowanych środków na ten cel, również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice w latach 2019-2021 nie ma zapisów odnośnie wydatków na wykonanie chodnika na tej ulicy. Budowa chodnika na dzień dzisiejszy nie jest możliwa z uwagi na szerokość pasa drogowego, która wynosi ok 5 m. 5) budowy oświetlenia ul. Polnej w Groblicach informuję, że obecnie opracowywany jest projekt oświetlenia drogowego. Umowny termin wykonania dokumentacji to 6 listopada 2018 r. Budowa oświetlenia ul. Polnej w Groblicach zostanie wpisana do planu budowy oświetlenia na terenie Gminy Siechnice na najbliższe lata.

19 / 09 / 2018 - Marcin N

Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym poruszyć dwie sprawy. Pierwsza to utrudnienia dla mieszkańców ulicy Kolejowej, Polnej i Nowej w Świętej Katarzynie na wjeździe i wyjeździe na i z tych ulic. Sytuacja występuje coraz częściej i spowodowana jest przez osoby, które odprowadzają i odbierają swoje pociechy do i z przedszkola w Świętej Katarzynie. Często osoby te zostawiają samochody na wjeździe i wyjeździe z tych ulic w taki sposób, że problemem jest poruszanie się samochodem osobowym mieszkańcom tych ulic. Ostatnio miała miejsce sytuacja, że sąsiad ciągnikiem z przyczepą nie mógł wjechać i dojechać do swojej posesji przez tak zaparkowane samochody. Rozumiem, że trzeba odprowadzić dzieci do przedszkola, ale nie powinno to oznaczać utrudnień z wyjazdem dla mieszkańców tych ulic bardzo proszę o zainteresowanie tą sytuacją straży miejskiej. Druga sprawa w odpowiedzi z 18/09/2018 pisze Pan Panie Burmistrzu, że prace/remont na ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie jest wykonywany. Nie mogę się z tym zgodzić, na chwilę pisania zapytania (19/09/2018) od tygodnia, oprócz nawiezienia materiału do utwardzenia drogi, oznaczenia palikami drogi i zaparkowaniu koparki to nic się nie dzieje.

09 / 10 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w zakresie remontu ul. Kolejowej w Św. Katarzynie informuję, że plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 31 lipca 2018 r. Umowny termin zakończenia prac budowlanych to 15 października 2018 r. Jednocześnie informuję, że za organizację prac na placu budowy odpowiada Wykonawca i termin oraz sposób wykonywanych prac jest zależny od niego. Ponadto uprzejmie informuję, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Siechnicach wzmożą działania w rejonie ulicy Kolejowej, Polnej i Nowej w miejscowości Święta Katarzyna. Prowadzone będą działania kontrolne zmierzające do wyeliminowania wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami osobowymi i ciężarowymi. Kontrole ukierunkowane będą na egzekwowanie przestrzegania przepisów Ustawy Prawa o ruchu drogowym i zapewnienia płynności oraz drożności w ruchu kołowym.

12 / 09 / 2018 - Marcin Gębka

Szanowny Panie Burmistrzu, jakiś czas temu obiecał Pan postawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Prawocińskiej i Cmentarnej w Siechnicach. Lustro miało być zamontowane we wrześniu 2018 r., czyli w tym miesiącu. Ostatnio wzdłuż ul. Prawocińskiej postawiono wiele nowych znaków drogowych, ale lustra wciąż nie ma. Czy Pańska obietnica zostanie zrealizowana? Z poważaniem, Marcin Gębka.

03 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytanie z formularzu „Zapytaj Burmistrza” w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Prawocińskiej w Siechnicach uprzejmie informuję, że został wykonany projekt docelowej organizacji ruchu i został przesłany do zaopiniowania w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu (opinia pozytywna) i do zarządzającego drogami tj. w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu celem wydania zatwierdzenia. Wyniesienie w teren możliwe będzie po otrzymaniu w/w zatwierdzenia w terminie możliwie najkrótszym. Za niedogodności związane z brakiem lustra drogowego przepraszam.

06 / 08 / 2018 - saszera

Dzień dobry, chciałam zapytać: kiedy przewidziany jest wybór nowego przewoźnika autobusowego pomiędzy gminą Siechnice a Wrocławiem. Jestem pasażerem linii Sevibus z racji codziennych dojazdów do pracy i domu. Autobusy są wyeksploatowane, przepełnione, spóźniające się, a do tego, w okresie letnim, kiedy temperatury dochodzą dochodzą do ponad trzydziestu stopni- my pasażerowie "gotujemy się, jak w saunie" w autobusach, ponieważ nasza gmina nie uwzględniła w umowie z przewoźnikiem wariantu z klimatyzacją. Zgłaszam postulat: uwzględnienia w umowie z potencjalnym nowym przewoźnikiem częstszych kursów, nowocześniejszego taboru i przede wszystkim klimatyzacji. Mam również pytanie, dotyczące ścieżki rowerowej i chodnika z miejscowości Smardzów do stacji kolejowej ( z resztą o równie wdzięcznej nazwie). Mieszkam Smardzowie już prawie dwadzieścia lat i odkąd pamiętam, ta sprawa była podnoszona wielokrotnie. Gdzie tkwi problem... bo chyba nie jest to wydatek przekraczający możliwosci naszej gminy. Z poważaniem i oczekiwaniem na odpowiedź oraz nadzieją na rozwiązanie powyższych problemów.

02 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania dotyczącego podania informacji kiedy przewidziany jest wybór nowego przewoźnika autobusowego informuję, iż postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego wykonawcy obsługującego transport miejski na terenie Gminy Siechnice będzie przeprowadzone w grudniu 2018r. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przyszłej komunikacji zbiorowej i trawa analiza ich wyników. Gmina Siechnice przejmuje organizowanie transportu miejskiego od 01.03.2019 roku. Ulica Mikołaja Reja znajduje się pod zarządem Starosty Powiatu Wrocławskiego i do jego zadań należy dbanie o jej stan i bezpieczeństwo, w tym budowa ścieżek rowerowych i chodników, wobec powyższego nie należy obciążać odpowiedzialnością Gminy Siechnice za brak realizacji tych zadań. Jednak często w miarę możliwości finansowych nie czekając na działanie Starosty w tym zakresie, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gmina zleca opracowanie dokumentacji projektowej na własny koszt. W tym konkretnym przypadku zleciłem przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania wielowariantowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowością Smardzów a stacją kolejową Smardzów Wrocławski. Umowny termin sporządzenia dokumentacji upływa 31.01.2019 r. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przewidziana jest do realizacji w kolejnych latach w zależności od możliwości finansowych gminy i powiatu.

03 / 09 / 2018 - Mieszkaniec

Proszę o informację dla czego dzieci szkoły podstawowej Siechnic nie będą miały zapewnionych obiadów w tym roku szkolnym? Większość naszych dzieci jest w szkole od 7/8 rani do 16 a nawet do 17 bo ludzie pracują więc kiedy zjedzą ciepły posiłek? Przez cały dzień muszą wytrzymać o suchym prowiancie i ZUPIE??? Nie każdy ma możliwość odebrać dziecko o 15 i ma już obiad gotowy w domu czekający na niego. Zupa przez cały dzień i to co dostaną do szkoły z domu jest za mało a wymówki jakie słyszymy brak miejsca w szkole, personelu czy funduszy na obiady nie są chyba poważne? Dla czego nawet ta zupa może będzie dopiero od czwartku??? Gmina Siechnice została zaskoczona początkiem roku szkolnego? Tak nagle się skończyły wakacje po 2 miesiącach i trochę was zaskoczył fakt że dzieci wracają do szkoły? Bo kompletnie tego nie rozumiem i jestem ciekawy jaka będzie wymówka. Proszę o wytłumaczenie tej całej nie poważnej sytuacji.

27 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 3 września 2018 r. uprzejmie informuję jak niżej. Tak jak w ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach przygotowuje cztery posiłki dla 200 dzieci z przedszkola: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Obiady dla uczniów z klas I – III ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 będą w tym roku szkolnym wydawane w następujący sposób: 3 razy w tygodniu zupa z wkładką i 2 razy w tygodniu drugie danie. Taki system został wypracowany wspólnie przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły SP1 z uwzględnieniem akceptacji organu prowadzącego szkołę już w ubiegłym roku szkolnym. Pozostali uczniowie będą mogli korzystać z posiłków cateringowych po wyłonieniu firmy przez Radę Rodziców. Ponadto uczniowie z klas I – V mogą korzystać z programów „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” (po złożeniu przez rodziców stosownej deklaracji do szkoły). Zapewnienie dwudaniowych obiadów dla wszystkich uczniów z SP1 i SP 2 oraz z przedszkola ze względów technicznych na dzień dzisiejszy nie jest możliwe, kuchnia w chwili obecnej posiada kocioł do gotowania zupy przystosowanej do ugotowania 500 porcji i tyle od dnia 06 września 2018 r. jest wydawanych.

09 / 09 / 2018 - Helena

Dzień dobry, czy Pan Burmistrz jest w stanie podjąć odpowiednie kroki w celu zmniejszenia prędkości pojazdów poruszających się po drodze wojewódzkiej nr 395 przebiegającej przez Żerniki Wrocławskie? Droga ta przebiega przez teren zabudowany, niestety kierujący pojazdami lekceważą ten fakt. Pędzące samochody osobowe i TiRy uniemożliwiają wręcz dojście chodnikiem wzdłuż ul. Strzelińskiej do przedszkola. Przy drodze tej dochodzi do dużej liczby wypadków, daleko nie szukając, ostatnio 2 września. Zdaję sobie sprawę, że sprawowanie pieczy na tą drogą nie leży w gestii UMiG, będę jednak wdzięczna za skierowanie sprawy do właściwego organu.

27 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zadane mi pytanie w dniu 09.09.2018 pragnę poinformować, iż ul. Kolejowa w Żernikach Wrocławskich jest drogą powiatową w zarządzie Starosty Wrocławskiego (ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław), a drogą wojewódzką nr 395 w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zarządza Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław). W związku z powyższym nie mam możliwości dokonywania zmian w docelowej organizacji ruchu polegających na wprowadzaniu ograniczenia prędkości w rejonie skrzyżowania tych dróg i niestety mam bardzo ograniczone możliwości wpływania na dokonywania takich zmian. Wszystkie prośby w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do właściwych organów. Wnioski takie powinny zawierać pełne dane adresowe nadawcy oraz opis proponowanego rozwiązania z podaniem uzasadnienia. Ze względu na brak takich danych w Pani korespondencji nie mogę przekazać jej do właściwego zarządcy. Zapewniam jednak, że Ja ze swej strony dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Siechnice z chęcią poprę taką inicjatywę. EDIT 03.10.2018 r. W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” uprzejmie informuje, że Pani wniosek o ograniczenie prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, która ma przebieg przez miejscowość Żerniki Wrocławskie zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

08 / 09 / 2018 - Slawomir Grzeszczuk

Witam, Panie burmistrzu, pytanie dotyczy instalacji oraz rozmieszczeni progów zwalniających wzdłuż nowopowstalego asfaltowego odcinka ul. Henryka III w Siechnicach. W trakcie realizacji pokrywania asfaltową powłoką odcinka tej drogi od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z Ul. Kwiatkowskiego początkiem sierpnia, dzwoniąc do Urzedu Miejskiego z pytaniem czy takie progi będą umieszczane uzyskałem odpowiedź negatywną z informacją, że w przyszłości będzie to możliwe na zgłoszony wniosek mieszkańców. 1. Czy taki wniosek został już wniesiony? Jeśli tak to: 2. W jakiej liczbie będą umieszczane progi zwalniające wzdłuż odcinka, o którym mowa powyżej? Dziękuje i pozdrawiam.

27 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców ul. Henryka III w Siechnicach, na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z łącznikiem ul. E. Kwiatkowskiego oraz ulic przyległych zostaną wykonane dwa progi zwalniające wyspowe wraz z oznakowaniem pionowy i poziomym. Pierwszy próg zwalniający zostanie wykonany ok. 30 m za skrzyżowaniem z ul. J. Tuwima w kierunku ul. E.Kwiatkowskiego, drugi próg zwalniający zostanie wykonany ok. 60 m przed skrzyżowaniem z ul. M. Konopnickiej. Termin wykonania elementów uspokojenia ruchu to 20 października 2018 r.

24 / 09 / 2018 - Kazimierz Gozdecki [ senior]

Kiedy można wynosić duże gabaryty

26 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24 września 2018 r. informuję, że zbiórka objazdowa na terenie gminy Siechnice - część III, rozpoczęła się 24 września 2018 r. i prowadzona jest zgodnie z harmonogramem wywozu dostępnym na stronie internetowej organizatora zbiórki Związku Międzygminnego Ślęza-Oława w zakładce „zbiórka objazdowa”. Harmonogram jest również dostępny w siedzibie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława mieszczącej się przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie.

30 / 07 / 2018 - Ewa Garbowska

Panie Burmistrzu na spotkaniu z mieszkańcami Żernik Wrocławskich powiedział Pan, że do października tego roku będzie zrealizowany remont ul. Krótkiej. Mamy wkrótce sierpień, na jakim etapie jest planowana inwestycja.

20 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że obecnie prowadzone są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Remont ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich”, których zakres obejmuje wykonanie m.in.: kanalizacji deszczowej, jezdni i chodnika jednostronnego o nawierzchni z kostki betonowej oraz umocnionego pobocza z płyt ażurowych. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej udostępnionej na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6791,idmp,35,r,r. Aktualnie trwają prace branży sanitarnej polegające na rozbiórce istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w złym stanie technicznym oraz montażu nowych studni i kolektora deszczowego. Umownym terminem zakończenia robót budowlanych jest koniec października bieżącego roku.

01 / 08 / 2018 - Michal Kowal

Dzień dobry Panie Burmistrzu, jaki jest status prac nad nową drogą przy ul. Polnej w Iwinach. Śledzę temat od dłuższego czasu, były zapewnienia że droga z prawdziwego zdarzenia ma być w 2018r., że deweloperzy z Polnej mają w tym swój wkład, że jest dotacja itd itd. Na bip.siechnice trafiłem nawet na szczegółowe projekty nowej drogi. Pytanie kiedy realnie droga powstanie?

20 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że obecnie w ramach bieżącego utrzymania drogi ulicy Polnej wykonywana jest tymczasowa nawierzchnia o szerokości 4,5 m z żelbetonowych płyt drogowych na odcinku od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej do ulicy Wiosennej z terminem realizacji do 30 września 2018 r. Budowa ulicy Polnej w Iwinach planowana była do realizacji przy założeniu partycypacji dewelopera Rafin Sp. z o.o. Sp. k. W dniu 31.07.2015 r. została podpisana umowa z ww. deweloperem. Pomimo niesolidnej postawy dewelopera, który ostatecznie wycofał się z partycypacji w kosztach budowy drogi Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ulicy Polnej w Iwinach. Dokumentacja projektowa obejmować będzie budowę jezdni o szerokości 5,5 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego. Niestety opracowanie dokumentacji projektowej znacznie się opóźniło z uwagi na liczne sprzeciwy mieszkańców dotyczące wykupów działek i przebudowy istniejących ogrodzeń, niezbędnych dla wykonania drogi o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Umownym terminem obowiązującym projektanta na uzyskanie ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest koniec października bieżącego roku. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019 - 2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018 r. najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach w zakresie opisanym powyżej jest rok 2020. W pierwszym etapie planowanym do realizacji jest odcinek od skrzyżowania z ul. Lawendową do skrzyżowania z ul. Chabrową następnie w drugim etapie wykonywany będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Chabrową do końca ul. Polnej. Na wniosek mieszkańców odcinek od ul. Brochowskiej do ul. Lawendowej nie będzie realizowany z uwagi na istniejącą niewielką odległość istniejących zabudowań od granicy projektowanego pasa drogowego.

04 / 09 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać o kilka ważny według mnie tematów: - dlaczego lampy uliczne na ul. Głównej (od Biedronki w stronę Siechnic) oświetlają drzewa, zamiast chodnik, przejścia dla pieszych, drogę? Podczas deszczu w nocy nie widać czy ktoś przechodzi przez pasy itd. Jest po prostu ciemno i lampy nie spełniają swojego zadania. Drzewa są ważne ale nie kosztem bezpieczeństwa ludzi. - dlaczego gmina naraża dzieci, dorosłych na utradę zdrowia lub życia nie zabezpieczając głębokiego na 2 metry rowu który ciągnie się całą ul. Prostą? Rów jest przy samej drodze i wystarczy aby osoba jadąca rowerem straciła równowagę (na takiej drodzę to przychodzi z łatwością) by stało się nieszczęście. Barkierki na ul. Kolejowej zostały zamontowane tylko dlatego, że komuś stała się krzywda, czy to musi się powtórzyć? - na jakim etapie jest remont ul. Kolejowej? Mamy wrzesień, a na ul. Kolejowej żadnych działań. - czy chodnik przy stacji PKP (od strony ul. Kolejowej, wejście na peron z lewej strony, nie bocznymi schodami) będzie obniżony, aby bez problemu można było na niego wjechać wózkiem? Pozdrawiam Serdecznie

18 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi do „ZAPYTANIA BURMISTRZA „ z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej oświetlenia ulicy Głównej w Świętej Katarzynie informuję, że oświetlenie drogowe w Świętej Katarzynie od ul. Św. Andrzeja do sklepu „Biedronki” zostało wybudowane w latach 1970-1980 roku z wykorzystaniem napowietrznej linii energetycznej , której właścicielem jest Tauron Dystrybucja S.A. Lampy oświetleniowe zostały zamontowane na słupach betonowych nad przewodami energetycznymi. Pod napowietrzną linią energetyczną na prywatnych działkach zostały posadzone drzewa, które w okresie swej wegetacji osiągnęły ogromne rozmiary zasłaniając swoimi konarami lampy oświetleniowe. Na naszą prośbę w ubiegłym roku Tauron Dystrybucja S.A dokonał przecinki korony drzew. Niestety naturalny przyrost gałęzi spowodował, że w chwili obecnej część lamp ponownie została zasłonięta przez gałęzie . Zwróciliśmy się do Tauron Dystrybucja S.A. z prośbą o ponowne przycięcie gałęzi w taki sposób by światło padało na chodnik i jezdnię i spełniało swoją funkcję. Jednocześnie pragnę Pana poinformować , że dostrzegamy problem oświetlenia drogi na tym odcinku. Rozważamy możliwość kompleksowej przebudowy i wybudowanie nowego niezależnego kablowego oświetlenia drogi ,które by oświetlało chodnik i jezdnię a nie konary drzew. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków budżetowych przystąpimy do opracowania dokumentacji projektowej.

05 / 09 / 2018 - Dorota Wojnar

Dzień dobry, Proszę o informację: 1. Kiedy planowany jest gruntowny remont drogi w Bogusławicach oraz prowadzącej z Bogusławic do Sulimowa (nie mam na myśli łatania dziur lub zasypywania ich sypkim materiałem, ale budowę zupełnie nowej nawierzchni). 2. Kiedy ostatnio remontowana była droga z Sulimowa do Św. Katarzyny (obecnie zryta nawierzchnia tej drogi była w dobrym stanie, podczas gdy istnieje w gmienie wiele dróg, którymi po prostu nie da się jeździć, jak choćby droga przez Bogusławice czy Nowa, Kolejowa w Św. Katarzynie). Pozdrawiam.

18 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani Doroto Wojnar W odpowiedzi na zadane mi w dniu 05.09.2018 pytania informuję: Ad.1 Ulica Władysława Jagiełły w Bogusławicach oraz droga prowadząca z Sulimowa do Bogusławic są drogami powiatowymi w zarządzie Starosty Wrocławskiego w związku z powyższym Gmina Siechnice nie posiada informacji kiedy planowany jest gruntowny remont tych odcinków. Ad 2. Droga ze Świętej Katarzyny do Sulimowa również jest drogą powiatową w zarządzie Starosty Wrocławskiego nie posiadam więc wiedzy kiedy ostatnio była remontowana. O zakresie obecnie prowadzonych prac budowlanych informacje może Pani uzyskać w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – Wydział Dróg i Transportu ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. (071) 72 21 714. W odpowiedzi na zarzut, iż Gmina nie remontuje dróg w Bogusławicach informuję, że nie jest to prawdą, ponieważ w roku 2017 wykonano remont ulicy 1-go Maja i ul. Pogodnej. Ulica Nowa w Świętej Katarzynie również została wyremontowana w roku 2017 na odcinku stanowiącym 90% jej długości,. Remont jej krótkiego odcinek stanowiącego wlot do drogi powiatowy i połączenie z ulicą Kolejową jest obecnie wykonywany w ramach prac prowadzonych na ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie.

23 / 08 / 2018 - Magdalena Szymańska

Szanowny Panie Burmistrzu, czy dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego realizowane w szkołach na terenie naszej gminy (za które płaci Gmina Siechnice) są obowiązkowe czy rodzic może zdecydować, że nie posyła dziecka na te zajęcia? Z wyrazami szacunku.

13 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 23 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję jak niżej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679) na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast od klasy VII na II etapie edukacyjnym - dwóch języków obcych nowożytnych. Również dodatkowo od klasy VII szkoły podstawowej przewidziano możliwość nauczania jednego z dwóch obowiązkowych języków obcych nowożytnych w zwiększonej liczbie godzin w oddziałach dwujęzycznych. Jednocześnie nadmieniam, iż w przypadku wprowadzenia przez dyrektora szkoły do rozkładu zajęć dodatkowych zajęć edukacyjnych, udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

16 / 08 / 2018 - Kinga Jaskulska

Dzień dobry Panu, Bardzo dużo ludzi podróżuje koleją do Wrocławia, w związku z tym pytanie czy przewidywana jest opcja aby Aglomeracja Wrocławska obejmowała jeden bilet, np. poszerzony UrbanCard o strefę nr2? W wielu miastach tak jest to rozwiązane. Nie ukrywam, że ułatwiłoby to ludziom podróż do Świętej Katarzyny lub do Siechnic, ponieważ są to dwie odrębne spółki PKP I nie ma możliwości zakupu miesięcznego biletu w ten sposób aby można z łatwością podróżować do tych dwóch stacji.

13 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania dotyczącego utworzenia jednego biletu kolejowego w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej informuję iż Gmina Siechnice jest obecnie na etapie tworzenia nowego kształtu komunikacji zbiorowej w tym, również integrowania połączeń autobusowych i kolejowych. Obecnie prowadzone są rozmowy nad utworzeniem wspólnego biletu kolejowego, a także zlokalizowania automatów biletowych na stacjach kolejowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie..

25 / 08 / 2018 - AM

Witam, Zwracam się z prośbą o przeprojektowanie chodnika, który należy do gminy a znajduje się na wysokości wjazdu do garażu na ul. Piłsudskiego 20 w Siechnicach. Po wykonaniu drogi na ul. Piłsudskiego, przy tak gwałtownych opadach deszczu, nasz garaż podziemny jest zalewany bardzo dużą ilością wody. Ten problem pojawił się dopiero od momentu wyremontowania drogi. Czy gmina może ponownie rozebrać tę część chodnika i zwiększyć jego nachylenie w stronę drogi, tak ażeby woda, która płynie ulicą na miała możliwość wpływać do naszego garażu. Sądzę, iż podstawą naszego problemu z zalewaniem nas przez deszcz, jest źle wykonany remont drogi.

13 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytania z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 25.08.2018 informuję, że ul. Piłsudskiego została wykonana zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i zatwierdzoną decyzją o Zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W zakresie wykonania budowy ul. Piłsudskiego na wysokości nr 20 dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie fragmentu chodnika na wysokości zjazdu do garażu oraz miejsc postojowych. Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi spadki podłużne i poprzeczne chodnika oraz jezdni zostały tak wykonane, żeby całość wód opadowych została skierowana do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, co zostało potwierdzone podczas wizji lokalnej w terenie. W związku z tym, nie ma możliwości, żeby woda opadowa z ulicy powodowała zalewanie garażu przy ul. Piłsudskiego 20. Jednocześnie informuję, że budynek ul. Piłsudskiego nr 16-20 wraz z budynkiem ul. Piłsudskiego nr 10-14 posiadają wspólny system kanalizacji deszczowej z ujściem bezpośrednio do rowu biegnącego za budynkami. System ten w żaden sposób nie jest połączony z kanalizacją deszczową będącą własnością Gminy Siechnice. Z oględzin terenowych wynika, iż rura wylotowa jest silnie zamulona a wpusty mają ograniczoną drożność. Przypominam, że utrzymanie w sprawności technicznej tego systemu odwodnienia leży w obowiązkach wspólnoty mieszkańców. Nie posiadam również żadnych dokumentów dotyczących wewnętrznego układu odwodnienia garażu – prawidłowe funkcjonowanie tej instalacji również spoczywa na wspólnocie lokatorów.

16 / 07 / 2018 - Stanisław K.

Witam! Jakie zmiany w mpzp i studium planowane są w Siechnicach w okolicach Obwodnicy obejmujące m.in. hałdę pohutniczą. Czy na obszarze obejmującym nowe ustalenia planowane są inwestycje uciążliwe dla środowiska?

13 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie udzielenia informacji dotyczącej planowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice w okolicach hałdy pohutniczej w Siechnicach, uprzejmie informuję, że na stronie głównej Urzędu Miejskiego w zakładce planowanie przestrzenne jak również na stronie internetowej Serwisu Map Powiatu Wrocławskiego WroSIP znajdują się wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice, które dostępne są dla wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie informuje, że planowane jest rozpoczęcie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice. Zmiany te będą dotyczyły umożliwienia realizacji obiektów biurowych tzw. centrum biznesowego.

25 / 08 / 2018 - anna

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o upomnienie właściciela działki nr 72/2 w Żernikach Wrocławskich przy ul. Jesionowe, o utrzymanie w/w działki w czystości. Na działce rosną wysokie trawy i chwasty. Niestety nie posiadamy danych właściciela w/w działki.

12 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że pismem z dnia 4 września 2018 r. zwróciłem się do właściciela przedmiotowej działki z prośbą o uporządkowanie ww. nieruchomości poprzez wykoszenie wysokich traw i chwastów. W polskim prawie nie ma przepisu, który regulowałby przymuszenie właściciela gruntu do koszenia traw i usuwania chwastów z nieruchomości.

18 / 07 / 2018 - Piotr

Dzień dobry Zwracam się z prośbą, o usunięcie drzewa - sucha brzoza, która stoi na skwerze zieleni w Zębicach, przy placu zabaw (skrzyżowanie Prusa i Rzemieślnicza). Jej suche konary co jakiś czas się łamią, a drzewo graniczy z placem zabaw dla dzieci oraz są pod nim ławki. W załączeniu zdjęcie. Prośba również, aby podczas koszenia traw na skwerkach i placach zabaw pracownicy zwracali uwagę na takie rzeczy.

07 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że został złożony wniosek do Starosty Powiatu Wrocławskiego o zgodę na usuniecie ww. brzozy, we wniosku zostały również uwzględnione inne drzewa martwe i w złym stanie fitosanitarnym zlokalizowane w parku w Zębicach. Dodatkowo pracownikom Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej, którzy odpowiedzialni są za koszenia na terenach gminnych, została przekazana prośba o informowanie pracowników tut. urzędu o podobnego typu zagrożeniach.

06 / 08 / 2018 - Anna N.

Witam, proszę o informację gdzie należy zgłaszać i z kim się kontaktować w sprawie uschniętego drzewa przy ulicy Chabrowej, Iwiny. Drzewo jest całkowicie obumarłe i zagraża niebezpieczeństwu okolicznego domu. Rosło na działce należącej do gminy a dokładniej wyrastało z rowu. Pozdrawiam

07 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że sprawy związane z wycinką drzew należy zgłaszać do Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej. Jeżeli drzewo znajduje się na działce gminnej, należy zgłosić sprawę do Gminy, która wystąpi z wnioskiem do Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie zgody na jego usuniecie, natomiast drzewa rosnące na działkach należących do Starosty Powiatu Wrocławskiego zgłaszane są do Starosty Powiatu i analogicznie Starostwo występuje z wnioskiem o zgodę na ich usuniecie do Gminy. Działa, na której znajduje się przedmiotowe drzewo należy do Starosty Powiatu Wrocławskiego a prośba o jego usuniecie została przekazania zgodnie z kompetencjami.

24 / 08 / 2018 - Sebastian Franczak

Panie Burmistrzu, korzystając z możliwości zwrócenia się do Pana w drodze mailowej, proszę o spowodowanie wprowadzenia w Świętej Katarzynie na całym odcinku ul. Parkowej znaku ograniczającego prędkość do 20 km na godzinę. Aktualnie można naszą ulicą pędzić 50 km/h i wielu mieszkańców, szczególnie zamieszkujących część ulicy od strony parku, tak czyni, nie zważając, iż jest to ulica osiedlowa, jest tu mnóstwo małych. dzieci. Sam mam syna w wieku 7 lat i boję się, idąc z nim na spacer, że zostaniemy potrąceni przez pędzące auta. A chodnika niestety nie mamy! Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, zanim dojdzie do nieszczęścia.

05 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia prędkości na ulicy Parkowej w miejscowości Święta Katarzyna informuję, że na przedmiotowej ulicy obowiązuje prędkość do 40 km/h. Została przeprowadzona wizja w terenie podczas której stwierdzono, iż ulicą Parkową większości poruszają się pojazdy właścicieli nieruchomości położonych przy w/w ulicy i ulicy Akacjowej, którzy nie przestrzegają przepisów Kodeksu drogowego. W celu zobligowania mieszkańców do przestrzegania przepisów Gmina wystąpi do Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Siechnicach o wzmożenie kontroli na przedmiotowych ulicach. Wychodząc jednak na przeciw mieszkańcom i ich potrzebom zostanie zlecony do wykonania projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-43 „strefa ograniczonej prędkości” i znaku D-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” z dozwoloną prędkością do 30 km/h. Wdrożenie przedmiotowych znaków w terenie będzie możliwe po otrzymaniu stosownego zatwierdzenia wydanego przez Zarządzającego drogami tj. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

02 / 08 / 2018 - Adam Ziółko

Panie Burmistrzu, od pewnego czasu przy ulicy Gimnazjalnej prowadzone są prace budowlane. W ramach tych prac, deweloper wybudował betonową platformę która wykracza w obszar pasa ruchu drogowego. Konstrukcja taka stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ruchu, w związku z czym chciałem dowiedzieć się czy deweloper dostał zgodę na takie rozwiązanie? Zagrożenie na drodze stanowią też, umieszczane przez tego samego dewelopera tablice informacyjne bezpośrednio na jezdni (tuż za zakrętem, na skrzyżowaniu). Drugie pytanie jakie chciałem zdać, dotyczy permamentnego wyłączania z ruchu ulicy Gimnazjalnej, nie mówię tu o zajęciu pasa ruchu drogowego ale o całkowitym zamknięciu dla ruchu. Dlaczego w sytuacji gdy mamy do czynienia z drogą z wyłączoną z ruchu drogowego, nie są umieszczane wymagane przepisami prawa znaki drogowe tylko ustawiane są barierki niczym na pastwisku? Jest to działanie służb czy samowola dewelopera? Jeśli mamy do czynienia z samowolą dewelopera, jakie kroki zostaną podjęta?

29 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ulicy Gimnazjalnej w Siechnicach uprzejmie informuję, że deweloper budujący kompleks apartamentowców Novoforma na działkach nr 549/104 uzyskał zatwierdzenie zastępczej organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. Oznakowanie pionowe zostało wyniesione w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu i jego stan jest kontrolowany przez pracownika Wydziału Komunalnego. Wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie usuwane są na bieżąco. Ponadto informuję, że Gmina Siechnice nie wydała zgody na całkowite wyłączenie z ruchu ulicy Gimnazjalnej o czym wielokrotnie informowano właściciela firmy Format Deweloper Sp z o.o. z siedzibą w Siechnicach na ulicy Gimnazjalnej 1. Wobec nieprzestrzegania warunków wydanej zgody przez Burmistrza Siechnic i organizacji ruchu zastępczego przez dewelopera podjęto działania interwencyjne prowadzone przez Straż Miejską. Informuję również, że developer podpisał Umowy drogowe na realizację nowej nawierzchni i chodników na ul. Gimnazjalnej

03 / 08 / 2018 - przyszła mieszkanka

Dzień dobry, w związku z tym iż niebawem będę mieszkanką Siechnice, proszę o informację czy będzie robiona drogowa przy ulicy Czeremchowej? jeśli tak to kiedy? póki co jest tam taka zwykła droga utwardzona, jak jest sucho to jeszcze ale niestety w deszcze itd. nie jest już fajna. Proszę o informację czy jest w planach normlana droga asfaltowa. Pozdrawiam serdecznie

29 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 3 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2020 nie jest zaplanowana przebudowa ulicy Czeremchowej zapewniająca pełny standard techniczny, to znaczy budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni twardej, chodników i ścieżek rowerowych.

07 / 08 / 2018 - Aleksandra Wojciechowska-Gileta

Dzień dobry. W nawiązaniu do odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Pana Lesława Kubika z dnia 26/01/2018 odnośnie odcinka drogi ul.Schuberta, że nie przewiduje się budowy utwardzonej drogi w perspektywie najbliższych 5 lat w zakresie zmiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kamienia łamanego albo na nawierzchnię bitumiczną, ale za to droga ta będzie poddawana jedynie okresowemu wyrównaniu, bardzo proszę o informację kiedy ostatni raz droga ta była wyrównywana i kiedy przewidują Państwo ponowne jej wyrównanie. Najgorzej jest na odcinku od Jagodna do ulicy Św. Rity, droga jest tak rozjeżdżona, że można nią przejść tylko pieszo, ludzie muszą często zsiadać z rowerów, a dzieci, które są w wózkach brać dzieci na ręce, gdyż nie można tym odcinkiem normalnie przejść. Pozdrawiam

29 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 7 sierpnia 2018 r. informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2020 nie jest zaplanowana przebudowa ulicy Schuberta zapewniająca pełny standard techniczny, to znaczy budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni twardej, chodników i ścieżek rowerowych. W celu utrzymania stałej przejezdności drogi będą wykonywane jedynie prace utrzymaniowe, polegające na okresowym równaniu istniejącej nawierzchni gruntowej. Ponadto informuję, że wykonanie nawierzchni ulicy Schuberta z płyt drogowych żelbetonowych (płyty z odzysku z ulicy Św. Jacka) na długości 160 m planowane jest na rok 2021 po wykonaniu nawierzchni docelowej ulicy Świętego Jacka. Wyrównanie nawierzchni zostanie zlecone do realizacji w terminie do 20.09.2018 r. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

09 / 08 / 2018 - Adam Chmiel

Dotyczy : Poprawa stanu ulicy Jagodowej w Smardzowie. Szanowny Panie Burmistrzu, czy i na kiedy planowana jest poprawa nawierzchni ulicy Jagodowej w Smardzowie. Po ostatni wyrównaniu drogi pojawiły się już spore wgłębienia a nadejście jesiennych deszczy spowoduję dodatkową niedogodność przejazdu i przejścia tą ulicą. Z poważaniem Mieszkaniec Smardzowa

29 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 9 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że nawierzchnia ulicy Jagodowej w miejscowości Smardzów zostanie zlecona do wykonania naprawy w zakresie likwidacji dziur, wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym z terminem realizacji do 20.09.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

06 / 08 / 2018 - Dariusz Kwieciński

Dzień dobry Panie Burmistrzu Tradycyjnie jak co roku, od kilku lat, w letnie miesiące występują problemy z dostępnością wody z miejskich wodociągów. Mieszkam ( od 10 lat ) przy Jarzębinowej na 3 i 4 pietrze i znów jak co dzień, od mniej więcej godziny całkowity BRAK wody. Wieczorną toaletę, moja rodzina będzie mogła przeprowadzi około północy. Czy uważa Pan, że jest to normalna sytuacja? Pomijam fakt ostatniej awarii wodociągowej z bakteriami kałowymi w siechnickiej sieci wodociągowej bowiem i bez tej "niespodzianki" na drugiej kondygnacji mojego mieszkania niemożliwe jest normalne użycie prysznica. Szanowny Panie Burmistrzu proszę o informację jak to możliwe, że gmina której jedną z administracyjnych granic jest druga co do wielkości rzeka Polski, na terenie której znajdują się tereny wodonośne dla połowy Wrocławia sama nie jest w stanie zapewnic dla swoich mieszkańców, podatników właściwej jakości i ilości podstawowego medium jakim jest bieżąca woda w kranie?

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” w sprawie niskiego ciśnienia wody przy ul. Jarzębinowej w Siechnicach uprzejmie informuję, że z uwagi na stwierdzenie przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów i bakterii grupy coli w wodzie dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej, ZGK Sp. z o.o. zmuszona została do całkowitego zamknięcia dostaw wody z tego źródła. Z uwagi na powyższe może dochodzić do obniżonego ciśnienia wody oraz chwilowych przerw w dostawie wody. W obecnej sytuacji priorytetowym działaniem Spółki jest dostarczanie wody o odpowiedniej jakości. ZGK Sp. z o.o. stale kontroluje jakość wody w różnych punktach na sieci wodociągowej będącej w zarządzie Spółki. Jednocześnie chciałbym poinformować, że ZGK Sp. z o.o. prowadzi prace mające na celu zwiększenie zasobów wodnych, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw wody do mieszkańców. Spółka jest na etapie powiększania stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie oraz budowy nowej stacji uzdatniania wody w Groblicach. Cały proces wykonania badań, prac ziemnych i montażowych związanych z budową studni głębinowych i budową nowych stacji uzdatniania wody jest długotrwały i kosztowny. Przewidywane zakończenie inwestycji to połowa 2019 r. Uprzejmie informuję, że w pierwszej dekadzie września br. w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się spotkanie z przedstawicielami ZGK Sp. z o.o. i mieszkańcami, na którym szczegółowo zostaną omówione m.in. sprawy, które Pan porusza w swoim zapytaniu. O terminie spotkania poinformuję m.in. na stronie internetowej gminy.

06 / 08 / 2018 - Tomasz Ślipko

Szanowny Panie, w zwiazku z ogloszeniem przez ZGK Siechnice o wykrytych bakteriach Coli w wodzie, prosze o odpowiedz za co my tak naprawde placimy takie wysokie stawki za cos co niespelnia zadnych wymogow. Leczenie rodziny z niby jelitowki kosztowalo nie male pieniadze, a moze okazac sie ze to nie koniec i ze trzeba bedzie leczyc sie z bakterii, czy sadzi pan iz jest poprawnym brac tak duze pieniadze za cos co nie jest pelnowartosciowym towarem. Czy Pan jako wlodaz ma wplyw na to co sie dzieje w miejskich spolkach. Obecnie woda plynie ze zmniejszonym cisnieniem, czesto nie zalacza sie piec i wode do mycia trzeba grzac na gazie, moze trzeba zajrzec do spolki ZGK Siechnice i sprawdzic co sie tam dzieje, moze obecna dyrekcja nie ogarnia tego.

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” w sprawie wykrycia w wodzie bakterii coli uprzejmie informuję, że woda podawana do sieci wodociągowej jest zdatna do spożycia oraz spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 02.08.2018 r. ZGK Sp. z o.o. otrzymał od Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej telefoniczną informację o stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w próbce kontrolnej pochodzącej z punktu zlokalizowanego przy ul. Ciepłowniczej (pompownia wody). Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zamknięto dostawę wody z tego źródła. Podjęto decyzję o profilaktycznym zwiększeniu dawki chloru do sieci wodociągowej. Pobrano do analiz próbki kontrolne wody z różnych miejsc na sieci wodociągowej: ul. Szkolna, ul. Kolejowa oraz ul. Jarzębinowa. W żadnej z prób nie stwierdzono skażenia mikrobiologicznego na dowód czego przedstawiamy wyniki badań ---> http://zgksiechnice.pl/images/BadaniaSiechnice.pdf Informuję także, że w spółce pełnię rolę najwyższego organu czyli zgromadzenie wspólników. Gmina Siechnice jest założycielem Spółki, a w związku z tym ma pełną kontrolę nad jej działalnością. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Siechnice, którą reprezentuję.

08 / 08 / 2018 - Mieszkaniec

Proszę o informację na jakich zasadach jest udzielane dofinansowanie do miejsca w niepublicznym żłobku dotowanego przez gminę. Proszę o informację czy na stronie internetowej znajduje się regulamin pozyskania takiego dofinansowania, a jeżeli nie to prosiłbym o umieszczenie go na stronie lub wskazanie innego miejsca gdzie owy regulamin się znajduję.

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 8 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, iż Gmina Siechnice dotuje niesamorządowe żłobki wyłonione w otwartym konkursie ofert, które: 1. zostały wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Siechnic. 2. posiadają niezbędną bazę lokalową przystosowaną do realizacji zadania, spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925) – co potwierdza wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 3. prowadzą żłobek/klub dziecięcy zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 4. działają na podstawie statutu oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 5. posiadają kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368); 6. przeprowadzą we własnym zakresie nabór dzieci do żłobka/klubu dziecięcego na wolne miejsca uwzględniając obowiązujące w Samorządowym Żłobku w Siechnicach zasady rekrutacji, z jednoczesnym udzielaniem pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci z rodzin wielodzietnych, z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; 7. pobierają opłaty od rodzica/prawnego opiekuna za pobyt dziecka pomniejszoną o koszt przyznanego dofinansowania; Dofinansowanie przyznawane jest na wszystkie dzieci w żłobku zamieszkujące w Gminie Siechnice, kontynuujące opiekę, na które w roku 2017/2018 żłobek otrzymał dofinansowanie w ramach podpisanej przez Oferenta umowy z Gminą oraz zrekrutowane na rok opieki 2018/2019 i spełniające kryteria określone w „Kryteriach i zasadach rekrutacji dzieci do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na rok 2018/2019”, dotyczące miejsca zamieszkania oraz płatności podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Siechnice w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, a w przypadku rolników podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice – przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko). Informacje dotyczące zasad i warunków przyznania dofinasowania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8164,idmp,246,r,r. Do dnia 22 sierpnia 2018 r. trwa składanie ofert przez uprawnione podmioty.

13 / 08 / 2018 - Mieszkaniec

Proszę o informację jak często koszony jest park w Św. Katarzynie za terenem szkoły? Jest tam wysoka trawa (szczególnie wewnątrz placu zabaw) i wygląda jakby nie było regularnego koszenia. Miejscami są krzaki o wysokości 1m, pokrzywy etc. co znacząco utudnia z niego korzystanie.

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W związku z zapytaniem mieszkańca poniżej przedstawiam informację nt. wykonania prac koszenia trawy w parku oraz na placu zabaw w Św. Katarzynie 1/ 27.04.2018 Park + plac zabaw 2/ 4.05.2018 Park + plac zabaw 3/ 6.06.2018 Park + plac zabaw 4/ 24.07.2018 Park 5/ 14.08.2018 Plac zabaw 6/ od 29.08.2018 planowane koszenie Park + plac zabaw. Natomiast kolejne planowane na drugą połowę września.

08 / 08 / 2018 - Tomasz Wójcik

Panie Burmistrzu. Wykonano "odwodnienie" ulicy Jesionowej w Biestrzykowie, wykonawca zmienił profil drogi ze spadku z na północną strone, na południową, było źle bo bez asfaltu ale w miarę stabilnie, woda spływała do obniżenia na odcinkach niezabudowanych po na północnej stronie, a teraz woda stoi po opadach i natychmiast robią sie dziury, zostało to zrobione po polsku czyli odwrotnie niz nakazuje logika i zdrowy rozsądek. Ten rok jest suchy i prawie nie pada ale za miesiąc - dwa będzie armagedon. Dlaczego wszystko wokoło jest byle jak? Wystarczy pojechac do byle Niemiec i jest od razu widac kompleksowo porządnie, a tu na każdym kroku byle jak. Na pewno nie jest to sprawa pieniędzy bo podatki mamy większe jak niemcy.

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że drenaż francuski ulicy Jesionowej w Biestrzykowie został wykonany w tym roku na wyraźną prośbę mieszkańców w celu poprawy odwodnienia istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Kolejnym etapem było wykonanie remontu drogi z ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Zadanie to ze względu na brak środków było planowane na kolejne lata budżetowe lecz dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu mieszkańców ul. Jesionowej, którym pragnę serdecznie podziękować w tym miejscu za pomoc, przetarg na wykonanie tego zadania. został ogłoszony i rozstrzygnięty. Ulica Jesionowa na znacznym odcinku otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną, wykonane zostaną progi spowalniające ruch i nowe oznakowanie. Prace budowlane rozpoczną się w miesiącu wrześniu. Wszystkie szczegóły znajdzie Pan na stronie internetowej Gminy Siechnice w zakładce Przetargi inwestycyjne. http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,7148,idmp,35,r,r

03 / 08 / 2018 - Ewa S

Witam, chciałabym prosić w imieniu mieszkańców Kotowic o zbudowanie wiaty nad stojakami do rowerów przed stacją PKP Zakrzów Kotowice. Wielu mieszkańców dojeżdża do pracy pociągiem i zostawia rowery pod stacją które w deszczowe dni mokną. Bylibyśmy wdzięczni za zbudowanie wiaty przed jesienią. Pozdrawiam

22 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zgłoszenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. informuję, że przychylam się do Pani wniosku o budowę wiaty nad stojakami na rowery przy stacji PKP w Kotowicach. Jednak z uwagi na znaczny koszt realizacji zadania i brak środków finansowych na ten cel w tegorocznym Budżecie Gminy, budowa ww. wiaty zostanie uwzględniona w planie finansowym Gminy na 2019 r.

02 / 08 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry, ul. Prosta, ul. Polna, ul. Jastrzębia wymagają pilnej interwencji - dziury są takie, że samochodem trzeba jechać

22 / 08 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 2 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że ulice Polna, Prosta i Jastrzębia w miejscowości Święta Katarzyna zostały zlecone do wykonania napraw w zakresie likwidacji dziur, wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym w ramach robót gwarancyjnych z terminem realizacji do 31.08.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

16 / 07 / 2018 - Mateusz Jabłoński

Szanowny Panie Burmistrzu, jestem mieszkańcem domu w Iwinach, przy ul. Polnej. Zgodnie z uprzednio uzyskanymi informacjami, plan inwestycji gminy obejmował remont ww. ulicy poprzez pokrycie jej asfaltem, wydzielenie chodnika i zapewnienie oświetlenia do końca roku 2018, tymczasem jak wynika z poniższego wpisu ulica będzie tylko częściowo pokryta i to blokami betonowymi bez zapewnienia chodnika. Czy plany gruntownej przebudowy pozostają aktualne? Gdzie można znaleźć akt prawa miejscowego, z którego miałaby wynikać rzeczona inwestycja? Prosiłbym też o wskazanie jak zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź, z poważaniem, Mateusz Jabłoński

20 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 16 lipca 2018r informuję, że budowa ulicy Polnej w Iwinach planowana była do realizacji przy założeniu partycypacji dewelopera Rafin Sp. z o.o. Sp. k. W dniu 31.07.2015r. została podpisana umowa z ww. deweloperem. Pomimo niesolidnej postawy dewelopera, który ostatecznie wycofał się z partycypacji w kosztach budowy drogi Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ulicy Polnej w Iwinach. Dokumentacja projektowa obejmować będzie budowę jezdni o szerokości 6,0 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego. Niestety opracowanie dokumentacji projektowej znacznie się opóźniło z uwagi na liczne sprzeciwy mieszkańców dotyczące wykupów działek i przebudowy istniejących ogrodzeń, niezbędnych dla wykonania drogi o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Biorąc pod uwagę terminy administracyjne szacuję, że ostateczna decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie uzyskana w październiku bieżącego roku. Wszystkie planowane do realizacji inwestycje wymienione zostały w Budżecie Gminy na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, które dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/ w zakładce „Prawo lokalne”. Konsultacje społeczne z mieszkańcami ulicy Polnej zostały przeprowadzone na etapie zatwierdzania koncepcji projektowej w dniach 13.09.2017r. oraz 23.02.2018r. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018r. możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach w zakresie opisanym powyżej jest rok 2020. W ramach bieżącego utrzymania drogi ulicy Polnej w terminie do 30 września 2018r. zostanie ułożona tymczasowa nawierzchnia o szerokości 4,5 m z żelbetonowych płyt drogowych na odcinku od ulicy Makowej do ulicy Wiosennej.

02 / 07 / 2018 - Joanna

Dzień dobry. Czy w najbliższym czasie przewidują Państwo wyłączenie cieplej wody w Siechnicach ?

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że dostawa ciepłej wody na terenie miasta Siechnice nie jest związana w żaden sposób z Urzędem Miejskim lub Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Ciepło do podgrzania wody jest dostarczane przez przedsiębiorstwo Kogeneracja SA. Kilkudniowa przerwa w dostawie ciepła w lipcu 2017 roku była spowodowana pracami modernizacyjnymi w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach (więcej informacji na ten temat znajdzie Pani tutaj http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2496-uwaga_kogeneracja_sa_informuje_o.html). Z informacji posiadanych przez Gminę Siechnice, Kogeneracja SA nie planuje przeprowadzania podobnych prac w tym roku. Proszę jednak zweryfikować tę informację u źródła: Biuro Obsługi Klienta, Elektrociepłownia Czechnica, ul. Fabryczna 22 Siechnice, Tel.: 71 32 37 222, Fax 71 32 371 02 bok@kogeneracja.com.pl

06 / 06 / 2018 - Rysiek

Czy na Błekitnej lagunnie będa dostępne wkońcu toalety(toi toi) ? Warto je tam na czas sezonu letniego posatwic od czerwca do konca sierpnia bo nie ma gdzie "załatwiac" swoich potrzeb,i czesto kończy sie to w pobliskich krzkach!

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że decyzją Rady Miejskiej w 2018 roku sezon kąpielowy w naszej gminie trwać będzie od 15 czerwca do 31 sierpnia. W tych dniach działać będzie kąpielisko Błękitna Laguna. W tym roku ze względu na dokonane inwestycje wprowadziliśmy wyższy standard toalet: • zaprojektowano i wybudowano wodociąg, • ustawiono kontener z toaletami wyposażonymi w bieżącą wodę, • ustawiono dodatkową toaletę dla osób niepełnosprawnych, Jednocześnie pragnę uprzejmie przypomnieć, że wstęp na kąpielisko Błękitna Laguna jest bezpłatny. Jedynym źródłem utrzymania tego obiektu jest budżet gminy. Ze względu na środki dostępne w budżecie gminy na ten cel oraz koszty prowadzenia kąpieliska, nie udało się w tym roku wdrożyć wszystkich pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców. W stosunku do 2017 roku udało się jednak wprowadzić też wiele nowych rozwiązań i udogodnień dla osób korzystających z kąpieliska, takich jak: • uruchomiono kąpielisko (wyższy standard, częstsze badania wody), a nie jak w 2017 roku miejsce przeznaczone do kąpieli, • zaprojektowano i wybudowano przyłącze elektryczne, • wykonano utwardzone ciągi piesze wzdłuż plaży oraz od wejścia na kąpielisko do pomostu, • nawieziono na plażę 300 ton nowego piasku, • wyremontowano pomost uszkodzony przez wandali oraz zamontowano na nim drabinki ułatwiające wyjście z wody, • ustawiono kontener, który jest wykorzystywany przez obsługę kąpieliska (w tym wypożyczalnię sprzętu pływającego) • zakupiono sprzęt pływający i uruchomiono wypożyczalnię • ustawiono dodatkowe kosze na śmieci.

04 / 07 / 2018 - Grzegorz Janus

Panie Burmistrzu czy w planach jest budowa strzelnicy w naszej gminie? Myślę, ze to dobra inwestycja, budowa otwartej strzelnicy, bez budynków, bez broni ( strzelanie z własnej broni ). Koszt nie duży i dodatkowa atrakcja w gminie. W okolicach Wrocławia nie ma strzelnicy do strzelania z broni czarnoprochowej -najbliżej trzeba jechać do Brzegu Dolnego ( nie licząc strzelnicy olimpijskiej we Wrocławiu gdzie chcą 80 zł za godzinę strzelania).

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Siechnice nie znajduje się żadne zadanie związane z budową strzelnicy. W WPF i w rocznych budżetach naszego samorządu znajduje się jednak zawsze wiele zadań, które są postulowane przez mieszkańców naszej gminy jako priorytetowe, takie jak: budowa dróg i sieci kanalizacji czy budowa i rozbudowa obiektów oświatowych. Realizacja tego typu inwestycji wpływa na codzienny komfort życia naszej społeczności. Są to duże inwestycje, z których korzystają setki lub nawet tysiące osób, a finansowanie ich wykonania ze względu na wysokie koszty odbywa się często w cyklach wieloletnich. Odnosząc się do Pana zgłoszenia, chciałem zaznaczyć, że w mojej opinii koszty budowy strzelnicy w przypadku naszej gminy mogłyby być jednak znaczne. Gmina nie posiada obecnie działki, która mogłaby być wykorzystana na taki cel, a jednocześnie byłaby oddalona od zabudowań (kwestia bezpieczeństwa i hałasu). Kupienie takiej działki byłoby trudne ze względu na to, że: - nasza gmina jest jedną z gmin o największej gęstości zaludnienia w powiecie wrocławskim (trudno znaleźć działkę oddaloną od zabudowań), - powstanie takiego obiektu musiałoby być poprzedzone odpowiednią zmianą w zakresie planowania przestrzennego, - ze względu na charakterystykę takiego obiektu, w mojej ocenie mieszkańcy miejscowości, w której miałaby powstać strzelnica musieliby wyrazić chęć na jej budowę. Przypomnę, że Ministerstwo Obrony Narodowej na przełomie 2017 i 2018 roku przygotowało i wdrożyło projekt „Strzelnica w każdym Powiecie”. MON szacuje, że budowa nowej strzelnicy może kosztować kilka mln złotych, dlatego dofinansowuje tylko te projekty, których wartość wynosi do 2 mln zł. Jednak dofinansowanie może stanowić tylko część tych kosztów, resztę musi pokryć samorząd, co jak wskazałem na wstępie nie jest w najbliższych latach planowane. Myślę, że ze wskazanych przeze mnie powyżej przyczyn, również w innych gminach w aglomeracji wrocławskiej jak na razie nie powstała tego typu inwestycja. Z informacji posiadanych przez Gminę Siechnice, Kogeneracja SA nie planuje przeprowadzania podobnych prac w tym roku. Proszę jednak zweryfikować tę informację u źródła: Biuro Obsługi Klienta, Elektrociepłownia Czechnica, ul. Fabryczna 22 Siechnice, Tel.: 71 32 37 222, Fax 71 32 371 02 bok@kogeneracja.com.pl

08 / 06 / 2018 - BB

na blekitnej lagunie rbakuje prysznicow w sezonie letnim przynajmneij ze 3na czas czerwiec sierpien po wyjsciu z wody czy zabwie dzieciakow na pasku aby mozna bylo opukac sie woda-zorganizuje je Pan?

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że decyzją Rady Miejskiej w 2018 roku sezon kąpielowy w naszej gminie trwać będzie od 15 czerwca do 31 sierpnia. W tych dniach działać będzie kąpielisko Błękitna Laguna. W tym roku ze względu na dokonane inwestycje wprowadziliśmy wyższy standard toalet: • zaprojektowano i wybudowano wodociąg, • ustawiono kontener z toaletami wyposażonymi w bieżącą wodę, • ustawiono dodatkową toaletę dla osób niepełnosprawnych, Jednocześnie pragnę uprzejmie przypomnieć, że wstęp na kąpielisko Błękitna Laguna jest bezpłatny. Jedynym źródłem utrzymania tego obiektu jest budżet gminy. Ze względu na środki dostępne w budżecie gminy na ten cel oraz koszty prowadzenia kąpieliska, nie udało się w tym roku wdrożyć wszystkich pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców. W stosunku do 2017 roku udało się jednak wprowadzić też wiele nowych rozwiązań i udogodnień dla osób korzystających z kąpieliska, takich jak: • uruchomiono kąpielisko (wyższy standard, częstsze badania wody), a nie jak w 2017 roku miejsce przeznaczone do kąpieli, • zaprojektowano i wybudowano przyłącze elektryczne, • wykonano utwardzone ciągi piesze wzdłuż plaży oraz od wejścia na kąpielisko do pomostu, • nawieziono na plażę 300 ton nowego piasku, • wyremontowano pomost uszkodzony przez wandali oraz zamontowano na nim drabinki ułatwiające wyjście z wody, • ustawiono kontener, który jest wykorzystywany przez obsługę kąpieliska (w tym wypożyczalnię sprzętu pływającego) • zakupiono sprzęt pływający i uruchomiono wypożyczalnię • ustawiono dodatkowe kosze na śmieci.

05 / 07 / 2018 - Karolina

Witam Panie Burmistrzu, chciałam się dowiedzieć czy i jakie kroki zostały podjęte w sprawie okropnego fetoru z pobliskiej oczyszczalni ścieków? Martwi nas to gdyż, pomijając obrzydliwy zapach, to jest to najzwyczajniej niezdrowe wdychać takie opary. Bardzo proszę o podjęcie kroków w tej sprawie. Z góry dziękuję za odpowiedź.

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że z ustaleniami odnośnie działań Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie, może zapoznać się Pan oglądając film z mojego spotkania z mieszkańcami dotyczącymi tej sprawy, które odbyło się w dniu 2.07.2018 roku. Film zamieszczony jest w tym miejscu http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2896-nagranie_ze_spotkania_burmistrza_z.html Na podanej stronie internetowej zamieszczony został też szczegółowy plan prac ZGK-u i Gminy na najbliższy okres.

11 / 06 / 2018 - Barbara Kuk

Panie Burmistrzu, od kilku tygodni przychodzę z małymi dziećmi 2-3 latkami na plażę Błękitnej Laguny. Jest to wspaniałe przyrodniczo i rekreacyjnie miejsce. Są tu jednak pewne problemy. Niemal codziennie na wyodrębniona piaszczysta plażę przychodzą właściciele z psami bez smyczy i kagańców którzy wyprowadzają swoich pupili na piaszczystą plażę i kąpią je rzucają do wody np. jakieś sprzęty do aportowania . Niektóre są duże m.in rasy bojowej , biega taki bez kagańca po plaży jak oszalały wzbudzając grozę, że aż skóra cierpnie. Na zwróconą spokojnie uwagę właściciele pokazują środkowy palec. Nieraz przychodzą też pijani amatorzy mocnych trunków, którzy spożywają sobie baterie piwek oficjalnie, zaś butelki z wódka mają w reklamówkach palą papierosy, nieraz też jakieś zioło po czym uchlani wchodzą do wody aby się załatwić, niedopałki wrzucają wprost do plażowego piasku. Plażowanie w takim towarzystwie od razu się kończy., trzeba się zwijać! Są też tacy co konsumują sobie słonecznik, plują nim i zaśmiecają tą piękną plażę. Co to za demokracja w której nie działają żadne służby porządku, gdzie spokojni obywatele z dziećmi muszą się bać bo są w miejscach publicznych zdominowani i terroryzowani przez wulgarnych bezkarnych dzikusów?

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że decyzją Rady Miejskiej w 2018 roku sezon kąpielowy w naszej gminie trwać będzie od 15 czerwca do 31 sierpnia. Pani zgłoszenie pochodziło z 11 czerwca, czyli sprzed uruchomienia kąpieliska. Nie była Pani jedyną osobą zgłaszającą tego typu obserwacje, więc poleciliśmy zarządcy kąpieliska wziąć je wszystkie pod uwagę przy organizacji kąpieliska. Poniżej cytuję fragment obowiązującego Regulaminu kąpieliska "Błękitna Laguna" w tym zakresie: „17. Na terenie kąpieliska "Błękitna Laguna" zabrania się w szczególności: i) wprowadzania psów i innych zwierząt r) palenia papierosów, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających” Jednocześnie pragnę uprzejmie przypomnieć, że wstęp na kąpielisko Błękitna Laguna jest bezpłatny. Jedynym źródłem utrzymania tego obiektu jest budżet gminy. Ze względu na środki dostępne w budżecie gminy na ten cel oraz koszty prowadzenia kąpieliska, nie udało się wygospodarować kwoty na zatrudnienie pracowników ochrony, dbających o przestrzeganie ładu i porządku na kąpielisku. Rolę taką próbują pełnić zatrudnieni ratownicy, ale nie jest to ich podstawowe zadanie. Liczę więc na Pani wyrozumiałość w tej kwestii. Z prośbami o patrole na kąpielisku (szczególnie w weekendy) zwróciłem się do Komendanta Komisariatu Policji w Siechnicach oraz do Komendanta Straży Miejskiej w Siechnicach. Stała obecność Straży Miejskiej na kąpielisku nie jest możliwa ze względu na ograniczoną liczbę etatów (3) i działania strażników w innych miejscowościach gminy. Straż Miejska pomimo kilkukrotnych ogłoszeń naboru kandydatów do służby, nie zatrudniła nowych strażników, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

28 / 04 / 2018 - AM

Witam, Proszę o informację, czy na terenie urzędu i placu miejskiego będą zamontowane ławki do siedzenia? Niestety jest za mało miejsca do siedzenia a te betonowe koła nie spełniają swojej roli. Czy w najbliższym czasie planowane jest w części rozebranie budek targowych, które ograniczają przestrzeń na placu. Zdecydowanie wystarczy mniej tego typu budek. Czy na placu miejskim będą nasadzone nowe krzewy, może iglaki? Niestety nie wszystkie nasadzenia się przyjęły i pozostały suche gałęzie, co bardzo brzydko wygląda.

13 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że: 1. Nie jest obecnie zaprojektowane dostawienie nowych ławek na placu miejskim. Oprócz wspomnianych przez Panią ławek betonowych dostępnych jest, także kilkanaście ławek drewnianych (na tyłach budek targowych). Planuję jednak przeprowadzenie z mieszkańcami i projektantem konsultacji na temat potrzebnych zmian w zagospodarowaniu placu przed i za ratuszem. 2. Odnośnie Pani pytania dotyczącego demontażu budek targowych, uprzejmie informuję, że w najbliższych latach nie będzie on możliwy. Plac Miejski wraz z targowiskiem powstały w ramach projektu „Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice”. Koszt wykonania tej inwestycji wyniósł ok. 2,5 mln złotych, z czego 1 mln złotych pochodził z dotacji. Gmina biorąc dotację zobowiązała się do utrzymania projektu oraz osiągnięcia określonych wskaźników. Demontaż części budek w tym momencie, spowodowałby świadome niewywiązanie się Gminy z umowy na dofinansowanie oraz konieczność zwrotu uzyskanej dotacji. W moim odczuciu targowisko (szczególnie w soboty) jest coraz chętniej wykorzystywane przez sprzedających oraz odwiedzane przez mieszkańców naszej gminy w celu zrobienia weekendowych zakupów. W uzupełnieniu odpowiedzi nr 1 i 2, uprzejmie przypominam, że plac miejski wraz z targowiskiem został wykonany i zagospodarowany na podstawie projektu renomowanej wrocławskiej pracowni projektowej. Projekt i realizacja były nagradzane w ogólnopolskich konkursach architektonicznych: 16 października 2017 r. podczas I Kongresu Polityki Miejskiej, rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich pn. „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Polsce”. Gmina Siechnice otrzymała nagrodę za Plac Miejski wraz z targowiskiem w Siechnicach. Właśnie tę Inwestycję Jury uznało za najlepszą „Nowo wykreowaną miejską przestrzeń publiczną w Polsce”. 27 kwietnia 2017 r. Gmina Siechnice otrzymała dyplom zwycięzcy w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym organizowanym przez Integrację i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Nagrodę „Lider dostępności” przyznano Gminie Siechnice w kategorii „przestrzeń publiczna” dla ratusza i placu miejskiego w Siechnicach - za najlepiej zaprojektowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną w Polsce. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy. 3. Odnośnie brakujących iglaków informuję, że sprawa jest mi oczywiście znana i nasadzenia są sukcesywnie uzupełnianie.

25 / 07 / 2018 - Paweł Woźny

Szanowny Panie Burmistrzu! Piszę w dobrze znanej Panu sprawie - chodzi o ul. Polną w Iwinach. Wiem, że obiecał Pan do końca roku część ul. Polnej wyłożyć płytami betonowymi. Jeśli jednak prace nie rozpoczną się w ciągu kilku najbliższych dni, to konieczne jest natychmiastowe wyrównanie nawierzchni. Stan ,,drogi'' jest tragiczny. Nie sposób przejechać bez wpadnięcia w kilkadziesiąt dziur. A to co dzieje się po opadach to dramat. Proszę o pilne załatwienie sprawy: bezzwłoczne rozpoczęcie układania płyt betonowych albo wyrównanie nawierzchni w taki sposób, aby do czasu obiecanego remontu było można bezpiecznie jeździć ul. Polną. Z poważaniem, Paweł Woźny

08 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-maila z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie stanu technicznego drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że wykonanie naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie likwidacji wyboi, ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, wykonaniem profilacji z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych zostało zlecone do realizacji z terminem do 31.07.2018 r. Ponadto informuję, że wykonanie nawierzchni tymczasowej z drogowych płyt żelbetonowych jest planowane do 30.09.2018 r. na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Wiosennej. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

22 / 07 / 2018 - Karolina

Witam serdecznie, czy bedą zasypane dziury w najbliższym czasie na ulicy Polnej w Iwinach? Wiem, że planowane jest ułożenie płyt betonowych, ale to dopiero za parę miesięcy, natomiast w tej chwili przejazd samochodem z niskim zawieszeniem jest już praktycznie niemożliwy. Nie każdy posiada samochody terenowe, natomiast jadąc zwykłym samochodem co jakiś czas trze się o podłoże. Dziury są już takie głębokie i jest ich tak dużo, że nie ma możliwości ich wyminięcia. Proszę przejechać się ulicą Polna, bo chyba nie zdaje sobie Pan sprawy jak ulica Polna wygląda. Pozdrawiam

08 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-maila z dnia 22 lipca 2018 r. w sprawie stanu technicznego drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że wykonanie naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie likwidacji wyboi, ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, wykonaniem profilacji z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych zostało zlecone do realizacji z terminem do 31.07.2018 r. Ponadto informuję, że wykonanie nawierzchni tymczasowej z drogowych płyt żelbetonowych jest planowane do 30.09.2018 r. na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Wiosennej. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

03 / 08 / 2018 - AM

Witam, Bardzo proszę o informację odnośnie leżaków, które zostały wystawione przed budynek urzędu. Czy istnieje możliwość ustawienia jej części również za urzędem ,gdzie jest cień. Pani na portierni udzieliła mi informacji, iż nie ma takiej możliwości i wszystkie leżaki muszą być ustawione przed urzędem na pełnym słońcu. Niestety temp.obecnie sięgają 40st w słońcu nikt nie jest w stanie wysiedzieć w tym miejscu na tych leżakach. Chodzi mi tu zwłaszcza o dzieci, które szukają miejsca do siedzenia w cieniu za urzędem.

08 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, pragnę poinformować, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, leżaki wystawiane będą zarówno z przodu jak i z tyłu budynku ratusza.

11 / 07 / 2018 - Sławomir J

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Proszę o skoszenie trawy/chwastów przy nowym osiedlu przy ulicy Ziemskiej 12-24 w Siechnicach. Poinformowano mnie, że ten teren należy do gminy. Z góry dziękuję.

20 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 11 lipca 2018 r. w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za zauważenie i zgłoszenie problemu. Informuję, że Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystąpił już do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej o wykoszenie terenów wskazanych przez Pana w wyżej wymienionym zapytaniu.

04 / 07 / 2018 - Marcin Piorecki

Panie burmistrzu ,moja mama jest chora na raka i nie ma żadnej pomocy od strony gminy Siechnice. Kiedy otrzyma taką pomoc? Opieka społeczna ze św.Katarzyny ignoruje problem, pomimo wywiadu środowiskowego, moja mama nie otrzymuje pomocy w ogóle . Potrzebna jest opiekunka do mamy , która będzie jej przygotowywać lekkie, dietetyczne posiłki blendowane i będzie dbała o warunki higieniczne , łącznie z wykąpaniem mamy. Potrzebna jest pomoc , przy sprzątaniu mieszkania. Potrzebna jest pomoc pielęgniarki wyjazdowej , która będzie podawać mamie leki o których zapomina a starszy człowiek mieszkający z mamą 72 letni tata , nie ma pojęcia ani o lekach , ani o świeżym , dietetycznym jedzeniu oraz diabetycznych normach , ponieważ mama również choruje na cukrzycę a ojciec przynosi jej pączki i pepsi, oraz karmi ją jakim kolwieg jedzeniem z niekontrolowaną datą ważności produktów . Potrzebna jest też pomoc psychologiczna i wsparcie medyczne przez lekarza pierwszego kontaktu. Potrzebna jest pomoc koła gospodyń wiejskich, czy miejskich . Panie Burmistrzu jest pan kreatywnym i nowoczysnym włodarzem , który doskonale , wie w jaki sposób udzielić pomocy ,schorowanej Siechniczance , która na Pana głosowała i liczymy na Pana , że zadzwoni Pan osobiscie do Opieki Społecznej i zmotywuje do działania ludzi odpowiedzialnych za brak udzielenia pomocy mojej mamie i wyciągnie konsekwencje za urzędową ignorancję . Myślę że takie problemy powinniśmy rozwiązywać na gruncie lokalnym a nie na łamach ogólnopolskich mediów , do których trafi sprawa, jeśli moja schorowana matka, nie otrzyma pomocy.

18 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi takie mogą być również przyznane osobie niebędącej osobą samotną, jeśli wymaga ona pomocy innych osób, a członkowie rodziny nie mogą jej takiej pomocy zapewnić. Pomoc społeczna jest udzielana na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, może być również udzielana z urzędu (np. po otrzymaniu zgłoszenia). Nie ma jednak możliwości, aby pomoc w formie usług opiekuńczych została przyznana wbrew woli osoby, której miałaby dotyczyć. W związku z Pańską prośbą o przyznanie opieki Pana Mamie, pracownik socjalny GOPS w Siechnicach niezwłocznie udał się do jej mieszkania w celu stwierdzenia ewentualnej konieczności zapewnienia przedmiotowej pomocy. Pana Mama oświadczyła jednak (również pisemnie), że obecnie jest na tyle samodzielna, iż nie potrzebuje usług opiekuńczych, natomiast jej mąż oświadczył, że sprawuje nad nią opiekę w niezbędnym zakresie. Również w opinii pracownika socjalnego proponowanie jej w istniejącym rzeczy pomocy w formie usług opiekuńczych nie spowodowałoby poprawy jej sytuacji życiowej, natomiast wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez rodzinę kosztów odpłatności za usługi opiekuńcze. Pomoc w formie usług opiekuńczych nie została więc wdrożona, ponieważ Pana Mama nie potrzebuje obecnie jej przyznania. Poinformowano ją jednak, że gdyby sytuacja uległa zmianie lub w razie potrzeby jakiejkolwiek innej pomocy ze strony GOPS, może bezpośrednio kontaktować się z pracownikiem socjalnym Ośrodka. Zapoznano ją także z możliwością skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS – w szczególności z pomocy psychologicznej. Informuję ponadto, że pomoc medyczna osobie chorej leży w kompetencjach Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jak ustalono, Pańską Mamę odwiedziła już pielęgniarka środowiskowa z ZOZ w Siechnicach, której obowiązkiem jest zapewnienie osobie chorej kontaktu z lekarzem oraz wsparcia medycznego. Zwracam również uwagę, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oraz Ustawą o pomocy społecznej do pomocy osobom, które nie są samotne, w pierwszej kolejności zobowiązani są członkowie rodziny. Natomiast pomoc udzielana przez instytucje wsparcia społecznego (takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej) ma charakter uzupełniający i powinna być realizowana przy udziale oraz we współpracy z rodziną. Niestety, nawiązanie kontaktu z Panem przez Ośrodek Pomocy Społecznej okazało się niemożliwe, ponieważ nie podał Pan adresu zamieszkania (bądź czasowego pobytu), a wielokrotnie podejmowane próby dodzwonienia się na podany przez Pana numer telefonu po wizycie pracownika w środowisku nie przyniosły rezultatu.

18 / 06 / 2018 - Aleksandra Borkowska

Witam, mam pytanie odnośnie parku w Radwanicach. kto odpowiada za utrzymanie go? Jest dosyc zaniedbany-czy w najblizszym czasie planowane jest tam jakies koszenie/sprzatanie?

13 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pani pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” na stronie www.siechnice.gmina.pl uprzejmie informuję, że utrzymaniem gminnym terenów zieleni, w tym terenu parku w Radwanicach na podstawie Zarządzenia Burmistrza Siechnic nr 127/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r zajmuje się Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna. Zgodnie z harmonogramem prac na rok 2018 w zakresie utrzymania gminnych terenów zieleni wykonanie koszenia trawy na terenach rekreacyjnych przewidziane jest w II dekadzie czerwca, w III dekadzie lipca, w II dekadzie sierpnia oraz w IV dekadzie września. Pozostałe prace w zakresie utrzymania zieleni, polegające na m.in. na kontroli stanu zieleni, a także na grabieniu i wywożeniu liści oraz innych pracach porządkowych przewidziane są w II i III dekadzie lutego, II dekadzie maja, II dekadzie czerwca, II dekadzie października oraz w I i III dekadzie listopada. Harmonogram na charakter ogólny i zakłada wykonanie kluczowych zadań. Realizacja prac uzależniona jest od warunków pogodowych, intensywności wzrostu roślinności i ilości dodatkowych prac interwencyjnych.

17 / 05 / 2018 - Dariusz Staniów

W nawiązaniu do stanu ulicy Polnej w Iwinach i ostatnio udzielonej przez Pana w dn.14.05 odpowiedzi na kolejne pytanie- w imieniu mieszkańców tej ulicy PROSIMY o położenie tymczasowo płyt betonowych - jako pasów jazdy. Płyty takie -po zbudowaniu ulicy wg przedstawianej przez Pana świetlanej wizji, zmaterializowanej kiedyś być może po 2020 roku - jako element wielokrotnego użycia będą mogły potem poprawić sytuację na innej drodze gminnej. Stanowczo stwierdzamy (do wyrażenia grupowej opinii upoważnili mnie pozostali sąsiedzi), że zadowala nas tymczasowe ułożenie płyt - co pozwoli normalnie przejechać ulicę i nie wzbijać kilogramów kurzu i pyłu budowlanego. Nie chcemy czekać na odraczaną inwestycję - niewykorzystanie przez Pana w terminie dotacji dewelopera firmy RAFIN na naprawienie ulicy Polnej dodatkowo motywuje naszą determinację.Jesteśmy gotowi udzielić pomocy w realizacji tej tymczasowej naprawy - ułożenia płyt.

11 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.05.2018 w sprawie nawierzchni ul.Polnej w Iwinach Szanowny Pan Dariusz Staniów Informuję, że po dokonaniu konsultacji społecznych przedstawieniu przeze mnie mieszkańcom kilku wariantów rozwiązań utwardzenia nawierzchni ul. Polnej w Iwinach (płyty betonowe, płyty JOMB, utwardzenie grubym kruszywem), ostatecznie wybrali Państwo rozwiązanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych. Nawierzchnia z płyt betonowych będzie wykonana na szerokości 4,5m na długości 220m od ul. Makowej do ul. Wiosennej. Wydział Komunalny zajął się już przygotowaniem realizacji tego zadania, obecnie wyłaniany jest wykonawca prac które mają zostać ukończone w tym roku.

19 / 06 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Pani Burmistrzu, na wstępie chciałbym podziękować za wyłonienie wykonawcy na ul. Kolejową. Czekamy na pierwsze prace 1. czy na ul. Prostej jest planowanie koszenie rowów? Nie wiadomo gdzie rów się zaczyna.. 2. proszę o usunięcie gałęzi na chodniku przy ul. Głównej/Kolejowej (naprzeciwko budynku w którym pracuje pracownik pkp) oraz przycięcie gałęzi wierzby wiszącej zaraz przy przystanku pks (ul. Kolejowa). Bardzo się ciesze, że w końcu jest wykonawca na ul. Kolejową i pracę zaraz (mam nadzieję) się zaczną :) Pozdrawiam Serdecznie

11 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w lipcu 2018 r. na rowie melioracyjnym nr Z.4, położonym wzdłuż ul. Prostej w Świętej Katarzynie, planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych (koszenie, hakowanie, wywóz). Po drugie informuję, że w dniu 28 czerwca 2018 r. została przeprowadzona wizja terenowa w ramach której nie stwierdzono zalegających na chodniku ul. Kolejowej / ul. Głównej gałęzi. Po trzecie sprawa przycięcia wierzby przy przystanku pks na ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, została zlecona Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej.

29 / 06 / 2018 - Marcin Paluszyński

Witam Panie Burmistrzu, czy planowane jw najbliższym czasie wyrównanie nawierzchni na ulicy Polnej w Iwinach. Nierówności są już tak duże że po deszczu nie da sie drogą poruszać inaczej nić autem .

11 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Informuję, że po dokonaniu konsultacji społecznych przedstawieniu przeze mnie mieszkańcom kilku wariantów rozwiązań utwardzenia nawierzchni ul. Polnej w Iwinach (płyty betonowe, płyty JOMB, utwardzenie grubym kruszywem), ostatecznie wybrali Państwo rozwiązanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych. Nawierzchnia z płyt betonowych będzie wykonana na szerokości 4,5m na długości 220m od ul. Makowej do ul. Wiosennej. Wydział Komunalny zajął się już przygotowaniem realizacji tego zadania, obecnie wyłaniany jest wykonawca prac które mają zostać ukończone w tym roku.

18 / 06 / 2018 - maria łoza

Dzień Dobry, Proszę o dzielenie mi informacji jakie działania zostały podjęte w temacie zgłaszanym od co najmniej dwóch lat. Mieszkam w Żernikach Wrocławskich ul. Rodzinna 13, bolączką jest drastyczny spadek ciśnienia wody, generalnie od godz. 18 nie mam w domu wody aby móc normalnie funkcjonować. Proszę o dokonanie niezbędnych prac aby mogło się żyć lepiej na ul. Rodzinnej. Z wyrazami szacunku Maria Łoza

09 / 07 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” w sprawie niskiego ciśnienia wody w Żernikach Wrocławskich informujemy, że w okresie letnim może dochodzić do sytuacji, w której z powodu wzmożonego rozbioru wody będą pojawiały się chwilowe spadki ciśnienia wody, a niekiedy nawet zaniki. Z tego też względu ZGK Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców o rozważne korzystanie z wody, a przede wszystkim o niepodlewanie wodą wodociągową (uzdatnioną) przydomowych ogrodów oraz o nienapełnianie basenów. Takie działania w okresie letnim są nagminne i powodują sytuacje opisane powyżej. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że ZGK Sp. z o.o. prowadzi nieustanne działania mające na celu zwiększenie zasobów wodnych, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw wody do mieszkańców. Spółka jest na etapie powiększania stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie oraz budowy nowej stacji uzdatniania wody w Groblicach. Cały proces wykonania badań, prac ziemnych i montażowych związanych z budową studni głębinowych i budową nowych stacji uzdatniania wody jest długotrwały i kosztowny. Pragniemy zapewnić, że robimy wszystko, aby ten proces jak najbardziej skrócić. W przypadku awarii na sieci wodociągowej bądź ewidentnym braku wody prosimy o kierowanie zapytań pod numer telefonu alarmowy 601 155 462.

08 / 05 / 2018 - Pan Jarek

Witam serdecznie, proszę o infromację, nt. kontynuacji inwestycji polegajacej na oświetleniu ul. Zacisze w Groblicach. Na przełomie roku zostało wybudowane oświetlenie jednak tylko na pewnej części tej drogi wokół "Słonecznych Groblic". Zadając to pytanie mam na uwadze względy bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególnie niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie dróg Zacisze / Kasztanowej oraz Chabrowej które wymaga tego typu uzbrojenia. Zadjąca pytanie do Pana przewidywanej odpowiedzi: Kiedy znajdą się środki i w którym to planie zostanie uwzglednione?

02 / 07 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w projekcie budowy oświetlenia drogowego została ujęta cała ulica Zacisze w Groblicach z podziałem na dwa etapy. Budowa drugiego etapu również została ujęta w planach realizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice, jednak kontynuacja rozbudowy wymaga zgody właścicieli działek do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z wyrażeniem zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Takie zapytanie zostało skierowane do właścicieli działek w 2016 roku i spotkało się z odmową. Urząd Gminy skierował zapytanie do właścicieli działek ew. nr 114/3, 110, 107 i 106 o udostępnienie działek na budowę drugiego etapu oświetlenia drogowego. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2019 – 2021.

04 / 06 / 2018 - Anna Piasecka

Szanowny Panie Burmistrzu! Mieszkam od 10 lat w gminie Żórawina. Jestem głęboko zawiedziona jej działanoscią .Czy istnieje jakaś możliwość prawna ,aby gminę Siechnice powiekszyć o wioske bezpośrednio przylegającą do granic Siechnic ?

02 / 07 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie w sprawie przyłączenia miejscowości z Gminy Żórawina do Gminy Siechnice uprzejmie informuję, że procedura administracyjna w zakresie zmiany terytorialnej gmin, nadawania statusu miasta oraz ustalania i zmiany nazwy gmin określona została w art. 4 - 4c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zgodnie z którą wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów w sprawie zmiany granic gminy może być podjęte: 1. Z inicjatywy Rady Ministrów. Wydanie rozporządzenia z inicjatywy Rady Ministrów obejmującego zmianę granic gminy wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami. 2. Na wniosek zainteresowanej rady gminy. Wydanie rozporządzenia w sprawie zmiany granic gminy na wniosek zainteresowanej rady gminy wymaga przeprowadzenia przez tę radę konsultacji z mieszkańcami oraz opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem. Wniosek rady gminy powinien zawierać uzasadnienie, iż ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych, a także niezbędne dokumenty, mapy i informacje potwierdzające zasadność wniosku oraz opinię wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem. Szczegółowe informacje, które powinny znaleźć się we wniosku rady gminy oraz wymagane dokumenty zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 310). 3. Z inicjatywy mieszkańców w drodze referendum lokalnego. W sprawie ustalenia granic gminy może być przeprowadzone referendum lokalne z inicjatywy zainteresowanych mieszkańców na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.). Z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego może wystąpić grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy. W przypadku przeprowadzenia referendum z inicjatywy mieszkańców, pytanie zawarte we wniosku powinno określać szczegółowo proponowane zmiany w podziale terytorialnym państwa. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Rada Ministrów nie jest jednak związana z wynikiem referendum. W związku z powyższym dziękuję za zainteresowanie i chęć bycia członkiem wspólnoty samorządowej Gminy Siechnice, jednakże stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie gmin oraz ustalanie ich granic należy do zakresu działania Rady Ministrów.

23 / 05 / 2018 - Piotr S

Jeśli to możliwe bardzo proszę o pomoc w poskromieniu niepoważnych rolników w gminie. Od dłuższego czasu można zauważyć wielu gospodarzy opylających plony w samo południe. Wszystkim nam zależy aby owady a w szczególności pszczoły wykonywały swoją pracę. Czy w ramach dobrej współpracy może Pan porozmawiać z odpowiednimi służbami aby dały stosowny sygnał osobom które łamią przepisy w tym względzie. Osobiście sprawdzałem i jest możliwość nakładania mandatów karnych. Oczywiście jest pewien opór POLICJI który wynika tylko z nieznajomości przepisów służących tam funkcjonariuszy.

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 23 maja 2018 r. dotyczące ochrony owadów zapylających, uprzejmie informuję, że na terenie Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz na stronie internetowej Gminy Siechnice zamieszczane są informacje skierowane do rolników, określające wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których należy przestrzegać w celu ochrony owadów zapylających. Nakładanie mandatów karnych na osoby, które stosują środki ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska jest możliwe, ale niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Organem, który takie postępowania przeprowadza jest wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa, który również posiada kompetencje do nakładania sankcji karnych. Wszelkie zaobserwowane czynności mogące mieć wpływ na upadki pszczół, w wyniku niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin należy więc zgłaszać do ww. instytucji. Dane kontaktowe do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Oddział Wrocław (obsługujący powiaty: Wrocław, wrocławski): ul. Zwycięska 4 53-033 Wrocław tel. 71 364-68-50 fax 71 364-68-50 kom. 606-461-492 o-wroclaw@piorin.gov.pl

14 / 06 / 2018 - Dorota Ficoń

Co dalej z ul. Bzową w Radwanicach, były dziury, teraz jest wielki kurz, samochody jeżdżą jak po autostradzie, a w powietrzu unoszą się "tumany kurzu ", miał być położony dywanik z asfaltu (maj, czerwiec ), a tymczasem nic się nie dzieje i kolejny rok jesteśmy oszukiwani obiecankami. Pozdrawiam

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że remont ul. Bzowej w Radwanicach zostanie wykonany z warstwy tłucznia kamiennego o grubości 10 cm i warstwy podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltową. Planowany termin wykonania remontu to 31 lipca 2018 r.

08 / 05 / 2018 - Michał W

Dzień dobry, Panie Burmistrzu deklarował Pan, że do końca kwietnia br. na ul. Ziemskiej w Siechnicach zostanie zmienione oznakowanie i wprowadzanie m.in. strefy zamieszkania, aby zapewnić bezpieczeństwo dla mieszkańców. Co jest powodem braku realizacji ? Oznakowania jak nie było tak nie ma. Proszę o konkretne informację a nie znów obietnice bez pokrycia. Przypomnę pisał Pan: "Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowego progu zwalniającego i wystąpi o wydanie stosownego zatwierdzenia. Informuję również Pana iż zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu dla miejscowości Siechnice przewiduje też wprowadzenie znaków D-40 „strefa zamieszkania” i znaku D-41 „koniec strefy zamieszkania” na ulicy Ziemskiej. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-40 i D-41 będzie możliwe po podpisaniu przez Wykonawcę umowy na realizację zadania „ Wymiana i montaż oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych” na terenie Gminy Siechnice w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi."

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8 maja 2018 r., data wpływu 16 maja 2018 r w sprawie wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-40 i D-41 w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku uprzejmie informuję, że wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w terenie w określonym terminie nie nastąpiło z winy Gminy. Zarządzający drogami tj. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu nie przekazało w ustalonym terminie stosownych zatwierdzeń. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu nastąpi w trybie natychmiastowym z chwilą przekazania zatwierdzeń i projektów od zarządzającego drogami. Za niedogodności związane z nieprzestrzeganiem prędkości przez kierowców w wyniku braku oznakowania pionowego D-40 przepraszam.

21 / 06 / 2018 - Mieszkaniec św. Katarzyny

Panie Burmistrzu Podobno Gmina Siechnice uchodzi za przyjazną mieszkańcom. Tymczasem na ul. Polnej w św.Katarzynie od tygodnia, nikt z gminy (mimo powiadomień, gminy oraz straży miejskiej) nie może zlikwidować samowolnego ułożenia konstrukcji przypominającej próg zwalniający. Ktoś już uszkodził na niej samochód. Proszę o zainteresowanie się sprawą.

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 19 czerwca 2018 r. w sprawie progów zwalniających na ul. Polnej uprzejmie informuję, że: Zgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm),: Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających: na drogach krajowych i wojewódzkich, na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G), na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp., na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych, na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25, na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym Gmina nie zlecała wykonania tzw. „progów zwalniających” na nawierzchni tłuczniowej ul. Polnej. Informuję również, że Gmina ma ograniczone środki finansowe na zadaniu” Naprawy cząstkowe dróg i urządzeń drogowych na drogach Gminy Siechnice” i planowanym remoncie ulicy Polnej w zakresie jezdni bitumicznej w najbliższym okresie czasu nie dokona profilacji nawierzchni tłuczniowej. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi i mieszkańców miejsca na których występują nierówności poprzeczne zostały oznakowanie awaryjnie znakami pionowymi A-11 „nierówna droga”. Za niedogodności przepraszam.

19 / 06 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Panie Burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć czy ma Pan wiedzę na temat "progów zwalniających" na ul. Polnej (numery 9, 11)? Pierwszy próg jest bardzo duży i mało widoczny. Sam osobiście zahaczyłem podwoziem jadąc na prawdę powoli... Doszły mnie też słuchy, że inni też mieli problem z przejazdem, a nawet jedna Pani napisała, że samochód jej uległ awarii.. Proszę o pilne zajęciem się sprawą

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane pytaniem z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie progów zwalniających na ul. Polnej uprzejmie informuję, że: Zgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm),: Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających: na drogach krajowych i wojewódzkich, na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G), na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp., na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych, na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25, na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym Gmina nie zlecała wykonania tzw. „progów zwalniających” na nawierzchni tłuczniowej ul. Polnej. Informuję również, że Gmina ma ograniczone środki finansowe na zadaniu Naprawy cząstkowe dróg i urządzeń drogowych na drogach Gminy Siechnice” i planowanym remoncie ulicy Polnej w zakresie jezdni bitumicznej w najbliższym okresie czasu nie dokona profilacji nawierzchni tłuczniowej. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi i mieszkańców miejsca na których występują nierówności poprzeczne zostały oznakowanie awaryjnie znakami pionowymi A-11 „nierówna droga”. Za niedogodności przepraszam.

16 / 05 / 2018 - agi.sola

Rozliczenie grantu 100 tys. zł na projekt Błękitna Laguna Panie Burmistrzu, Skoro wszystko miało charakter publiczny, tj. ogłoszenie konkursu, głosowanie, lista zwycięzców, informacja o przekazaniu środków to dlaczego nie rozliczenie tej inwestycji? Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna nigdzie nie zamieściła tej informacji. Na stronie Forum Gminy też jej nie ma. Dlaczego? Zakres prac już wykonanych ma niewiele wspólnego z tym konkursowym opisem co w zamian. Czy prace już wykonane pochłonęły całość wygranej? Co oznacza sformułowanie "Modernizacja otoczenia zbiornika wodnego sfinansowana została w części z grantu uzyskanego w konkursie LechStarter"?https://siechnice.com.pl/miejsce/blekitna-laguna. Kiedy nastąpi dalszy ciąg prac na Lagunie, skoro oficjalny sezon rozpoczyna się za miesiąc? Ponadto, podział cypla linijką na strefę rekreacyjną i dla wędkarzy nie jest trafiony, gdyż im wędkarzom sama obecność amatora odpoczynku na trawie przeszkadza. Głosowałam czynnie na ten projekt od pierwszych dni po ostatni, korzystam z kąpieliska, więc pytania uważam za zasadne. Pan X ze Spółki Komunalnej zalecił mi zwrócenie się do nich na piśmie po odpowiedzi, bo jak rzekł, on nie ma obowiązku udzielać takich informacji, tym bardziej publicznie i wykonuje tylko polecenia Gminy.

18 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, Z racji tego, że w swoim zgłoszeniu postawiła Pani wiele spraw i pytań, postaram się odpowiedzieć na nie syntetycznie, w punktach, aby było to jak najbardziej czytelne: 1) Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna była podmiotem, który zgłosił się w 2017 roku do konkursu Lechstarter. Wszelkie zasady konkursu zostały określone przez organizatora konkursu (Kompanię Piwowarską SA ) w regulaminie. Wszelkie zasady rozliczenia i promocji projektu związanego z grantem konkursowym stanowią część umowy między Spółką a Kompanią Piwowarską. Gmina nie była stroną tej umowy i nie posiada jej w archiwum Urzędu. Co do pytania o ujawnienie rozliczenia, to najwyraźniej Kompania Piwowarska SA nie była zainteresowana publicznym ujawnianiem tego na co wydatkowane były granty i nie zawarła takiego obowiązku czy zalecenia w umowie przygotowanej przez swój dział prawny. Tak jak wspomniała Pani na końcu swojego zgłoszenia, SISK sp. z o.o. chętnie udzieli Pani takich informacji, ale potrzebne jest pismo np. złożone w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Jestem przekonany, że uzyska Pani szczegółowe odpowiedzi na wszystkie pytania od Pana Sylwestra Sasa Prezesa Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. 2) Powołuje się Pani na źródła takie jak Forum Gminy (rozumiem, że chodzi o grupę na portalu Facebook) i stronę siechnice.com.pl . Są to strony prowadzone przez mieszkańców, osoby. Nie mam wpływu na to jakie informacje lub sformułowania są tam zamieszczane. Oficjalna strona Gminy Siechnice znajduje się pod adresem www.siechnice.gmina.pl . Uprzejmie zachęcam do zapoznania się z treścią zakładki poświęconej Błękitnej Lagunie: http://siechnice.gmina.pl/strona-2653-2_kapielisko_blekitna_laguna.html Jest na niej mowa o formach i zakresie finansowania tego obiektu w zeszłym roku oraz planach na 2018 rok. 3) Zakres przeprowadzonych prac sfinansowanych z grantu Lechstarter odpowiada zakresowi zgłoszonemu przez SISK sp. z o.o. do konkursu. Jest też zgodny z informacjami, jakie były podawane przez Kompanię Piwowarską SA na stronie www.lechstarter.urbanforms.org Podając dane ogólne uprzejmie informuję, że największy koszt stanowiły: budowa pomostu (ok. 90 tys zł) i boiska do siatkówki plażowej (ok. 30 tys zł). Za resztę środków sfinansowano montaż koszy na śmieci, ławek i stojaka na rowery. Wszystkie środki z grantu zostały więc wykorzystane w zeszłym roku. 4) Tegoroczne prace związane z uruchomieniem kąpieliska na ten sezon trwają od jesieni 2017 r. Aby uruchomić kąpielisko (a nie jak w poprzednim roku miejsce przeznaczone do kąpieli) potrzebne było spełnienie szeregu dodatkowych formalności. Od jesieni 2017 roku trwały też prace planistyczne związane np. z budową linii energetycznej oraz dodatkowej infrastruktury, która uatrakcyjni to miejsce. Dzięki tym pracom i zaangażowaniu Biura Funduszy Zewnętrznych UM w Siechnicach Gmina pozyskała dofinansowanie, o którym szczegółowo piszemy na http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2801-marszalek_wojewodztwa_przekazal_gminie.html . 5) Co do wędkarzy korzystających ze zbiornika Błękitna Laguna, to uprzejmie informuję, że wiosną 2017 roku przed uruchomieniem miejsca przeznaczonego do kąpieli spotkałem się z przedstawicielami Rady Kół Wędkarskich i wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy i podziału funkcjonalnego tego zbiornika wodnego. Ustalone zasady zostały wdrożone. Liczę, że powyższe wyjaśnienia są dla Pani satysfakcjonujące.

16 / 05 / 2018 - Witold Wielkopolski

Uprzejmie proszę o przesłanie informacji o wyjazdach z działek 553/5 oraz 546/2 na ulicę Powstańców Śląskich, które znajdą się w końcowym projekcie przebudowy ulicy Powstańców Śląskich

13 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, informuję że projekt przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap I, przewiduje zjazdy z projektowanej drogi na działki o numerach 553/5 oraz 546/2. Zjazdy zostały zaprojektowane o nawierzchni z kostki betonowej typu holland w kolorze grafitowym. Szerokość zjazdów i dojść do posesji została dostosowana do istniejących bram i furtek. Na działce nr 553/5 znajdują się dwa zjazdy o szerokość 3,10 m, natomiast na działce nr 546/2 znajduje się zjazd o szerokości 3,60 m oraz dwa dojścia do posesji o szerokości 0,90 m. Na zjazdach wzdłuż jezdni zaprojektowano krawężnik najazdowy betonowy obniżony do 4 cm. Dokładną lokalizację zjazdów można sprawdzić samodzielnie w projekcie zagospodarowania terenu zawartym w dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap I, udostępnionej na stronie http://bip.siechnice.dolnyslask.pl.

16 / 05 / 2018 - krzysztof witka

Dzień dobry, w nawiązaniu do wcześniejszego pytania o drogę, a w Pańskiej odpowiedzi dot. chodnika. Cieszę się, że planowana jest rozbudowa chodnika w Ozorzycach, natomiast pragnę zgłębić swoje pytanie. Co z rozbudową chodnika ul. Krasińskiego w kierunku Bogusławic ? Tam też mieszkają ludzie i w egipskich ciemnościach poruszają się po drodze (bez chodnika) z małymi dziećmi, tym samym narażając swoje życie, aby dotrzeć choćby na plac zabaw usytuowany w środku miejscowości lub działającego tam sklepu. Pozdrawiam Krzysztof Witka (Dzień dobry, w głosnym ostatnio temacie "smogu" zapytuję, czy i kiedy jest planowana rozbudowa gazownictwa w gminie Siechnice. Konkretnie chodzi o miejscowość Ozorzyce? Drugie pytanie dotyczy tego, kiedy planowany jest remont drogi w Ozorzycach, w chwili obecnej stan nawierzchni woła o pomstę do nieba. Pozdrawiam Krzysztof Witka 14 / 05 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że do zadań własnych Gminy nie należy budowa ani rozbudowa sieci gazowej, w tej kwestii należy zwrócić się z pytaniem do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Informuję również, że zarządcą drogi ul. Krasińskiego w Ozorzycach jest Powiat Wrocławski. Niemiej jednak, z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób poruszających się wzdłuż ul. Krasińskiego, w roku bieżącym w Budżecie Gminy ujęto zadanie pn. „Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach – pomoc rzeczowa” na podstawie, którego Gmina przyjmuje na siebie zadanie opracowania dokumentacji projektowej chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Krasińskiego do skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Chrobrego, a następnie wykonanie tego chodnika. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona przekazana Powiatowi Wrocławskiemu na podstawie umowy w ramach udzielenia przez Gminę Siechnice pomocy rzeczowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 30.08.2018 r., natomiast realizację robót budowlanych przewidziano na lata 2018 i 2019 r.)

12 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że na dzień dzisiejszy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice w latach 2019-2021 nie ma przewidzianych środków na budowę chodnika w miejscowości Ozorzyce na odcinku od końca istniejącego chodnika w kierunku Bogusławic. Tak jak informowałem w odpowiedzi na Pana wcześniejsze zapytanie, w roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie I etapu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach na odcinku do istniejącego chodnika do skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Chrobrego. Rozbudowa chodnika w kierunku miejscowości Bogusławice planowana jest w II etapie realizacji, którego wykonanie możliwe będzie po zapewnieniu środków finansowych.

24 / 04 / 2018 - Piotr

Witam serdecznie !!! Proszę o informację czy nie można wykonać chodnika łączącego przystanek PKS w Groblicach z osiedlem przy ul Opolskiej 5 !!! Chodzenie codzienne do przystanku poboczem jest bardzo niebezpieczne szczególnie po zmroku ( brak oświetlenia !! ) i w zimie !!! Nie wspomnę że można połączyć rondo przy ul Kwiatkowskiego drogą wewn wzdłuż wału i ul Opolskiej z ul łąkową !!!

24 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że zarządcą drogi krajowej nr 94, ul. Opolskiej w Groblicach jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i do jej zadań należy wykonanie chodnika wzdłuż drogi krajowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Wrocław GDDKiA Pana Jacka Mozalewskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje realizację zadania inwestycyjnego pt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 94 na odcinku Radwanice – Marcinkowice w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, w którym uwzględniono postulaty Gminy Siechnice . Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogła wdrożyć zaplanowane zamierzenie inwestycyjne po zatwierdzeniu Programu Inwestycyjnego przez Ministra Infrastruktury. Z posiadanych informacji wynika, że obecnie Program Inwestycyjny jest procedowany w Ministerstwie Infrastruktury celem jego zatwierdzenia.

26 / 04 / 2018 - Zdzisław Beksiński

Panie Burmistrzu mam pytanie dlaczego opóźnił Pan ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych? Czy wie Pan, że ludzie Pana rozliczą z tego w nadchodzących wyborach?

22 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, że w tym roku otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przeprowadzony był na nieco innych zasadach niż w zeszłym roku. Tegoroczny konkurs składał się tak naprawdę z trzech konkursów ofert różniących się tematyką projektów jakie można było zgłosić do każdego z nich. Wszystkie konkursy ogłoszono na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przypomnę, że w budżecie Gminy Siechnice na 2018 rok na mój wniosek, Rada Miejska zagwarantowała rekordowo wysokie środki na wsparcie organizacji pozarządowych. Łączne środki jakie były do rozdysponowania na ten cel wyniosły ponad 600 tysięcy złotych. Moim zdaniem świadczy to o bardzo dużym zrozumieniu władz gminy dla potrzeb lokalnych środowisk zainteresowanych tworzeniem bogatej oferty zajęć dla mieszkańców Gminy Siechnice. Zaznaczyć należy, że projekty, które otrzymały dofinansowanie zapewnią bogatą ofertę dla mieszkańców wielu miejscowości na terenie Gminy Siechnice, a co ważne dla osób w różnym wieku, różnej płci i stanie zdrowia. Osobiście uważam, że wspierając lokalne organizacje prowadzące działania z zakresu: kultury fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych; zajęć pozalekcyjnych (głównie edukacyjnych) oraz półkolonii dla dzieci (wraz z przeprowadzanymi podczas nich programami profilaktycznymi); oferty zajęć prozdrowotnych dla kobiet w ciąży; oferty rekreacyjno-sportowej dla rodzin wielodzietnych; zajęć samoobrony dla mieszkanek Gminy; oferty zajęć i wycieczek dla seniorów, a także zajęć dla osób niepełnosprawnych, władze Gminy Siechnice pokazują swoje zaangażowanie w życie społeczne naszej wspólnoty i realizację różnorakich potrzeb mieszkańców. Przypomnę, że do wspominanych konkursów wpłynęło w tym roku kilkadziesiąt projektów. Łączny ich koszt przewyższał jednak dostępne środki, pomimo tego, że tak jak wspomniałem są one w tym roku rekordowo wysokie. Komisja miała trudne zadanie, ponieważ musiała zdecydować, które projekty należy odrzucić (i nie udzielić żadnego dofinansowania), a które wesprzeć, ale z uwzględnieniem dostępnych środków powodujących ograniczenie zakresu realizacji niektórych z nich. Wspomnę, że pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, który odpowiedzialny jest od kilku lat za współpracę z organizacjami pozarządowymi przygotowanie i przebieg konkursów m.in. jako członek komisji, przebywał i nadal przebywa na kilkumiesięcznym zwolnieniu spowodowanym wypadkiem. Z tego wydziału wczesną wiosną odszedł też inny pracownik, a kolejny również jest na długotrwałym zwolnieniu. Jak Pan sam widzi Wydział działał więc w bardzo okrojonym składzie. Właśnie z tych względów wyniki konkursu zostały ogłoszone z kilkutygodniowym opóźnieniem. W świetle powyższych wyjaśnień liczę na zrozumienie współpracujących z nami organizacji pozarządowych lub mieszkańców Gminy. Nadmienię, że do Urzędu Miejskiego, oprócz Pana pytania, nie wpłynęło jakiekolwiek pisemne zgłoszenie od żadnej organizacji ani jakiegokolwiek mieszkańca, dotyczące opóźnienia w ogłoszeniu wyników konkursów. Odpowiadając na ostatnie z Pana pytań dotyczące „rozliczeń podczas wyborów” uważam, że każdy z wyborców dokona indywidualnej oceny tego jak prowadzę Gminę w ostatnich 8 latach. Jestem przekonany, że nieznaczne opóźnienie w przypadku ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu dla organizacji pozarządowych, spowodowanego tak jak wspomniałem troską o właściwe wydatkowanie publicznych środków oraz sytuacjami losowymi, nie wpłynie na pozytywną ocenę mieszkańców. Mieszkańcy oddając swój głos wezmą pod uwagę przede wszystkim to jak wiele pozytywnych zmian zaszło w ostatnich latach na terenie naszej Gminy.

30 / 04 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry. 1. Dlaczego ul. Cicha w Świętej Katarzynie nie została jeszcze naprawiona mimo, że deklarował Pan, że będzie wykonana naprawa najpóźniej do 30.04.2018? Warunki atmosferyczne sprzyjały... 2. Na ulicy Prostej (na samym końcu, 50m za skrzyżowaniem cicha/jastrzębia) jest uszkodzony właz studzienki. Proszę o jego naprawę zanim stanie się nieszczęście. 3. Dlaczego na nowo wybudowanym placu zabaw (nivea) nie ma jeszcze żadnej ławki oraz nie została "w miarę" wyrównana ścieżka dla rodziców z wózkami? Nie da się tam normalnie przejechać nie wybudzając dzieci w wózkach... Wygraliśmy plac zabaw, a gmina nie ma 600 zł na 2 ławki i kilkaset złotych aby zlecić komuś zwykłe wyrównanie ścieżki... 4. Na spotkaniu mówił Pan, że podczas obecnej kadencji udało się wybudować wiele dróg - gdzie znajdę listę dróg które zostały wybudowane? Przypominam też, że zdeklarował Pan rozpoczęcie prac ul. Kolejowe w pierwszej połowie bieżącego roku więc czasu coraz mnie. Pozdrawiam Serdecznie

22 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiadając kolejno na Pana pytania z dnia 30 kwietnia 2018r. informuję jak poniżej: Ad. 1 Naprawa cząstkowa nawierzchni ulicy Cichej w miejscowości Święta Katarzyna została wykonana w dniu 02.05.2018r. w zakresie likwidacji wyboi i uzupełnienia ubytków kruszywem wraz z wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych w celu zapewnienia poprawnego odprowadzenia wód opadowych. Ad. 2 Informacja dotycząca konieczności naprawy uszkodzonej pokrywy studni kanalizacji sanitarnej została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie jako jednostki Gminy Siechnice nadzorującej bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Ad. 3 W kwietniu bieżącego roku Gmina wydała dwie ławki Stowarzyszeniu Nasze Drogi, które zamontowało je przy placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie. Ścieżka, o którą Pan wnioskuje jest elementem zagospodarowania terenu działki, na której znajduje się obecnie siłownia zewnętrzna i plac zabaw NIVEA. Dokumentacja projektowa obejmująca kompleksowe zagospodarowanie terenu przedmiotowej działki przy ul. Kolejowej jest obecnie opracowywana przez firmę zewnętrzną. Po dokonaniu szacunkowej wyceny wykonania ścieżki przez projektanta wraz z podaniem rozwiązań technicznych jej realizacji zostanie przeanalizowana możliwość budowy ścieżki w roku bieżącym. Ad. 4 Odpowiadając na Pana pytanie związane z inwestycjami i remontami dróg zrealizowanymi podczas obecnej kadencji tj. w latach 2014 – 2018 informuję, że w Świętej Katarzynie zostały wykonane następujące realizacje drogowe: - przebudowa ul. Słonecznej, przebudowa ul. Różanej, Sadowej i Wiśniowej, budowa chodnika, miejsc postojowych, zatoki i przystanku autobusowego przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego, remont ul. Kalinowej oraz remont ul. Nowej. Drogi planowane do realizacji w roku bieżącym to: przebudowa ul. Powstańców Śląskich – I etap, remont ul. Kolejowej oraz remont ul. Żeromskiego. Odnośnie wykonania ul. Kolejowej informuję, że obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla realizacji remontu przedmiotowej ulicy w zakresie: wyrównania i reprofilacji istniejącej podbudowy, wykonania nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej dostosowanej do szerokości pasa drogowego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa. Jednocześnie informuję, że przedmiotowe postępowanie przetargowe dotyczy odcinka od końca działki nr 1120/1 do połączenia z istniejącą nawierzchnią z kostki brukowej na działce nr 63/5. Zakres od skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego do końca działki nr 1120/1 zostanie wykonany przez dewelopera firmę ARBET, który realizował inwestycję niedrogową przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie.

24 / 04 / 2018 - Kazimierz Zienkiewicz

Szanowany Panie Burmistrzu, Chciałbym zorganizować akcję zbierania śmieci na obrzeżach wsi Mokry Dwór oraz przy drodze prowadzącej w kierunku wsi Blizanowice. W związku z tym proszę o pozytywne rozpatrzenie zgody na wywóz pozbieranych śmieci przez gminę Siechnice. Z góry dziękuję za odpowiedź.

22 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Bardzo dziękuję za inicjatywę zorganizowania akcji zbierania śmieci na obrzeżach Mokrego Dworu i przy drodze do Blizanowic. Takie akcje są bardzo potrzebne, gdyż znajdujemy coraz więcej dzikich wysypisk a ich usuwanie pochłania środki, które można by przeznaczyć na inne cele. Skontaktuje się z panem pracownik, któremu proszę podać z których miejsc należy odebrać zgromadzone odpady.

15 / 04 / 2018 - Michał

Witam. Od jakiegoś czasu borykamy się z problemem podbierania pasa drogi przez Pana uprawiającego pole. Na dzień dzisiejszy to jest już w granicach 4 metrów zabranego z pasa drogi co widać na zdjęciu ukazującym nasze ogrodzenie zgodnie z wytyczoną działką. Obecnie widać świeżo zaorany kolejny metr z pasa drogi. Rzecz się dzieje przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie. Prosiłbym o zabadanie szerokości pasa drogi wedłu planów a naniesieniem tego na rzeczywistą szerokość bo miejscami ledwo się mieści JEDNO auto a według planu pas drogowy ma mieścić jezdnię , chodnik oraz drogę rowerową ! Sprawa jest o tyle niebezpieczna iż tą drogą poruszają się dzieci do szkoły a ruch samochodowy jest coraz większy i przy obecnej szerokości nie ma nawet jak się schować przed nadjeżdżającym autem. Według Pana zapewnień w tym roku ma być kładziony asfalt na ul. Kolejowej więc warto by zobaczyć czy ogrodzenia i są zgodne z linią pasa drogi. Pozdrawiam

16 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 15.04.2018 r. dotyczącego zaorania działki drogowej nr 790 w miejscowości Święta Katarzyna przez właściciela działki nr 808 uprzejmie informuję, ze została przeprowadzona wizja w terenie przez pracowników Urzędu Miejskiego i projektanta wykonującego dokumentację projektową na remont ulicy Kolejowej. Po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów można stwierdzić, że nie nastąpiło zajęcie pasa drogowego przez użytkownika przyległej działki nr 808. Ponadto informuję, że dla omawianego terenu oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 06KDD1/2 przewidziano poszerzenie na poszczególnych odcinkach drogi od 4 do 6 m. Wydzielenie poszerzeń z działki 808 będzie rozpatrzone przy wykonywaniu remontu ul. Kolejowej.

26 / 03 / 2018 - Marian Sokołowski

Jakie zasoby turystyczno - rekreacyjne znajdują się w gminie Siechnice? Z wyrazami szacunku

16 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, że bardzo dużo informacji z interesującego Pana zakresu jest zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Siechnice w zakładce „Turystyka i rekreacja” (bezpośredni link: http://siechnice.gmina.pl/strona-4-turystyka_i_rekreacja.html) Szczególnie polecam w zapoznanie się z podzakładką Turystyczne „TOP 15” Gminy Siechnice (bezpośredni link http://siechnice.gmina.pl/strona-105-Turystyka_i_rekreacja+Atrakcje_gminy_Siechnice_TOP_15.html).

02 / 05 / 2018 - Marcin Kałwa

Panie Burmistrzu Projekt budowy Laguny uważam za świetne przedsięwzięcie. Bardzo często przychodzę w to miejsce z moim synem. Niepokoi mnie jednak bardzo duża liczba osób, wyprowadzających swoje psy bez smyczy i kagańca wzdłuż linii wody. Psy nierzadko załatwiają tam też swoje potrzeby. Jak Pan zapatruje się na ten temat, ponieważ nie zauważyłem żadnych znaków informujących właścicieli zwierząt o zakazie wstępu?

16 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, że w okresie działania kąpieliska tj. 15.06-31.08.2018 r. będzie na nim obowiązywał Regulamin. Zgodnie z paragrafem 17 Regulaminu kąpieliska Błękitna Laguna „zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren kąpieliska”. Podobnie było w 2017 roku, kiedy we wskazanym miejscu działało tzw. miejsce wykorzystywane do kąpieli. W pozostałych miesiącach otoczenie Błękitnej Laguny jest publicznie dostępne bez ograniczeń (oprócz możliwości wędkowania, które możliwe jest po wykupieniu przepustki od kół wędkarskich). Odpowiadając na Pana pytanie uważam, że szczególnie w przypadku wyprowadzania dużych psów bez smyczy i kagańca, dla postronnych osób może to dyskomfort. Jednak ze względu na uwarunkowania prawne i orzeczenia sądów z ostatnich lat należy stwierdzić, że orzecznictwo w tym zakresie stawia dobro właściciela psów „na pierwszym miejscu” tj. uznaje zakazy i nakazy takie jak: zakaz wprowadzania psów, nakaz trzymania psa na smyczy i w kagańcu, jako ograniczanie swobody poruszania się i przebywania w danym miejscu właściciela psa. Orzeczenia takie powodują m.in. uniemożliwienie samorządom stawianie tabliczek lub inne ograniczanie wolności osobistej właściciela psa. Więcej informacji na ten temat może Pan znaleźć w internecie na przykład na wskazanych stronach: - http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/955561,wolno-czy-nie-wchodzic-z-psem-do-parku-i-na-plac-zabaw.html http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nsa-gminie-nie-wolno-zakazywac-wyprowadzania-psow-bez-smyczy-i-kaganca - https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1403106,Zakazy-wyprowadzania-psow-niezgodne-z-prawem-Jest-decyzja-sadu - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA558C510E

01 / 05 / 2018 - anonim

Szanowny Panie Burmistrze, Od niespełna pół roku jestem mieszkańcem tej pięknej okolicy i miasta Siechnice. Mieszkam na ul. Sportowej na nowo powstałym Osiedlu Perłowym w stronę kąpieliska jakim jest Błękitna Laguna. Kompleks sportowy, lokalizacja, okolica, dostępność komunikacji podmiejskiej oraz nowe społeczeństwo skłoniło mnie do zakupu mieszkania w tej okolicy i w tym mieście. Aczkolwiek w ostatnim czasie zauważyłem parę rzeczy, który pozytywnie wpłynęły by na rozwój oraz atrakcyjność miejscowości. Jednocześnie to była by dobra wizytówka dla Pana Panie Burmistrze. Siechnice posiadają tak rozbudowany kompleks, obiekt sportowy, że nie jedna większa miejscowość mogła by nam tego pozazdrościć. W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Rosji 2018r proponuję na terenie miasta stworzyć strefę kibica. Można do tego wykorzystać telebim na rynku miasta, bądź park za Gimnazjum lub kąpielisko Błękitna Laguna. Do tego można było by jakąś małą gastronomię wprowadzić. Proszę mi uwierzyć, że ludzie by pozytywnie to odebrali. Drugi temat, który chciałbym Panu przedstawić to ulica Sportowa w kierunku Kąpieliska. Na tej ulicy znajduję się Strefa Zamieszkania, w której obowiązuje prędkość do 20 km/h. Jednakże kierowcy nie przestrzegają ograniczenia, niestety wszystkim kierowcą nie da się powiedzieć, że tam gdzie tak szybko jeżdżą znajduję się Park, plac zabaw, Gimnazjum, rodzice spacerują z dziećmi. Dlatego zwracam się do Pana Panie Burmistrzu o zamontowanie progów zwalniających co najmniej dwóch na odcinku ulicy Sportowej do ulicy Henryka III. Jeśli będzie potrzebne to zbiorę podpisy od mieszkańców przy ul Sportowej z Osiedla Perłowego i sam Pan zobaczy, że większość mieszkańców jest za tym. Panie Burmistrzu wszystkiego nie da się opisać w mailu, jeśli będzie Pan sobie życzył to z chęcią przyjdę na spotkanie i dokładnie opowiem szczegóły.

15 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, Na wstępie dziękuję za miłe słowa dotyczące rozwoju Gminy Siechnice. Jeżeli chodzi o zorganizowanie tzw. strefy kibica podczas zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej, to z uwagi na dość liczne głosy mieszkańców, które kierowane były do Urzędu Miejskiego w tej sprawie, zleciłem Centrum Kultury w Siechnicach przeanalizowanie możliwości organizacji takiej strefy. Jak się okazało między innymi ze względu na konieczność wykupienia licencji oraz zgody programowej, koszt organizacji strefy kibica w Siechnicach (wraz z zapewnieniem telebimu, obsługi i ochrony) sięgnąłby od prawie 100 tysięcy złotych (za 3 mecze) do ponad 150 tysięcy złotych (przy 14 meczach). W mojej ocenie są to bardzo duże środki finansowe, które powinny być przeznaczone na inne cele, np. poruszone przez Pana kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach gminnych. W zakresie Pana zgłoszenia dotyczącego zamontowania progów zwalniających na ulicy Sportowej, uprzejmie informuję, że przeanalizuję taką możliwość wraz z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Siechnicach i wykonane zostaną one w roku bieżącym a najdalej w przyszłym.

03 / 04 / 2018 - Klaudia

Szanowny Panie, Czy jest jakiś plan włączenia Siechnic "po drugiej stronie drogi" (od Świętej Katarzyny) do życia miasteczka? Mieszkańcy tamtych osiedli mają utrudniony dostęp do centrum miasta (brak chodników), czy istnieje jakiś plan rozbudowy tamtych okolic?

14 / 05 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że aktualnie Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa ul. Świętego Krzyża wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską w Siechnicach i Łąkową w Świętej Katarzynie i Różaną, Jaśminową i Graniczną w Siechnicach oraz projektem przebudowy mostu na rzece Zielona i budową ul. Różanej na długości działki nr 193 w Siechnicach” oraz dla zadania „Budowa ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie od skrzyżowania z ul. Św. Krzyża w Siechnicach do skrzyżowania z ul. Główną w Świętej Katarzynie”. Kompletne wyżej wymienione dokumentacje projektowe przewiduje się pozyskać w 2018r., a roboty budowlane wykonać w ramach posiadanych środków w latach kolejnych. Gmina Siechnice od 2015r. prowadzi również korespondencję z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ul. Opolską, stanowiącą drogę krajową DK 94, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Opolskiej między innymi na skrzyżowaniach z ulicą Świętej Katarzyny i ul. Kolejową oraz z ul. Św. Krzyża i ul. Wiosenną. Ostatnie pismo w sprawie uwzględnienia w Programie Inwestycyjnym GDDKiA prac związanych z budową chodnika na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Św. Katarzyny i ul. Kolejową oraz przebudową skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Św. Krzyża i ul. Wiosenną, zostało skierowane do GDDKiA w październiku 2017r. Ostatnie spotkanie w przedmiotowej sprawie z Zastępcą Dyrektora GDDKiA Oddział Wrocław ds. Zarządzania Drogami i Mostami Panem Jackiem Mozalewskim miało miejsce w lutym bieżącego roku. Z informacji pozyskanych od Pana Dyrektora wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która w ramach przyjętego Programu Inwestycyjnego planuje rozpocząć prace projektowe, będzie mogła wdrożyć zaplanowane zamierzenia inwestycyjne po zatwierdzeniu Programu Inwestycyjnego przez Ministra Infrastruktury. Z posiadanych informacji wynika, że obecnie Program Inwestycyjny jest procedowany w Ministerstwie Infrastruktury celem jego zatwierdzenia.

19 / 04 / 2018 - Piotr Popiel

Szanowny Panie Burmistrzu, w 2017 r. informował Pan na tych łamach, że na 2018 r. Gmina w projekcie budżetu zarezerwuje środki finansowe na walkę z komarami. Z uwagi na fakt, że w większości rowów melioracyjnych w miejscowości Św. Katarzyna utrzymuje się relatywnie wysoki poziom wody, komary pojawiły się dość wcześnie, bo w kwietniu. W imieniu mieszkańców chcielibyśmy się dowiedzieć, ile zostało zaplanowanych oprysków w naszej miejscowości, jaką metodą zostaną przeprowadzone (agrolotniczą?) i w jaki terminach się one odbędą. Cieszylibyśmy się, gdyby środki finansowe na walkę z komarami były standardową pozycją budżetową w gminie szczycącej się, że jest przyjazna mieszkańcom, tak jak to wygląda w innych blisko położonych gminach zlokalizowanych nad rzekami (Wrocław, Oława, Jelcz-Laskowice). W tym roku również odkomarzanie prowadzić będzie m.in. Gmina Czernica. Z wyrazami szacunku Piotr Popiel

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 19 kwietnia 2018 r. uprzejmie informuję, iż Gmina Siechnice w budżecie na 2018 r. na akcję odkomarzania metodą agrolotniczą przeznaczyła kwotę 100 000 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy zostanie przeprowadzona w pierwszej połowie maja 2018 r. przewidywany czas wykonania zabiegów odkomarzania metodą agrolotniczą gminy Siechnice to maj - lipiec 2018 r., w zależności od warunków atmosferycznych (pogoda bezdeszczowa i bezwietrzna). Ze względu na wysoki koszt zabiegów odkomarzania prowadzonych metodą agrolotniczą akcją objęte zostaną tereny wzdłuż rzeki Odry i Oławy o łącznej powierzchni ok 1100 ha.

09 / 04 / 2018 - Grzegorz

Panie Burmistrzu,zwracam się z kolejną prośbą o naprawę nawierzchni ul.Jodłowej w kierunku ul.Leśnej.W zeszłym roku zgłaszałem powyższą naprawę i rzeczywiście droga została wyrównana,ale niestety tylko do połowy.Odcinek drogi,który łączy się z ul.Leśną ma około 100m i w tym momęcie nie można nim przejechać autem.Dojazd do nowych działek mocno utrudniony.

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-maila z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania naprawy ulicy Jodłowej w miejscowości Zębice działka nr 188/44 i działka nr 188/41 uprzejmie informuję, że wykonanie drogi na w/w działkach nie zostało ujęte w planach budżetowych Gminy w roku 2018 r. Przedmiotowy odcinek ul. Jodłowej jest na dzień dzisiejszy niezabudowany i wykonanie nawierzchni utwardzonej poprzez wykonanie koryta z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego było i jest w chwili obecnej niezasadne. Wykonanie utwardzenia drogi w technologii jak wyżej Gmina zleci po zakończeniu realizacji zabudowy mieszkaniowej wzdłuż działek drogowych tj. działka nr 188/4 i działka nr188/41.

05 / 04 / 2018 - Szymon Szymczak

Witam Pana, Przy ulicy Prawocińskiej powstaje coraz więcej osiedli oraz domów jednorodzinnych. Większa liczba mieszkań, to większa liczba dzieci, które już niedługo będą maszerowały Prawocińską do nowej podstawówki. Czy w związku z tym planują Państwo budowę chodnika wzdłuż ulicy Prawocińskiej ? Przy wjazdach na osiedla przydałyby się również progi zwalniające. Z góry dziękuję za odpowiedź,

14 / 05 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że z uwagi na zaplanowane do realizacji w Siechnicach w bieżącym roku prace związane z remontem ul. Henryka III na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego oraz dokumentacji projektowej i prac związanych z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Jarzębinową i prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej ul. Św. Krzyża, ul. Osiedlowej oraz ul. Chabrowej, środki zabezpieczone w budżecie na 2018r. na zadaniu „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” są niewystarczające na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Prawocińskiej. Informuję również, że projekt docelowej organizacji ruchu dla miasta Siechnice przewiduje 2 progi zwalniające U-16d na ul. Prawocińskiej: • jeden na działce 85/2 obręb skrzyżowania z ul. Azaliową przy działce nr 41/20 • drugi na działce nr 82 obręb przejazdu kolejowego przy działce nr 52/2

19 / 04 / 2018 - Mieszkaniec

Dzień dobry, w ubiegłym roku podczas prac polowych prowadzonych przez jednego z rolników orac cukrownię ze Strzelina, która odbierała od niego buraki, została zniszczona dopiero co wyremontowana droga gruntowa w Łukaszowicach (na wysokości numerów Okrzei 13, 13a, 15). Wydział komunikacji urzędu Gminy wie o sprawie. Czy wiadomo, kiedy droga zostanie naprawiona? Wiem, że do cukrowni Gmina kierowała pismo z żądaniem naprawy drogi. Czy można na niej ustawić również zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych (z wyłączeniem obsługi mieszkańców). Tą wąską drogą przejechało 60 samochodów ciężarowych (tzw. patelni) załadowanych po brzegi, każdy do 35 ton ładowności.

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo z FORMULARZA „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 19.04.2018 r. dotyczącego wykonania naprawy nawierzchni gruntowej ulicy Okrzei od numeru 13 do numeru 15 uprzejmie informuję, że Gmina nie dostała odpowiedzi na pismo wzywające do wykonania naprawy uszkodzonej nawierzchni przez pojazdy wwożące buraki z pól. W związku z powyższym wystąpimy ponownie z pismem o wykonanie naprawy nawierzchni w trybie natychmiastowym. Zostanie też zlecona bieżąca naprawa nawierzchni mająca na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej drogi. Naprawa będzie polegała na likwidacji dziur i wyboi materiałem kamiennym lub destruktem asfaltowym z zagęszczeniem. Informuję również, że wprowadzenie ograniczenia wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton jest niezasadne, ponieważ droga jest drogą dojazdową do pól.

18 / 04 / 2018 - Krzysztof Witka

Dzień dobry, w głosnym ostatnio temacie "smogu" zapytuję, czy i kiedy jest planowana rozbudowa gazownictwa w gminie Siechnice. Konkretnie chodzi o miejscowość Ozorzyce? Drugie pytanie dotyczy tego, kiedy planowany jest remont drogi w Ozorzycach, w chwili obecnej stan nawierzchni woła o pomstę do nieba. Pozdrawiam Krzysztof Witka

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że do zadań własnych Gminy nie należy budowa ani rozbudowa sieci gazowej, w tej kwestii należy zwrócić się z pytaniem do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Informuję również, że zarządcą drogi ul. Krasińskiego w Ozorzycach jest Powiat Wrocławski. Niemiej jednak, z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób poruszających się wzdłuż ul. Krasińskiego, w roku bieżącym w Budżecie Gminy ujęto zadanie pn. „Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach – pomoc rzeczowa” na podstawie, którego Gmina przyjmuje na siebie zadanie opracowania dokumentacji projektowej chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Krasińskiego do skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Chrobrego, a następnie wykonanie tego chodnika. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona przekazana Powiatowi Wrocławskiemu na podstawie umowy w ramach udzielenia przez Gminę Siechnice pomocy rzeczowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 30.08.2018 r., natomiast realizację robót budowlanych przewidziano na lata 2018 i 2019 r.

19 / 04 / 2018 - Marcin Paluszyński

Witam Panie Burmistrzu, Piszę do Pana z zapytaniem w sprawie remontu ul. Polnej w Iwinach. Jako, że doszły mnie wiadomości, że remont nie zostanie przeprowadzony w tym roku z powodu braku środków w budżecie na ten cel chciałbym złożyć pytanie/prośbę czy rozważane jest chociaż zamontowanie oświetlenia na istniejących już słupach wysokiego napięcia które ciągną się aż do ulicy Chabrowej. Pozdrawiam

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do "ZAPYTAJ BURMISTRZA" z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia informacji na temat wykonania oświetlenia ul. Polnej w Iwinach pragnę poinformować, że dokonano szczegółowego przeglądu oświetlenia pod kątem możliwości rozbudowy istniejącej sieci oświetleniowej. Obecna sieć oświetleniowa na początku ulicy Polnej w Iwinach wykonana jest na słupach energetycznych sieci zasilających budynki mieszkalne. Gmina Siechnice odchodzi od takiego rozwiązania. Projektuje i wykonuje się niezależne obwody oświetleniowe. Jednocześnie informuję, ze projekt budowy oświetlenie ul. Polnej jest w fazie realizacji. Oświetlenie zostanie zrealizowane w trakcie budowy docelowej nawierzchni drogi.

26 / 04 / 2018 - Elżbieta Augustyniak

Panie Burmistrzu, mam pytanie dotyczące wykonawstwa nowej drogi w Iwinach na Polnej. Jestem mieszkanką nowego osiedla a dojazd do posesji jest okropny. Czytałam Pana wypowiedź dotyczącą realizacji drogi na ulicy Polnej w 2018 roku. Kiedy rozpocznie się wykonawstwo tej drogi na Polnej? Proszę o odpowiedź pozdrawiam E.Augustyniak

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 20 marca 2018r. informuję, że rozpoczęcie budowy ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do skrzyżowania z ulicą Chabrową planowane jest na rok 2020. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, której wykonanie znacznie się opóźniło z uwagi na liczne sprzeciwy mieszkańców dotyczące wykupów działek i przebudowy istniejących ogrodzeń, niezbędnych dla wykonania drogi o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwalającej na realizację robót budowlanych planowane jest na koniec października bieżącego roku. Odnosząc się do wcześniejszych deklaracji dotyczących budowy ulicy Polnej w Iwinach w roku 2018 informuję jak poniżej. W roku 2017 przewidywałem budowę ulicy Miodowej i ulicy Słonecznej w Iwinach, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na których wykonanie przeznaczona była kwota 1 750 000,00 zł. Gmina Siechnice trzykrotnie przeprowadziła postępowanie w formule przetargu nieograniczonego. W każdym postepowaniu uzyskano oferty na budowę i projekt, które znacznie przekraczały kwoty zabezpieczone w Budżecie Gminy. Przykładowo w trzecim przetargu uzyskano ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Miodowej i Słonecznej w Iwinach na łączną kwotę 320 946,36 zł brutto przy szacowanej kwocie wynoszącej 74 826,66 zł brutto. W związku z powyższym postępowania zostały unieważnione. W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowy ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach” firmie projektowej NOVA-PROJECT Sp. z o.o. za kwotę 61 450,00 zł. Natomiast na budowę ulicy Polnej na rok 2018 przeznaczona była kwota 800 000,00 zł, która miała zostać uzupełniona o partycypację finansową dewelopera Rafin Sp. z o.o. Sp. k. w kwocie 120 000,00 zł. Niestety deweloper nie podpisał stosownego aneksu do łączącej strony umowy drogowej podpisanej w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) przesuwającego termin przekazania kwoty umownej. Aktualnie wybrany został Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na „Budowę ulicy Miodowej w Iwinach”. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej, odebranej w pierwszym kwartale bieżącego roku. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację remontu ulicy Słonecznej w Iwinach. Remont zostanie wykonany poprzez reprofilację istniejącej podbudowy, na której ułożona zostanie warstwa betonu asfaltowego. Odwodnienie wykonanej nawierzchni jezdni realizowane będzie przez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze z kruszywa oraz nieutwardzoną część pasa drogowego. W 2018 roku nastąpił znaczny wzrost cen realizacji budowy dróg w porównaniu do cen z lat poprzednich co przekłada się na brak możliwości wykonania wszystkich przewidzianych w latach wcześniejszych realizacji budowlanych. Przykładowo kwota przeznaczona na realizację ul. Broniewskiego w Radwanicach w planie z roku 2016 wynosiła 350 000,00 zł brutto, aktualna kwota kosztorysowa wynosi 793 619,76 zł brutto. Kwoty ofert z 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Broniewskiego w Radwanicach wynoszą od 840 705,00 do 1 217 700,00 zł brutto. Podczas otwarcia ofert w dniu 28 marca 2018 r. uzyskano kwotę 840 705,00 zł, która stanowi blisko 2,5 krotność funduszy określonych w Planie realizacji dróg Rady Osiedla Radwanice z dnia 12 kwietnia 2016 r. Dla właściwej ilustracji zjawiska wskazuję, że w 2016 roku Gmina zrealizowała przebudowę ul. Gałczyńskiego w Radwanicach za kwotę 303 420,72 zł brutto, gdy obecnie na przebudowę, tożsamej co do zakresu wykonania i długości, ul. Broniewskiego w Radwanicach uzyskano ofertę w wysokości 840 705,00 zł brutto. Podsumowując, w roku bieżącym brak jest dokumentacji projektowej oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018r. najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach jest rok 2020. Dokumentacja projektowa obejmować będzie budowę jezdni o szerokości 6,0 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego.

20 / 03 / 2018 - Maciej Czerniawski

Dzień dobry panie Burmistrzu W ostatnim czasie zostało zorganizowane spotkanie z Panem i przyszłymi mieszkańcami osiedla "Nowe Iwiny" w Iwinach na ul. Polnej. Niestety nie mogłem w nim uczestniczyć, a relacja jaką usłyszałem wprawiła mnie w osłupienie. Proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie informacji, że remont/budowa ul. Polnej w Iwinach odbędzie się w 2018 roku, gdyż na spotkaniu ponoć Pan zdecydowanie zaprzeczył. Jest to bardzo istotna informacja zarówno dla przyszłych jak i obecnych mieszkańców Iwin. Informację że droga jest planowania i wszystko jest w toku dostaliśmy od dewelopera dawno temu, a deweloper miał informacje z Urzędu Gminy. O tym, jak ważna jest to inwestycja, niech świadczy chociażby ilość pytań zadanych Panu dotyczących tej drogi w ramach "Zapytaj Burmistrza" - 21/2017, 31/2017, 45/2017, 56/2017, 73/2017, 127/2017, 155/2017, 169/201. W każdej z odpowiedzi była mowa o pracach w 2018 roku. Dokładnie rok temu odpowiedział Pan na zapytanie słowami: "W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w roku 2017 zostanie zlecony do wykonania projekt ul. Polnej w Iwinach w zakresie od skrzyżowania z ul. Brochowską do skrzyżowania z ul. Chabrową. W związku z koniecznością uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla której procedura trwa około jednego roku realizację robót budowlanych przewidziano na rok 2018. Zakres robót obejmie budowę jezdni, chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia." Prosimy o informację czy coś się zmieniło w tej kwestii i jeśli tak, to co dokładnie. Pozdrawiam

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 20 marca 2018r. informuję, że rozpoczęcie budowy ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do skrzyżowania z ulicą Chabrową planowane jest na rok 2020. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, której wykonanie znacznie się opóźniło z uwagi na liczne sprzeciwy mieszkańców dotyczące wykupów działek i przebudowy istniejących ogrodzeń, niezbędnych dla wykonania drogi o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwalającej na realizację robót budowlanych planowane jest na koniec października bieżącego roku. Odnosząc się do wcześniejszych deklaracji dotyczących budowy ulicy Polnej w Iwinach w roku 2018 informuję jak poniżej. W roku 2017 przewidywałem budowę ulicy Miodowej i ulicy Słonecznej w Iwinach, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na których wykonanie przeznaczona była kwota 1 750 000,00 zł. Gmina Siechnice trzykrotnie przeprowadziła postępowanie w formule przetargu nieograniczonego. W każdym postepowaniu uzyskano oferty na budowę i projekt, które znacznie przekraczały kwoty zabezpieczone w Budżecie Gminy. Przykładowo w trzecim przetargu uzyskano ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Miodowej i Słonecznej w Iwinach na łączną kwotę 320 946,36 zł brutto przy szacowanej kwocie wynoszącej 74 826,66 zł brutto. W związku z powyższym postępowania zostały unieważnione. W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowy ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach” firmie projektowej NOVA-PROJECT Sp. z o.o. za kwotę 61 450,00 zł. Natomiast na budowę ulicy Polnej na rok 2018 przeznaczona była kwota 800 000,00 zł, która miała zostać uzupełniona o partycypację finansową dewelopera Rafin Sp. z o.o. Sp. k. w kwocie 120 000,00 zł. Niestety deweloper nie podpisał stosownego aneksu do łączącej strony umowy drogowej podpisanej w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) przesuwającego termin przekazania kwoty umownej. Aktualnie wybrany został Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na „Budowę ulicy Miodowej w Iwinach”. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej, odebranej w pierwszym kwartale bieżącego roku. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację remontu ulicy Słonecznej w Iwinach. Remont zostanie wykonany poprzez reprofilację istniejącej podbudowy, na której ułożona zostanie warstwa betonu asfaltowego. Odwodnienie wykonanej nawierzchni jezdni realizowane będzie przez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze z kruszywa oraz nieutwardzoną część pasa drogowego. W 2018 roku nastąpił znaczny wzrost cen realizacji budowy dróg w porównaniu do cen z lat poprzednich co przekłada się na brak możliwości wykonania wszystkich przewidzianych w latach wcześniejszych realizacji budowlanych. Przykładowo kwota przeznaczona na realizację ul. Broniewskiego w Radwanicach w planie z roku 2016 wynosiła 350 000,00 zł brutto, aktualna kwota kosztorysowa wynosi 793 619,76 zł brutto. Kwoty ofert z 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Broniewskiego w Radwanicach wynoszą od 840 705,00 do 1 217 700,00 zł brutto. Podczas otwarcia ofert w dniu 28 marca 2018 r. uzyskano kwotę 840 705,00 zł, która stanowi blisko 2,5 krotność funduszy określonych w Planie realizacji dróg Rady Osiedla Radwanice z dnia 12 kwietnia 2016 r. Dla właściwej ilustracji zjawiska wskazuję, że w 2016 roku Gmina zrealizowała przebudowę ul. Gałczyńskiego w Radwanicach za kwotę 303 420,72 zł brutto, gdy obecnie na przebudowę, tożsamej co do zakresu wykonania i długości, ul. Broniewskiego w Radwanicach uzyskano ofertę w wysokości 840 705,00 zł brutto. Podsumowując, w roku bieżącym brak jest dokumentacji projektowej oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018r. najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach jest rok 2020. Dokumentacja projektowa obejmować będzie budowę jezdni o szerokości 6,0 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego.

05 / 04 / 2018 - GM

Dzień dobry. Czy w naszym pięknym mieście, Siechnicach, dopuszczalne jest robienie ognisk i spalanie kopców suchych gałęzi/liści i wszelkiego rodzaju odpadków z przydomowych działek (i nie tylko)? Pytam, ponieważ są ludzie, którzy regularnie przy wiosenno-jesiennych porządkach robią ogromne, dymiące ogniska przy swoich domach.

23 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Pozostałości roślinne powstające na posesji np. gałęzie i liście powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości powinien zebrać liście, pociąć gałęzie i przekazać je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, a ten powinien je przekazać, jako odpady biodegradalne do kompostowni. Wystarczającą podstawą do ukarania osoby palącej na terenie własnej nieruchomości gałęzie i liście pozostałe po wycince krzewów, drzew będzie zapis w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie zakazujący palenia odpadów na terenie nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że nawet brak takiego zapisu w regulaminie nie jest podstawą do samodzielnego pozbywania się pozostałości roślinnych poprzez ich spalanie co regulują odrębne przepisy: przeciwpożarowe czy ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.) Kodeks wykroczeń: art. 82§1 pkt. 1 zgodnie z nim kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany Ustaw o odpadach : art. 155 – termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów z zastrzeżeniem art. 31 Art. 31 ust 7 ustawy o odpadach dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gmin nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulęgających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów. Natomiast obowiązująca na terenie Gminy Siechnice Uchwała nr VI/29/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z Siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek gromadzenia i przekazywania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Rozdział 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości § 3 ust. 2 i 3). Reasumując spalanie odpadów zielonych jest wykroczeniem za które grozi nam do 500 zł mandatu. W przypadku, gdy rozpalenie ognia stanowi realne zagrożenie pożarowe, grozi nam nawet sprawa w sądzie.

04 / 04 / 2018 - Marek

Panie Burmistrzu poradnia ZOZ w Świętej Katarzynie bardzo prężnie działa ,przyjmuje dziennie setki osób,należałoby zadbać o porządek wokół przychodni i przyległych ulic np.ulicy Żeromskiego.Takie ilości osób generują również ogromną ilość śmieci ,które nierzadko lądują za ogrodzeniem naszych posesji zlokalizowanych w pobliżu przychodni z powodu nie wystarczającej ilość koszy na śmieci .Zamiatanie i zbieranie śmieci wokół przychodni nie powinno odbywać się dwa razy w roku a codziennie . Oddzielnym tematem jest parkowanie na ulicy Żeromskiego ,pomimo ustawionych znaków zakazu ulica każdego dnia jest zastawiona ,często po dwóch stronach .Straż miejska "czyści" ulicę w dniach kiedy pracę wykonuje Remondis lub kiedy do przychodni przyjeżdża transport azotu.To zdecydowanie za mało ,często blokowany jest wjazd w ulicę Żeromskiego co generuje sytuacje nerwowe i niebezpieczne na skrzyżowaniu .Przy tak dużej ilości pacjentów każdego dnia, parking na ulicy Strażackiej i Głównej są niewystarczające .Przypomnę że pacjenci przyjeżdżąją nie tylko z naszej gminy ale i z gmin ościennych .Dziękuję za odpowiedź .

23 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. informuję, że na podstawie Umowy użyczenia z dnia 1 marca 2004r., odpowiedzialność za utrzymanie w należytym stanie czystości terenu wokół budynku wraz z chodnikami na terenie rzeczonej nieruchomości ponosi Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie. Gmina zwróci się do Pana Andrzeja Martynowa Dyrektora ZOZ w Świętej Katarzynie z prośba o częstsze sprzątanie ww. terenu. Informuję jednocześnie, że ul. Żeromskiego jest ujęta w harmonogramie sprzątania jezdni na terenie gminy i zgodnie z nim sprzątanie jej będzie przeprowadzone pięciokrotnie w ciągu 2018 r. Informuję również, że Gmina skieruje pismo do Straży Miejskiej z poleceniem przeprowadzania regularnych kontroli nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie.

06 / 04 / 2018 - Tomasz Wlizło

Dzień dobry. W Pana odpowiedzi z dnia 10.07.2017 (Pytanie 112/2017 "Komary") padła deklaracja, że Gmina w budżecie 2018 zabezpieczy środki na przeerowadzenie zabiegów odkomarzania. Proszę o informację kiedy ma być przeprowadzana akcja odkomarzania ponieważ te uporczywe owady dają się coraz bardziej we znaki. Nie chciałbym, aby powtórzyła się sytuacja z zeszłego roku, gdzie praktycznie niemożliwe było przebyawnie na wolnym powietrzu w godzinach późnio popołudniowych.

23 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Siechnic nr 40/2018 r. z 11 kwietnia 2018 roku dokonano przesunięcia środków z rezerwy budżetowej w kwocie 100 tys zł z przeznaczeniem na akcję odkomarzania, która była planowana do wykonania w 2018 roku. Akcja będzie przeprowadzona po przeprowadzeniu procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy oraz podpisaniu umowy na dokonanie oprysków metodą lotniczą.

12 / 03 / 2018 - Adam Wro

Witam, czy jest możliwość rozszerzenia strefy, aby móc jeździć na karcie UrbanCard/bilecie MPK także do Świętej Katarzyny? bardzo dużo ludzi tak dojeżdża do pracy. Na pewno wpłynęłoby to na zmniejszenie ruchu samochodowego, przez co także zanieczyszczenia spalinami, oraz pomogłoby to odkorkować drogi wjazdowe do Wrocławia (może ten argument pomoże byłby ważny dla władz Wrocławia?)

16 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana zapytania dotyczącego rozszerzenia strefy dojazdu na bilecie Komunikacji Miejskiej Wrocławia - Urbancard, która obejmowałaby stacje kolejowe Święta Katarzyna/Siechnice, informuje ze przedmiotowa karta jest biletem stworzonym przez Gminę Wrocław, w związku z czym o zmianach w zakresie taryfy opłat oraz zasięgu strefy na przedmiotowej karcie decyduje Gmina Wrocław. Gmina Siechnice jest aktualnie w trakcie przejęcia od Gminy Wrocław organizowania transportu zbiorowego na terenie gminy w celu uwzględnienia w szerszym zakresie potrzeb przewozowych mieszkańców gminy. Były prowadzone rozmowy mające na celu wprowadzenie wspólnego biletu z Gminą Wrocław oraz przewoźnikami kolejowymi niemniej na dzień dzisiejszy Gmina Wrocław nie wykazuje zainteresowania wprowadzeniem takiego sytemu.

25 / 03 / 2018 - Adam Ziółko

Panie Burmistrzu, nasz park wokół stawu przy Gimnazjum, jest niezwykle ważnym dla mieszkańców Siechnic miejscem. Miejscem wypoczynku, spacerów, integracji lokalnej społeczności podczas imprez organizowanych przez Pana. Ostatnio pojawiła się skaza na wizerunku naszego parku. Cześć terenów zielonych leżących bezpośrednio przy skrzydle budynku Gimnazjum została rozjeżdżona samochodami i przypomina błotny teren rajdów off-roadowych. Trawniki do tej pory starannie utrzymywane przez służby miejskie zostały pokiereszowane koleinami i zamieniają się w niechlujny parking na który wjeżdżają samochody przez bramę parku od ul. Henryka III. Dodatkowo, na terenie parku pojawiły się tabliczki wieszczące, iż jest to teren wspólnoty mieszkaniowej. Czy jest zgoda na Urzędu na dewastację parku? Kto zapłaci za zniszczenia terenów zielonych? Czy tabliczki informujące, że cześć parku stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej są ustawione zgodnie z prawem? Będę wdzięczny za odpowiedzi na te trzy powyższe pytania. z poważaniem Adam Ziółko

11 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 25 marca 2018 r. informuję, że brama wjazdowa na teren parku jest przeznaczona dla pojazdów służb dbających o tereny zielone , pojazdów do obsługi imprez okolicznościowych i innych, które posiadają stosowne pozwolenie. Mieszkańcy nieruchomości przy ul. Gimnazjalnej (działka nr 549/42, obręb Siechnice) graniczącej z terenem gminnym nie są upoważnieni do korzystania z ww. wjazdu. W związku z powyższym brama na teren parku zostanie zamknięta, a klucz do niej będzie w posiadaniu osób upoważnionych. Dodatkowo na granicy działek zostaną zamontowane słupki drogowe uniemożliwiające przejazd z terenu parku na działkę prywatną. Natomiast tabliczki informujące o tym, że teren należy do wspólnoty mieszkaniowej, są zamontowane w obrębie prywatnej działki należącej do mieszkańców ww. nieruchomości i są ustawione zgodnie z prawem. Jednocześnie informuję, że z uwagi na to, że wjazd na teren parku był ogólnodostępny, teren który został poniszczony podczas użytkowania zostanie zrekultywowany i przywrócony do właściwego stanu w ramach bieżących środków zabezpieczonych na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Siechnice.

23 / 03 / 2018 - Andrzej Muller

Przepraszam za kłopot ale mam parę pytań 1. Dlaczego na moście na rzece Oława koło młyna wycięto znaki o maksymalnym dopuszczalnym ciężarze samochodów /po remoncie po powodzi było 3,5 t/ teraz są tylko pozostałości po wyciętych znakach a most pęka są ślady na moście. Zgłaszaliśmy ten problem do urzędu Pan Kierownik mówił że się tym zajmie a mineło już troszkę czasu /około roku/ 2. zgłosiłem wycięcie znaku koło OCZKA Strażnikowi Miejskiemu że droga do obwodnicy jest drogą wewnętrzną i od stycznia cisza spokój aPanowie kierowcy tłumaczą imają racje nie ma znaku a jest lustro /nawet policja korzysta z tego skrótu/ 3. A co z wysypiskie naprzeciw OCZKA piaskiem ? , ziemią , kamienie GRUZEM Pozdrawiam i liczę na odpowiedź Andrzej Muller

11 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 23 marca 2018 r. w sprawie ulicy Polnej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję: • Docelowa organizacja ruchu dla ulicy Polnej nie przewiduje B-18 „zakazu wyjazdu pojazdów o rzeczywistej masie pojazdów pow. 3,5 ton” na obiekt mostowy na rzece Oława. • Gmina zleci wykonanie przeglądów wszystkich obiektów mostowych i z chwilą uzyskania wyników negatywnych podejmie decyzje w sprawie ograniczenia wjazdu pojazdów pow. 3,5 ton. • Lustro drogowe zostało zamontowane przez DSDiK we Wrocławiu i dotyczy wyjazdu z drogi wewnętrznej, Gmina nie ma prawa ingerować w drogę o wyższej kategorii tak jak Wschodnia Obwodnica Wrocławia. Ponadto z drogi wojewódzkiej jest zakaz wjazdu na ul. Polną pojazdów, które zostały objęte zakazem • Teren wokół drogi pod wiaduktem jest własnością Krajowego Ośrodka Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-2017 Warszawa i utrzymanie czystości leży w gestii zarządcy terenu. Gmina wystąpi do zarządcy terenu celem uprzątnięcia terenu z gruzu, piasku, ziemi.

03 / 04 / 2018 - Piotr

Szanowny Panie Burmistrzu, Dziękuję za odpowiedź na jedno z moich pytań dotyczących ulicy Nowej w Świętej Katarzynie. Chciałbym jeszcze poznać odpowiedź na pozostałe dwa. 1. Kiedy będzie zaktualizowane oznakowanie na tej ulicy? Strefa 30 kończy się na nr 10 natomiast numerów jest do 24, warto by przesunąć ją dalej. Tak samo znak kończący Świętą Katarzynę jest przy numerze 10, dalej to już nie ŚK? Może by warto zrobić tu strefę ruchu? 2. Ten znak końca ŚK powoduje także że tam pługi kończą odśnieżanie i posypywanie drogi. Nie było to uciążliwe tej zimy bo niewiele mieliśmy takich dni ale i tak ciekawe było jak czarny asfalt kończył się przy tabliczce a dalej lód. Może podpisując umowę na odśnieżanie na kolejne zimy warto by poszerzyć strefę odśnieżania jak nie do końca asfaltu na nowej to chociaż do nr 24? Z góry dziękuję za odpowiedź Piotr

11 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wykonania aktualizacji oznakowania pionowego po wykonaniu nawierzchni docelowej tj. nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuję, iż wymiana i aktualizacja istniejącego oznakowania pionowego będzie zrealizowana w miesiącu czerwcu bieżącego roku. Ulica Nowa nie została ujęta w planie zimowego utrzymania dróg w sezonie na lata 2017/2018, 2018/2019, nie znaczy jednak to, że jest nie utrzymywana w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. Przedmiotowa ulica utrzymywana jest w ramach ZUD według potrzeb. W zakresie oświetlenia została już Panu udzielona odpowiedź.

13 / 03 / 2018 - Marek Serek

Panie Burmistrzu proszę o informację na kiedy został ustalony termin naprawy/utwardzenia powierzchni ul. Świerkowej w Zębicach? Utwardzenie nawierzchni wymaga cały odcinek a do tej pory był utwardzany tylko jej fragment i to prywatnymi środkami. Reszta drogi pomimo już istniejącej nowej zabudowy nie jest utwardzona i po opadach nie jest przejezdna.

09 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wykonania utwardzenia pozostałego odcinka drogi gminnej ulicy Świerkowej w miejscowości Zębice materiałem kamiennym uprzejmie informuję, że w roku 2018 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie w/w zadania. Nadmieniam również, iż wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi nie są prowadzone prace budowlane w zakresie budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych i wykonanie utwardzenia w bieżącym roku jest niezasadne. Kwestia wykonania utwardzenia nawierzchni gruntowej na brakującym odcinku drogi gminnej będzie mogła być rozpatrzona w roku 2019 w przypadku uzyskania oszczędności przetargowych na planowanych drogowych zadaniach inwestycyjnych. Informuję również Pana, iż pierwszy odcinek drogi od ul. Leśnej na długości 70 m i szerokości 4,0 m do istniejącej zabudowy, został utwardzony materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm ze środków finansowych Gminy w roku 2017.

03 / 04 / 2018 - Piotr

Szanowny Panie, Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość doposażenia siłowni przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie w drążek do podciagania oraz drabinkę gimnastyczną. Są to podstawowe elementy każdej siłowni, wykorzystują je osoby w celach rekreacyjnych jak również sportowych, na każdym poziomie zaawansowania. Doposażenie siłowni we wskazane sprzęty z pewnością wpłynie na zwiększenie liczby użytkowników i ich zadowolenie.

06 / 04 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Siłownia w Świętej Katarzynie ma charakter rekreacyjny a nie wyczynowy. Zestaw urządzeń co do składu był konsultowany z radą Osiedla i nie przewidywał urządzeń przez Pana wymienionych. Jeżeli znacząca grupa mieszkańców byłaby zainteresowana zamontowaniem takich urządzeń w przyszłości, to należny uzyskać pozytywną opinię Rady Osiedla.

28 / 03 / 2018 - Radek D

Panie Burmistrzu Po raz kolejny zwracam się w kwestii poruszania się samochodów ciężarowych po ulicy Dębowej w Radwanicach. Codziennie kilkunastokrotnie samochody ciężarowe obsługujące budowę osiedla Milart przejeżdżają po moście na rzece Szaluna który zgodnie z oznakowaniem pionowym jest uszkodzony i dodatkowo mamy znak zakazu poruszania się pojazdów powyżej 3,5t. Czy gmina wydała specjalne pozwolenie na porusznie się po moście obsłudze budowy osiedla? Jeżeli tak to kto będzie odpowiadał za uszkodzenia mostu wynikłe z nadmiernej eksploatacji przez transport ciężarowy?

06 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 28 marca 2018 r., uprzejmie informuję po raz drugi, że w dniu 28 września 2017 r. została wyznaczona i wydana obsługa komunikacyjna placu budowy do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr 810 i 808 przy ul. Dębowej w miejscowości Radwanice. Inwestor to jest: MW Spółka z o.o. – Brochów Sp.k z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Bratniej 7 zobowiązał się do czyszczenia kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na ul. Dębową i Parkową, stałego utrzymania nawierzchni drogi w czystości, wykonywania napraw cząstkowych nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm w czasie trwania realizacji inwestycji – minimum 3 razy w roku. Zobowiązał się również do wykonywania bieżącej konserwacji obiektu mostowego na rzece Szalonej oraz wykonania remontu konstrukcji jezdni w przypadku jej uszkodzenia w wyniku przeciążenia. Ponadto informuję Pana, że znaki B – 18 „zakaz wjazdu pojazdów o całkowitej masie rzeczywistej pow. 3,5 ton”, jak również tabliczki „ most na rzece Szalona uszkodzony” zostały zamontowane w celu wyeliminowania ruchu pojazdów ponadnormatywnych bez zgody zarządcy drogi.

22 / 03 / 2018 - Katarzyna Korzeniowska

Szanowny Panie Burmistrzu, po raz kolejny zwracam się z prośbą utwardzenia drogi gminnej (!) ulicy Jesionowej w Żernikach Wrocławskich. Stan drogi jest obecnie w opłakanym stanie, prawie całkowicie uniemożliwia korzystanie z drogi. Pomimo, że droga jest c o jakiś czas wyrównywana walcem, j są to stanowczo tak niezauważalne prace, które są niszczone od razu przy najbliższym deszczu... Dlatego kolejny raz zwracam się z prośbą o utwardzenie drogi, w celu normalnego i bezpiecznego korzystania z niej przez pieszych a w szczególności dzieci, dla których w obecnej chwili nawet udanie się pieszo do szkoły jest całkowicie niemożliwe.

06 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie poprawy stanu technicznego nawierzchni ulicy Jesionowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej uprzejmie informuję, że w roku 2018 w planie finansowym Gminy Siechnice nie zostały ujęte środki finansowe na wykonanie remontu nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej. Nadmieniam również, że ulica Jesionowa nie została ujęta do przebudowy w zakresie pełnego przekroju ulicznego, jak również w zakresie jezdni bitumicznej w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Siechnice oraz strategii rozwoju Gminy do roku 2021. Nawierzchnia przedmiotowej ulicy do chwili wykonania nawierzchni docelowej będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg poprzez likwidację wyboi, dziur materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Wykonanie naprawy istniejącej nawierzchni zostało zlecone do realizacji w terminie do 15.05.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

22 / 03 / 2018 - Zatroskany Polak

Dzień dobry, proszę o informacje jakim prawem postawiono słupki na ul. Granicznej w Iwinach, która graniczny z Wrocławiem? Odcięliście Państwo drogę dla mieszkańców Wrocławia i rolnika, który nie ma jak wyjechać z pola. W razie pożaru, szybkiej akcji pogotowia ratunkowego może zdarzyć wielkie nieszczęście, kiedy ludzkie życie może być zagrożone. Jest to ewidentna złośliwość z Państwa strony, bo rzecz postawienia słupków nie ma sensu i tylko rodzi problemy. Równie dobrze można byłoby zabronić mieszkańcom Iwin korzystania z dróg Wrocławia lub deweloperskich. Liczę na szybką reakcję z Państwa strony bo jeśli zdarzy się nieszczęście typu sytuacja kryzysowa, to ktoś z Państwa Gminy będzie pociągany do odpowiedzialności. Pozdrawiam.

05 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie zamknięcia ulicy Granicznej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wrocławia pn. Jagodno II, oraz zgodnie z decyzją o pozwolenia na budowę, mieszkańcy nowego osiedla powinni komunikować się z drogą publiczną jedynie od strony Schuberta, który to dojazd został wykonany. Informuję również, iż developer LC Corp Sp. z o.o. nie uzyskał decyzji na lokalizację zjazdu poprzez działkę nr 444 wydanej przez Burmistrza Siechnic dla zrealizowania inwestycji. W związku z powyższym zjazd jest nielegalny i został zamknięty.

14 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień Dobry Panie Burmistrzu, Wczoraj ukazała się Pańska odpowiedź która sugeruje że z bardzo fajnej drogi Kolejowej zrobi się droga o standardzie drogi transportu rolnego jak Nowa… O ile w przypadku Nowej taki standard jest super (chociaż przydałoby się oświetlenie co najmniej do końca asfaltu) to w przypadku Kolejowej którędy masa ludzi i dzieci chodzi do przedszkola, szkoły, kościoła to chodniki i oświetlenie są niezbędne. W szczególności że na odnogach Prostej i Jastrzębiej jest coraz więcej nowych osiedli. W związku z tym proszę o jasną deklarację czy wycofuje się Pan ze swoich obietnic i „remont” Kolejowej to jedynce na co możemy liczyć czy też w ciągu roku zostanie ta droga przebudowana do stanu który wielokrotnie Pan obiecywał – pełny przekrój, chodnik, oświetlenie itd. Pozdrawiam Piotr

04 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że tak jak wyjaśniałem w odpowiedziach na wcześniejsze zapytania w sprawie ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, Gmina Siechnice pod koniec ubiegłego roku odstąpiła od umowy na wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej z winy Projektanta. Przyczyną odstąpienia była zwłoka w wykonaniu dokumentacji projektowej oraz brak działań Projektanta zmierzających do zakończenia prac projektowych. Rozmowy oraz korespondencja prowadzona z Projektantem nie potwierdzały możliwości prawidłowego zakończenia prac projektowych. Dodam również, że aktualnie istniejąca szerokość pasa drogowego nie posiada parametrów zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 29.01.2016r.), dlatego też w ramach projektu budowy ul. Kolejowej niezbędnym jest przejęcie części działek sąsiednich w celu poszerzenia i dostosowania pasa drogowego do wymaganych parametrów. Wyłonienie kolejnego projektanta oraz wykonanie prawidłowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami w tym również z opracowaniem projektów podziału nieruchomości oraz ujawnieniem tych podziałów w zasobach Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu i Księgach Wieczystych, to czas nawet do 24 miesięcy. Termin 24 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej szacuję w oparciu o średni czas realizacji innych projektów w tej samej procedurze. Mając na uwadze spełnienie oczekiwań i potrzeb mieszkańców, jednocześnie nie chcąc obarczać mieszkańców skutkami konieczności odstąpienia od umowy z poprzednim projektantem, postanowiłem na okres niezbędny do wyłonienia nowego projektanta oraz uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonać remont ul. Kolejowej. Remont zostanie wykonany w bieżącym roku. Natomiast docelowy pełnobranżowy zakres budowy ul. Kolejowej wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym zostanie wykonany po pozyskaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, w latach kolejnych w ramach posiadanych środków. Liczę, że wykonany remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ul. Kolejowej, do czasu wykonania pełnobranżowego zakresu budowy.

15 / 03 / 2018 - Piotr Popiel

Szanowny Panie Burmistrzu, wraz z grupą mieszkańców ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie zastanawiamy się, jakie jest uzasadnienie tego, że zapowiadany już od dawna kompleksowy - szeroki remont ul. Kolejowej, który miał odpowiadać standardom nowoczesnej gminy XXI w. (dróżka rowerowa, chodnik, oświetlenie), nagle w niewyjaśniony sposób zawężany jest do standardów rodem z XX w. o znamionach rozwiązania prowizorycznego. Póki co mocno Pan Burmistrz tylko akcentował, że remont na który czekaliśmy już od wielu lat i który miał być obecnie na półmetku, nie rozpoczął się z winy Projektanta. Wina ta nie została przez Pana skonkretyzowana. Czy zatem ów Projektant jest również winny temu, że planowany kompleksowy - szeroki remont nagle ma się przeistoczyć w rozwiązanie godne projektom drogowym z XX w.? Proszę pamiętać, że okolica ul. Kolejowej jest chyba najbardziej zamieszkała w Św. Katarzynie. Dodatkowo użytkowana ona jest masowo przez rodziców z całej gminy, którzy przeprowadzają tą ulicą dzieci, bądź je przywożą do przedszkola. To tutaj odbywa się też ruch do stacji kolejowej. Obecnie na stacji tworzony jest nowoczesny węzeł przesiadkowy. Gmina chce go teraz połączyć drogą o standardach sprzed kilkudziesięciu lat. Dodatkowo w planie zagospodarowania przestrzennego w pobliżu ul. Kolejowej znajduje się rozległy teren, któremu przypisana jest funkcja sportu i rekreacji. Założyć należy, że za jakiś czas teren ten zacznie w końcu pełnić swoją funkcję. Ruch na ulicy Kolejowej zostanie przez to dodatkowo wzmożony. Obecnie planowana inwestycja drogowa, o bardzo zawężonym zakresie - w porównaniu do planowanego wcześniej projektu - wydaje się więc być już teraz niedostosowana do wymagań obecnych czasów i najprawdopodobniej będzie niebawem skutkowała koniecznością szybkiej modernizacji. Stąd też pojawia się pytanie o gospodarność obecnie planowanej inwestycji oraz prośba do Pana Burmistrza o uzasadnienie mieszkańcom nagłej zmiany projektu. Czy chodzi tu o kwestie finansowe? Dziękuję za informację zwrotną. Z wyrazami szacunku PP

04 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w ostatnich tygodniach zamierzenia inwestycyjne w sprawie ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, opisałem udzielając odpowiedzi na wcześniejsze pytania w tej sprawie tj. na pytania nr 51/2018, 56/2018, nr 64/2018. W odpowiedziach na w/w pytania wyjaśniłem przyczyny braku możliwości wykonania w bieżącym roku budowy drogi ul. Kolejowej, z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz opisałem sposób w jaki zostanie wykonany remont drogi. Formuła portalu: „Zapytaj Burmistrza Siechnic” z założenia stanowi krótkie, zwięzłe odpowiedzi na zadawane przez Mieszkańców pytania, stąd może Pana wrażenie „braku skonkretyzowania” wszystkich aspektów sprawy. Podsumowując wcześniej udzielone odpowiedzi ponownie informuję, że pod koniec ubiegłego roku odstąpiłem od umowy na wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej z winy Projektanta. Przyczyną odstąpienia była zwłoka w wykonaniu dokumentacji projektowej oraz brak działań Projektanta zmierzających do zakończenia prac projektowych. Rozmowy oraz korespondencja prowadzona z Projektantem nie potwierdzały możliwości prawidłowego zakończenia prac projektowych. Wezwania do zintensyfikowania prac oraz do niezwłocznej realizacji zapisów umownych, nie przyniosły zamierzonego skutku. Nie mogąc skutecznie wyegzekwować od Projektanta podjęcia i kontynuacji prac projektowych, odstąpiłem od umowy nakładając na Projektanta karę umowną, za odstąpienie od umowy z jego winy. Wykonanie prawidłowej dokumentacji projektowej z uwagi, że aktualnie istniejąca szerokość pasa drogowego nie posiada parametrów zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 29.01.2016r.), musi zostać zrealizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 04.082017r.). Oprócz dokumentacji projektowej oraz niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, koniecznym jest opracowanie projektu podziałów nieruchomości oraz ujawnienie tych podziałów w zasobach Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu i Księgach Wieczystych. Czas w jakim możliwe jest pozyskanie wszystkich wymienionych wyżej opracowań, to nawet 24 miesiące. Termin ten szacuję w oparciu o średni czas realizacji innych projektów w tej samej procedurze. Nie jest za tym możliwe z przyczyn oczywistych pozyskanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w bieżącym roku. Ilość dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia bitumiczna lub z kostki betonowej) stanowi tylko jedną czwartą wszystkich dróg będących w zarządzie Gminy Siechnice, a więc potrzeb związanych z koniecznością wykonania nowej nawierzchni twardej ulepszonej jest bardzo dużo. Mam pełną świadomość znaczenia ul. Kolejowej w komunikacji Mieszkańców nie tylko zamieszkujących posesje przy niej zlokalizowane ale również innych Mieszkańców gminy Siechnice. Oczekiwania i potrzeby artykułowane na spotkaniach oraz w kierowanej do mnie korespondencji są dla mnie bardzo ważne. Dlatego nie chcąc obarczać Mieszkańców skutkami konieczności odstąpienia od umowy z poprzednim Projektantem, postanowiłem na okres niezbędny do wyłonienia nowego Projektanta oraz uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonać remont ul. Kolejowej. Remont zostanie przeprowadzony w bieżącym roku i będzie polegał na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z warstwy betonu asfaltowego o grubości 5cm oraz obustronnych poboczy z kruszywa. Prace te poprzedzone zostaną przygotowaniem istniejącego podłoża poprzez reprofilację i doziarnienie oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych. Przewidziano również wprowadzenie elementów uspokajających ruch tj. wykonanie progów zwalniających. Docelowy zakres budowy ul. Kolejowej wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym zostanie wykonany po pozyskaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, o której szczegółowo pisałem wyżej, w latach kolejnych w ramach posiadanych środków. Liczę, że wykonany remont do czasu wykonania pełnobranżowego zakresu budowy, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ul. Kolejowej.

20 / 03 / 2018 - ewelina

Witam czy Gmina w ramach pomocy dla dużej rodziny ( 3 dzieci ) przewiduje możliwość pomocy dla takich rodzin i czy możliwe byłoby dofinansowania budowy domu dla takiej rodziny ? Rodzina taka zamieszkując na stałe w obszarze gminy Siechnice w formie podatku szybko spłaciłaby taka pomoc.

03 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że Gmina udziela pomocy pieniężnej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1769 ze zmianami), a pomoc taka jest udzielana w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Potrzeby osób i rodzin są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Pomoc taka jest natomiast udzielana co do zasady z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ponadto prawo do świadczeń z pomocy społecznej (z wyjątkiem zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej lub ekologicznej) przysługuje rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego obecnie 514,00 zł. miesięcznie na osobę. Rodzina wielodzietna może również skorzystać z uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny. Jednakże przepisy dotyczące udzielania wsparcia rodzinom wielodzietnym nie przewidują dofinansowania budowy domu".

21 / 03 / 2018 - Piotr

Szanowny Panie Burmistrzu, Jeszcze raz dziękuję za remont ulicy Nowej w Świętej Katarzynie. Chciałbym zapytać o kilka rzeczy związanych z tą drogą. 1. Kiedy będzie zaktualizowane oznakowanie na tej ulicy? Strefa 30 kończy się na nr 10 natomiast numerów jest do 24, warto by przesunąć ją dalej. Tak samo znak kończący Świętą Katarzynę jest przy numerze 10, dalej to już nie ŚK? 2. Ten znak końca ŚK powoduje także że tam pługi kończą odśnieżanie i posypywanie drogi. Nie było to uciążliwe tej zimy bo niewiele mieliśmy takich dni ale i tak ciekawe było jak czarny asfalt kończył się przy tabliczce a dalej lód. Może podpisując umowę na odśnieżanie na kolejne zimy warto by poszerzyć strefę odśnieżania jak nie do końca asfaltu na nowej to chociaż do nr 24? 3. Oświetlenie, jaka jest szansa na wykonanie oświetlenia do końca asfaltu albo chociaż do okolic nr 24? Nie musi to być jakieś super wystarczą z 2 lampy. A jak koszty są za duże to może chociaż dałoby się coś powiesić na tych słupach wysokiego napięcia co są koło drogi tak by nie była ona w całkowitych ciemnościach? Z góry dziękuję za wsparcie Piotr

03 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do „ZAPYTAJ BURMISTRZA „ z dnia 21.03.2018 r. w sprawie udzielenia informacji na temat wykonania oświetlenia ul. Nowej w Świętej Katarzynie pragnę poinformować , że dokonano szczegółowego przeglądu oświetlenia pod kątem możliwości rozbudowy istniejącej sieci oświetleniowej. Obecna sieć oświetleniowa ( 4 lampy) na początku ulicy Nowej wykonana jest na konsumenckiej sieci oświetleniowej i nie możliwości zabudowania dodatkowych opraw oświetleniowych. W celu wykonania oświetlenia drogowego w kierunku budynku nr 24 należy zaprojektować i wykonać nowe niezależne oświetlenie drogowe o długości około 320 m . Wychodzą naprzeciw Pana oczekiwaniom informuję , że w przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia całej ulicy Nowej w Świętej Katarzynie.

26 / 03 / 2018 - Agnieszka

Dzień dobry Proszę o informację czym spowodowane jest wyłączenie latarni na ulicy Staszica (dot. dużych latarni pomiędzy inwestycją na Staszica 1 a Ciepłowniczą/Staszica) Z poważaniem Agnieszka

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do "Zapytaj Burmistrza" z dnia 26.03.2018 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wyłączenia oświetlenia ul. Staszica w Siechnicach pragnę poinformować, że nie było tutaj żadnej ingerencji ze strony Gminy Siechnice. Oświetlenie zostało wyłączone automatycznie z uwagi na awarię kabla zasilającego oświetlenie ulicy Sienkiewicza. Usterka została usunięta i oświetlenie ul. Staszica w Siechnicach zostało uruchomione. Jednocześnie przepraszam za chwilowe utrudnienia spowodowane brakiem oświetlenia.

27 / 03 / 2018 - MB

Witam serdecznie Mam zapytanie odnośnie słupków, które jakimś nazwę to "dziwnym zbiegiem okoliczności" pojawiły się na ulicy Granicznej na granicy miasta Wrocław i Siechnic odcinając mieszkańców Wrocławia od wjazdu i wyjazdu z ich własnej posesji. Proszę o pilną informację w tej sprawie.

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie zamknięcia ulicy Granicznej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wrocławia pn. Jagodno II, oraz zgodnie z decyzją o pozwolenia na budowę, mieszkańcy nowego osiedla powinni komunikować się z drogą publiczną jedynie od strony Schuberta, który to dojazd został wykonany. Informuję również, iż developer LC Corp Sp. z o.o. nie uzyskał decyzji na lokalizację zjazdu poprzez działkę nr 444 wydanej przez Burmistrza Siechnic dla zrealizowania inwestycji. W związku z powyższym zjazd jest nielegalny i został zamknięty.

13 / 03 / 2018 - Marek Serek

Panie Burmistrzu proszę o informację czy planowany jest remont ul. Św. Krzyża i na tej wysokości utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Opolskiej wraz z sygnalizacją świetlną lub wyniesieniem przejścia dla pieszych ponad poziom drogi (analogicznie jak na ul. Jarzębinowej). Inwestycje miałyby poprawić komfort i bezpieczeństwo w poruszaniu się pieszych w kierunku szkoły podstawowej.

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że aktualnie Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa ul. Świętego Krzyża wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską w Siechnicach i Łąkową w Świętej Katarzynie i Różaną, Jaśminową i Graniczną w Siechnicach oraz projektem przebudowy mostu na rzece Zielona i budową ul. Różanej na długości działki nr 193 w Siechnicach”. Kompletną dokumentację projektową przewiduje się pozyskać w 2018r., a roboty budowlane wykonać w ramach posiadanych środków w latach kolejnych. Przedmiotowa dokumentacja nie będzie obejmowała ok. 100 metrowego odcinka ul. Św. Krzyża od ul. Opolskiej w stronę mostu na rzece Zielona, który zostanie wykonany po przebudowie skrzyżowania ul. Św. Krzyża z ul. Opolską. Ul. Opolska stanowi drogę krajową DK 94 i jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która w ramach przyjętego Programu Inwestycyjnego planuje przebudowę przedmiotowego skrzyżowania. GDDKiA będzie mogła wdrożyć zaplanowane zamierzenia inwestycyjne po zatwierdzeniu Programu Inwestycyjnego przez Ministra Infrastruktury. Z aktualnie pozyskanych informacji wiadomo, że obecnie Program Inwestycyjny jest procedowany w Ministerstwie Infrastruktury celem jego zatwierdzenia. Gmina Siechnice prowadzi od 2015r. korespondencję z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Opolskiej między innymi w granicach administracyjnych miasta Siechnice, na skrzyżowaniach z ulicą Świętej Katarzyny, ul. Kolejową oraz ul. Św. Krzyża/ul. Wiosenną. Ostatnie pismo w sprawie uwzględnienia w Programie Inwestycyjnym między innym skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Św. Krzyża/ul. Wiosenną, zostało skierowane do GDDKiA w październiku 2017r. W celu usprawnienia wykonania projektu przebudowy skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Św. Krzyża/ul. Wiosenną, Gmina Siechnice zleciła opracowanie analizy badania ruchu na tym skrzyżowaniu. Analiza zostanie przekazana GDDKiA celem ujęcia pozyskanych, przez Gminę Siechnice, danych przy projektowaniu. Do czasu budowy drogi, w ramach bieżącego utrzymania w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, prowadzone będą naprawy polegające na zniwelowaniu ubytków i zaniżeń istniejącej nawierzchni ul. Św. Krzyża.

26 / 03 / 2018 - Paweł

Szanowny Panie, proszę o wyjaśnienie kwestii zablokowania przejazdy ul. Graniczną w Iwinach do ulicy Schuberta we Wrocławiu. W ostatnim czasie w poprzek drogi zostały ustawione słupki uniemożliwiające przejazd. Serdecznie pozdrawiam i czekam na pilną odpowiedź. Paweł

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie zamknięcia ulicy Granicznej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wrocławia pn. Jagodno II, oraz zgodnie z decyzją o pozwolenia na budowę, mieszkańcy nowego osiedla powinni komunikować się z drogą publiczną jedynie od strony Schuberta, który to dojazd został wykonany. Informuję również, iż developer LC Corp Sp. z o.o. nie uzyskał decyzji na lokalizację zjazdu poprzez działkę nr 444 wydanej przez Burmistrza Siechnic dla zrealizowania inwestycji. W związku z powyższym zjazd jest nielegalny i został zamknięty.

26 / 03 / 2018 - Paweł Mackiewicz

Szanowny Panie. Dlaczego przy ulicy na środku drogi postawiono słupki? Droga ta pozwala na szybki wyjazd w stronę ronda, usprawnia wyjazd z osiedla Maestro III, a przede wszystkim dzięki niej szybciej dojadą służby w przypadku problemu. Kompletnie nie rozumiem tego posunięcia tym bardziej, że droga została dopiero co utwardzona. Proszę o odpowiedź i wyjaśnienie. PS. Całkiem możliwe, że tematem zajmą się lokalne i ogólnopolskie media. Pozdrawiam

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie zamknięcia ulicy Granicznej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wrocławia pn. Jagodno II, oraz zgodnie z decyzją o pozwolenia na budowę, mieszkańcy nowego osiedla powinni komunikować się z drogą publiczną jedynie od strony Schuberta, który to dojazd został wykonany. Informuję również, iż developer LC Corp Sp. z o.o. nie uzyskał decyzji na lokalizację zjazdu poprzez działkę nr 444 wydanej przez Burmistrza Siechnic dla zrealizowania inwestycji. W związku z powyższym zjazd jest nielegalny i został zamknięty.

27 / 03 / 2018 - Leontyna Frysztak

Panie Burmistrzu mam pytanie: Doszły mnie słuchy, że planowana jest w Sulimowie zmiana nazwy częścioa ulicy - Jana Kochanowskiego, co mnie bardzo zaniepokoiło. Mieszkam na początku numeracji tej ulicy pod numerem3 . Zmiana nazwy tej części ulicy związana byłaby z dużym jak dla nas problemem. Musielibyśmy wymieniać na nowe dowody osobiste a także zgłaszać we wszystkich urzędach zmianę miejsca zamieszkania. Zrobiłby się z tego jeden wielki bałagan. Numery nieparzyste w całej wsi musiałby być zmienion. Nie jestem przeciwna, nadaniu nazwy, nowo powstałej ulicy, do nowo wybudowanego domu. Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi na ten temat.

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” - siechnice.gmina.pl, w sprawie zmiany nazwy części ulicy Jana Kochanowskiego w Sulimowie informuję, że podjęto działania zmierzające do nadania nazwy dla drogi gminnej – działka nr 196 w Sulimowie. Nieruchomości położone wzdłuż tej drogi przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności oraz zabudowy zagrodowej. W związku z powyższym oraz z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego dla domu zlokalizowanego przy przedmiotowej drodze, w dalszej jej części, zaistniała potrzeba nadania nazwy ulicy dla ww. drogi oraz zaplanowania numeracji porządkowej dla tej części Sulimowa. Jednocześnie informuję, że przebieg ulicy Kochanowskiego w Sulimowie nie ulegnie zmianie. Początkowe, nieparzyste adresy ul. Kochanowskiego, zlokalizowane przy nienazwanej dotychczas drodze gminnej – działce nr 196 w Sulimowie, zostały pierwotnie nadane od najbliższej nazwanej ulicy, czyli od ul. Kochanowskiego. Projekt numeracji adresowej dla drogi gminnej – działki nr 196 w Sulimowie, po nadaniu jej nowej nazwy, obejmie wszystkie nieruchomości od początku jej przebiegu. Nowa numeracja, nie zostanie jednak, bez zgody właścicieli narzucona dla nieruchomości, oznaczonych trzema początkowymi nieparzystymi numerami adresowymi, przypisanymi od lat do ul. Kochanowskiego i zlokalizowanymi w bliskim jej sąsiedztwie.

21 / 03 / 2018 - Magda W.

Bardzo dziękuję za odpowiedź w sprawie oznakowania poziomego i pionowego na ulicy Ziemskiej. Chciałam zwrócić jeszcze uwagę na nowy odcinek ul. Ziemskiej, pomiędzy ul. Włościańską a ul. Św. Krzyża. Tutaj również zalecane jest wykonanie progu zwalniającego, ponieważ samochody wjeżdżając od ul. Św. Krzyża osiągają bardzo dużą prędkość do ul. Włościańskiej. Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę również tego odcinka. W imieniu mieszkańców będziemy bardzo wdzięczni o możliwe jak najszybsze wykonanie progów.

27 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie wykonania dodatkowego – trzeciego progu zwalniającego na ulicy Ziemskiej odc. od ul. Św. Krzyża do ul. Włościańskiej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że wniesienie w terenie przedmiotowego progu możliwe będzie po wykonaniu projektu docelowej organizacji ruchu na w/w próg i zatwierdzeniu u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowego progu zwalniającego i wystąpi o wydanie stosownego zatwierdzenia.

21 / 03 / 2018 - Michał W.

Panie Burmistrzu, w odpowiedzi dot. oznakowania oraz zamontowania progów zwalniających na ul. Ziemskiej chciałbym zauważyć, że potrzebny jest jeszcze jeden próg pomiędzy ulicą Włościańską a ul. Św. Krzyża. Kierowcy jadący od ulicy Św. Krzyża do ulicy Św. Katarzyny na tym fragmencie również nabierają niebezpiecznej prędkości. W związku z czym konieczne są 3 progi zwalniające, które powinny ostudzić zapędy kierowców i zapewnić mieszkańcom ul. Ziemskiej bezpieczeństwo. (są na tym fragmencie położone od niedawna nowe płyty betonowe sprzyjające niestety prędkości nierozsądnych kierowców) Ponadto czy nie można przyspieszyć montażu progów niż III kwartał roku. Jest to okres gdzie natężenie ruchu pieszego, rowerowego będzie zdecydowanie największe więc proszę o tym pomyśleć.

27 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie wykonania dodatkowego – trzeciego progu zwalniającego na ulicy Ziemskiej odc. od ul. Św. Krzyża do ul. Włościańskiej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że wniesienie w terenie przedmiotowego progu możliwe będzie po wykonaniu projektu docelowej organizacji ruchu na w/w próg i zatwierdzeniu u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowego progu zwalniającego i wystąpi o wydanie stosownego zatwierdzenia. Informuję również Pana iż zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu dla miejscowości Siechnice przewiduje też wprowadzenie znaków D-40 „strefa zamieszkania” i znaku D-41 „koniec strefy zamieszkania” na ulicy Ziemskiej. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-40 i D-41 będzie możliwe po podpisaniu przez Wykonawcę umowy na realizację zadania „ Wymiana i montaż oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych” na terenie Gminy Siechnice w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi.

21 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Piszę z nietypowym pytaniem. Jaka jest poprawna pisownia naszego miasta Siechnice/w Siechnicach czy Siechnica/w Siechnicy. Do tej pory myślałem, że jest to Siechnice/w Siechnicach. Ale ostatnio studiowałem dokumenty dotyczące programu Rewitalizacji i tam często pojawia się Siechnica/w Siechnicy. Więc skoro w oficjalnych dokumentach jest różna plisowania to sam już nie wiem... Pozdrawiam Piotrek

27 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana pytania z dnia 21.03.2018 r. w sprawie poprawnej nazwy miasta Siechnice uprzejmie informuję, że oczywiście prawidłowa nazwa to Siechnice/w Siechnicach. Niestety część mieszkańców używa błędnej nazwy Siechnica/w Siechnicy. W treści Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 przyjętego Uchwałą nr XXXII/246/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2016 roku używana jest prawidłowa nazwa. Jedynie w załączniku nr 1 „Raport z badania ilościowego na temat rewitalizacji terenów Gminy Siechnice” przedstawiającym wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy użyto błędnej nazwy „Ścieżki rowerowe w Siechnicy” zgodnie z odpowiedziami respondentów wskazanych w otwartych pytaniach nr I i II ankiety.

25 / 02 / 2018 - AM

Lidl. Witam, Proszę o informację, czy w Siechnicach zostanie otwarty w 2018r. sklep LIDL. Na stronie gminy pojawiały się wcześniej zapewnienia, że taka inwestycja zostanie zrealizowana. Jednak na obecną chwilę nie widać żadnych prac.

26 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie budowy sklepu Lidl w Siechnicach, uprzejmie informuję, że budowa sklepu sieci Lidl nie jest inwestycja gminną. Jednocześnie informuję, że lokalizacja pod budowę sklepu Lidl wymaga zmiany obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Siechnice podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice. W chwili obecnej ww. plan miejscowy jest wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.) w terminie do 26.03.2018 r., mogą być składanie uwagi do projektu planu. W przypadku braku uwag lub ich negatywnym rozpatrzeniu ww. projekt planu miejscowego zostanie skierowany na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Siechnicach, celem uchwalenia. Po wejściu w życie ww. planu miejscowego inwestor będzie mógł wystąpić do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednocześnie informuję, że aktualnie realizowana inwestycja na działce nr 767/4, w Siechnicach nie jest budowa Lidla tylko Marketu Delikatesy Centrum.

17 / 03 / 2018 - Wspólnota Mieszkaniowa Miodowa 4 Iwiny

Czy w roku 2018 przewiduje się dotacje do poszczególnych lokali w budynku wielomieszkaniowym w przypadku zmiany pieca węglowego na kocioł gazowy? W budynku jest 8 lokali.

26 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-mail z dnia 17 marca 2018 r., uprzejmie informuję że w roku 2018 przewiduje się dotację na wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zgodnie, z rozdziałem II, Ogólne zasady udzielania dotacji i jej wysokość, paragraf 3. załącznika do Uchwały Nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 roku Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie wymiany dotychczasowego urządzenia grzewczego na ekologiczne, w kwocie 4000 zł na jedno urządzenie w budynku jednorodzinnym i dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. W przypadku wspólnej kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, limit kosztów określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4000 złotych. 22 marca 2018 r. na sesji Rady Miasta została przyjęta Uchwała w przedmiotowej sprawie, po uprawomocnieniu, będzie rozpoczęty nabór wniosków.

15 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień dobry, Kontynuując temat użyteczności nowego serwisu do pytań i odpowiedzi chciałbym zgłosić, że funkcja filtrowania nie działa poprawnie. Przykładowo wpisując moje imię Piotr uzyskałem tylko niektóre z odpowiedzi których wiem, że Pan Burmistrz mi udzielił więc jeżeli system filtrowania nie działa i nie można sortować odpowiedzi to zostaje nam jedynie cierpliwe klikanie i szukanie czy nie pojawiło się coś nowego na 10tej zakładce… Pozdrawiam Piotr

23 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Na dzień 15 marca 2018 r. od momentu uruchomienia nowego formularza "Zapytaj Burmistrza" (tj. 18 października 2017 r.), zadał Pan osiem pytań (co czyni Pana najaktywniejszym użytkownikiem tego modułu). Po wpisaniu słowa "Piotr" w wyszukiwarkę, która filtruje pytania, na które udzielono odpowiedzi otrzymujemy następujący wynik: zadał Pan 3 pytania, na które udzielono odpowiedzi. Pozostałe 5 jest w trakcie przygotowania odpowiedzi (przez wydział merytoryczny) lub np. na Pana pytanie z dnia 15.02.2018 r. dotyczące kontroli Straży Miejskiej, uzyskał Pan odpowiedź telefoniczną Komendanta Straży Miejskiej. Odpowiedzi dla tych pytań nie ma stronie internetowej, dlatego wyszukiwarka go nie pokazuje. Ponadto zachęcam, aby rozważył Pan możliwość podpisywania pytań pełnym imieniem i nazwiskiem. Pan podaje tylko imię (w części pytań), a co za tym idzie trudniej wyszukać Panu odpowiedzi na swoje pytania. Oprócz Pana swoje pytania zadało trzech innych Panów Piotrów.

07 / 02 / 2018 - Aleksander Zuchowski

Czy coś się zmieni w Urzędach Pocztowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie? Listonosze nie zostawiają awizo i przesyłki wracają, giną przesłane listy polecone, listonosze nie przywożą paczek. Mój list polecony nadany w W Warszawie 18 stycznia do dziś nie dotarł do Siechnic. (Nr przesyłki 00959007734550696522) poniżej inne opinie: "Nic nowego ja na polecony priorytet czekalam ok miesiaca po dwoch skargach pisemnych wkoncu dotarly a szly od 12stycznia do 5 lutego . A teraz nastepny idzie od 30 stycznia i ciagle w transporcie . TAKA JEST NASZA POLSKA POCZTA" "Ja czekam na kartę z banku od końca grudnia i już się chyba nie doczekam" "Priorytet z Warszawy szedł 16 dni z czego 14 od Katarzyny do Siechnic ... Odszkodowanie to kwota różnicy między priorytetem a zwykłym ... Porażka" "Ja dostałam dziś polecony priorytet nadany 26.01 z Krakowa

21 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana e maila z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nieprawidłowości w świadczonych usługach przez placówki pocztowe w Siechnicach oraz w Świętej Katarzynie informuję, że wielokrotnie interweniowałem u dyrekcji operatora pocztowego celem poprawy świadczonych usług pocztowych oraz ich dostępności na obszarze Gminy Siechnice. Działalność państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jakim jest obecnie Poczta Polska S.A., wykonująca funkcję operatora publicznego usług pocztowych, ma znaczący wpływ na zaspakajanie w tym zakresie zarówno potrzeb społeczeństwa, jak również organów państwowych oraz organów samorządu terytorialnego. Wszelkie nieprawidłowości i zakłócenia w funkcjonowaniu Poczty Polskiej spotykają się z szerokim niepokojem i niezadowoleniem społecznym, a także moim. Dzięki stałemu monitorowaniu działalności placówek pocztowych w Gminie Siechnice, sytuacja uległa nieznacznej poprawie po roku 2016. Swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania placówek pocztowych na terenie Gminy Siechnice proszę kierować również do Poczty Polskiej S.A. na formularzu on-line dostępnym na stronie http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/

07 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Czy można by było prosić by ktoś z Urzędu Miasta sprawdził nieruchomość przy Polnej 1 w Świętej Katarzynie? Jest to stróżówka oraz rozpadający się budynek, który nie jest zabezpieczony (liczne ubytki w płocie, brak furtki, sypiąca się brama itd. itp.) a z których „korzystają” dzieci i młodzież co stwarza potencjalne niebezpieczeństwo dla nich. Czy można by poprosić właściciela by zabezpieczył posesję czy to przez odnowienie ogrodzenia czy też przez umieszczenie tam strażnika a najlepiej poprzez wyburzenie budynku? Zaraz zacznie się robić ciepło i może się zwiększyć intensywność użytkowania tego miejsca co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku. Pozdrawiam Piotr

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 7 marca 2018 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że Urząd Miejski w Siechnicach wysłał pismo do właścicieli nieruchomości przy ul. Polnej 1 w Świętej Katarzynie z prośbą o zabezpieczenie terenu nieruchomości poprzez naprawę ogrodzenia i bramy wjazdowej, rozbiórkę walących się dwóch budynków przy ogrodzeniu (stróżówek) oraz o zabezpieczenie wejść do budynku głównego. Jednocześnie informuje, że w sprawę zaangażowana została również Straż Miejska w Siechnicach, która przekazała do biura nieruchomości zajmującego się sprzedażą ww. działki wniosek o zabezpieczenie terenu.

02 / 01 / 2018 - Marek Serek

Szanowny Panie Burmistrzu proszę o informację czy planowane jest w bieżącym budżecie wykonanie kanalizacji na ul. Leśnej, ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej. Aktualnie doprowadzono tylko przyłacze wodne co utrwala przekonanie że kanalizacja nie jest planowana w najbliższum czasie.

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiadając na pytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.: Leśnej, Świerkowej i Modrzewiowej w miejscowości Zębice, przekazuję w załączeniu kopię pisma nr ZGK/2218/2018 z dnia 07.03.2018 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie, z treści którego wynika, że planowane jest umieszczenie inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie wymienionych wyżej ulic w „Wieloletnim planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na lata 2022-2025”.

02 / 01 / 2018 - Marek Serek

Szanowny Panie Burmistrzu proszę o informację czy planowane jest w bieżącym budżecie wykonanie asfaltowej nawierzchni ul. Leśnej, która jest zlokalizowana w Zębicach i ma fatalną , nieutwardzoną nawierzchnie, a która jest w większości zabudowana oraz korzystają z niej mieszkańcy dowożący dzieci do żłobka. Bliskość tartaku powoduje, że droga szybko się zużywa i chwilowe jej utwardzanie na długo nie zdaje rezultatu.

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej ul. Leśnej w Zębicach w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2018 nie ma przewiduje się środków na ten cel. Również nie ma zapisów odnośnie ul. Leśnej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 Gminy Siechnice. Nawierzchnia ul. Leśnej przewidziana jest do naprawy w 2018 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg.

28 / 01 / 2018 - Dariusz

Witam, czy istnieje możliwość utworzenia bezpłatnej komunikacji wzorem Gminy Czernica ? Jeżeli nie to proszę o informację czy nadejdzie taki czas, w którym będę mógł zostawić samochód pod domem, kupić jeden bilet na: - autobus w Siechnicach ( który dowiezie mnie do stacji PKP na czas ) - pociąg do Wrocławia ( w godzinach porannych i popołudniowych co 30min ) - tramwaj do pracy. Jaki jest pomysł, aby zachęcić już teraz mieszkańców Siechnic i okolic do tego żeby stopniowo rezygnowali ze swojego transportu i docenili ten zbiorowy "ekologiczny" ? Cena takiego biletu musi być mocno motywująca a ilość połączeń w godzinach szczytu znacznie większa niż dotychczas. Skoro Gmina Siechnice ma być liderem w tej dziedzinie, to jakie są przygotowane rozwiązania ? Jaki jest realny czas ? mam na myśli 1-2 czy raczej 5 lat ? Z góry dziękuję za szczerą informację.

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana zapytania dotyczącego zorganizowania darmowej komunikacji zbiorowej wzorem Gminy Czernicy uprzejmie informuję, że rozważę przyjęcie takiego rozwiązania w przyszłości. Obecnie prowadzone są prace nad zorganizowaniem transportu zbiorowego na terenie Gminy Siechnice własnym staraniem. Trwa modernizacja dwóch dworców kolejowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach celem stworzenia multimodalnych centrów przesiadkowych, planowana jest również budowa przystanku kolejowego w Iwinach po zakończeniu powyższych inwestycji planowane jest wprowadzenie nowych linii i połączeń z nastawieniem na szybki transport kolejowy. Również podejmowane są rozmowy nad wspólnym biletem z Gminą Wrocław oraz przewoźnikami kolejowymi. Obecnie Gmina Siechnice z własnego budżetu współfinansuje po dwie pary dodatkowych połączeń na trzech liniach kolejowych przebiegających przez teren Gminy Siechnice w przyszłości po zakończeniu inwestycji kolejowych liczba połączeń ma się zwiększyć. Aktualnie w budżecie Gminy Siechnice brak jest środków na sfinansowanie takiego rozwiązania ponieważ zostały one przeznaczone na realizowane obecnie na terenie gminy, ważne i bardzo kosztowne inwestycje w zakresie budowy szkół, dróg oraz pozostałej infrastruktury technicznej.

13 / 03 / 2018 - Magda W.

Szanowny Panie Burmistrzu. W związku z rozbudową osiedla przy ulicy Ziemskiej bardzo proszę o zwrócenie uwagi na infrastrukturę drogi. Na osiedlu nie są umieszczone znaki z ograniczeniem prędkości (teren zabudowany i bardzo spacerowy), samochody rozpędzają się ulicą Ziemską do 100km/h stwarzając ogromne zagrożenie oraz hałas poprzez drogę wykonaną z betonowych płyt, które bardzo rozpowszechniają hałas. Bardzo proszę o pilną analizę terenu.

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 13 marca 2018 r. w sprawie oznakowania ulicy Ziemskiej w zakresie ograniczenia prędkości i poprawy bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych uprzejmie informuję, że został wykonany i zatwierdzony u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu projekt docelowej organizacji ruchu dla ulicy Ziemskiej w miejscowości Siechnice. Przedmiotowy projekt przewiduje wykonanie dwóch progów zwalniających: jeden pomiędzy ulicą Mieszczańską a ulicą Świętej Katarzyny, drugi pomiędzy ulicą Mieszczańską a ulicą Włościańską. Projekt przewiduje też wprowadzenie znaków D-40 „strefa zamieszkania” i znaku D-41 „koniec strefy zamieszkania” na ulicy Ziemskiej. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-40 i D-41 będzie możliwe po podpisaniu przez Wykonawcę umowy na realizację zadania „ Wymiana i montaż oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych” na terenie Gminy Siechnice w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku, w zakresie progów zwalniających U-16d najpóźniej w III kwartale bieżącego roku po wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu i podpisaniu umowy na realizację zadania.

26 / 01 / 2018 - AG

Panie Burmistrzu, czy istnieje możliwość zakupu skrawka ziemi znajdującej się przy / na terenie działki 62ZP ( na skraju ul. Pogodnej / Zacisze) w Groblicach? Interesowałby mnie wymiar 3 x 5m lub 3x10m. Chciałbym zakupić grunt, żeby swobodnie parkować auto, po uprzednim jego utwardzeniu. W miejscu tym jest stacja przepompowni ścieków, więc grunt jest mało atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Proszę o informację czy jest to możliwe i ewentualnie w jakim wydziale mógłbym uzyskać więcej informacji. Dziękuje

15 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” ze strony internetowej www.siechnice.gmina.pl uprzejmie informuję, że wnioskowany teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Groblice, gmina Święta Katarzyna (Uchwała Nr XX/157/04 z dnia 8 lipca 2004 r. Rady Gminy Święta Katarzyna) jest oznaczony symbolem 62ZP (tereny zieleni parkowej) i jest przeznaczony pod park, stanowiący zieleń publiczną, ogólnodostępną, pełniący funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. W związku z powyższym informuję, że nie ma możliwości sprzedaży przez Gminę Siechnice nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. Aktualnie prowadzone są przygotowania do przeniesienia znajdujących się na tym terenie grobów a następnie podjęte zostaną działania zmierzające do realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. urządzenie terenów zielonych dla wszystkich mieszkańców Groblic.

26 / 02 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Panie Burmistrzu. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować za wyrównanie ul. Prostej i Kolejowej (w ostatnich tygodniach) - dziękuję. Wracając do sedna, proszę o skontrolowanie lamp na ul. Kolejowej ponieważ kilka z nich nie świeci (na zakręcie zaraz za kostką jest bardzo niebezpiecznie w nocy). Drugą sprawą jest stan ul. Cichej - posiada dziury i bardzo dużą nierówność poprzeczną. Sprawia to problem przy wymijaniu oraz wjazdu na posesję. Kolejną sprawę jaką chciałbym poruszyć to ul. Kolejowa - z racja tego, że 1 etap prac powinien się już kończyć (a niestety projektant zrezygnował) to nadal nie mamy żadnych konkretów w tej sprawie. Kiedy pojawi się nowy przetarg na realizację starego projektu lub na położenie nawierzchni bitumicznej? Pozdrawiam Serdecznie

15 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję: 1. W sprawie skontrolowania nieświecących lamp na ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie informuję, że w dniu 05.03.2018r. dokonano zgłoszenia awarii do Tauron Dystrybucja SA, właściciela lamp, celem niezwłocznego jej usunięcia. 2. W sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ul. Cichej w Świętej Katarzynie informuję, że przedmiotowa ulica zostanie naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg tj. zostaną wykonane naprawy cząstkowe nawierzchni, które będą polegać na likwidacji dziur i wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz zagęszczeniem mechanicznym. Naprawa nawierzchni zostanie wykonana do 30 kwietnia bieżącego roku, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 3. W sprawie ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, informuję że po odstąpieniu przez Gminę Siechnice od umowy o wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej z winy Projektanta, Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kolejowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach remontu zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna z warstwy betonu asfaltowego o grubości 5cm. Prace te poprzedzone będą przygotowaniem istniejącego podłoża poprzez reprofilację i doziarnienie oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych. Przewidziano również wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa. Docelowa szerokość jezdni wynosić będzie 5,00 m z miejscowymi zwężeniami, a poboczy 0,75m. Zaplanowano również wprowadzenie elementów uspokajających ruch tj. wykonanie dwóch progów zwalniających. Remont drogi nie będzie ingerował w istniejącą na długości ul. Kolejowej zieleń, wykonane zostanie jedynie uporządkowanie zieleni poprzez jej przycięcie. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane jest w pierwszej połowie bieżącego roku.

20 / 02 / 2018 - Arek

Panie Burmistrzu ponawiam swoje pytanie, ponieważ nie otrzymałem ponad 30 dni odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie. Czy istnieje możliwość zakupu od gminy gruntu na budowę miejsca parkingowego ? Interesuje mnie teren przy ulicy Pogodnej, przy stacji przepompowni zaraz przy "terenie zieleni miejskiej" czyli cmentarzyskiem. Chciałbym wykupić teren 3x6m lub 3x12 m. Grunt ten jest mało atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów, a miejsce parkingowe nie byłoby w żaden sposób uciążliwe. Jeśli jest taka możliwość proszę o przekazanie osoby kontaktowej.

15 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” ze strony internetowej www.siechnice.gmina.pl uprzejmie informuję, że wnioskowany teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Groblice, gmina Święta Katarzyna (Uchwała Nr XX/157/04 z dnia 8 lipca 2004 r. Rady Gminy Święta Katarzyna) jest oznaczony symbolem 62ZP (tereny zieleni parkowej) i jest przeznaczony pod park, stanowiący zieleń publiczną, ogólnodostępną, pełniący funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. W związku z powyższym informuję, że nie ma możliwości sprzedaży przez Gminę Siechnice nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. Aktualnie prowadzone są przygotowania do przeniesienia znajdujących się na tym terenie grobów a następnie podjęte zostaną działania zmierzające do realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. urządzenie terenów zielonych dla wszystkich mieszkańców Groblic.

09 / 01 / 2018 - Katarzyna Nowak-Pokorny

Szanowni Państwo 01.11.2017 złożyłam zapytanie odnośnie terenu zielonego przy ul. Kolejowej. Pomimo kilku prób przypominania się w Gminie w tym temacie, do dnia dzisiejszego (09.01.2018) nie otrzymałam odpowiedzi. Kilka miesięcy temu również zadałam pytanie za pomocą formularza internetowego. Przypominałam się kilka razy, aż wkońcu po 2 miesiącach otrzymałam odpowiedź do ręki. Chciałabym wiedzieć, jaki jest termin przeznaczony na udzielenie odpowiedzi i dlaczego akurat ja ich nie otrzymuje. W dniu dzisiejszym na zebraniu Rady Osiedla dowiedziałam się, że projekt zagospodarowania terenu działki 785/1 dobiega końca, a ja zgłosiłam prośbę uczestniczenia w realizacji tego projektu. Co dalej w takim razie...

14 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, Pragnę Panią zapewnić, że tak Pani osoba jak i inni mieszkańcy gminy traktowani są jednakowo. Pani wystąpienia nie mają charakteru wniosków w rozumieniu ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i nie stosuje się do nich uregulowań dotyczących terminów załatwiania sprawy. Na wszystkie wystąpienia mieszkańców odpowiadamy w terminach wynikających z kolejności wpływu do Urzędu korespondencji, a że wszelkiej korespondencji, w tym dotyczącej spraw rozpatrywanych w postępowaniach administracyjnych, jest bardzo dużo stąd terminy udzielenia odpowiedzi mogą dla klienta wydać się długie. Odnośnie meritum poruszanej przez Panią sprawy poniżej przedstawiam informację o aktualnym zaawansowaniu zadania. Nie jest przyjęte, aby jakiekolwiek projekty zlecane przez gminę były opiniowane przez indywidualnych mieszkańców gminy i z natury rzeczy tak być nie może, o ile mieszkaniec nie jest stroną w rozumieniu szczególnych przepisów prawa. Projekt zagospodarowania terenu przed jego ukończeniem będzie przekazany do zaopiniowania Radzie Osiedla Święta Katarzyna jako reprezentantowi jednostki pomocniczej Gminy. Zgodnie z podpisaną umową z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski, Bożena Żurawska s.c. z Wrocławia, projekt zagospodarowania terenu ma być wykonany do końca lipca bieżącego roku wraz ze złożeniem zawiadomienia o zamiarze wykonania robót oraz uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia. Wstępna koncepcja projektu powinna zostać przekazana do zaopiniowania do Rady Osiedla do końca kwietnia 2018 r.

15 / 02 / 2018 - mieszkaniec Siechnic

Dzień dobry Panu chcę zadać pytanie związane z bałaganem jaki panuje na byłych ogródkach przy ulicy zacisze począwszy od ulicy kościelnej, pan czyli obecny mieszkaniec ulicy zacisza zwozi i składuje rupiecie robi po prostu śmietnik na który my mieszkańcy musimy patrzeć jak powstają śmierdzące składowiska,dlaczego nie można zapobiec temu jeżeli nie skutkuje pouczenie to należy nakładać kary finansowe gdzie kontrole?Proszę o załatwienie tej sprawy.Pozdrawiam

13 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zadane pytanie z formularza "Zapytaj Burmistrza" informuję, że po rozpoznaniu sprawy i wizji w terenie z udziałem Straży Miejskiej, tereny za budynkami przy ul. Zacisze, na których ma powstać budynek ZOZ ma być posprzątany do 24 marca br. Straż Miejska przeprowadziła z kilkoma mieszkańcami rozmowy dyscyplinujące a przedmioty wyglądające jak dzikie wysypisko mają zniknąć do wyznaczonego terminu. Po tym terminie przeprowadzona zostanie ze Strażą Miejską powtórna kontrola czystości terenu.

08 / 03 / 2018 - Marcin

Dzień dobry Panie Burmistrzu, proszę o informację jaki jest postęp prac związanych z rozpoczęciem budowy drogi na ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie ? Prace miały się rozpocząć pod koniec 2017 roku z wcześniejszych Pana odpowiedzi wynika, że wyłonione miało być nowe biuro projektowe. Jaki jest postęp prac ? Kiedy mogą rozpocząć się prace ?

13 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że po odstąpieniu przez Gminę Siechnice od umowy o wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej z winy Projektanta, Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kolejowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach remontu zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna z warstwy betonu asfaltowego o grubości 5cm. Prace te poprzedzone będą przygotowaniem istniejącego podłoża poprzez reprofilację i doziarnienie oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych. Przewidziano również wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa. Docelowa szerokość jezdni wynosić będzie 5,00 m z miejscowymi zwężeniami, a poboczy 0,75m. Zaplanowano również wprowadzenie elementów uspokajających ruch tj. wykonanie dwóch progów zwalniających. Remont drogi nie będzie ingerował w istniejącą na długości ul. Kolejowej zieleń, wykonane zostanie jedynie uporządkowanie zieleni poprzez jej przycięcie. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane jest w pierwszej połowie bieżącego roku.

26 / 02 / 2018 - Łukasz Góra

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy w 2018 roku są plany remontu ulicy polnej w Groblicach? W roku 2017 droga miała być 2x naprawiana. Była naprawiona tylko raz. Stan nawierzchni jest w opłakanym stanie. Droga nie nadaję się już do użytku.

12 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana e maila z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulicy Polnej w miejscowości Groblice uprzejmie informuję, że zlecona naprawa nawierzchni z terminem realizacji do 8 grudnia 2017 r. nie została wykonana z uwagi na złe warunki atmosferyczne tj. przedłużające się opady deszczu, wysoka nasiąkliwość. Naprawy zostały wstrzymane na wszystkich drogach. Nawierzchnia ulicy Polnej w roku 2018 będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Naprawa przewiduje likwidację ubytków, wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, zruszeniem podłoża, profilacji z zachowaniem lub nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Wykonanie naprawy cząstkowej nawierzchni w technologii jak wyżej zostanie zlecona ponownie w marcu br. Z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

07 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Chciałbym wrócić do kwestii sortowania na które Pan już mi odpowiedział. Jak słusznie Pan zauważył jest możliwość filtrowania i można łatwo odnaleźć odpowiedź na swoje pytanie przy czym co z ludzmi którzy tak jak ja śledzą tą stronę i sprawdzają też pytania innych by np. nie dublować pytań. Co z tymi którzy chcą być na bieżąco z tym co się dzieje w gminie? Czy mam codziennie przeglądać kilka pierwszych zakładek szukając czy nie pojawiło się tam nic nowego? Brakuje także numeracji pytań która była w poprzednim systemie i umożliwiała odnoszenie się do konkretnych kwestii już poruszonych ale np. niewyczerpanych. Z wyrazami szacunku Piotr

12 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie. Nowy formularz został opracowany na podstawie informacji płynących od mieszkańców od momentu uruchomienia formularza :Zapytaj Burmistrza" w 2011 roku. Zmiany wprowadzone w październiku 2017 r. są właśnie efektem tych zgłoszeń. W nowym formularzu (łączącym bezpośrednio pytanie i odpowiedź) nie ma możliwości nadawania pytaniom numerów. Oprócz Pana, nie dotarły do Urzędu Miejskiego głosy dotyczące zmian w przyjętych rozwiązaniach. Stworzenie strony internetowej, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb tysięcy internautów, którzy korzystają z niej na co dzień jest trudnym zadaniem. Będziemy jednak przyglądać się zgłoszeniom mieszkańców, jeżeli więcej osób zgłosi problemy podobne do pańskich, rozważymy zlecenie wprowadzenia zmian na stronie internetowej Gminy Siechnice.

18 / 02 / 2018 - Leszek Polit

Jako mieszkaniec ul. Żeromskiego chciałbym się dowiedzieć kiedy pozbędziemy się błota na naszej ulicy. Firma która kładła kabel wysokiego napięcia zrujnowała nam ulicę, którą własnymi siłami i nakładem własnych środków sami zrobiliśmy. Kierownik robót energetycznych chciał posypać nam nawierzchnię ulicy odpadem z Siechnic. Na nasze pismo skierowane do Was, nie otrzymaliśmy od czterech lat żadnej odpowiedzi, mimo zapewnień P.inspektora P.Machnika ż będzie to poprawione.Jest to odcinek ulicy od Strażackiej do ekranów dzwiękochronnych przy torach kolejowych.

08 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że w roku 2018 zaplanowany jest remont sięgacza ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Strażacką od terenów kolejowych. Ma on polegać na wykonaniu powierzchni bitumicznej i wykonaniu odwodnienia drogi. projekt tego zadania jest w posiadaniu Urzędu, obecnie przeprowadzana jest procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych, zakończenie prac planuje się na koniec II kwartału 2018 roku.

22 / 02 / 2018 - Ilona Puchrowicz

Dzień dobry. Panie Burmistrzu mam zdany egzamin na członka Rady Nadzorczej w Ministerstwie Skarbu Państwa. Moje pytanie dotyczy bazy kandydatów do rady czy prowadzicie taką bazę i czy mogę złożyć swoją ofertę?. Z poważaniem

05 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące prowadzenia bazy kandydatów do rad nadzorczych spółek gminnych informuję, że takiej bazy nie prowadzimy. Każdorazowo ogłaszany jest konkurs na członka rady, zarówno w przypadku zakończenia kadencji rady nadzorczej jak i w przypadku konieczności uzupełnienia jej składu. Konkursy ogłaszane są w BIP.

23 / 01 / 2018 - Elżbieta Wichowska

Szanowny Panie Burmistrzu. Piszę do Pana ponownie w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulic Kasztanowej i Jabłecznej w Świętej Katarzynie. 14 grudnia 2017 zwracałam się z prośbą o interwencje w sprawie złego stanu wyżej wymienionych ulic. 29 grudnia 2017 dostałam odpowiedź od Pana w której zostało napisane, że zlecono naprawy nawierzchni. Panadto napisał Pan, że już została wykonana naprawa ulicy Kasztanowej, natomiast nawierzchnia ulicy Jabłecznej zostanie naprawiona 05.01.2018. Wobec powyższego informuję Pana, że żadne naprawy nie zostały wykonane! Ani na ulicy Kasztanowej ani na ulicy Jabłecznej. Nawierzchnia jest nadal w fatalnym stanie. W obecnej chwili ulica Kasztanowa przestała być przejezdna dla samochodów osobowych. Nie wiem co mam o tym myśleć.....

05 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 23 stycznia 2018 r., data wpływu do Wydziału Komunalnego 26 lutego 2018 r w sprawie stanu technicznego ulicy Kasztanowej i ulicy Jabłecznej w miejscowości Święta Katarzyna informuję, że nawierzchnia ulicy Jabłecznej została zlecona do wykonania napraw cząstkowych w zakresie wypełnienia mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych, ale nie została wykonana w terminie z uwagi na złe warunki atmosferyczne (opady deszczu, duża nasiąkliwość podłoża. Naprawa nawierzchni została wykonana w dniu 19 lutego bieżącego roku. W nawiązaniu do ulicy Kasztanowej informuję, że nawierzchnia nie została zlecona do wykonania naprawy. Droga ta w obecnej chwili pełni bardziej funkcję drogi transportu rolnego prowadzącej do pól, a sporadycznie do prywatnych posesji. W bieżącym roku w okresie letnim zlecimy tylko zasypanie dwóch dziur materiałem kamiennym umożliwiając płynny przejazd. Przepraszam Panią za zaistniałą pomyłkę dotyczącą wykonania naprawy ulicy Kasztanowej w miejscowości Święta Katarzyna. Naprawa została wykonana na ulicy Kasztanowej, ale w miejscowości Żerniki Wrocławskie.

13 / 02 / 2018 - Jadwiga Praźników

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ nie mogę jej uzyskać meilowo od ponad tygodnia. ZGK w Świętej Katarzynie odmawia mieszkańcom, któzy zakupili domy w inwestycji "Rafin- Nowe Iwiny" na ulicy Polnej Chabrowej w Iwinach założenie liczników wody, tłumacząc, cytując "sieć wodociągowa w ulicy Polnej została wykonana poprawnie, jednakże otrzymaliśmy od UM w Siechnicach informację, że zasypka wykonana nad siecią wodociągową została wykonana niezgodnie z projektem". Dziwi mnie to ponieważ, po rozmowie z Państwa działem komunalnym otrzymałam informację, że nie mają pojęcia o całej sprawie. Natomiast my mieszkańcy musimy czekać już od ponad półtora tygodnia na bliżej nie przybliżony termin podłączenia liczników. Panie Burmistrzu bardzo proszę o ustosunkowanie się do tego. Czy ZGK, które co prawda jest spółki prywatną, może odmówić podłączenia wody pomimo, że 15.01.2018 samo wydało zaświadczenie o poprawności wodociągów. Zupełnie tego nie rozumiem, przy czym dwóm domom na ulicy zostały liczniki zamontowane. Z wyrazami szacunku, Jadwiga Praźników

02 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-mail z dnia 13 lutego 2018 r., uprzejmie informuję że zgodnie z poczynionymi ustaleniami z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie, Spółka rozpocznie podpisywanie umów na dostawę wody do nieruchomości zlokalizowanych w Iwinach przy ulicy Polnej i Chabrowej, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Będą również podjęte działania polegające na montażu wodomierzy w tych nieruchomościach.

08 / 01 / 2018 - Adam

Witam, moje pytanie dotyczy dojazdu kolejowego z Świętej Katarzyny/Siechnic do Wrocławia. Czy jest taka możliwość aby strefa dojeżdżania na bilecie Komunikacji Miejskiej Wrocławia obejmowała stacje Świętą Katarzyne/Siechnice? Obecnie taka strefa zaczyna się dopiero w Brochowie. To jest jedna stacja różnicy, dla pociągu jest to trasa która zajmuje 2:30min, a taki bilet kosztuje aż 99zł. Czy jest szansa aby gmina Siechnice zainteresowała się tym tematem? Również dla Wrocławia powinien to być ważny temat ponieważ w godzinach szczytu wszystkie drogi wjazdowe do Wrocławia są zakorkowane. To powinno być proste rozwiązanie, które będzie miało także wpływ na nasze środowisko. pozdrawiamy mieszkańcy Siechnic/Świętej Katarzyny

02 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana zapytania dotyczącego strefy dojazdu na bilecie Komunikacji Miejskiej Wrocławia która obejmowałaby stacje kolejowe Święta Katarzyna/Siechnice, informuję że Gmina Siechnice obecnie jest na etapie reorganizowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Siechnice z nastawieniem na szybkie połączenia kolejowe, wiąże się to również z podjęciem rozmów dotyczących wspólnego biletu z Gminą Wrocław oraz przewoźnikami kolejowymi. Po wypracowaniu wspólnych rozwiązań będą możliwe zmiany zaproponowane przez Pana.

01 / 02 / 2018 - Sebastian

Panie Burmistrzu. Na początku listopada zeszłego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli WM z osiedla Słoneczne Groblice w sprawie równania ulicy Różanej oraz wykonania odwodnienia drugiej części parkingu na osiedlu. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy WK, m.in. p. Graczyk oraz Pana z-ca p. Kubik. Ustalenia po spotkaniu były takie, że WM zobowiązują się do wykonania odwodnienia do wiosny 2018, natomiast p. Kubik zobowiązał się do wyrównania ulicy Różanej trwalszym kruszywem do końca listopada 2017. W grudniu dostaliśmy informację dzięki Pani Radnej Schindler, że firma ma opóźnienia i równanie będzie przeprowadzone najpóźniej do końca grudnia. Dzięki Bogu mamy luty i dalej jak były dziury tak są i to coraz większe, że praktycznie nie da się przejechać autem bez wadzenia podwoziem nie wspominając o wyjściu z dzieckiem na spacer jak trochę popada. Pogoda w między czasie dopisywała aby wykonać ww prace. Proszę o informację kiedy w końcu zostanie wyrównana ul. Różana w Groblicach oraz o zaczęcie poważnie traktować mieszkańców okolicznych gmin a nie tylko mieszkańców Siechnic.

01 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 1 lutego 2018 r. informuję, że naprawa nawierzchni ul. Różanej w miejscowości Groblice zlecona została z wydłużonym terminem realizacji do 8 grudnia 2017 r. nie została wykonana z uwagi na złe warunki atmosferyczne ( opady deszczu, duża nasiąkliwość podłoża). Naprawy nawierzchni gruntowych ulepszonych zostały utrzymane na wszystkich drogach gminnych, nie tylko w miejscowości Groblice. Ponowna realizacja napraw cząstkowych nawierzchni gruntowych ulepszonych zostanie wznowiona wczesną wiosną przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W pierwszej kolejności naprawy nawierzchni będą wykonywane w miejscowości Groblice i Zębice w tym również ulica Różana. Informuję również, ze do dnia dzisiejszego nie została uregulowana kwestia odprowadzania wód opadowych z nieruchomości (działki budowlanej), która to woda jest odprowadzana na drogę gminną. Odprowadzenie wód opadowych uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r. Nr 75 poz. 690), dalej zwane „warunkami technicznymi”. Regulacji w/w rozporządzeniem dokonuje się na podstawie delegacji wynikającej z art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego. Zgodnie z § 28 warunków technicznych działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia sieci do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Konsekwencja tego zapisu jest zakaz zawarty w § 29 warunków technicznych, których wyraźnie wskazuje, ze dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w powyższym celu i kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione. Nadmierne nawodnienie drogi powoduje przyspieszoną degradację nawierzchni tłuczniowej, a w następstwie konieczność częstego dokonywania napraw nawierzchni drogi, a więc nieuzasadnionego wydatkowania publicznych środków finansowych. W związku z powyższym mieszkańcy nieruchomości położonych przy ulicy Różanej mają obowiązek zagospodarować wodę we własnym zakresie i na własnych posesjach. Gmina dokona naprawy nawierzchni ulicy Pogodnej i ulicy Różanej do 15.04.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Informuję również, ze w pierwszym półroczu 2018 r. Gmina dokona wizji w terenie w zakresie zagospodarowania wód opadowych przez prywatnych właścicieli nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że woda opadowa w dalszym ciągu jest odprowadzania na pas drogowy, Gmina ograniczy wykonywanie napraw bieżących nawierzchni do minimum tj. równanie nawierzchni jeden raz na rok, bez dozianirnia materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

14 / 02 / 2018 - Igor trojan

Panie Burmistrzu: dlaczego cena wody w Siechnicy jest tak wysoka w porowniau np do cen wody we Wroclawiu to o 1,9zl na metrze szesciennym wiecej niz we Wroclawiu?! z czego to wynika???

27 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-mail z dnia 14 lutego 2018 r., uprzejmie informuję że taryfa stawek i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalona została Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr XX/154/16 z dnia 21 stycznia 2016 r. Szybki wzrost demograficzny rejonu naszej Gminy powoduje, zwiększenie zapotrzebowania na dostawę wody i odbiór ścieków . Wzrost ten przekłada się na konieczność realizacji inwestycji niezbędnych da zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkańców w tym zakresie jak, na przykład modernizację oczyszczalni ścieków, budowę nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Znaczne koszty ponoszone na realizację tych zadań muszą mieć odzwierciedlenie w taryfach stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

01 / 02 / 2018 - Piotr

Panie Burmistrzu kupiłem działkę aby wybudować dom na podstawie Uchwał Pana i Rady gdzie dla mojej działki jest zapewnienie w wodociąg i kanalizację. Niesttey tego odcinka nie ma a jak wystapilem do ZGK że sam ją wybuduje w tym roku to powiedzieli że oni ją sami wybudują w 2024 roku! Jak w dokumentach podpisywanych przez Urząd może być takie zapewnienie skoro ZGK odmawia? Pisze Pan poniżej że budowa jest kosztowna ja ją chce wykonać na własny koszt a wy nie chcecie? O co tu chodzi? Czy w związku z zapewnieniem w dokumentach odda mi Pan pieniądze za działke? 2024 rok?! Absurd - kto tyle bedzie czekał z budowa?! W jaki sposób się Pan wytłumaczy z tego przed kolegium odwoławczym? Pan Piotr chce ponieść koszt budowy wodociągu (100 metrów za cene 30 tys zł - gmina pobierałaby opłate za odprowadzenie ścieków nie inwestując grosza)!!!!!!!!!

27 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest zadaniem własnym Gminy niemniej kolejność i zakres realizacji inwestycji związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy są uzależnione od uwarunkowań technicznych, skali zapotrzebowania na media oraz od możliwości finansowania realizacji zadań w powyższym zakresie. Podsumowując w pierwszej kolejności są realizowane inwestycje mające na celu zaspokojenie potrzeb jak największej liczby odbiorców. Na wysokości działki nr 156/1 w Świętej Katarzynie aktualnie nie ma sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie ujął w swoim Wieloletnim Planie Inwestycyjnym rozbudowy sieci w tym rejonie. Z informacji uzyskanych od ZGK Sp. z o.o. wynika, że uzgodnił Pan ze Spółką wykonanie przez Pana odcinka sieci na podstawie odpłatnego przekazania. Po podpisaniu stosownej umowy z ZGK zostaną wydane niezbędne uzgodnienia pozwalające na wykonanie projektu oraz realizację inwestycji.

20 / 02 / 2018 - Piotr

Dzień dobry, Szanowny Panie Burmistrzu, czy istniała by możliwość posortowania Pańskich odpowiedzi po dacie ich udzielenia? W tej chwili są sortowane po dacie zadania pytania co powoduje że w przypadku dłuższego oczekiwania na odpowiedź pojawia się ona w dalszych zakładkach co utrudnia korzystanie z tego rozwiązania. Pozdrawiam Piotr

27 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, informuję, że w grudniu 2017 r. wprowadzona została możliwość filtrowania pytań i odpowiedzi w module „zapytaj Burmistrza”. Dzięki wyszukiwarce każdy internauta jest w stanie szybko i sprawnie odnaleźć odpowiedź na zadane przez siebie pytanie (wpisując imię lub nazwisko podane przy zadawaniu pytania) lub poprzez wpisanie hasła (np. nazwa ulicy/zagadnienia, których dotyczyło pytanie). Dzięki temu osoba, która zadała pytanie jest w stanie zweryfikować czy w zamieszczonych odpowiedziach jest już zamieszczona odpowiedź na jego pytanie lub może poprzez wyszukiwarkę przefiltrować pytania innych mieszkańców, pod względem poruszania przez nich tego samego tematu.

13 / 02 / 2018 - DARIUSZ STANIÓW

Dz. dobry. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) po 30.06.2022 selektywna zbiórka odpadów ma nastąpić z wykorzystaniem pojemników określonej barwy. To w praktyce może oznaczać konieczność wymiany pojemników przez wszystkich mieszkańców i wspólnot gminy - dokonujących selekcji odpadów. Czyli poniesienie kolejnego wydatku - po zakupie kilka lat temu koszy do segregacji (wydatek ok.100 zł za kosz). Aktualnie dopuszczalne było zróżnicowanie koszy za pomocą naklejek określonej barwy wraz z opisem i nikt nie wymagał koszy jednolicie barwnych. Nikt też nie uprzedzał ww o konieczności wymiany koszy za kilka lat na jedynie słuszne kolory...Kto zrefunduje koszty tej wymiany ? Czy organ samorządu terytorialnego - realizujący zadania w zakresie selekcji i zbiórki odpadów przewiduje jakieś ułatwienia, uproszczenia w tym zakresie - np. pokrycie kosztu zamiany koszy czarnych na barwne, przemalowanie koszy, kontynuowanie stosowania naklejek itp?

23 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 13 lutego 2018 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że zgodnie z ust. 1, § 6, przytoczonego przez Pana Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, kolory pojemników należy dostosować do wymaganych kolorów dla odpowiednich frakcji w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli do 30 czerwca 2022 r. Do tego czasu, aby poprawnie oznaczyć pojemniki na odpady dopuszcza się umieszczanie na nich naklejek o odpowiednich napisach i kolorach wymaganych dla danej frakcji. Naklejki można pobrać bezpłatnie w biurze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie lub np. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach mieszczącej się na parterze budynku. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 5 rozdział 3, Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289), do obowiązku właścicieli nieruchomości należy między innymi wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka dodatkowa opłata nie jest pobierana na terenie Gminy Siechnice. Gmina Siechnice oraz inne samorządy występowały z wnioskami do Ministerstwa Środowiska, aby w Rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2016 r. nie wprowadzać dodatkowych kolorów pojemników z uwagi na znaczne koszty ich wymiany. Ustawodawca niestety nie przychylił się do tych wniosków, zatem to właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą musieli ponieść koszty związane z wymianą pojemników.

13 / 02 / 2018 - Bartosz S

Witam Panie Burmistrzu. Jestem mieszkańcem gminy. Mieszkam niedaleko obwodnicy południowej. Mam pytanie odnośnie oświetlenia przy ul. Zacharzyckiej. Lampy usytuowane są tylko bezprśrednio przy zjeździe a dalej w kierunku Św. Katarzyny niestety już ich nie ma. Jako że ul. Zacharzycka stała się drogą bardzo ruchliwą przemieszczanie się poboczem na którym nie znajduje się żaden chodnik staje się bardzo niebezpieczne. Druga sprawa dotyczy właśnie napomkniętego chodnika jako że taki właśnie by się przydał. Ludzie którzy wybierają się na spacer w kierunku chodnika przy obwodnicy południowej nie bardzo mają jak do niego dojść jako że muszą się przemieszczać bezpośrednio przez drogę. Ostatnią sprawą byłby jakiś próg zwalniający w miedzy ulicą Słoneczną a właśnie obwodnicą. Codziennie widzę jak samochody zjeżdżające z obwodnicy w kierunku Św. Katarzyny rozwijają dość spore prędkości przez ulicę Zacharzycka a często poboczem podróżują dzieci. Będę wdzięczny za rozpatrzenie problemów. Pozdrawiam

23 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej w kierunku istniejącego chodnika na zjeździe z Wschodniej Obwodnicy Wrocławia wykonana została dokumentacja projektowa. Chodnik przewidziany jest do realizacji w ramach programu „Bezpieczna droga”, który zakłada wykonanie chodnika przez Powiat Wrocławski przy współfinansowaniu przez Gminę Siechnice. W latach 2017-2018 w ramach programu „Bezpieczna droga” realizowany jest chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Groblice i Zębice. Chodnik wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie będzie zgłoszony do realizacji przez Gminę Siechnice w ramach tego programu w roku 2019, pod warunkiem kontynuowania go przez Powiat Wrocławski. W odniesieniu do sprawy oświetlenia ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie informuję, że wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia drogowego została ujęta w planach realizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siechnice, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz fakt, że w budżecie na 2018 rok zostały ujęte wydatki na inne ulice, przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2019-2024.

07 / 02 / 2018 - Bartosz Bartek

Witam. Jestem mieszkańcem gminy. Mam pytanie odnośnie montażu oświetlenia oraz przedłużenia chodnika przy ul. Zacharzyckiej (sprawa dotyczy odcinku niedaleko zjazdu z obwodnicy południowej w stronę Św. Katarzyny). Podczas budowy obwodnicy oświetlenie oraz chodnik powstał bezpośrednio przy zjeździe, jako że kilkadziesiąt metrów dalej powstały nowe budynki mieszkalne czy jest jakaś realna szansa na montaż oświetlenia oraz chodnika. Jako że ul. Zacharzycka stała się bardzo ruchliwa przemieszczanie się nią wiąże się z dość dużym niebezpieczeństwem. Czekam na kontakt Dziękuję i pozdrawiam

23 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej w kierunku istniejącego chodnika na zjeździe z Wschodniej Obwodnicy Wrocławia wykonana została dokumentacja projektowa. Chodnik przewidziany jest do realizacji w ramach programu „Bezpieczna droga”, który zakłada wykonanie chodnika przez Powiat Wrocławski przy współfinansowaniu przez Gminę Siechnice. W latach 2017-2018 w ramach programu „Bezpieczna droga” realizowany jest chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Groblice i Zębice. Chodnik wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie będzie zgłoszony do realizacji przez Gminę Siechnice w ramach tego programu w roku 2019, pod warunkiem kontynuowania go przez Powiat Wrocławski. W odniesieniu do sprawy oświetlenia ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie informuję, że wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia drogowego została ujęta w planach realizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siechnice, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz fakt, że w budżecie na 2018 rok zostały ujęte wydatki na inne ulice, przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2019-2024.

20 / 01 / 2018 - Jacek Zamerski

Temat: Utwardzenie drogi cz3. Lokalizacja: SZOSTAKOWICE ul. Różana Witam serdecznie Proszę o pilną reakcję Urzędu Gminy zanim „Wykonawca” zostanie rozliczony z wykonanych prac drogowych ….. Uwagi do wykonanych prac dotyczących utwardzenie drogi Różanej w Szostakowicach 1. Wykonany narzut z materiału kamiennego na początku drogi ma ok. 10 cm na końcu drogi 2 cm – brak jednolitej grubości narzutu kamiennego na całym podłużnym przekroju drogi. Narzut kamienny na całej długości powinien mieć min 10cm miąższości lub więcej cm jeżeli zostało to ustalone … 2. Brak zamulenia wierzchniej warstwy mączką lub miałem kamiennym wbudowanego kruszywa o granulacji 2cm powoduje rozjeżdżanie, zapadanie, rozsuwanie się podbudowy podczas przejazdu samochodem po wykonanej drodze. 3. Brak usunięcia nadmiaru gruntu po wykonaniu korytowania drogi. Nadmiar grunt zalega na działkach wzdłuż ul. Różanej w Szostakowicach. 4. Brak wykonania połączenia drogi z ul. Piastowską [brak możliwości wjazdu na ul. Różaną] 5. Punkty granic działek wzdłuż ul. Różanej zostały zniszczone lub usunięte podczas prowadzenia prac drogowych [punkty granic do odnowienia]. Z poważaniem, Jacek Zamerski

20 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 20 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania utwardzenia drogi gminnej ulica Różana w miejscowości Szostakowice uprzejmie informuję: - pkt. 1 „Wykonany narzut z materiału kamiennego na początku drogi 10 cm na końcu drogi 2 cm „ odp. Gmina zleciła wykonanie doziarnienia materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm średnio na 5 cm, - pkt. 2. „ Brak zamulenia wierzchniej warstwy mączką lub miałem kamiennym o granulacji 2 cm odp. Gmina nie zlecała i nie będzie zlecać zamulenia górnej warstwy wykonanej nawierzchni - pkt. 3 „Brak usunięcia nadmiaru gruntu po wykonaniu koryta pod drogę odp. Humus jest składowany na działkach gminnych i na potrzeby Gminy, - pkt. 4 „ Brak wykonania połączenia drogi z ul. Piastowską odp. Gmina wykonała projekt budowlany na wykonanie przedmiotowego zjazdu i jest w trakcie wyłaniana Wykonawcy na jego realizację. - pkt. 5 „ Punkty granic zostały zniszczone lub usunięte podczas prowadzenia prac drogowych odp. Wykonawca realizując przedmiotowe zadanie wykonywał prace drogowe w odległości od 2 -3 m od palików geodezyjnych i ich zniszczenie nie było możliwe. Wykonawca przed przystąpieniem do robót otrzymał wytyczne o nienaruszeniu lub zniszczeniu przedmiotowych palików.

23 / 01 / 2018 - Mieszkaniec

Szanowni Państwo, czy w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Władze Gminy planują zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Prawocińskiej i Cmentarnej w Siechnicach? Drugie pytanie, czy planowana jest instalacja barierek ochronnych na chodnikach po obu stronach ul. Opolskiej w Siechnicach pomiędzy skrzyżowaniami ulic Opolska/Cmentarna i Opolska/Zacisze/Czeremchowa? Pozdrawiam i liczę na działania Władz.

19 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e- maila z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego w ciągu drogi gminnej ulica Prawocińska na skrzyżowaniu z ulicą Cmentarną w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że montaż lustra drogowego na przedmiotowym skrzyżowaniu jest zasadne. Gmina zleci wykonanie projektu zmiany w docelowej organizacji ruchu i zatwierdzi zmiany u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Po otrzymaniu stosownego zatwierdzenia przedmiotowe lustro drogowe zostanie zamontowane w terenie. Przybliżony termin realizacji to III kwartał bieżącego roku. Odnośnie montażu barierek ochronnych ciągu drogi krajowej DK 94 na odcinku od ulicy Prawocińskiej do ulicy Zacisze i Czeremchowej wniosek Pana zostanie skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu w celu załatwienia według właściwości.

22 / 01 / 2018 - Monika Piwowarczyk

Zwracam się z uprzejmą prośbą o utwardzenie drogi ziemnej – ulicy Łąkowej w świętej Katarzynie w gminie Siechnice. Ulica o której jest mowa jest w bardzo złym stanie – liczne ubytki, a po opadach deszczu również błoto uniemożliwiają korzystanie z drogi, którą codziennie dojeżdżamy do pracy narażając własne samochody na poważne uszkodzenia. Obecny stan drogi naraża nie tylko na kosztowne naprawy samochodów, ale również stanowi realne zagrożenie dla pieszych oraz kierowców. Droga ta nie nadaje się również do korzystania z niej pieszo. Na ulicy tej mieszkają małżeństwa z małymi dziećmi. Po opadach deszczu niemożliwe jest przejście drogą z dzieckiem w wózku. Nie ma możliwości także odbioru dziecka ze żłobka/przedszkola/szkoły na piechotę, ponieważ obecne dziury i błoto uniemożliwiają całkowicie pokonanie, w szczególności końca drogi ul. Łąkowej. Pozdrawiam serdecznie Monika Piwowarczyk

19 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczna w dniu 22 stycznia 2018 r. w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ulicy Łąkowej w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuję, że nawierzchnia przedmiotowej ulicy została zlecona do wykonania naprawy w ramach wykonania robót poprawkowych objętych gwarancją w terminie do 20.02.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

13 / 02 / 2018 - Magdalena

Witam serdecznie, Jestem przyszłym mieszkańcem ulicy Miłej w Świętej Katarzynie i w związku w tym mam pytanie, czy są jakieś plany na zrobienie ulicy prostej i Miłej? Jeżeli chodzi o Kolejową to wiem z wcześniej udzielanych odpowiedzi, że jakieś plany są, natomiast nic nie znalazłam na temat ul. Prostej i Miłej.

19 / 02 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Na najbliższe 5 lat nie planuje się żadnej modernizacji lub przebudowy ulicy Prostej i Miłej. W tym okresie czasu będą one w takim samym standardzie jak obecnie - nawierzchnia tłuczniowa. Przejezdność i równość nawierzchni będzie utrzymywana przez doraźne równania.

05 / 01 / 2018 - Mieszkaniec

Panie Burmistrzu. Mamy już zimę lecz niestety okolice parku w Żernikach Wrocławskich wciąż czekają na jesienne porządki. Brudne liście leżą wszędzie tworząc wielkie pola błota oraz są bardzo śliskie wieczorami podczas przymrozków. Z mojego punktu widzenia to wielki wstyd dla gminy, że nie zwraca uwagi na czystość miejsca, które według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa uchodzi za zabytek.

06 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że prace zostały zlecone pracownikom gminy. Zbieranie liści powinno odbyć się w terminie najbliższych dwóch tygodni.

30 / 01 / 2018 - Maciej Szczepaniak

Dzień dobry Panu, mam prośbę, czy mógłby Pan skierować kogoś odpowiedniego do "uciszenia" pionowych szarych lamp, które stoją obok targowiska, przed urzędem. Latarnie są tak fatalnie wykonane, że przy najmniejszym wietrze dość głośno stukają. W dzień jest to dość denerwujące, ale w nocy nie da się spać przy tymi dziwi mnie fakt, że nikt z Urzędu się jeszcze tym nie zainteresował. Ewentualnie zapraszam, kogoś z Urzędu wieczorem do mnie przy wietrznej pogodzie, jeśli nikt nadal nie będzie widział problemu. Wydaje mi się, że lampy, które najbardziej stukają są od pierwszej do czwartej od strony kościoła patrząc w stronę Urzędu. Bardzo proszę o załatwienie tej sprawy. Pozdrawiam

06 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie skierowane do Burmistrza w sprawie hałasu wywoływanego przez lampy zlokalizowane na placu miejskim obok targowiska w Siechnicach uprzejmie informuję, że jest to pierwsze zgłoszenie informujące o zaistniałym problemie. W dniu 05.02.2018 r. dokonano sprawdzenia powyższych słupów, które potwierdziło stukanie wewnętrznych elementów słupa podczas ręcznego poruszania. W celu dokonania sprawdzenia przyczyn powstałych stuków niezbędny będzie demontaż klosza, który jest wykonany z bardzo kruchego tworzywa i występuje niebezpieczeństwo jego spękania podczas prac w ujemnych temperaturach. W związku z powyższym uzgodniono z firmą, która konserwuje nam oświetlenie na terenie gminy, że w okresie występowania dodatnich temperatur przystąpi do sprawdzenia przyczyn stuków i ich usunięcia. Przewidywany termin załatwiania sprawy około 2 tygodni.

16 / 01 / 2018 - Arkadiusz Domachowski

Dzień dobry, czy wykonanie asfaltowej nawierzchni ( wraz z progami zwalniającymi) oraz oświetlenia na ulicy Świętego Krzyża jest ujęte w budżecie na 2018 rok? Zauważyłem, że w budżecie zaplanowano przekazanie środków na otwartą strefę aktywności przy Świętego Krzyża, jednak bez oświetlenia i drogi dojście do niej również będzie niemożliwe. Pozdrawiam

02 / 02 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Siechnicach informuję, że aktualnie Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia „Budowa i przebudowa ul. Świętego Krzyża wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską w Siechnicach i Łąkową w Świętej Katarzynie i Różną, Jaśminową i Graniczną w Siechnicach oraz projektem przebudowy mostu na rzece Zielona i budową ul. Różanej na długości działki nr 193 w Siechnicach”, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania pozwoleń, opinii i uzgodnień. Kompletną dokumentację projektową przewiduje się pozyskać w 2018 r. natomiast budowa drogi w ramach posiadanych środków, w latach kolejnych. Do czasu budowy drogi, nie planuje się innych działań inwestycyjnych oprócz bieżącego utrzymania, poprzez miejscowe doziarnienie oraz wyrównanie materiałem tłuczniowym ul. Świętego Krzyża wraz z uzupełnieniem ubytków. Dojście do strefy aktywności będzie musiało odbywać się po istniejącej nawierzchni tłuczniowej i nie jest to niemożliwe, tym bardziej, że w innych miejscowościach ludzie mieszkają przy takich drogach już od wielu lat.

24 / 01 / 2018 - Damian Krzyszczuk

Dzień dobry, Proszę o informację czy planowany jest projekt pt."Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie Gminy Siechnice" dla ul.Prawocińskiej. Pozdrawiam

29 / 01 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W tej chwili Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w Świętej Katarzynie wykonuje sieć kanalizacji wraz z przyłączami do granicy działek ulicy Czeremchowej, Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej. Termin wykonania do końca 2018 roku.

22 / 01 / 2018 - Piotr Popiel

Szanowny Panie Burmistrzu, dnia 20 grudnia 2017 r. poprzez formularz zamieszczony w sekcji "Zapytaj Burmistrza" wysłałem do Pana oraz Kierownika właściwego wydziału w strukturze Urzędu Miasta niżej zamieszczone zapytanie. Niestety wbrew regulaminowi forum nie uzyskałem na nie odpowiedzi w okresie 21 dni. Nie pozostaje mi nic innego, jak ponowić moje zapytanie, wierząc, że tym razem nie zostanie ono zignorowane. W co ufam zarówno ja, jak i wielu moich sąsiadów... Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Kierowniku, wielokrotnie na tych łamach zapowiadał Pan, że kompleksowa przebudowa ul. Kolejowej w Św. Katarzynie rozpocznie się w IV kw. 2017 r. Jak Pan zapewne wie, remont ten jest wyczekiwany od wielu już lat przez okolicznych mieszkańców, a problemy z tą drogą - na co również wskazują listy do Pana od mieszkańców - nasilają się. Obszar ulicy Kolejowej jest zamieszkiwany przez coraz większą liczbę mieszkańców, jej część jest wykorzystywana przez rodziców przywożących/odwożących swoje dzieci do przedszkola, na bieżąco jest też ona eksploatowana przez mieszkańców zmierzających do dworca PKP. Mamy końcówkę roku 2017 a prace jeszcze nie zostały rozpoczęte. Mało tego, w Internecie pojawiają się niepokojące sygnały, że rozpisany wcześniej przetarg został anulowany, a kompleksowa przebudowa ul. Kolejowej ma w ogóle nie mieć miejsca, tylko ma powstać (kiedyś) droga przypominająca obecną ul. Nową. Proszę w trybie pilnym odnieść się do tych informacji i przedstawić aktualną sytuację dotyczącą ul. Kolejowej, tak aby sprawa stała się transparentna, a mieszkańcy nie musieliby dowiadywać się o priorytetowych dla nich sprawach z tzw. "drugiego przekazu Internetowego". Myślę że powinno na tym Panu Burmistrzowi zależeć, zwłaszcza na przednówku roku wyborczego... Z wyrazami szacunku

26 / 01 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące remontu ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie informuję, co następuje. Gmina Siechnice odstąpiła od umowy zawartej z biurem projektowym realizującym dokumentację projektową dla zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”, ponieważ Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i przerwał realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację niezwłocznie po zakończeniu rozliczenia prac wykonanych przez poprzednie biuro projektowe. Wytyczne projektowe oraz zakres prac jaki planowano uwzględnić w dokumentacji projektowej dostępny jest na stronie bip.siechnice.dolnyslask.pl w zakładce „przetargi”. W roku 2018 przewidziano do realizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kolejowej oraz jej skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Polną i Nową. Do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku, drogi te, posiadające w chwili obecnej nawierzchnię tłuczniową, w ramach posiadanych środków finansowych będą systematycznie wyrównywane, a lokalne ubytki uzupełniane.

21 / 01 / 2018 - Aleksandra Wojciechowska-Gileta

Szanowny Panie Burmistrzu Mailowo w dniu 14 stycznia br. zgłosiłam, że na ulicy Schuberta znajduje się częściowo odkryta studzienka kanalizacyjna na Wysokości ulicy Św. Judy Tadeusza (przesłałam na dowód tego zdjęcia), która w ciemności jest ogromnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt, gdyż bardzo łatwo można ulec wypadkowi. Przez tydzień czasu nikt nie pofatygował się o jej zabezpieczenie. Proszę o informację kiedy zostanie studzienka należycie zabezpieczona? Jednocześnie zwróciłam się z zapytaniem kiedy zostanie wyremontowana ulica Schuberta. Część tej ulicy należąca do miasta Wrocławia została już wyremontowana, tymczasem odcinek należący do Gminy Siechnice wygląda tragicznie, na dowód czego również przesłałam zdjęcia. Bardzo proszę o udzielenie informacji. Z poważaniem Aleksandra Wojciechowska-Gileta

26 / 01 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na e-mail z dnia 21 stycznia 2018 r., uprzejmie informuję że naprawa częściowo odkrytej studzienki kanalizacji sanitarnej została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie do załatwienia według właściwości. Ponadto informuję, że odcinek drogi ul.Schuberta , który jest własnością Gminy Siechnice na dzień dzisiejszy pełni funkcję drogi transportu rolnego prowadzącą do pól i nielicznych, rozrzuconych budynków jednorodzinnych powstających w zabudowie zagrodowej. Z powyższych względów nie przewiduje się budowy utwardzonej drogi w perspektywie najbliższych 5 lat w zakresie zmiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kamienia łamanego albo na nawierzchnię bitumiczną. Droga ta będzie poddawana jedynie okresowemu wyrównaniu.

03 / 01 / 2018 - Małgorzata Gajec

Szanowny Panie Burmistrzu. Mieszkam przy ulicy Wloscianska 28 i często teraz korzystam z drogi przy ul. Ziemskiej . Atom ,który skończył inwestycje przy tej ulicy ,wykonał nawierzchnie z płyt do wysokości mostka i myśle,ze będzie nam służyć na długie lata. Niestety druga cześć drogi od mostka do ulicy głównej jest tylko nawierzchnia z jakiejś masy piaskowej i ubita. Już w tej chwili robią się dziury i błoto ,jak popada to trudno przejść. Dlaczego nikt nie kontynuował nawierzchni wykonanej przez Atom.? ,przecież to wyrzucone pieniądze. Mam nadzieje,ze ktoś przyjrzy się tej bubel-inwestycji. Pozdrawiam Małgorzata Gajec

24 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z dnia 03.01.2018 w sprawie – ul. Świętego Krzyża i ul.Ziemskiej w Siechnicach informuję, że nowa nawierzchnia z płyt betonowych na ul.Ziemskiej została wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlane ATOM Sp. z o.o. w ramach umowy na wykonanie dróg gminnych obsługujących budowane przez tą firmę osiedla domów. Droga została wykonana w całości na koszt PB ATOM Sp. z o.o. jako darowizna na podstawie warunków z decyzji lokalizacyjnej i nie była inwestycją Gminy Siechnice. Płyty betonowe zostały ułożone na działce drogowej stanowiącej ul.Ziemską czyli od mostu na rzecze Szalonej przy ul.Świętego Krzyża do skrzyżowania z ul. Mieszczańską. Bubel zgodnie ze słownikiem języka polskiego to towar złej jakości, posiadający wady. Ul. Świętego Krzyża od dawna była drogą polną i taką jest do dnia dzisiejszego, nie ma więc w tym przypadku mowy o żadnym bublu. Na odcinku od ul.Opolskiej do mostu na rzece Szalonej jest utwardzana kruszywem, ubytki w nawierzchni są uzupełniane. Obecnie zleciłem wykonywanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Świętego Krzyża. Prace projektowe trwają i zostaną ukończone w roku 2018. Kolejnym krokiem będzie pozyskanie funduszy na realizację tego zadania i w efekcie wykonanie przebudowy. Docelowa przebudowa drogi zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym zostanie wykonana po roku 2020. Do czasu docelowej budowy nawierzchnia tłuczniowa będzie utrzymywana poprzez cykliczne równanie.

13 / 01 / 2018 - Szatanik jsk mały SZATAN

Panie Burmistrzu proszę o odpowiedź na kilka pytań: 1. Kiedy do miejscowości Łukaszowice dotrze kanalizacja? Dlaczego nie dotarła do tej pory? Dlaczego nie realizujemy zadań UE w tej kwestii? 2. Dlaczego Szkoła Podstawowa Święta Katarzyna nie może doczekać się dobrej infrastruktury IT (odpowiedniej na 21 wiek) ? Dlaczego wciąż musi borykać się z problemami w tym zakresie? 3. Co Gmina planuje, aby droga/odcinek piesza z Łukaszowic do Świętej Katarzyny była bezpieczna do naszych mieszkańców [dzieci] ? Mój syn nie może bezpiecznie dojechać do szkoły rowerem bo nie ma ścieżki rowerowej.

24 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie. Budowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Z tego tez powodu sieć kanalizacyjną buduje się na obszarach miejscowości, w których jest zapewniona odpowiednia ilość gospodarstw domowych przypadających na 1 km. sieci. Takie wytyczne stosowane są również w innych Państwach Unii Europejskiej. Niestety dla miejscowości Łukaszowice wskaźnik ten jest bardzo niski. Stawka jaką musieliby płacić mieszkańcy Łukaszowic za odbiór ścieków była by wielokrotnie wyższa niż płacą mieszkańcy dużej miejscowości naszej gminy. Również ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowe sieci budowlane są tylko wtedy, gdy możliwe jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Aby uzyskać dofinansowanie beneficjent musi spełniać warunek wskaźnika, o którym piszę wyżej, a w przewidywanym okresie czasu wymaganego zagęszczenia zaludnienia w Łukaszowicach nie uzyskamy. Droga łącząca Łukaszowice ze Świętą Katarzyną jest droga powiatową, której zarządcą jest Starosta Powiatu Wrocławskiego. Wszelkie wnioski dotyczące przebudowy lub modernizacji tej drogi proszę kierować do Starosty Powiatu Wrocławskiego. Gmina Siechnice z własnego budżetu finansuje bardzo dużo zadań na drogach powiatowych z powodu ułomności samorządu powiatowego Budżet Gminy nie jest i nie może zastąpić budżetu Powiatu. W pierwszej kolejności dofinansowujemy zadania modernizacyjne na drogach powiatowych, na których zagrożenie niebezpieczeństwa jest znacznie większe niż na drodze do Łukaszowic. W obowiązującej Długoletniej Prognozie Finansowej nie została zaplanowana modernizacja drogi poprzez budowę ścieżki rowerowej, której koszt należy założyć w wysokości co najmniej 2.0 milionów złotych. Odnośnie Pana pytania o Szkołę Podstawową w Świętej Katarzynie. Aktualnie na terenie całego obiektu szkolnego działa Internet. Szkoła korzysta z usługi Neostrada w ramach oferty „Edukacja z Internetem- włącz szkołę”. Jakość sygnału znacząco polepszyła się w 2017 roku po zmodernizowaniu wewnętrznej sieci szkolnej. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy, to leżą po stronie dostawcy. Szkoła posiada również nowoczesną pracownię informatyczną, w większości sal lekcyjnych działają tablice interaktywne. Pod koniec 2017 r. szkoła jako jedna z dwóch w gminie Siechnice spełniła warunki uczestnictwa w programie rządowym „Aktywna tablica” i otrzymała środki na zakup nowoczesnego sprzętu, np. monitora dotykowego, projektora i głośników. Sukcesywnie wymieniane są stare, zużyte komputery i laptopy w ramach posiadanych środków w budżecie szkoły. Ze względu na duże koszty niestety nie jest możliwa całościowa wymiana sprzętu.

02 / 01 / 2018 - Joanna Bartczak

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o informację czy jest planowane zrobienie utwardzonej drogi na ostatnim odcinku ul. Lipowej oraz na ulicy Kalinowej w Żernikach Wrocławskich. Przy ulicy lipowej powstalo ostatanio duzo domow, ulica Kalinowa rowniez jest coraz bardziej zabudowana. Jest na niej coraz wiecej dzieci dojezdzajacych do szkoły. Czy Gmina nie moze chociaz powypelniac dziury żwirem lub doprowadzic droge do jakiegokolwiek stanu uzywalnosci?

24 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani e - maila z dnia 2 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że odcinek drogi, o który Pani pyta pełni funkcję drogi transportu rolnego prowadzącej do pól i nielicznych, rozrzuconych budynków jednorodzinnych i (sporadycznie) gospodarczych powstałych i powstających w zabudowie zagrodowej (siedliska rolników). Zmiany legislacyjne (w ostatnich latach i planowane) mają na celu znaczne ograniczenie a wręcz wyeliminowanie w przyszłości powstawanie takiej zabudowy. Także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy postuluje wprowadzenie zakazu zabudowy na terenach przebiegających do końcowych odcinków ul. Lipowej w Żernikach Wrocławskich. Z powyższych względów nie przewiduje się budowy utwardzonej drogi na ostatnim odcinku w/w drogi gminnej. Zostanie zlecone wykonanie napraw cząstkowych istniejącej nawierzchni ulepszonej w zakresie likwidacji wyboi, ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z zagęszczeniem i nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Naprawa zostanie wykonana w okresie wiosennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ponadto informuję, że ulica Kalinowa jest droga prywatną i Gmina Siechnice również nie planuje wykonania na niej utwardzenia.

01 / 12 / 2017 - Slawomir

Szanowny Panie Burmistrzu, Mam pytanie dotyczące planów związanych z modernizacją ul.Kolejowej w Świętej Katarzynie oraz okolic remontowanego dworca PKP. 1) Jaki jest aktualny status przetargu na remont ul.Kolejowej, czy został wyłoniony wykonawca a jeśli tak kiedy mają ruszyć ww prace? 2) Czy w okolicach dworca PKP także przy ul.Kolejowej są planowane miejsca postojowe, gdzie w bezpieczny sposób auta mogłyby czekać na osoby pracujące np.we Wrocławiu? W chwili obecnej wiele aut zatrzymuje się na zakręcie przy zatoczce autobusowej uniemożliwiając bezpieczne korzystanie z tego odcinka drogi. 3) Czy jest w najbliższym czasie planowane wyrównanie bardzo głębokich kolein na ul.Kolejowej / kiedy? Pozdrawiam Sławomir

24 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące remontu ul. Kolejowej oraz terenu przy dworcu PKP w Świętej Katarzynie informuję, co następuje. Gmina Siechnice odstąpiła od umowy zawartej z biurem projektowym realizującym dokumentację projektową dla zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”, ponieważ Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i przerwał realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację niezwłocznie po zakończeniu rozliczenia prac wykonanych przez poprzednie biuro projektowe. W roku 2018 przewidziano do realizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kolejowej oraz jej skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Polną i Nową. Do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku, drogi te, posiadające w chwili obecnej nawierzchnię tłuczniową, w ramach posiadanych środków finansowych będą systematycznie wyrównywane, a lokalne ubytki uzupełniane. Teren przy dworcu PKP realizowany będzie w ramach oddzielnego opracowania. Posiadana przez Gminę Siechnice koncepcja projektowa, na podstawie której zostanie opracowana dokumentacja projektowa zakłada wykonanie 87 miejsc postojowych (w tym 4 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację zostało ogłoszone na początku bieżącego roku. Po wyłonieniu Wykonawcy rozpocznie się realizacja prac projektowych, których zakończenie planowane jest w IV kwartale 2018 r.

15 / 01 / 2018 - Piotr Pytel

Czy firma remondis ma zapisane w nowej umowie na 2018 zostala przez Pana wybrana oplate za przywiezienie pojmenikow tzw trnasport na odpady komunalne chodzi o nowa nieruchomosc Willa NOva (Atom deweloper) wg admisnistratora jest to nowa oplata dodtakowa do wstepnie dzierzawy pojmenikow,przed ich zakupieniem? i czy zgodnie z umowa jaka Pan podpisal z ta firma znana jest koszt dzierzawy pojemnikow na 2018 i czestotliwosc wywozu odpadow z ul Ziemskiej ,gdzie do uzytku oddano juz nieruchomosc WIlla Nova?

18 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że zgodnie z przyjętym w Gminie Siechnice oraz w Gminach: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Żórawina rozwiązaniem, całość praw i obowiązków dotyczących gospodarki odpadów komunalnych przejął Związek Międzygminny Ślęza-Oława. Gmina Siechnice nie prowadzi samodzielnej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym nie ogłasza przetargów, a Burmistrz nie podpisuje umów. Całość spraw w imieniu i na rzecz gminy wykonuje Związek, a Biuro Związku jest kompetentne do udzielania wszelkich odpowiedzi.

24 / 10 / 2017 - Marcin

Dzień dobry Panie Burmistrzu, bardzo proszę o informację co remontem drogi Kolejowej i Polnej w Świętej Katarzynie ? Kiedy zaplanowane jest rozpoczęcie ? Na ulicy Nowej został wylany asfalt wszystko fajnie ale co odcinkiem wjazdowym na te trzy ulice: Kolejową, Polną i Nową ? Znowu pojawiła się tam masa wybojów, dziur, nierówności, do których przyczyniły się też prace na ulicy Nowej prowadzone przez ciężki sprzęt. Współczuję matkom z wózkami, czy też z małymi dziećmi odprowadzanymi do przedszkola po tych drogach no i dzieciom, które tamtędy idą do szkoły. Poza tym ponownie pojawia się ryzyko uszkodzenia zawieszanie aut jadąc bardzo przepisowo i uważając żeby nie ochlapać tym błotem przechodniów.

18 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące remontu ul. Kolejowej i Polnej oraz skrzyżowania ww. ulic z ul. Nową informuje, co następuje. Gmina Siechnice odstąpiła od umowy zawartej z biurem projektowym realizującym dokumentację projektową dla zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”, ponieważ Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i przerwał realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację niezwłocznie po zakończeniu rozliczenia prac wykonanych przez poprzednie biuro projektowe. W roku 2018 przewidziano do realizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kolejowej oraz jej skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Polną i Nową. Do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku, drogi te, posiadające w chwili obecnej nawierzchnię tłuczniową, w ramach posiadanych środków finansowych będą systematycznie wyrównywane, a lokalne ubytki uzupełniane. Wykonawca ul. Nowej po zakończeniu realizacji zadania uporządkował i wyrównał teren przyległy do ul. Nowej służący jako obsługa komunikacyjna budowy. Ponadto, informuję, że trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie remontu ul. Polnej w Świętej Katarzynie jako drogi transportu rolnego na rok 2018 w ramach środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Wniosek zakłada podział ul. Polnej na dwa odcinki - od skrzyżowania z ul. Nową i ul. Kolejową do ul. Jastrzębiej przewidziane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej, a od skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania z ul. Prostą nawierzchni tłuczniowej. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2018.

14 / 12 / 2017 - Piotr Bródka

Szanowny Panie Burmistrzu, Chciałbym się dowiedzieć: 1. Jaki jest status projektu drogi Kolejowej w Świętej Katarzynie. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami (Pytanie 149/2016) mniej więcej teraz miał być gotowy projekt. 2. Jaki jest planowany standard tej drogi (klasa drogi, chodnik, oświetlenie itd.)? Wcześniej (Pytanie 149/2016) zapowiadał Pan że będzie to jezdnia o szerokości 5,50m o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z elementami uspokojenia ruchu; jednostronny ciąg pieszo-rowerowy; chodnik; remont istniejących przepustów; regulacja, umocnienie i zabezpieczenie skarp rowów, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc postojowych, skrzyżowań z przyległymi ulicami. 3. Jaki jest aktualny termin remontu/przebudowy tej drogi bo terminy pływają. Na początku miał się zacząć w 2017 (Pytanie 31/2016), potem 2018-2019 (Pytanie 149/2016, Pytanie 7/2017) 4. Czy jest możliwość by został zrobiony chociaż kawałek łączący Kolejową, Polną i Nową który jest wiecznie rozjeżdżony przez setki samochodów rodziców dowożących swoje pociechy do przedszkola. Mogą to być droga o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej lub z płyt betonowych/kamienno-betonowych czy cokolwiek innego co nie rozpadnie się po pierwszym deszczu. Nie musi to też być pełne 5,5 metra. Pozdrawiam Piotr Bródka

18 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące remontu ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie informuję, co następuje. Gmina Siechnice odstąpiła od umowy zawartej z biurem projektowym realizującym dokumentację projektową dla zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”, ponieważ Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i przerwał realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację niezwłocznie po zakończeniu rozliczenia prac wykonanych przez poprzednie biuro projektowe. Wytyczne projektowe oraz zakres prac jaki planowano uwzględnić w dokumentacji projektowej dostępny jest na stronie bip.siechnice.dolnyslask.pl w zakładce „przetargi”. W roku 2018 przewidziano do realizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kolejowej oraz jej skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Polną i Nową. Do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku, drogi te, posiadające w chwili obecnej nawierzchnię tłuczniową, w ramach posiadanych środków finansowych będą systematycznie wyrównywane, a lokalne ubytki uzupełniane.

09 / 01 / 2018 - Arek

Panie Burmistrzu czy odpowiednia osoba z UM może zająć się stanem technicznym boiska do koszykówki oraz infrastrukturą przy "siłowni" oraz placu zabaw w Groblicach ? Oba kosze do gry w koszykówkę są uszkodzone, w jednym ramię wspornika stabilizującego jest odkręcone. Przecież to może doprowadzić do czyjejś śmierci / wypadku. Poza tym cała infrastruktura wokół również daje wiele do życzenia. Czy ktoś może to sprawdzić, usunąć usterki oraz doprowadzić to stanu używalności ?

17 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 9 stycznia 2018 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że wskazane przez Pana usterki koszy do koszykówki tj. odkręcona śruba ramienia stabilizującego tablicę pierwszego kosza oraz pogięta obręcz drugiego kosza zostaną usunięte do dnia 31 stycznia 2018 r. Poza tym nawierzchnia boiska zostanie oczyszczona z wyrastającej trawy, a teren całej działki zostanie oczyszczony z ewentualnych odpadów. Jednocześnie informuję, że ww. usterki są wynikiem dewastacji przez osoby trzecie. Aktualny stan koszy nie zagraża zdrowiu ani bezpieczeństwu osób korzystających z boiska, a jedynie obniża komfort gry.

29 / 12 / 2017 - krzysztof witka

Dzień dobry, moje pytanie dotyczy, czy i ewentualnie kiedy jest przewidziane w planach podłączenie miejscowości Ozorzyce do gazu miejskiego?

09 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 29.12.2017 r. informuję, że podłączenia do miejskiej sieci gazowej wykonuje Oddział Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław. Ten zakres działalności nie należy do zadań realizowanych przez Gminę.

02 / 01 / 2018 - Marek Serek

Szanowny Panie Burmistrzu proszę o informację czy planowane jest w bieżącym budżecie kontynuowanie nowo powstałego chodnika wzgłuż ul. Prusa. Aktualnie nowo wykonany chodnik urywa się w pewnym momencie, a wystarczyłoby chociażby doprowadzenie go do pobliskiej stacji PKP, z której korzystają mieszkańcy Zębic i Groblic.

09 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że chodnik na odcinku Groblice – Zębice jest realizowany przez Powiat Wrocławski i współfinansowany przez Gminę Siechnice w ramach porozumienia. Chodnik zrealizowany będzie na odcinku od drogi krajowej nr 94 do stacji kolejowej w Zębicach. Na dzień dzisiejszy wykonany został I etap chodnika. Termin umowny wykonania całego zadania to 30 kwietnia 2018 r.

23 / 12 / 2017 - Mikołaj Padewski

Witam, pisze drugi raz. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest stan mieszkańców na dzień dzisiejszy (chodzi o liczbe ludności w mieście Siechnice) Sam nie jestem Mieszkancem Gminy, ale chcialbym wiedziec Pozdrawiam.

05 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że dane na stronie internetowej www.siechnice.gmina.pl zostały z końcem 2017 roku zaktualizowane. Miasto Siechnice ma 6958 zameldowanych mieszkańców. Szczegółowe dane zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce "Gmina Siechnice/Gmina w liczbach".

23 / 12 / 2017 - Mikołaj Padesat

Witam, jaka jest dzisiejsza liczba mieszkańców w mieście Siechnicy? Wiem, że macie to na stronie, ale są one z 2016.

05 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że aktualne dane (stan na 31.12.2017 r.) na temat liczby mieszkańców Gminy i poszczególnych miejscowościach wchodzących w jej skład znajdują się na stronie www.siechnice.gmina.pl w zakładce "Gmina Siechnice/Gmina w liczbach".

27 / 11 / 2017 - Grzegorz Rybiński

dzień dobry Panie Burmistrzu, Czy może Pan rozważyć zainstalowanie progu zwalniającego na ul. Strażackiej przed skrzyżowaniem z Żeromskiego i Czereśniową. Biorąc pod uwagę, że sporo osób korzysta z miejsc parkingowych przy Żeromskiego warto wyhamować zapędy niektórych kierowców zwłaszcza "tranzytowych" . Nie urywam również, że głównym powodem mojej sugestii jest chęć zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z mojej posesji . pozdrawiam Grzegorz Rybiński ( Św. Katarzyna)

04 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 27.11.2017 r., data wpływu do Wydziału Komunalnego 5 grudnia 2017 r. w sprawie montażu progów zwalniających w ciągu ulicy Strażackiej w miejscowości Święta Katarzyna informuję, że w projekcie docelowej organizacji dla miejscowości Święta Katarzyna nie przewidziano do wykonania na ulicy Strażackiej spowalniaczy ruchu. Projekt docelowej organizacji ruchu był opiniowany przez Rade Mieszkańców i został zatwierdzony przez organ zarządzający drogami tj. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i zaopiniowany przez Policję. Biorąc jednak po uwagę wnioski mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu, Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie wykonania progu zwalniającego i zatwierdzi u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Po otrzymaniu stosownego zatwierdzenia zostanie zlecone wyniesienie w terenie przedmiotowych progu Przewidywany termin realizacji to III kwartał 2018 r.

16 / 12 / 2017 - Agnieszka Iwanicka

Szanowni Panie Burmistrzu, chciałabym zgłosić, że na przystanku autobusowym w Żernikach Wrocławskich („w centrum”, obok stawu przeciwpożarowego, niedaleko sklepów) ROZKŁAD JAZDY NIE ODZWIERCIEDLA FAKTYCZNYCH KURSÓW AUTOBUSÓW. Ponadto, na tablicy przystankowej widnieje autobus 920, który w ogóle nie przejeżdża przez Żerniki, ponieważ ma wyznaczoną inną trasę. W telefonicznej rozmowie z Przewoźnikiem, SEVIBUS, zostałam skierowana z problemem do osób odpowiedzialnych za transport w Gminie. Ten niewłaściwy rozkład jazdy utrudnia mieszkańcom funkcjonowanie – nie chodzi o to, aby konieczne było sprawdzanie rozkładu jazdy autobusów w innych źródłach, lecz, aby rozkład jazdy odpowiadał rzeczywistej sytuacji. Wychodzenie na przystanek i czekanie na najbliższy autobus to już obraz z poprzedniego ustroju, dzisiejsze standardy powinny być na wyższym poziomie. Uprzejmie proszę o zajęcie się tą kwestią – niby prozaiczną, a jednak w dużym stopniu wpływającą na życie mieszkańców Żernik Wrocławskich. Szczególnie, w okresie jesienno – zimowym. Zakładam, że również Państwo nie chcieliby „wyczekiwać” autobusu. Drugą kwestią, którą pragnę zgłosić, jest aktualny stan ulicy Zimowej w Żernikach Wrocławskich – ULICY RZADKO UCZĘSZCZANEJ (dla aut nieprzejezdna z powodów technicznych: w ogromnych kałużach, które się tam tworzą, pływają nawet kaczki), ALE W DUŻYM STOPNIU ZAŚMIECANEJ. Naprawdę, zamienia się w małe składowisko śmieci – od papierków po słodyczach, poprzez butelki po alkoholach wszelakich, po worki ze śmieciami. Czy chcemy, aby tak prezentowały się ulice w miejscowościach? Może dobrym pomysłem byłoby ustawienie kosza na śmieci na tej ulicy (podobnie jak przy skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i Kolejowej, co bardzo popieram!), ponieważ byłby to środek zaradczy dostosowany do aktualnego stan kultury osobistej mieszkańców i ulicy. Praca organiczna, mająca na celu zmianę przyzwyczajeń i skupienie się na dbaniu o dobro wspólne, nie ma niestety – moim zdaniem – sensu w przypadku większości Sąsiadów. Brak adekwatnego rozkładu jazdy i zaśmiecone ulice zbliżają Żerniki raczej do małej wioski w dalekiej Afryce, nie miejscowości w prężnie rozwijającej się Gminie, jak Gminę Siechnice Urząd pragnie promować. Byłabym wdzięczna za podjęcie odpowiednich działań w zgłoszonych przeze mnie sprawach bez niepotrzebnej zwłoki. Z poważaniem, Agnieszka Iwanicka

04 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania odnośnie przystanku w Żernikach Wrocławskich przy stawie przeciwpożarowym informuję iż Gmina Siechnice wystąpi do Gminy Wrocław -organizatora komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Siechnice z prośbą o weryfikację podanego rozkładu jazdy celem dostosowania do realnych czasów przejazdu, informuję jednocześnie iż do tej pory żaden mieszkaniec nie zgłaszał zastrzeżeń w tej kwestii. Zawiadamiam również iż znaczek linii 920 zostanie usunięty ze słupka przystankowego. Odnośnie ul. Zimowej w Żernikach Wrocławskich roboty drogowe związane z równaniem przedmiotowej drogi zostały wykonane w grudniu 2017 roku.

14 / 12 / 2017 - Elżbieta Wichowska

Panie Burmistrzu Zwracam się o pomoc do Pana w imieniu swoim i mieszkańców ulic Kasztanowa i Jabłeczna w Świętej Katarzynie.Zycie tu jest nie do zniesienia z powodu strasznego błota .Na ulicy Kasztanowej są ogromne zagłębienia pełne wody,przejeżdzajace auta wypychają kołami wodę w kierunku ulicy Jabłecznej,tworzac niewysychające rozlewska.Prosimy chociaż zasypanie tych dołów......... Elżbieta Wichowska

29 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie stanu technicznego ulicy Kasztanowej i ulicy Jabłecznej w miejscowości Święta Katarzyna informuję, że przedmiotowe ulice zostały zlecone do wykonania napraw cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg Technologia naprawy polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych. Ponadto informuję, że naprawa nawierzchni ulicy Kasztanowej została już wykonana, natomiast nawierzchnia ulicy Jabłecznej zostanie naprawiona do 05.01.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

13 / 12 / 2017 - Grażyną Kret

Przy ulicy Szkolnej w Siechnicach mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi którzy poruszają się ulicą i przylegającym się do niej chodnikiem , w pobliżu jest plac zabaw dla dzieci NIWEA. Jednocześnie występuje tam problem z drogowymi piratami ,którzy pomimo z jest to ulica krótka osiągają duże prędkości ,powoduje to zagrożenie dla mieszkańców ulicy. Ostatnio wjechał samochód w ogrodzenie przy placu zabaw z dużą prędkością , przez nocnego pirata a jak by to było w dzień to strach się bać. Proszę o zainstalowanie progu zwalniającego . Kret Grażyna

29 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania spowalniaczy ruchu w ciągu drogi gminnej ulica Szkolna w okolicy placu zabaw dla dzieci NIVEA w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że projekt docelowej organizacji ruchu dla miasta Siechnice nie przewiduje wykonania spowalniaczy ruchu tj. progów zwalniających na tym odcinku przedmiotowej ulicy. Wychodząc jednak naprzeciw życzeniom mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie wykonania spowalniaczy ruchu (progi wyspowe) i zatwierdzi u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Po otrzymaniu stosownego zatwierdzenia możliwe będzie wyniesienie w terenie przedmiotowego progu zwalniającego. Przewidywany termin realizacji to II kwartał 2018 r.

15 / 12 / 2017 - Konrad Bogdał

Chciałbym ponownie zapytać o budowane w Siechnicach progi zwalniające. Na terenie Siechnic kursuje regularna komunikacja zbiorowa. W takim przypadku dopuszczalna jest budowa progów zwalniających wyspowych. Ostatnio wybudowane nie są takimi, dlatego mam pytanie: 1. Czy Siechnice planują zmienić trasy autobusów komunikacji zbiorowej? 2. Jaka była podstawa prawna zamontowania takich właśnie urządzeń spowalniających ruch? Proszę o nie publikowanie nazwiska.

29 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyniesionych progów zwalniających w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, ze wyniesione w terenie urządzeniami spowalniające ruch nie są progami zwalniającymi tylko wyniesionymi przejściami dla pieszych i zostały one wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), oraz zatwierdzone zgodnie z docelową organizacją ruchu dla miasta Siechnice przez organ zarządzający drogami tj. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Przedmiotowe przejście było wnioskowane do wykonania przez mieszkańców Gminy Siechnice, zaopiniowane przez Policję i Radę Mieszkańców. Gmina Siechnice nie planuje zmiany tras przejazdu autobusów komunikacji zbiorowej, ponieważ ustawa o drogach publicznych zezwala na poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej po drogach na których u mieszczone są wyniesione przejścia dla pieszych.

05 / 12 / 2017 - DARIUSZ STANIÓW

W nawiązaniu do pytania nr 169/2017 i udzielonej przez Pana Burmistrza odpowiedzi chciałbym zauważyć, że minął cały listopad (nie tylko jego dekada-jak stwierdził Pan w ww odpowiedzi), a obiecanych przez Pana prac na ulicy Polnej nie podjęto. Tym samym - oprócz błota na ulicy Polnej utrwala się Pańska niesłowność!

27 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania naprawy ulicy Polnej w Iwinach uprzejmie informuję, ze nawierzchnia podmiotowej ulicy została zlecona do wykonania naprawy w terminie do 20.12.2017 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg tj. zebranie i wywiezienie nawiezionego błota przez samochody obsługujące budowę firmy RAFIN wraz z wykonaniem koryta na głębokość do 7 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na głębokość 15 cm po zagęszczeniu. Naprawa nawierzchni została zlecona na szerokość 4,5-5,0 m i długości 500mb, poza przebiegiem sieci wodociągowej. Ponadto zlecona została do wykonania ścieżka dla pieszych o szerokości 1,0 m z kamienia łamanego 4/31,5 mm z terminem wykonania jak wyżej. Termin wykonania naprawy nawierzchni i wykonanie ścieżki dla pieszych z uwagi na warunki atmosferyczne przedłużył się za co przepraszam.

29 / 11 / 2017 - Marek Serek

Dzień dobry, proszę o informację kiedy zostanie poprawiona ul. Świerkowa w Zębicach. Aktualnie jest utwardzony tylko fragment początkowy tejże drogi prowadzący do pierwszej posesji (najprawdopodobniej prywatna inwestycja) natomiast reszta nie jest utwardzona przez co aktualnie z powodu błota i kolein nie jest przejezdna. Dojazd do pozostałych budynków zlokalizowanych dalej na wewnętrznej drodze nie jest możliwy proszę o informację kiedy będzie ona utwardzona i wyrównana chociażby za pomocą kruszywa.

27 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pana e-maila z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykonania utwardzenia nawierzchni ulicy Świerkowej w miejscowości Zębice informuję, że w roku 2017 nie zostały zarezerwowane środki finansowe na wykonanie przedmiotowego utwardzenia drogi. naprawa utwardzonego odcinka nawierzchni ul. Świerkowej na odcinku 80 mb zostało wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Pozostał odcinek ul. Świerkowej posiada nawierzchnię gruntową i wykonanie naprawy w bieżącym roku ze względu na warunki atmosferyczne nie jest możliwe. Zasadność dokonania utwardzenia pozostałego odcinka ul. Świerkowej zostanie rozpatrzona w nowym roku budżetowym 2018 o czym zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem.

12 / 12 / 2017 - Arkadiusz

Szanowny Panie Burmistrzu. W ubiegłym tygodniu pod szkołą w Świętej Katarzynie zdarzył się wypadek. Mała dziewczynka została potrącona na pasach i leży w szpitalu. Czy musi się zdarzyć wypadek aby w końcu coś coś zrobić z tym przejściem dla pieszych? Było już wiele wniosków rok w rok od rodziców do Urzędu Burmistrza aby zrobić tam progi zwalniające. Pani Dyrektor zarządziła zakaz wychodzenia ze szkoły na przerwie - czy uważa Pan że to rozwiąże problem? Może lepiej od razu zakazać chodzić do szkoły, albo w ogóle zakazać wychodzić z domu. Proszę o interwencję u Dyrekcji szkoły. Proszę wreszcie zorganizować bezpieczne przejście przez dzieciom. Na koniec pytanie retoryczne: może musi się zdarzyć śmiertelny wypadek aby się ktoś zainteresował?

27 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.12.2017 w sprawie progów zwalniających przy szkole podstawowej na ul. Głównej w Świętej Katarzynie informuje, iż ul.Główna jest drogą powiatową, w związku z tym nie mogę sam decydować o zmianie organizacji ruchu i wykonaniu progów zwalniających. Wszystkie wnioski dotyczące wykonania progu spowalniającego należy kierować bezpośrednio do Starostwa Wrocławskiego; ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Złożony przez Pana wniosek również zostanie przesłany do Powiatu Wrocławskiego celem załatwienia według kompetencji. Pragnę zapewnić, że szczerze popieram Pana inicjatywę. Wielokrotnie kierowałem korespondencję w tej sprawie do Starosty Powiatu Wrocławskiego uzasadniając konieczność wykonania progu przy szkole ale nie było na to zgody. Aktualnie zmieniła się osoba kierująca Wydziałem Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego i być może zmieni się podejście Zarządcy do tej sprawy. Ponownie złożę wniosek w tej sprawie z propozycją rozwiązania nowej organizacji ruchu w rejonie szkoły. Mam nadzieje, że tym razem zostanie on pozytywnie załatwiony.

12 / 12 / 2017 - marcin dobosiewicz

witam dotyczy skrzyżowania WOW z ul. Zacharzycką w Św. Katarzynie, czy jest planowana zmiana organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, na którym bardzo często dochodzi do wypadków.

22 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.12.2017 w sprawie skrzyżowania ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie (droga powiatowa ) z WOW (droga wojewódzka) informuję, ze zmiana docelowej organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu leży w gestii Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław oraz Powiatu Wrocławskiego ul.T.Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Pana pytanie zostanie tam skierowane celem załatwienia według kompetencji . Zdaję sobie sprawę z ważności tego tematu i dlatego systematycznie wnioskuję do DSDiK i Powiatu Wrocławskiego o przebudowę tego skrzyżowania w sposób umożliwiający poprawę bezpieczeństwa. Popieram koncepcję budowy sygnalizacji świetlnej. Wykonanie tego zadania nie leży jednak w gestii Gminy Siechnice.

23 / 11 / 2017 - Bartlomiej Warzecha

Witam. Chcialem zapytac czy prowadzone sa kontrole czym mieszkancy pala w piecach? W jaki sposob i gdzie mozna zglaszac popelnienie wykroczenia zasmradzania naszej okolicy palonymi smieciami. Kazdego dnia idac okolo godziny 18 od stacji kolejowej Sw Katarzyna czuje okropny smrod palonych smieci. Prosze o informacje gdzie moge zglosic takie zawiadomienie. Pozdrawiam

21 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawowo nakreślonym zakresem zadań i obowiązków, Straż Miejska w Siechnicach prowadzi cykliczne działania kontrolno-prewencyjne na terenie Gminy. Zgłoszenia dotyczące spalania odpadów w instalacji grzewczej można zgłaszać do patrolu Straży Miejskiej w Siechnicach na telefon alarmowy 500-079-483.

16 / 12 / 2017 - Agnieszka Iwanicka

Szanowny Panie Burmistrzu, zainteresowana złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego, szukałam informacji w tym zakresie zarówno na stronach Urzędu Gminy Siechnice, jak i Miasta Wrocław. Tak, są to pierwsze rekordy wyszukiwania: http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-1648-nowy_dowod_osobisty_od_1_marca_co_sie.html http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17169/dowod-osobisty-wniosek-o-wydanie-dokumentu Pojawia się pytanie, dlaczego tak odstajemy poziomem od wrocławskiego formularza, jesteśmy pozbawieni możliwości załatwienie sprawy drogą elektroniczną? Jakiś z Pana Pracowników jest za to odpowiedzialny, ale Tej Osobie nie zależy na podnoszeniu standardu świadczonych usług, modernizacji. Opieszałość? Znudzenie pracą? Za każdy stan rzeczy ponoszą odpowiedzialność ludzie. Czy naprawdę Naszej Gminie zależy, aby do Urzędu zwracać się jedynie w przypadkach braku alternatywy? Jako konsument, wybiorę raczej formę, którą oferuje mi wrocławski Urząd, nawet jeśli czas oczekiwania na wydanie dokumentu będzie dłuższy. We wrocławskim Oddziale mogę złożyć tylko jedno zdjęcie, które jest skanowane. Kroki procedury są jasno wytłumaczone, a sam formularz jest przyjazny Interesantowi i czytelny. Możemy poziomem dorównywać Miastu, więc dlaczego do tego nie dążymy? Z tym smutnym pytaniem pozostawiam Pana Burmistrza. Z poważaniem, Agnieszka Iwanicka

20 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice (znajdującym się pod adresem http://bip.siechnice.dolnyslask.pl) w zakładce „Poradnik interesanta/Załatwianie spraw” w podzakładce „Dowody osobiste” znajduje się prawidłowy wniosek i informacja na temat procedury związanej z wydaniem dowodu osobistego tj.: przepisy prawne, wyjaśnienia, informacja o braku opłaty, opisane są też wymagane dokumenty. Zamieszczony jest tam też wniosek (w formacie PDF) dotyczący wydania dowodu osobistego. Zarówno we wniosku jak i w przytoczonym wyżej opisie procedur jest mowa o tym, że do wniosku powinna być dołączona tylko „1 aktualna, kolorowa fotografia”. W „rejestrze zmian” dostępnym na tej stronie może Pani sprawdzić kiedy treść tej strony została zaktualizowana. W pytaniu wspomniała Pani o „pierwszym rekordzie” (rozumiem, że w wyszukiwarce na stronie internetowej Gminy Siechnice www.siechnice.gmina.pl), który nie przekierował Pani do odpowiedniej zakładki. Po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „dowód osobisty” należało kliknąć w drugi rekord tj. „Poradnik interesanta”. Strona internetowa Gminy Siechnice jest prowadzona w obecnej formie od roku 2010. Znajduje się na niej setki archiwalnych publikacji. Dlatego przy każdym wpisie na stronie internetowej Gminy (np. aktualności, informacjach w module portal) znajduje się data jej publikacji. Jedną z nich wskazała Pani w pytaniu. Zapewniam Panią, że pracujemy ciągle nad udoskonalaniem sposobu przekazywania informacji mieszkańcom, potencjalnym mieszkańcom i inwestorom, głównie z użyciem dostępnych internetowych kanałów komunikacji. Przypominam, że w maju 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przedstawiciel naszej gminy odebrał nagrodę pod nazwą „Gmina na 5!”. Tytuł został przyznany Gminie Siechnice za ponadprzeciętną w skali Polski jakość obsługi interesantów. Gmina Siechnice wraz z miastem Wrocław są jedynymi jednostkami samorządu terytorialnego w całej aglomeracji wrocławskiej, które mogą pochwalić się zdobyciem tego tytułu w edycji 2016/2017. Na szczególna uwagę zasługuje wynik badania oficjalnej strony internetowej Gminy Siechnice (funkcjonującej pod adresem www.siechnice.gmina.pl). Osiągnęła ona jako jedna z trzech samorządowych stron internetowych w Polsce, maksymalną ocenę badaczy pod względem użyteczności. Dodam, że jednym z wdrożonych przez Urząd Miejski udoskonaleń w zakresie internetowej obsługi mieszkańców oraz pozostałych klientów urzędu jest możliwość internetowego załatwienia spraw. W wachlarzu spraw obsługiwanych z pomocą systemu ePUAP jest też złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego. Mam nadzieję, że to usprawnienie pozwoli Pani na szybkie załatwienie sprawy przez internet w Urzędzie Miejskim w Siechnicach.

03 / 12 / 2017 - Anna Plust

Dzień dobry, ponownie zwracam się z prośbą o doprowadzenie do stanu używalności dróg Jesionowej, Wiosennej, Brzozowej, Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich. Drogi są w tak fatalnym stanie, że nie można przejechać nie mówiąc o przejściu pieszo. Na początku listopada miała być naprawiona i utwardzona nawierzchnia na ul. Jesionowej. Niestety skończyło się na tym, że drogą przejechał spychacz i zgarnął nawierzchnią warstwę. Bardzo serdecznie proszę o przychylne rozpatrzenie tej prośby. Brak możliwości dojazdy bardzo utrudnia codzienne życie.

19 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 3 grudnia 2017 r., data otrzymania 7 grudnia 2017 r. w sprawie stanu technicznego ulicy Wiosennej, Brzozowej i Jesionowej w Żernikach Wrocławskich uprzejmie informuję, że przedmiotowe ulice zostały zlecone do wykonania napraw cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Technologia wykonania naprawy polegała na wypełnieniu mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosowanych spadków podłużnych i poprzecznych. Przedmiotowe naprawy nawierzchni zostały wykonane do 13.12.2017 r.

06 / 12 / 2017 - Mieszkaniec Groblic

Witam, Piszę z zapytaniem odnośnie możliwości utwardzenia parkingu przy stacji kolejowej Zębice wrocławskie od południowej. Na parkingu po opadach deszczu tworzy się ogromna warstwa błota uniemożliwiająca dojście do peronów. Od strony starych Zębic jest utwardzony parking ale ilość miejsc parkingowych jest niewystarczająca. Z poważaniem Grzegorz Kaliciński

19 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na wiadomość wysłaną z serwisu gminy Siechnice w dniu 6 grudnia 2017 r. w sprawie utwardzenia parkingu przy stacji kolejowej w miejscowości Zębice informuję, że Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Siechnicach dokona rozeznania sytuacji w terenie oraz możliwości formalno-prawnych i możliwości finansowych wykonania placu postojowego. O wynikach przedmiotowej analizy zostanie pan poinformowany odrębnym pismem.

01 / 12 / 2017 - Seweryn Kwiatkowski

Panie burmistrzu jestem mieszkańcem Bogusławic piszę w sprawie przebudowy drogi 1Maja ,sprawa dotyczy sposobu prac prowadzonych przez firmę która niszczy plac zabaw i drogę dojazdową do mojej posesji pod nr 8 zrobiłem dojazd na własny koszt a pracownicy rozwalili mi cały wjazd poprzez jazdą traktorem i innym ciężkim sprzętem.Z poważaniem proszę o zajęciem się tą sprawą .

15 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie u. 1-ego Maja w Bogusławicach informuję, że na przedmiotowej drodze gminnej prowadzony jest obecnie remont, który ma się zakończyć do 20 grudnia 2017 r. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca ma obowiązek uporządkować cały plac budowy i naprawić wszystkie szkody, które w wyniku prowadzonych prac spowodował. W związku z powyższym Pana skarga została przekazana Wykonawcy, który zobowiązał się wyrównać teren placu zabaw oraz utwardzić dojazd do Pana posesji.

22 / 10 / 2017 - Anna Plust

Chciałam zapytać, kiedy zostaną zrobione ulice Wiosenna, Brzozowa, Jesionowa, Wierzbowa w Żernikach Wr. Dojazd do domu jest bardzo utrudniony. Nasze samochody muszą być b.często naprawiane. A to co najważniejsze dzieci nie mogą same uczęszczać do szkoły, ponieważ drogi są tak zabłocone, że nie da się przejść. Natomiast powrót do domu po zmierzchu jest niemożliwy ponieważ nie ma latarni - jest całkowita ciemność. Chciałam nadmienić, że płacimy podatki ale nie otrzymujemy nic w zamian. Nie mamy kanalizacji, nie mamy dobrej drogi, po zmroku nie mowy o wyjściu z domu. Bardzo proszę o wczucie się w naszą sytuację i pomoc. I nie chodzi nam o to, że raz do roku przejedzie spychacz i zasypie dziury, które wychodzą po pierwszym deszczu ale o drogę, która na długo będzie nadawała się do użytku. Pozdrawiam, Anna Plust

07 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.10.2017. informuję, iż stan nawierzchni dróg gruntowych jest monitorowany na bieżąco. Gmina Siechnice to obszar prężnie rozwijający się. Wraz z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych systematycznie rośnie ilość dróg gruntowych. Naprawy są zlecane w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych. Prace mające na celu wyrównanie nawierzchni tłuczniowej ul. Wiosennej ul. Brzozowej ul.Jesionowej i ul. Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich zostały zlecone z terminem wykonania do końca listopada 2017. Dla ul. Wierzbowej Gmina przygotowała już dokumentację projektowo-wykonawczą na remont tej ulicy. W miesiącu listopadzie zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na odcinku od ul. Strzelińskiej do ul. Leszczynowej gdzie zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2018.

15 / 11 / 2017 - Paweł

Panie Burmistrzu kiedy zostanie wyremontowana ulica Wiosenna w Żernikach Wrocławskich ? Stan drogi jest fatalny , wyrwy i dziury sięgające 30 cm głębokości na całym odcinku drogi , w porze jesiennej i wiosennej cała droga jest błotnistą rzeką , piesi nie mogą przejść bez ubrudzenia sobie obuwia . Nie rozumiem dlaczego ulica Wiosenna jako jedyna droga dojazdowa do ok 60 nieruchomości nie została jeszcze wyremontowana , od 12 lat nie zostało zrobione w tej kwestii nic co mogło by chociaż częściowo rozwiązać problem ( chociażby chodnik dla pieszych ) .

04 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 15 listopada 2017 r. w sprawie stanu technicznego ulicy Wiosennej w Żernikach Wrocławskich uprzejmie informuję, że przedmiotowa ulica została zlecona do wykonania napraw cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Technologia naprawy polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych do wykonania z terminem do 08.12.2017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

20 / 11 / 2017 - Anna Maria

Szanowni Państwo Proszę o informację kiedy naprawiona będzie nawierzchnia na ul.Łąkowej i Piastowskiej w Radwanicach. Obecnie są tam takie dziury, które po małych opadach zmieniają się w kałuże o średnicy 2 metrów (brak drożnego odpływu wody). Brak chodnika na ul.Łąkowej utrudnia przemieszczanie się w kierunku pętli autobusu 134 a ogólny stan tych dróg jest fatalny.

01 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie stanu technicznego ulicy Piastowskiej i ulicy Łąkowej w miejscowości Radwanice informuję, że przedmiotowe ulice zostały zlecone do wykonania napraw cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg Technologia naprawy polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych do wykonania z terminem do 08.12.2017 r przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

09 / 11 / 2017 - Radosław Wnęk

Chciałbym zwrócić uwagę na zanieczyszczenie powietrza w Zębicach. Przyczyną tego zjawiska jest spalanie śmieci, opon i złej jakości węgla przez niektórych mieszkańców. Jest to problem poważny, występujący szczególnie intensywnie w warunkach zimnej i bezwietrznej pogody. Zanieczyszczenie powietrza pyłem, tlenkami siarki i azotu oraz tlenkiem węgla stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Zębic. Uważam, że bez regularnych kontroli nie uda się zaradzić temu problemowi. Dlatego poinformowałem o tym zjawisku Straż Miejską w Siechnicach. Pana Burmistrza chciałbym uprzejmie prosić o przypilnowanie, aby zajęto się tym problemem z należytą uwagą. Chciałbym też dowiedzieć się, jakie inne działania są planowane w naszej gminie, by poprawić jakość powietrza. Z poważaniem Radosław Wnęk

01 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odniesieniu do poprawy jakości powietrza na terenie gminy zostały podjęte szereg działań, mających swje opracie w opracowany dokumencie planowania strategicznego- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). PGN to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin, w tym Gminy Siechnice. W publikacji zebranych jest dziesięć obszarów gospodarki, w których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej. PGN nakreśla długoterminową wizję rozwoju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznacza konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz wskazuje i planuje działania, które przyczynią się do realizacji tych celów. Zapisy planu są wdrażanie poprzez następujące projekty: Gmina jest aktualnie w trakcie realizacji projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jego celem jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy będący właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie gminy Siechnice, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną, oraz ograniczyć w konsekwencji zjawisko niskiej emisji pochodzącej ze spalania. Bliższe informacje: http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3-2592-mikroinstalacje_fotowoltaiczne_dla.html .Program jest prowadzony przez Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych UM w Siechnicach- bliższe informacje: Pan Grzegorz Alwa Tel. 71 786 09 42, Pani Katarzyna Mazur, Tel.71 786 09 56 Na wniosek Burmistrza Siechnic zgodnie z treścią uchwały nr XXXiX/301/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku został przyjęty program mający na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy poprzez dofinansowanie wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych. Bliższe informacje: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5256,idmp,223,r,r .Program jest prowadzony przez Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (WPR), Pani Partycja Zielińska tel. 71 786 09 26. W oparciu o zapisy PGN podjęto strategiczną decyzję o realizacji inwestycji związanych z bazą komunalną w najwyższych standardach energooszczędności. Gmina Siechnice obecnie realizuje już inwestycje w opraciu o zmiany w prawie wprowadzające nowe standardy w budownictwie publicznym tj. wprowadzenie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej, które mają być spełniane przez budynki użyteczności publicznej od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), określonych w rozporządzeniu Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015, poz. 1422). Takim projektem jest między innymi zadanie pn. ,,Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I)”. Projekt realizowany w latach 2017-2018, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zostaną zapewnione podwyższone parametry charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem informatycznych komponentów zarządzania energią, dzięki czemu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej w ramach budownictwa publicznego na obszarze realizacji projektu. Doprowadzi to do poprawy jakość środowiska naturalnego na zdegradowanym obszarze miasta Siechnice oraz całości gminy, dzięki zapewnieniu uniknięcia potencjalnego wzrostu emisji gazów CO2 lub pokrewnych, które nastąpiłoby w wyniku wybudowania obiektu szkoły w technologii tradycyjnej tradycyjnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

24 / 11 / 2017 - Joanna

Szanowny Panie Burmistrzu, Dostępny jest już projekt nowego rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 10.12.2017 roku. Owy projekt w żaden sposób nie uwzględnia sporego zainteresowania mieszkańców porannymi połączeniami Siechnice-Wrocław Główny. Podczas obowiązującego rozkładu jazdy, w którym między godziną 7 a 8 z Siechnic odjeżdża jeden pociąg (7:09) a kolejny dopiero o 8:17, bywały sytuacje, że do pociągu ledwo wchodzili ludzie, czasami nawet zostając na stacji ze względu na brak możliwości wejścia do składu pociągu. Sytuacje takie miały miejsce głównie we wrześniu i październiku, obecnie część osób ze względu na powyższe zdarzenia, zwyczajnie zrezygnowała z pociągów i powróciła do swoich prywatnych samochodów. Nowy rozkład zmienia się nieznacznie jeżeli chodzi o dojazd do stacji Wrocław Główny (odjazdy o 7:04 i 8:06), dlatego liczba pasażerów może znów zacząć maleć, zwłaszcza iż nadchodzi zima. Uważam, że skoro Gmina dokłada spore pieniądze do połączeń Jelcz-Laskowice - Wrocław Główny i bardzo promuje komunikację zbiorową, w jej interesie powinno być zapewnienie częstszych połączeń w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Owszem, w nowym rozkładzie ma kursować więcej par pociągów, jednak dodatkowe połączenia dodane są w godzinach, w których pociągi pojadą praktycznie puste. Myślę, że warto podjąć działania w tej kwestii, póki nowy rozkład jazdy nie wszedł jeszcze w życie. Zdecydowanie poprawi to komfort podróży i zachęci mieszkańców do wybrania pociągu zamiast samochodu.

29 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 24.11.2017 r. informuję, iż Gmina Siechnice wystąpiła do Pana Jerzego Michalaka Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego o uwzględnienie pani wniosku o uruchomienie dodatkowego połączenia kolejowego między godziną 7:00 a 8.00 z Siechnic do Wrocławia. Informuję również iż w przyszłości Gmina Siechnice zamierza dążyć do zwiększenia liczby połączeń kolejowych z Siechnic do Wrocławia

31 / 10 / 2017 - Łukasz Jaworski

Witam serdecznie Jestem właścicielem działki przy ul. Różanej w Szostakowicach, zgłaszam Państwu nieprawidłowość przy wykonywaniu utwardzenia drogi przez wykonawcę prac budowlanych zakontraktowanych przez Gminę. Nieprawidłowość ta polega na zastosowaniu złej podbudowy pod utwardzenie drogi dojazdowej. Wykonawca zamiast kruszywa kamiennego , miału kamiennego lub mieszanki gruzowej stosuje grunt nieznanego pochodzenia , który pod względem zagęszczenia jest niestabilny. Proszę o skontrolowanie przez inspektora ds. drogowych realizowanego zadania. Z poważaniem, Łukasz Jaworski

28 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zgłoszenie z dnia31 października 2017 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego w sprawie nieprawidłowości w wykonaniu i zastosowaniu materiałów na ul. Różanej w Szostakowicach uprzejmie informuję, że w planie finansowo-rzeczowym Gminy Siechnice na rok 2017 nie zostały ujęte środki finansowe na wykonanie utwardzenia ul. Różanej. Na prośbę mieszkańców, którzy zakupują działki budowlane przy w/w ulicy został zastosowany materiał zastępczy na wykonanie utwardzenia nawierzchni ziemnej materiałem pochodzącym z rozbiórki dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej. Podczas korytowania drogi stwierdzono zaleganie humusu na głębokość większą niż przewidywano (60 cm). W związku z powyższym biorąc pod uwagę głębokość zastosowanego materiału, ma on gorsze właściwości. W roku 2018 planuję wykonać doziarnienie nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji 4/31,5 mm w celu wzmocnienia stabilności i nośności wykonanej drogi.

22 / 10 / 2017 - Jacek Zamerski

Dotyczy: Szostakowice ul. Różana – utwardzenie drogi Witam serdecznie Proszę o pilną interwencję w sprawie prawidłowego wykonania prac jakie ma wykonać wykonawca drogowy przy utwardzeniu drogi Różanej w Szostakowicach. Wykonawca zamiast nawieźć prawidłowy materiał kamienny z ulicy Akacjowej z Biestrzykowa po rozbiórce, nawozi na podbudowę mieszankę składającą się z 80% ziemi i 20% gruzu. Przy takim składzie mieszanki dalej nie będzie można dojechać do posesji wzdłuż drogi Różanej w miejscowości Szostakowice. Dodatkowo wykonawca niszczy punkty geodezyjne dotyczące podziału granic. Proszę o wstrzymanie płatności Wykonawcy wykonującego zadanie „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Akacjowej w Biestrzykowie” w celu prawidłowego wyegzekwowania prac jakie ma wykonać przy ul. Różanej w Szostakowicach tzn. -prawidłowe zagęszczenie podłoża po korytowaniu -wykonania prawidłowej podbudowy drogowej [mieszanki : gruzowe , kamienne; miały i mączki kamienne - prawidłowy materiał znajduje się na ul. Akacjowej w Biestrzykowie -wykonania badań zagęszczenia i wytrzymałości podłoża i podbudowy po wykonaniu prac drogowych potwierdzających należyte wykonanie -odnowienia punktów geodezyjnych

20 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 października 2017 r. w sprawie ul. Różanej w Szostakowicach informuję, iż podczas wykonywania przebudowy ul. Akacjowej w Biestrzykowie wykonawca prac został zobowiązany do wykonania dodatkowych prac na ul. Różanej w Szostakowicach. Firma miała wykonać korytowanie nawierzchni gruntowej ul. Różanej, zdjąć z istniejącej nawierzchni tłuczniowej ul. Akacjowej górna warstwę kruszywa i przewieźć je na ul. Różaną, a następnie rozplantować i wyrównać. kruszywo to było niejednorodne z dużą zawartością zanieczyszczeń. Obecnie prace te są na ukończeniu. Wykonawca ma dokonać jeszcze wyrównania przywiezionego materiału. Następnie pracownicy Gminy dokonają sprawdzenia wykonanych prac i ocenią czy nawierzchnię należy jeszcze doziarnić stosując kruszywo 4,5/31,5mm. Są to typowe zabiegi utrzymaniowe dróg tłuczniowych, dla których nie wykonuje się badań zagęszczania i wytrzymałości podłoża i podbudowy. Wykonawca zostanie zobowiązany do odnowienia zniszczonych punktów geodezyjnych

02 / 11 / 2017 - Jacek Nowakowski

Panie Burmistrzu ! Dziękując za wyznaczenie na terenie Siechnic stref oznaczonych znakiem "strefa zamieszkania", proszę o informację czy można poprosić Policję o rozpoczęcie egzekwowania od kierowców stosowania się do zasad obowiązujących w takiej strefie. Przede wszystkim przestrzegania prędkości poruszania się pojazdami oraz pierwszeństwa pieszych. Znaki obowiązują już od dłuższego czasu, natomiast w rejonie ul. Fieldorfa i Piłsudskiego kierowcy uważają, że jest znaki są błędnie ustawione, poruszają się często z prędkością 40-60 km/h, trąbią na dzieci i innych pieszych. Czy może Pan zainterweniować w tym zakresie?

17 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 2 listopada 2017 r. informuję, że wystąpiłem do Komendanta Policji w Siechnicach z prośbą o objęcie szczególnym nadzorem dróg gminnych na terenie miasta Siechnice, na których obowiązuje strefa oznaczonych znakiem "strefa zamieszkania" w celu wyeliminowania zagrożeń nie przestrzegania prędkości i zasad obowiązujących w strefie. Informuję również, że zostały rozwieszone na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II i ul. Piłsudskiego w Siechnicach informacje na temat zasad obowiązujących na obszarach objętych "strefą zamieszkania".

05 / 11 / 2017 - Anna Plust

Witam serdecznie. Chciałam ponownie zapytać kiedy zostaną zrobione drogi w Żernikach Wrocławskich. Chodzi o ul. Brzozową, Wiosenną, Wierzbową i Jesionową. Stan tych dróg jest tak zły, że nasze samochody nadają się do naprawy. Dzieci nie mogą samodzielnie uczęszczać do szkoły. Ilość dziur jest tak liczna, że nie ma możliwość ich ominięcia, a na dodatek właściciel działki 28/2 rozkopał drogę w poprzek i mimo naszych upomnień nie zamierza naprawić uszkodzenia. Pisałam już do Pana w tej sprawie ale sytuacja jest naprawdę tragiczna. Bardzo proszę o szybką interwencję. Pozdrawiam, Anna P.

17 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na wiadomość wysłaną z serwisu gminy Siechnice w sprawie stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych ul. Brzozowej, Wiosennej, Wierzbowej i Jesionowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie informuję, że naprawa nawierzchni została zlecona w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie wypełnienia mieszanka kruszywa łamanego 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych do wykonania z terminem do 30.11.2017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

04 / 11 / 2017 - Arkadiusz Domachowski

Dzień dobry, mam pytania odnośnie drogi na Św.Krzyża w Siechnicach. Po pierwsze kiedy zostanie naprawiona lub na nowo wykonana nawierzchnia na tej ulicy? Czy jest możliwość postawienia znaku o strefie zamieszkania oraz wykonania progów zwalniających? Od kiedy została wykonana nawierzchnia na ulicy ziemskiej i przyłączono tą ulicę do Św.Krzyża natężenie ruchu znacznie się zwiększyło, dodatkowo prędkości jakie rozwijają kierowcy samochodów, którzy jeżdżą na skróty do ul.Opolskiej jest niebezpieczna dla pieszych i mieszkańców. Zwłaszcza że bardzo dużo osób porusza się tą ulicą, a na drodze nie ma ani chodników, ani oświetlenia. Pozdrawiam

16 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 4 listopada 2017 r. uprzejmie informuję, że nawierzchnia ulicy Św. Krzyża została zlecona do wykonania naprawy w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie wypełnienia mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych drogi z terminem realizacji do 30.112017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nadmieniam również, że w projekcie docelowej organizacji ruchu dla miejscowości Siechnice są przewidziane progi zwalniające na ulicy Ziemskiej w ilości 2 sztuk, jak również przewidziana jest „strefa zamieszkania’ na odc. od ulicy Św. Katarzyna do ul. Włościańskiej. Wykonanie progów zwalniających na ulicy Św. Krzyża będzie możliwe po wykonaniu docelowej nawierzchni w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub w standardzie jezdni bitumicznej.

20 / 10 / 2017 - Maciej Czerniawski

Dzień dobry panie Burmistrzu, W imieniu przyszłych mieszkańców osiedla "Nowe Iwiny" na ul. Polnej w Iwinach, zwracam się do Pana z zapytaniem czy istnieje możliwość zasypania rowu biegnącego wzdłuż ul. Polnej na odcinku przylegającym do naszych działek. Nasze zapytanie argumentujemy tym, że zgodnie z prawem wodnym należy zostawić 1,5m miejsca od krawędzi rowu by umożliwić prace porządkowe. Niestety w związku z tym pomimo że będziemy właścicielami owych działek, nasze ogrodzenie będzie stać przed granicą działki, pomniejszając ogrody o ok. 15m2. Zasypanie rowu(wraz ze wstawieniem rur lub innych niezbędnych elementów do zachowania jego funkcji) umożliwi nam wykorzystanie w pełni naszych działek, oraz być może umożliwi dojazd do posesji wszelakimi pojazdami od tyłu. Prosimy o następujące informacje: - Jaki organ jest odpowiedzialny za owy rów? - Czy istnieje możliwość jego zasypania przy zachowaniu jego funkcjonalności poprzez wstawienie rur? (choć przyznam że wody w tym rowie od ponad pół roku jest tyle, że nawet się kostki nie zamoczy) - Jeśli taka możliwość istnieje, to kto może zadecydować o takich działaniach? - Czy zasypanie rowu byłoby finansowane przez gminę, a jeśli nie, to czy istnieje możliwość zorganizowania środków przez mieszkańców, gdy wszelkie decyzje zostaną pozytywnie rozpatrzone? - Czy zasypanie rowu mogłoby być kwalifikowane jako projekt w ramach budżetu obywatelskiego? Prosimy o rozpatrzenie naszej propozycji Z poważaniem Przyszli mieszkańcy os. Nowe Iwiny

14 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że zarurowanie rowu znajdującego się w pobliżu ul. Polnej w Iwinach, tj. rowu melioracyjnego nr Br.14, położonego na działce nr 91 (własność Skarbu Państwa, gospodarujący zasobem nieruchomości Starosta Powiatu Wrocławskiego), nie jest możliwe. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. „a” ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.1121, ze zm.) dalej p.w., przez urządzenia wodne rozumie się m.in. kanały i rowy. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 p.w. przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – stosuje się m.in. do przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. Uzyskanie pozwolenia będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXIII/175/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem „B”, gmina Siechnice (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 25 marca 2016 r. poz. 1597) działka nr 91 oznaczona jest symbolem 1WS określającym tereny wód powierzchniowych śródlądowych, co wyklucza zarurowanie rowu biegnącego na działce. Ponadto informuję, stosownie do zapisów ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tj. § 5 pkt 5), które nie są w sprzeczności z p.w., że wzdłuż krawędzi terenów 1WS należy pozostawić pas terenu o szerokości 3 m wolny od wszelkiej zabudowy niezbędny do wykonania robót konserwatorskich.

02 / 11 / 2017 - Tomasz Gorząd

Czy są przeprowadzane wizytacje sprawdzające stan ulic w Iwinach ? Kiedy sprawdzano ostatni raz stan ulicy Ptasiej ? Kiedy zostanie przeprowadzona naprawa nawierzchni tej ulicy ? Ulica jest w bardzo złym stanie, ilość dziur oraz ich wielkość i głębokość sprawia, że nie nadaje się do przejazdu przez zwykłe samochody osobowe jak również rowerem lub do przejścia pieszo po opadach deszczu. Czy budżet gminy przewiduje wypłacanie odszkodowania za uszkodzenia samochodów, wózków dziecinnych, rowerów oraz ekwiwalentu za czyszczenie butów, pranie rzeczy oraz zakup środków uspokajających dla mieszkańców zdenerwowanych opisanym stanem ulicy ? Wstyd zaprosić kogoś i uprzedzać go, że ulica jest w fatalnym stanie i przypomina zniszczoną polną drogę. Mieszkańcy mają nadzieje, że naprawa zostanie przeprowadzona w trybie pilnym, przed nadejściem zimy. Zatrzymanie się autem kołami w zamarzniętej dziurze z lodem grozi przy próbie wydostania się z niej wjechaniem do rowu lub w ogrodzenie którejś z posesji. prosimy o szybkie działania w tej sprawie. W imieniu mieszkańców ulicy Ptasiej, z poważaniem, Tomasz Gorząd, ul. Ptasia 5.

14 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 2 listopada 2017 r. informuję, że w ramach posiadanych środków finansowych na utrzymanie dróg będących w zarządzie Burmistrza Siechnic, ulica Ptasia jest utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania tj. poprzez naprawy cząstkowe, profilowanie lub odnowę istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm. W budżecie Gminy nie przewiduje się środków na wypłatę odszkodowań, gdyż Gmina wykupuje co roku odnowę ubezpieczenia w tym zakresie. Naprawy nawierzchni tłuczniowych wykonywane są w ramach potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy w roku tj. w okresie wiosennym i w okresie jesiennym (na poszczególnych drogach w zależności od oceny ich stanu – częstotliwość wykonania może być mniejsza lub większa). Z uwagi na złą aurę pogodową – ciągłe opady deszczu stan nawierzchni dróg gminnych o nawierzchniach ulepszonych znacznie się pogorszył nie tylko w miejscowości Iwiny ale we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Siechnice i wykonanie napraw równocześnie na wszystkich drogach jest niemożliwe. Przewidywany termin wykonania naprawy nawierzchni ulicy Ptasiej to 30.11.2017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

25 / 10 / 2017 - maciej wojnar

Szanowny Panie Burmistrzu, bardzo proszę o większy nadzór nad wywozem gabarytów z Żernik Wrocławskich. Generalnie co roku miejscowość ta podczas zbiórki tych odpadów wygląda jak po wojnie a po zbiórce nie jest lepiej. Do dzisiaj, a mamy 25/10/17 pozostały nie odebrane odpady po całych Żernikach a Pani nadzorująca tą operację w związku międzygminnym Ślęża - Oława absolutnie nie widzi problemu ponieważ zakończyła już wykonywanie umowy z firmą wywożącą. Zwracam się więc z wnioskiem o to by po pierwsze lepiej zorganizować samą zbiórkę tak by miejscowość nie przypominała slamsu (i nie jest to wina mieszkańców) a po drugie by po zbiórce zrobić jednak finalny obchód i zebrać to co pozostało.

13 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zgłoszenie z dnia 25 października 2017 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że dzikie wysypisko w Żernikach Wrocławskich przy zbiorniku wodnym zostało usunięte w dniu 03.11.2017 r. Jednocześnie Gmina Siechnice wystosowała pismo do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława odpowiedzialnego za zbiórkę odpadów w sprawie skutecznego i terminowego odbioru odpadów w następnych zbiórkach objazdowych. Jednocześnie pragnę podziękować Panu za zaangażowanie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Żernik Wrocławskich.

18 / 10 / 2017 - Ewelina

Witam proszę o szczegółowa informacje w jakiej wysokości kwotowo Gmina dostaje dofinasowanie na dziecko niepełnosprawne i jak Gmina pomaga rodzicom dzieci niepełnosprawnym neurologicznie , dlaczego nie pokrywa koszty dojazdu rodziców z dziećmi do placówek oświatowych zgodnie z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich ? 2. czy finansuje zajęcia dodatkowe dla takich dzieci jak dogoterapia, logopeda, psycholog itp. 3. Czy kontaktuje sie z rodzicami dzieci celem ustalenia form pomocy ? Czy rozlicza sie z rodzicem z przyznanych kwot .

13 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane w dniu 18. października 2017 roku za pomocą formularza kontaktowego informuję, że: Ad. 1 Gmina otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy, w której zawarte są kwoty przewidziane na dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o wczesnym wspomaganiu oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewaliadycyjno-wychowawczych. Wysokość kwot uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności dziecka, dla której dostosowana jest odpowiednia waga. Z powyższych środków finansowana jest realizacja zaleceń w/w orzeczeń i opinii. Za realizację zaleceń odpowiada dyrektor szkoły, przedszkola, do której uczęszcza dziecko. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z orzeczeniem. Zajęcia odbywają się w szkole, przedszkolu w czasie pobytu ucznia, dziecka. To zadanie realizowane jest przez gminę na bieżąco. Gdy w przedszkolu, szkole pojawia się dziecko z w/w orzeczeniem, dyrektor we właściwy sposób zapewnia pełną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, np. poprzez zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla ucznia autystycznego, gmina natomiast finansuje te działania. To zadanie realizowane jest przez gminę na bieżąco. Ad. 2 Zgodnie z art. 17 ust. 3a art. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki do najbliższej szkoły uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. To zadanie również realizowane jest na bieżąco przez Gminę. Dzieci na wniosek rodziców dowożone są do szkół i ośrodków specjalistycznych lub tez gmina zwraca koszty dowozu rodzicom. Ad. 2 Gmina finansuje zajęcia wynikające z zaleceń w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o wczesnym wspomaganiu lub orzeczeniu o potrzebie zajęć rewaliadycyjno-wychowawczych (prowadzenie zajęć np. z logopedii, terapii i inne.) Ad. 3 Za organizację, przebieg udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikającej z w/w orzeczeń i opinii odpowiedzialny jest dyrektor placówki. To on ustala formy pomocy, kontaktuje się z rodzicem. Ad. 4 W przypadku zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica zawierana jest umowa miedzy gminą i rodzicem. Na podstawie zawartej umowy rodzic comiesięcznie rozlicza się z comiesięcznych kosztów dowozu. Gmina nie ma obowiązku organizowania i finansowania popołudniowych zajęć dla dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera.

24 / 10 / 2017 - Mieszkanka Radwanic

Nawiązując do odpowiedzi pana Burmistrza z dnia 30/08/2017 na temat ulicy Bzowej w Radwanicach: "W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że utwardzenie ulicy Bzowej w Radwanicach będzie wykonywane w roku bieżącym. Termin wykonania prac planowany jest do końca października 2017 r. Utwardzenie ul. Bzowej będzie polegało na ułożeniu warstwy 10 cm frezowany asfaltowej oraz podwójnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową." - chciałabym się dowiedzieć, kiedy dokładnie droga zostanie utwardzona? Plany planami, ale nasze samochody mają swoją wytrzymałość. Moje ma coraz słabszą i przez jedną z usterek spowodowaną fatalnym stanem Bzowej musiałam już w warsztacie wydać sporą kwotę. Ja rozumiem, że Bzową na różne budowy dojeżdżają ciężkie pojazdy i że pada deszcz, ale prosimy o wywiązanie się z licznych obietnic dotyczącej nawierzchni ulicy Bzowej. Z pozdrowieniami

08 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie wykonania remontu ul. Bzowej w Radwanicach zostanie wykonana warstwa destruktu asfaltowego wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową na odcinku ulicy utwardzonej tłuczniem w terminie do 30 czerwca 2018 r. Na dzień dzisiejszy został wybrany wykonawca na ułożenie warstwy destruktu z terminem realizacji robót do 30.05.2018 r. Następnie, bezpośrednio po jej ułożeniu zostanie wykonane powierzchniowe utrwalenie. Termin ten został przesunięty na rok przyszły z uwagi na konieczność układania emulsji asfaltowej w średniodobowej temperaturze min. 20 oC. W roku bieżącym wykonane będzie w ramach bieżącego utrzymania równanie nawierzchni istniejącej wraz z doziarnieniem kruszywem oraz wykonanie dołów chłonnych w celu odwodnienia powierzchni ulicy. W sprawie szczegółowych pytań i w razie potrzeby uzyskania dodatkowych, bieżących wyjaśnień proszę o kontakt z Panem Jerzym Frydlewiczem ( tel.786 09 78, e-mail: jfrydlewicz@umsiechnice.pl).