Odpowiedzi na pytania

06 / 03 / 2020 - Sylwia Skórecka

Dzień dobry, w dniu 18.02.2020 otrzymałam odpowiedź pana z- cy Burmistrza Lesława Kubika na moje pytanie dotyczące ulicy Zachodniej w Sulimowie. Ulica Zachodnia jest drogą gminną, która podlega Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430) tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Zgodnie z treścią rozporządzenia minimalna szerokość pasa ruchu na takich drogach powinna wynosić 3,5 m, jednak musza być jednocześnie spełnione wymagania co do obecności poboczy gruntowych o szerokości co najmniej 0,75 m każde oraz mijanek. Tak w obowiązującym Planie miejscowym droga ta wzdłuż działek nr 121/6 i 114/3 jest wąska, jednak w Studium do planu (również w poprzednim, które nie zostało przyjęte) droga ta ma szerokość 10 m!!!(???). Jeżeli planują państwo poszerzenie drogi i przesunięcie linii zabudowy, co poskutkuje napływem nowych mieszkańców, to dlaczego przed wydaniem pozwolenia na budowę nie zauważają państwo potrzeby odkupienia gruntów pod drogę? Dlaczego nie działają Państwo z zasadami zrównoważonego rozwoju? Pani urzędniczka zasugerowała nam, że to my sami powinniśmy się wypytywać, przewidywać działania gminy i przebieg drogi. Tylko co wtedy robili by urzędnicy? Nasza naiwność polegała na tym, że do końca wierzyliśmy w kompetencje i umiejętność szerokiego patrzenia ludzi decyzyjnych w gminie. Szybko nas Państwo wyleczyli. Co do serwisu WROsip mam nadzieję, że jest Pan zaznajomiony z informacją dostępną w serwisie pod zakładką Dokumenty. Tutaj cytuje: "Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych." Obawiam się, że wizja lokalna również została przeprowadzona "na WROsipie". Proszę o wizje lokalną i rozmowę w terenie, ponieważ nie wszystkie problemy widać na pierwszy rzut oka. Z poważaniem, Sylwia Skórecka

09 / 04 / 2020 - Z-ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pani pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 6 marca 2020 r., w sprawie szerokości pasa drogowego wzdłuż działek nr 121/6 i 114/4 położonych w Sulimowie ponownie wyjaśniamy, że układ drogowy jest poprawny i zgodny z ustaleniami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Sulimów. Podziały wtórne działek również są zgodne z decyzjami podziałowymi podpisanymi przez Burmistrza Siechnic.

27 / 02 / 2020 - Michał Bełej

Na stronie gminy jest informacja że do końca września tego roku na Mokrym Dworze ma być podłączony światłowód , ale jak do tej pory nie widać żadnych prac w tym zakresie. Czy istnieje szansa na podanie bardziej sprecyzowanego terminu i czy to prawda że faktycznie ma być w Mokrym Dworze światłowód ?

07 / 04 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego UM Siechnice „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 27 lutego 2020r., w sprawie światłowodu na Mokrym Dworze. Szanowny Panie, zapewne chodzi Panu o informację dotyczącą projektu Unia Światłowodowa „Wrocławski i Wrocław Orange Światłowód” http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3115-orange_swiatlowod_w_naszej_gminie.html Wykaz adresów, do których ma być doprowadzony światłowód dostępny jest na stronie https://orange.binaries.pl/binaries/o/map/ak/html/hybris/inne/POPC/pdf/Wykaz%20_planowanych_POPC2_Wroclawski_Wroclaw.pdf Zgodnie z nim Orange przewiduje doprowadzenie światłowodu do ul. Sadowej (numery 1,3,5,7,9,11,13,15). Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji tego połączenia może Pan uzyskać w Orange pod adresem dolnoslaskaunia@orange.com

19 / 03 / 2020 - ANDRZEJ GAŁECKI

Szanowny Panie Burmistrzu. Tak się składa że od ponad 2 lat pracuję i codziennie dojeżdżam do Rawicza. Obserwuję pracę władz i u nas i tam. Pragnę Pana poinformować że Rawiczu widzę codziennie narastające prace porządkowe. Sprzątanie ulic, czyszczenie trawników i porządkowanie oraz wszystkich rowów przydrożnych. Tymczasem u nas, w naszych Siechnicach , spokój i cisza. Miasto wymarłe w oczekiwaniu na pandemię. Nie pamiętam abym w ostatnich latach widział sprzątanie np Piłsudskiego wraz z ulicą osiedlową z kostki. Rów melioracyjny został skoszony ale to co w rowie stanowi już przedmiot sprzątania nie wiedzieć kogo. Jeżeli mają to finansować wspólnoty to proszę tak postąpić ale proszę rozważyć podjecie prac porządkowych. Mieszkając w miejscu gdzie jest sklep Żabki i Ben nie mamy szans na spokój i czystość. Zadeptane trawniki, niszczone nawiewy oraz nieprzestrzeganie zasad segregacji odpadów to codzienność. Proszę Pana o przywrócenie Siechnic do stanu jaki był przed 5 latami naszego zamieszkania w tym mieście.

06 / 04 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 19.03.2020 r. uprzejmie informuję co następuje. Prace konserwacyjne na rowie położonym wzdłuż osiedla mieszkaniowego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siechnicach (zlokalizowanym na działce nr 647, obręb Siechnice) są prowadzone corocznie od kilku lat z częstotliwością dwa razy do roku. Prace obejmujące koszenie, hakowanie, zebranie odpadów i wywóz, są wykonywane przez Wrocławski Związek Spółek Wodnych. W 2019 roku zadania w tym zakresie powierzone były Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o.. W 2020 roku Wrocławski Związek Spółek Wodnych będzie prowadzić prace na ww. rowie wiosną (maj-czerwiec) oraz jesienią (wrzesień-październik). Z uwagi na koszty, nie ma możliwości wykonywania częstszych prac konserwacyjnych. Wspólnoty mieszkaniowe przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego mogą zwrócić się do Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych z/s ul. Kolarska 7/9, 53-013 Wrocław, o partycypację w kosztach częstszego wykonywania czynności utrzymywania ww. rowu, bowiem zgodnie z art. 454 ust. 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2020 poz. 310) jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści w urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki. Świadczenia mogą mieć charakter należności pieniężnych lub obowiązków o charakterze niepieniężnym. Zachęcam więc do kontaktu z Wrocławskim Związkiem Spółek Wodnych w celu nawiązania współpracy. Równocześnie informuję, że zaśmiecanie miejsc publicznych stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 500 złotych albo karą nagany. W związku z czym, uprzejmie proszę o zawiadamianie Straży Miejskiej w Siechnicach (tel. 71/311-38-31, tel. kom. 500 079 483) lub Policji w przypadku zauważenia przez Pana takiej sytuacji. W odpowiedzi na uwagi dotyczące segregacji odpadów komunalnych, pragnę poinformować, że brygady odbierające odpady komunalne, stale (podczas każdego odbioru) kontrolują jakość gromadzonych przez mieszkańców odpadów oraz sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Oddelegowany do przeprowadzenia wizji w terenie przedstawiciel Związku nie odnotował nieprawidłowości w gromadzeniu odpadów w zakresie wskazanym w zapytaniu. Również od Wykonawcy odbierającego odpady Związek nie otrzymał w ostatnim czasie sygnałów o nieprawidłowym gromadzeniu odpadów przy ul. Piłsudskiego w Siechnicach. Jeżeli mieszkańcy zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości, proszeni są o zgłaszanie ich na bieżąco konkretnych sytuacji do Biura Związku (tel. 71/391-91-50 lub e-mail: zwiazek@sleza-olawa.pl). W kontekście sprzątania ulic Gminy Siechnice informuję, że przedmiotowe sprzątanie jest realizowane corocznie w 5-ciu etapach. W roku 2019 ostatnie sprzątanie obszaru Siechnic odbyło się w terminie od 21 do 25 listopada i obejmowało wspomniane ulice tj. ul. Piłsudskiego wraz z ulicą osiedlową obiegającą budynki nieruchomości „Kamienica II”. W roku 2020 zaplanowane jest także 5 etapów sprzątania Gminy Siechnice. Od dnia 23.03.2020 r. realizowany jest pierwszy etap, który obejmuje zakresem ww. ulice. Pragnę zaznaczyć, że w obecnej sytuacji jest to proces utrudniony oraz dużo bardziej czasochłonny, gdyż wiele miejsc parkingowych oraz krawężników i chodników jest zastawionych samochodami, ze względu na przebywanie mieszkańców w domach i mieszkaniach. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, kolejne planowe sprzątanie ulic odbędzie się w terminie do 22 maja 2020 r. Dziękuję Panu uprzejmie za aktywną postawę obywatelską oraz zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

06 / 03 / 2020 - Michał Blaszka

Czy były niedawno przeprowadzane badania jakości powietrza w okolicy jeziora Stara Odra? Są to tereny zalewowe, bagniste, woda stojąca w wielu oczkach wodnych, gleby bardzo urodzajne, wręcz eutroficzne. Pochodziłem tam 25 minut i miałem zawroty głowy, jakiś nieciekawy zapach w okolicach niektórych oczek wodnych. Idealne miejsce dla rozwoju mikroorganizmów. Mogę nawet zmienić pytanie na takie o toksyczność powietrza.

06 / 04 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 06.03.2020 r. w sprawie badania jakości powietrza w okolicy Jeziora Stara Odra (Jezioro Panieńskie) uprzejmie informuję, że Gmina Siechnice nie prowadzi takich badań. Prowadzenie badań i ocen stanu środowiska, w tym monitoringu jakości powietrza jest jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ) z/s przy ul. Chełmońskiego 14.

19 / 03 / 2020 - KJ

Dzień dobry, Panie Burmistrzu, droga w Łukaszowicach (na planie zagospodarowania jako ciąg pieszy nr 60) pomiędzy posesjami przy ul. Okrzei nr 13, 11, 11a i 13a (działki numer 63/1, 63/2, 31/1) do ul. Słonecznej znów jest w kiepskim stanie. Czy jest wciągnięta na stałe pod nadzór Gminy w kwestii zasypywania dziur?

02 / 04 / 2020 - Z-ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 19 marca 2020 r., w sprawie wykonania naprawy nawierzchni drogi gminnej ulicy Okrzei w Łukaszowicach uprzejmie informuję, że naprawa nawierzchni została zlecona do wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w terminie do 25 kwietnia 2020 r.

06 / 03 / 2020 - Tomasz Mularczyk

Dzień dobry. Proszę o naprawę nawierzchni ulicy Jodłowej w Zębicach. W drodze jest wiele dziur, kierowcy omijając je rozjeżdżają pobocza co powoduje ich dewastację i nawożenie ziemi na drogę. W efekcie chodzi/jeździ się po dziurach i po błocie, które pokrywa nawierzchnię drogi. W związku z powyższym proszę o wyrównanie i nawiezienie warstwy kruszywa. Proszę także o naprawę odwodnienia drogi, ponieważ podczas opadów deszczu na drodze tworzy się "malownicze" jezioro skutecznie uniemożliwiające komunikację pieszą jeszce kilka dni po ustaniu opadów.

02 / 04 / 2020 - Z-ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 6 marca 2020 r., w sprawie wykonania naprawy nawierzchni drogi gminnej ulicy Jodłowej w Zębicach uprzejmie informuję, że naprawa nawierzchni została zlecona do wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w terminie do 20 kwietnia 2020 r.

09 / 03 / 2020 - Damian Romańczyk

Witam serdecznie Panie Burmistrzu. Jestem nowym mieszkańcem Siechnic. Mam pytanie odnośnie ulicy Kochanowskiego w Siechnicach. Droga dojazdowa do żłobka jadąc od ulicy Henryka III jest w bardzo złym stanie (dziurawa). Czy są jakieś plany względem załatania dziur na tej ulicy? Pozdrawiam

02 / 04 / 2020 - Z-ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 9 marca 2020 r., w sprawie wykonania naprawy nawierzchni drogi gminnej, ulica Kochanowskiego w Siechnicach uprzejmie informuję, że w dniu 26.02.2020 r. został wykonany objazd wszystkich dróg o nawierzchni gruntowej ulepszonej w miejscowości Siechnice podczas którego stwierdzono, że nawierzchnie ulic: Kochanowskiego, Reja, Mickiewicza są w złym stanie technicznym i należy zlecić ich naprawę. Naprawa nawierzchni w/w ulic została zlecona do wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w terminie do 20 kwietnia 2020 r.

03 / 03 / 2020 - Ilona Rokicka

Dzień dobry, Czy jest możliwość aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców (w tym dzieci) na skrzyżowaniu ul. Piastów Śląskich i Szkolnej. W okolicach godziny 8.00 kiedy chodnikiem idą dzieci do szkoły jest problem z bezpiecznym przejściem na pasach na drugą stronę ulicy. Czy można zainstalować światła, albo w inny sposób wymóc na kierowcach bezpieczniejszą i wolniejszą jazdę w okolicach szkoły podstawowej. Pozdrawiam Ilona

26 / 03 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (w tym dzieci) na skrzyżowaniu ul. Piastów Śląskich oraz ul. Szkolnej, chciałbym nadmienić, iż zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy jest dla Mnie niezmiernie ważne. W tegorocznym budżecie Gminy Siechnice zaplanowano do realizacji zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy w rondo skrzyżowań w ciągu ulic: Jarzębinowej, Kościelnej, Szkolnej”. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie niżej wymienionych skrzyżowań: 1) Jarzębinowa, Zacisze, Kościelna, 2) Kościelna, Piastów Śląskich, Szkolna, 3) Szkolna, 1-go Maja. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze polegające na zebraniu materiałów i informacji niezbędnych do opracowania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego.

03 / 03 / 2020 - Tomasz Stadnicki

Panie Burmistrzu, Proszę upilnować radę gminy, z Pańskimi radnymi, żeby lepiej i zgodnie z prawem wypełniali swoje obowiązki. Ilość uchybień i wprowadzających w błąd informacji w tegorocznym procesie rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych urąga standardom państwa prawa i wprawia w zażenowanie. 1. W tegorocznym informatorze rekrutacyjnym (na rok 2020/2021) udostępnionym na stronie gminy są stare informacje, sprzed roku: kryteria punktowe prezentują uchwałę rady gminy z roku 2019, a nie bieżącego i są INNE niż te w obecnej uchwale. 2. Ustawowy termin na złożenie zeznania podatkowego upływa ostatniego dnia kwietnia danego roku, za rok poprzedni. Gmina nie ma prawa wymagać od mieszkańca składania go szybciej celem przedstawienia w procesie rekrutacyjnym. Jedynym źródłem terminów podatkowych jest ordynacja podatkowa, a nie gmina. 3. Wymagany wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej jest bzdurny (w najlepszym wypadku). Działalność gospodarcza jest, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarcej, JEDNOOSOBOWA. Udostępniony formularz wymaga natomiast podpisów OBOJGA rodziców. W tej sytuacji podpis małżonka osoby prowadzącej działalność jest zupełnie zbędną dekoracją z wątpliwą mocą prawną. Sytuacja komplikuje się dodatkowo w przypadku rozdzielności majątkowej. 4. Miejscem zamieszkania zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 25) jet "miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu" i NIE MA ono najmniejszego związku z miejscem zameldowania. Powoływanie się na ustawę o ewidencji ludności jest błędne i świadczy o głębokim braku kompetencji osób przygotowujących informator rekrutacyjny. Przede wszystkim zaś, ustawa o ewidencji ludności NIE ZAWIERA definicji miejsca zamieszkania, a miejsca "zameldowania" i to właśnie zameldowanie wynika z zamieszkiwania, a nie odwrotnie, co sugeruje nasza władza lokalna. Przypomnę, co wydaje się być wiedzą w gminnych korytarzach zampomnianą, że organy władzy publicznej są od WYKONYWANIA i EGZEKWOWANIA a nie INTERPRETOWNIA lub STANOWIENIA prawa. Od stanowienia prawa jest dwuizbowy parlament oraz władza wykonawcza, a od interpretacji -- sądy. 5. Pomimo faktu, że można odmówić podania informacji o dochodzie na osobę w rodzinie (w jednym z kryteriów samorządowych), internetowy formularz wymaga wpisania kwoty i nie akceptuje odmowy. 6. Na, wymaganej na potrzeby rekrutacji, pierwszej stronie zenania rocznego PIT-36L znajdują się także informacje księgowe, które nie powinny być w obrębie zainteresowania osób prowadzących rekrutację (o ile kandydat odmawia podania dochodu na osobę w rodzinie). Wymaganie pierwszej strony tego dokumentu jest poważnym nadużyciem i podważa zaufanie do lokalnej władzy. 7. Kryterium punktowe za zgłoszenie rodzeństwa do tej samej placówki jest niejednoznaczne. Czy w przypadku gdy rodzeństwo ma inne placówki w pierwszej preferencji także jest ono zaliczane, za każdą pokrywającą się na wnioskach placówkę?

24 / 03 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiadając na Pana pytanie zadane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” informuję iż, wszystkie wytyczne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 1. W informatorze rekrutacyjnym na rok 2020/2021 udostępnionym na stronie gminy są aktualne dane dotyczące kryteriów. Zmiana, która nastąpiła w wyniku podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach nr XX/180/20 dotycząca zeznania podatkowego PIT (punktacji) została uwzględniona z dniem wejścia w życie ww uchwały. 2. Ordynacja podatkowa i zawarte w niej przepisy nie są podstawą do określania harmonogramu rekrutacji. W myśl przepisów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego rekrutacja podstawowa musi zakończyć się przed dniem 15 maja. 3. Podpisy obojga rodziców są wymagane na każdym z dokumentów, które rodzice muszą złożyć w procesie rekrutacji w związku z art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wprost informuje, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Inną sytuacją jest ograniczenie władzy rodzicielskiej lub samotne wychowywanie dziecka. 4. Na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 miejsce zamieszkania jest potwierdzane miejscem zameldowania na pobyt stały lub czasowy zgodnie z art.27.1. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca” 5. Elektroniczny formularz daje możliwość niewykazania dochodów przez rodziców. 6. Kryterium dotyczące zeznania podatkowego PIT jest kryterium lokalnym i ma na celu uzyskanie dodatkowej liczby punktów. Rodzice nie mają obowiązku zaznaczania tego kryterium. Ponadto pierwsza strona PIT zawiera tylko miejsce i cel składania zeznania oraz dane identyfikacyjne i adres. Jeśli rodzice mają wątpliwości czy załączyć pierwszą stronę mogą wybrać drugą możliwość i przedstawić urzędowe poświadczenie odbioru. 7. Dodatkowe punkty za rodzeństwo otrzymuje się za zgłoszenie dwojga lub więcej dzieci do tej samej placówki.

27 / 02 / 2020 - Krzysztof Witka

Dzień dobry Zwracam się z zapytaniem dlaczego w ościennej gminie Żórawina jest tak ogromna różnica w dofinansowaniu do wymiany sposobu ogrzewania wynoszący 85% kosztów kwalifikowanych? W naszej gminie z tego co się orientuję kwota dofinansowania wynosi jedynie 5000zł! Poniżej załączam link do oficjalnego komunikatu Gminy Żórawina: http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/dotacje-na-nowoczesne-kotly-i-pompy-ciepla-dla-mieszkancow 2 Pytanie dotyczy budowy chodnika, jak i oświetlenia w Ozorzycach w kierunku Bogusławic. Co zmieniło się w tej kwestii od mojego ostatniego zapytania z 5.2018r.? W dalszym ciągu nasze dzieci jak i my narażeni jesteśmy na ogromne niebezpieczeństwo poruszania się po nieoświetlonej drodze bez chodnika! Poniżej załączam Pańską odpowiedź z 2018r. "14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że do zadań własnych Gminy nie należy budowa ani rozbudowa sieci gazowej, w tej kwestii należy zwrócić się z pytaniem do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Informuję również, że zarządcą drogi ul. Krasińskiego w Ozorzycach jest Powiat Wrocławski. Niemiej jednak, z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób poruszających się wzdłuż ul. Krasińskiego, w roku bieżącym w Budżecie Gminy ujęto zadanie pn. „Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach – pomoc rzeczowa” na podstawie, którego Gmina przyjmuje na siebie zadanie opracowania dokumentacji projektowej chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Krasińskiego do skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Chrobrego, a następnie wykonanie tego chodnika. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona przekazana Powiatowi Wrocławskiemu na podstawie umowy w ramach udzielenia przez Gminę Siechnice pomocy rzeczowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 30.08.2018 r., natomiast realizację robót budowlanych przewidziano na lata 2018 i 2019 r." Pozdrawiam Krzysztof Witka

24 / 03 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące dofinansowania sposobu ogrzewania oraz budowy chodnika i oświetlenia w miejscowości Ozorzyce, informuję jak poniżej. W odpowiedzi na 1 pytanie uprzejmie informuję, iż Gmina Siechnice realizuje ten sam program dofinansowania do wymiany pieców jak program gminy Żórawina, który Pan wskazuje. Gmina Siechnice wspólnie Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy oraz gminami Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Sobótka, Żórawina, Długołęka, Kąty Wrocławskie realizuje w ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) projekt „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza”. Zadanie o łącznej kwocie 10,2 mln zł w dniu. 17.10.2019 roku otrzymało decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków ww. programu. Projekt jest wdrażany w ramach Osi priorytetowa 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna”, Typ 3.3 e ,,Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem jest udzielnie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Formuła grantowa oznacza, iż na terenie gmin Siechnice, Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Sobótka, Żórawina, Długołęka, Kąty Wrocławskie Lider projektu Oddział Terenowym Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedziba w Świdnicy będzie pełnił rolę Grantodawcy ogłaszającego we współpracy z ww. Jednostkami Samorządu Terytorialnego nabory dla mieszkańców poszczególnych gmin na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Serdecznie zapraszam Pana do zapoznania się z warunkami wsparcia - bliższe informacje znajdzie Pan pod linikiem: http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3552-dofinansowanie_ue_do_wymiany_piecow.html W odpowiedzi na 2 Pana pytanie uprzejmie informuję, że w dniu 02.03.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Konsorcjum firm Widbud i Pol-Dróg, na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943D w miejscowości Ozorzyce w zakresie budowy chodnika". Inwestycja realizowana będzie w ramach programu Powiatu Wrocławskiego pn.:"Bezpieczna droga" - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego. Gmina Siechnice zobowiązała się do wykonania przedmiotowego zadania jako inwestor zastępczy. W ramach inwestycji przewidziano: budowę chodnika wzdłuż ul. Krasińskiego o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Bolesława Chrobrego do połączenia z istniejącym chodnikiem w miejscowości Ozorzyce, budowę sieci kanalizacji deszczowej, wyniesionego przejścia dla pieszych, wycinkę drzew, budowę zjazdów na posesje, zabezpieczenie i regulację istniejących sieci infrastruktury, reprofilację rowu, umocnienie wylotów na rowie, a także wyniesienie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu Inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej o łącznej długości 322 m. Termin umowny realizacji zadania to 30.09.2020 r. W kwestii dotyczącej oświetlenia miejscowości Ozorzyce, w roku 2020 planuje się budowę oświetlenia ulic polegające na, posadowieniu lamp solarnych przy ulicy Krasińskiego w kierunku Bogusławic.

03 / 03 / 2020 - Maria Zatopiańska

Dzień dobry chciałabym zapytać czy gmina dysponuje funduszem na dofinansowanie budowy szamba ekologicznego - mieszkam w Sulimowie? pozdrawiam, Maria Zatopiańska

24 / 03 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do zapytania przekazanego drogą elektroniczną na formularzu „Zapytaj Burmistrza” w dniu 03.03.2020 r. uprzejmie, informuję że obecnie przygotowywany jest nowy regulamin zasad udzielania dotacji. Na jednej z najbliższych sesji będzie podejmowana uchwała o nowym sposobie finansowania.

26 / 02 / 2020 - Tomasz Ślipko

Tak pieknie reklamuje Pan przebudowe drogi, i chodnika na Zacharzyce, a czy moze uda sie Panu jakos wspomoc mieszkancow a zwlaszcza dzieci, ktore ryzykuja zdrowiem na zakrecie w swietej katarzynie, na skrzyzowaniu ul. Topolowej i Głownej w kierunku Łukaszowic????

12 / 03 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

Szanowny Panie. Pana sarkazm jest nie na miejscu i jest niepoważny. Obszerne wyjaśnienia spraw poruszanych przez Pana zostały zawarte w bardzo merytorycznej odpowiedzi w dniu 6 lutego 2019r. (na stronie www. siechnice.gmina.pl) na Pana pytania zadane 11 stycznia 2019 r.. Nie zajmuję się reklamą lecz staram się informować mieszkańców gminy o postępach w realizacji długotrwale zgłaszanych i długo oczekiwanych wniosków, których realizacja nie leży wprost w kompetencji gminy, lecz jest wyłączną kompetencją państwa lub województwa samorządowego i z tego powodu zaspokojenie potrzeb naszych mieszkańców często trwa długo i jest wynikiem działań moich osobistych jak również pracowników Urzędu Miejskiego, w tym osobistych spotkań z członkami zarządu Powiatu Wrocławskiego lub Województwa Dolnośląskiego. Pana nagabywanie mnie jak i Urzędu Miejskiego w poruszanych przez Pana sprawach nie odniesie wielkiego skutku jeżeli nie będzie dobrej woli i przychylności starosty Powiatu Wrocławskiego. Jeżeli leży Panu na sercu dobro i bezpieczeństwo dzieci, to szybszy i lepszy skutek będzie odniesiony gdy Pan osobiście i inni mieszkańcy tego rejonu Świętej Katarzyny będziecie występować bezpośrednio do zarządu Powiatu.

28 / 02 / 2020 - Dariusz Kula

Witam, pisze z pytaniem i prosbą odnośnie dróg osiedlowych/dojazdowych na osiedlu Henryka III. Jeszcze przed wykonaniem nawierzchni na Henryka III i Sienkiewicza co roku na wiosnę byłby prowadzone poprawki i uzupełnienia nawierzchni. Czy w tym roku planowane są takie działania na drogach dojazdowych (Kraszewskiego, Lema, Kochanowskiego itp.) które w tej chwili są nieprzejezdne, dziurawe i zabłocone po najmniejszym deszczu? dziekuje.

09 / 03 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 28 lutego 2020 r., w sprawie wykonania Naprawy nawierzchni dróg gminnych: ulica Kraszewskiego, Lema, Leśmiana, Tuwima, Kochanowskiego i Konopnickiej w Siechnicach uprzejmie informuję, że po dokonaniu objazdu dróg w dniu 26.02.2020 r. stwierdzono, że nawierzchnie w/w ulic są w złym stanie technicznym i należy zlecić ich naprawę. Naprawa nawierzchni w/w ulic zostanie wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w terminie do 20 kwietnia 2020 r.

01 / 03 / 2020 - Mateusz G.

Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć kiedy zostanie naprawiona (wyrównana) ulica Polna w Groblicach. Droga jest w fatalnym stanie. Chciałbym również nadmienić, że w poprzednim roku droga była naprawiana tylko raz. W budżecie gminy na rok 2020 można wyczytać informację o wykonaniu nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach. Zatem kiedy można się spodziewać rozpoczęcie realizacji inwestycji. Pozdrawiam

09 / 03 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 1 marca 2020 r., w sprawie wykonania naprawy nawierzchni ulicy Polnej w Groblicach uprzejmie informuję, że przedmiotowa naprawa nawierzchni została zlecona w dniu 24 stycznia 2020 r. z terminem realizacji do 30 marca 2020 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

26 / 02 / 2020 - Arkadiusz Grieger

Dzień dobry Panie Burmistrzu, w 2019 został rozbudowany plac zabaw przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie i niestety zapomniano usunąć/przestawić stojak na rowery, który obecnie jest umieszczony na środku placu zabaw.. w piaskownicy. Proszę o przestawienie stojaka w miejsce w którym spełni w 100% swoją rolę i nie będzie stwarzał zagrożenia jak obecnie. Pozdrawiam Serdecznie

06 / 03 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie przesłane za pomocą formularza Zapytaj Burmistrza w dniu 26 lutego 2020 r. uprzejmie informuję, iż stojaki na rowery znajdujące się obecnie pomiędzy Podwórkiem Talentów NIVEA a placem zabaw zrealizowanym w 2019 r. w ramach zadania pn. Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice – etap 2A przebudowy parku przy ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna na działce nr 785/1, zostaną przeniesione w roku bieżącym w inne miejsce jako jedno z zadań w ramach realizacji kolejnego etapu Odnowy wsi (…).

18 / 02 / 2020 - Piotr Kaliszuk

Dzień dobry. Bardzo proszę o naprawę nawierzchni ulicy Jastrzębiej w Świętej Katarzynie. Dziur jest tyle, że już nie ma jak je omijać (zapraszam na wizję lokalną). Pozdrawiam, Piotr K.

28 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 18 lutego 2020 r., w sprawie wykonania naprawy nawierzchni gruntowej ulepszonej ulicy Jastrzębiej w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono zasadność wykonania naprawy nawierzchni. Przedmiotowa naprawa została zlecona do wykonania w terminie do 30.04.2020 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

06 / 02 / 2020 - mieszkaniec

Witam, zwracam się do Pana Burmistrza z pytaniem o bezpieczeństwo na drogach naszej Gminy. Jako mieszkaniec miejscowości Zacharzyce, a dokładnie Nowego osiedla chcę się dowiedzieć kiedy będzie wykonane oświetlenie i chodnik na ul Orzechowej i Morelowej oraz kiedy powstaną progi zwalniające na ul Orzechowej. Nie rozumiem dlaczego progi zwalniające zostały zamontowane w pierwszej kolejności na ul Morelowej chodzi o umieszczenie progów polu, a nie w obrębie zamieszkałym przez podatników. Z wiedzy, którą posiadam temat jest poruszany od dłuższego czasu, lecz odczuwam, iż nikt z Władz nie interesuje się Naszym bezpieczeństwem. Ograniczenie prędkości jest na ulicy Morelowej, na Orzechowej już nie - pytam dlaczego ? . Proszę o pilną interwencję w sprawie bezpieczeństwa. Pozdrawiam.

28 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 6 lutego 2020 r., w sprawie wykonania oświetlenia, chodników i progów zwalniających na ulicy Orzechowej w miejscowości Zacharzyce uprzejmie informuję, że Budżet Gminy Siechnice na rok 2020 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice do roku 2024 nie zakładają budowy chodników na przedmiotowych ulicach. Zgodnie z zapisami działu 900 Uchwały budżetowej na rok 2020 planowane jest jedynie wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Orzechowej, z założeniem, że inwestycja ta będzie rozliczana finansowo w latach 2020-2021. W zakresie wykonania progów zwalniających na ulicy Orzechowej informuję, że petycja złożona przez mieszkańców została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką Zacharzyc i Burmistrza Siechnic. W związku z powyższym gmina zleci wykonanie projektu docelowej organizacji w zakresie progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Realizacja progów możliwa będzie po uzyskaniu zatwierdzenia w/w projektu przez zarządzającego ruchem tj. Starostę Powiatu Wrocławskiego, zapewnieniu środków finansowych na ten cel i wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu na ich realizację.

19 / 02 / 2020 - Sylwia Skórecka

Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć jaka według ustawy jest minimalna szerokość pasa drogowego dla dróg gminnych. Chodzi mi konkretnie o ul. Zachodnią w Sulimowie. Wygląda na to, że droga została źle wytyczona i utwardzona, bo obecnie ktoś zakupił działkę i rozpoczął budowę domu po prawej stronie drogi (stojąc tyłem do kościoła) i zagrodził około 1 metra istniejącej drogi jako swoją własność. Pozostała droga ma trochę ponad 4 m od płotu do płotu. Ze zwężeniem w jednym miejscu na hydrant (należy odjąć ok. 1 m). Kto projektuje drogi gminne i dlaczego są tak wąskie? Przecież domy w miejscowości bez kanalizacji są obsługiwane przez duże samochody do wywozu nieczystości. Nie wspominając o listonoszach, kurierach, karetkach, autach dostarczających gaz do posesji ogrzewanych tym paliwem, śmieciarkach, wozach strażackich...którekolwiek z tych pojazdów zatrzyma się na naszej ulicy uniemożliwi wyjazd wszystkim mieszkańcom. Nawet jeśli sąsiedzi wystawią kosze (co są zobowiązani zrobić) to my już nie mamy możliwości wyjazdu. Jak się do tego mają przepisy ppoż.. Zaznaczę, że w nowym planie zagospodarowania zaplanowano przesunięcie linii zabudowy o kolejne 50 m, co poskutkuje kolejnymi zabudowaniami przy ul. Zachodniej. Proszę dostosować warunki drogowe pod liczbę planowanych mieszkańców. Droga powinna być na tyle szeroka, aby umożliwić ominięcie pojazdów do obsługi posesji. Zapraszam na wizję lokalną. Pozdrawiam

28 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 19 lutego 2020 r., w sprawie ulicy Zachodniej (droga niepubliczna) w Sulimowie uprzejmie informuję, że docelowa szerokość drogi gminnej określona została w planie zagospodarowania przestrzennego. Konkretny przypadek dotyczący tej drogi mającej przebieg wzdłuż działek nr 121/6 i 114/3 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje szerokość drogi około 4,5 m. Zgodnie z §14 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „do działek budowlanych oraz budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3,0 m”. Szczegóły można też sprawdzić na Wrosip. Serwis Map dla miejscowości Sulimów.

15 / 02 / 2020 - Paweł Morawski

Czy Gmina dofinansowuje zakup i montaż ekologicznych form ogrzewania domków jednorodzinnych typu pompa ciepła czy też paneli fotowoltanicznych?

26 / 02 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana wiadomość z dnia 15 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła, uprzejmie informuję, iż Gmina Siechnice nie posiada środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2020 przeznaczonych na dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Jednocześnie informuję, iż o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej można aplikować w programach rządowych „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. Dystrybucją powyższych środków zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Odnośnie dofinansowania zakupu pomp ciepła, uprzejmie informuję, że Biuro Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach prowadzi program wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na nowoczesne instalacje grzewcze, w tym pompy ciepła, w budynkach jednorodzinnych, z wykluczeniem budynków w złym stanie energetyczno-termicznym (EPH+W ≤450 kWh/m2/rok).

18 / 01 / 2020 - Mieszkaniec

Proszę uprzejmie o informację na kiedy planowany jest remont ul. Parkowej oraz Dębowej w Radwanicach ( a w zasadzie brakujących odcinków), który został wskazany w wieloletnim planie finansowym? Aktualnie drogi te znajdują się w fatalnym stanie co wpływa na bezpieczeństwo osób, które muszą poruszać się tymi drogami.

20 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące remontu ul. Parkowej i ul. Dębowej w Radwanicach, informuję jak poniżej. W budżecie Gminy Siechnice na rok 2020 nie przewidziano środków na wykonanie remontu ul. Dębowej, natomiast w ramach zadania dotyczącego budowy dróg i ulic w Radwanicach droga ta została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2019 – 2041, z terminem realizacji do roku 2023. W przypadku ul. Parkowej w budżecie Gminy Siechnice na rok 2020 zabezpieczono środki na rozpoczęcie budowy łącznika ul. Parkowej z ul. Szkolną.

03 / 02 / 2020 - Maciej Czerniawski

Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie działalności szklarni firmy Citronex w Siechnicach. Czy gmina planuje jakieś kroki w celu wyeliminowania skażenia światłem? Aktualnie Siechnice to drugie najbardziej skażone światłem miejsce w Polsce. Przyzna Pan że nie jest to specjalnie zaszczytny tytuł. Działaność szklarni szkodzi zwierzętom(zarówno dzikim jak i domowym), roślinom a co najważniejsze - ludziom. Niestety na różnych forach internetowych spora część mieszkańców wyraża się o "łunie siechnickiej" w samych superlatywach, wskazując na to że można wyjść z psem po zmroku bez latarki, oraz to że o Siechnicach się mówi. Myślę że lepiej gdyby się mówiło o Siechnicach w kontekście rzeczy i działań pozytywnych, a nie skażenia które przy odpowiednich warunkach jest widoczne nawet z innych województw! Skoro pod Bogatynią można było ten problem(z tą samą firmą) wyeliminować, to przy odrobinie dobrej woli ze strony Urzędu Gminy i innym jednostkom adminitracyjnym, również w Siechnicach da się opanować ten problem. Serdecznie pozdrawiam.

20 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana wiadomość z serwisu „Zapytaj Burmistrza” z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zanieczyszczenia światłem pochodzącym z terenu szklarni zlokalizowanych na terenie Zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. (PPO Siechnice), uprzejmie informuję, iż powyższa sprawa stanowi przedmiot moich działań, mających na celu ograniczenie uciążliwości tzw. „smogu świetlnego” oraz wyeliminowanie jego potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych dla gminy. Uprzejmie informuję, iż w dniu 4 marca 2019 r. wystąpiłem do Starosty Powiatu Wrocławskiego z wnioskiem o nałożenie na PPO Siechnice obowiązku przeprowadzenia przeglądu ekologicznego w celu sprawdzenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oświetlenia szklarni. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko ( Dz. U 2018 r., poz. 799 ze zm.) przedmiotowy dokument zawiera m.in. określenie oddziaływania na środowisko instalacji oraz opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska tj. Starosta Powiatu może, w drodze decyzji, zobowiązać podmiot prowadzący instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. W dniu 12 listopada 2019 r., Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał decyzję nr 344/2019 w sprawie nałożenia na PPO Siechnice Sp. z o.o. obowiązku przeprowadzenia przeglądu ekologicznego Zakładu w Siechnicach, w zakresie oddziaływania na środowisko „spowodowanego oświetleniem szklarni, w szczególności jego intensywnością w porze nocnej; emisją hałasu z działa przeciwgradowego”. Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. złożyło odwołanie od w/w decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, gdzie sprawa oczekuje na rozpatrzenie. Jednocześnie informuję, iż pismem z dnia 13.01.2020 r. wniosłem o wszczęcie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowania administracyjnego w sprawie ponadnormatywnej emisji światła ze szklarni Zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. Mając na uwadze powyższe, informuję iż będę podejmował dalsze działania w celu zniwelowania potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych dla gminy wynikających z zanieczyszczenia światłem pochodzącym z terenu szklarni PPO Siechnice Sp. z o.o. Informacje o podejmowanych przeze mnie działaniach będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości.

19 / 01 / 2020 - Paweł Kaluga

Witam Czy jest planowane utworzenie jakiś miejsc postojowych na ul. Adama Mickiewicza w Siechnicach. Obecnie na powyższej ulicy mieszkam i powiem szczerze że Straż Miejska wystawia mandaty moim znajomym mnie odwiedzającym uzasadniając to znakiem D40 ( teren zamieszkały), Proszę Pana Burmistrza jest to droga wewnętrzna, szutrowa na której niemożna stanąć nawet na poboczy, przy swoim płocie bo niema wyznaczonego miejsca postojowego. Przecież to jest jakaś paranoja bardzo proszę o interwencje w tej sprawie lub zlikwidowaniem tego dziwnego oznakowania.

19 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” uprzejmie informuję, że istniejące oznakowanie zostało wprowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu dla miejscowości Siechnice przez Starostę Powiatu Wrocławskiego. Wprowadzenie strefy zamieszkania ma przede wszystkim uspokoić ruch drogowy na ulicy A. Mickiewicza, dając priorytet osobą poruszającym się pieszo. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa domków jednorodzinnych, więc nie ma potrzeby wyznaczać miejsc postojowych, mieszkańcy mają możliwość postoju na swojej posesji. Ulica Mickiewicza znajduje się w bliskiej odległości od zbiornika wodnego „Błękitna Laguna”. W sezonie kąpielowym osoby przyjeżdzające mogłyby wykorzystywać te miejsca do postoju unikając w ten sposób opłat za parkowanie. W związku z powyższym informuję, że nie widzę możliwości wprowadzenia wnioskowych przez Pana zmian.

03 / 02 / 2020 - Arkadiusz Grieger

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o wyrównanie ul. Jastrzębiej, a dokładnie załatanie dziur w połowie jej długości. Dodatkowo proszę o zwrócenie uwagi na wielkość kruszywa bo ostatnie "łatanie" dziur na ul. Prostej sprawiło, że droga była omijana szerokim łukiem w związku wielki kamykami które pięknie rysowały samochody. Pozdrawiam Serdecznie

18 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 3 lutego 2020 r., w sprawie wykonania prawy nawierzchni gruntowej ulepszonej ulicy Jastrzębiej w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuję, że zostanie przeprowadzona wizja w terenie w celu stwierdzenia zasadności wykonania naprawy. Po stwierdzeniu zasadności wykonania naprawy zostanie ona zlecona do wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w jak najkrótszym czasie. Nadmieniam również, że od roku 2018 Gmina na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni gruntowych ulepszonych używa materiał kamienny o frakcji 4/31,5 mm w celu wyeliminowania nadmiernego zapylenia środowiska w okresie suszy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym „ Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu”. Dotychczas mieszkańcy ulicy Jastrzębiej nie wnosili uwag do wykonywanej technologii naprawy drogi gminnej oraz użytych materiałów. Przy zachowaniu zasad w/w przepisów ruchu drogowego zastosowany materiał znajdujący się na drodze jest stabilny i jednorodny, oraz nie powoduje uszkodzeń przejeżdżających samochodów.

03 / 02 / 2020 - Arkadiusz Grieger

Dzień dobry Panie Burmistrzu, ponownie zwracam się z pytaniem o ul. Prostą, a dokładnie o rów który znajduje się przy samej krawędzie "drogi", a dodatkowo jest niebezpiecznie głęboki. Spacer z 2-latkiem tą drogą to dramat, zamiast cieszyć się wolnym czasem z dzieckiem, muszę asekurować go aby nie wpadł do rowu, bo jak wiadomo - małe dzieci są wiecznie w biegu. Nie wiem jak to będzie gdy zacznę spacerować z dwójką małych dzieci.. Pisałem już tyle zapytań do Pana i domyślam się odpowiedzi ("W budżecie gminy na lata ... nie jest zaplanowana przebudowa ul. Prostej...") - tym razem proszę znaleźć jakieś rozwiązanie na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, bo jak Pan doskonale wie ten teren zaludnia się w szybkim tempie. Pozdrawiam Serdecznie

18 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 3 lutego 2020 r., w sprawie zabezpieczenia rowu przydrożnego ciągnącego się wzdłuż ulicy Prostej w Świętej Katarzynie uprzejmie informuję, że przedmiotowy rów jest elementem technicznym drogi należy do wyposażenia technicznego pasa drogowego Rozdział 1 dział IV Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430) zatem nie są rowami, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 13 Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Przedmiotowy rów jako system odwodnienia ma za zadanie jest jak najszybsze i możliwie całkowite ujęcie i odprowadzenie wód opadowych do odbiornika, spływających z: poboczy, skarp, pasa dzielącego, powierzchni nawierzchni, pasa drogowego oraz przyległego terenu ( przyległe osiedla mieszkaniowe), jak również wód przenikających do konstrukcji nawierzchni wskutek podciągania kapilarnego z poziomu wody gruntowej i wody zalegającej w rowach. Jest to skuteczne ujęcie i odprowadzenie wód opadowych w celu zmniejszenia ich wpływu na degradację nawierzchni i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ulice takie jak Prosta, Jarzębionowa, Miła, Cicha nie mają kanalizacji deszczowej, dlatego przedmiotowy rów musi mieć dostateczną objętość do przyjęcia wód opadowych ze wszystkich ulic i przyległych terenów. Budżet Gminy stanowi źródło finansowania wszelkich zadań własnych w tym tak istotnych jak edukacja, ochrona zdrowia, kultura, utrzymanie mienia komunalnego, a to nie pozwala na przeznaczenie nieograniczonych środków tylko na jedną dziedzinę jaką są drogi. Nawiązując do kwestii, że naj prawdopodobnie nabył Pan lokal od developera powinien Pan zrobić rozeznanie na temat planów inwestycyjnych w rejonie osiedla. Rozsądny i przezorny inwestor kupujący mieszkanie dokonuje też rozeznania na temat wykonania pełnego uzbrojenia terenu i przyszłego bezpieczeństwa członków rodziny. Deweloper był zobligowany do podjęcia wszelkich działań zmierzających do skomunikowania nieruchomości na której prowadził inwestycję niedrogową zgodnie ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.poz..2068) art.16, który brzmi „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Developer od którego nabył Pan mieszkanie nie wykazał się też przezornością ,której efektem było wybranie terenu inwestycyjnego,, mającego zapewnienie w stosownych dokumentach budowy inwestycji uzbrojenia terenu podziemnego i dróg przez Gminę. Ulica Prosta w Wieloletniej Prognozie Finansowej została zaplanowana do wykonania budowy lub przebudowy w standardzie pełnego przekroju ulicznego na lata 2027 – 2030. W związku z powyższym do czasu wykonania przebudowy drogi i zmiany docelowej organizacji ruchu dla w/w ulicy należy zabezpieczyć dostateczną opiekę na małoletnimi dziećmi lub wybierać bezpieczne trasy spacerów bez „głębokich” rowów.

03 / 02 / 2020 - Arkadiusz Grieger

Dzień dobry Panie Burmistrzu, w związku z tym, że mamy już 2020 rok chciałbym aby podzielił się Pan ze mną oraz mieszkańcami Św. Katarzyny jakie to inwestycje zakończone w 2019 roku. - ile dróg zostało utwardzonych nawierzchnią bitumiczną (z podziałem na "nakładki" i w pełnym przekroju") - ile z tych dróg zostały sfinansowane w 100% przez gminę? - czy któraś z ulic w Św. Katarzynie otrzymała nowe oświetlenie? - jakimi inwestycjami gmina może się pochwalić jeśli chodzi o Św. Katarzynę? Pozdrawiam Serdecznie

14 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

Informuję, że w Świętej Katarzynie w roku 2019 zostały zakończone następujące inwestycje: - Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap I – droga w pełnym przekroju wraz z budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i oświetlenia drogowego ze stu procentowym finansowaniem ze środków własnych budżetu gminy, - Przebudowa parku przy ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna w tym: 1) Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych (piaskownica, wieża zabawowa, huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna, nawierzchnia bezpieczna piaskowa), 2) Przeniesienie stołu do ping-ponga, 3) Zainstalowanie elementów małej architektury, tj. ławek, leżaków oraz kosza na śmieci, 4) Rozbiórka budynku gospodarczego oraz ogrodzenia, 5) Zamówienie obejmowało również usunięcie drzewa przewidzianego do wycinki, niwelację terenu, wykonanie trawnika parkowego (metodą siewu). W roku 2019 trwały również prace związane z „Rozbudową szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie”. W ramach przygotowań do realizacji inwestycji: - została odebrana dokumentacja projektowa węzła multimodalnego w Świętej Katarzynie, - ogłoszone zostały trzy postepowania przetargowe na wykonanie węzła multimodalnego w Świętej Katarzynie, - został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” z terminem realizacji do 31.08.2020 r. - przy współpracy z Powiatem Wrocławskim został ogłoszony przetarg dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego”, - została zlecona do realizacji „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie” z terminem umownym realizacji do 05.04.2021 r., - uzyskano „Dokumentację projektową przebudowy ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie”, - została zlecona do opracowania „Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” z terminem zakończenia do 31.03.2020 r., - została zlecona do opracowania „Dokumentacja projektowa budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” z terminem zakończenia do 31.03.2020 r., - została podpisana umowa drogowa z deweloperem, który w ramach swoich obowiązków opracowuje dokumentację projektową przebudowy ulicy Kasztanowej w Świętej Katarzynie oraz zrealizuje przedmiotową przebudowę, - została podpisana umowa drogowa z deweloperem, który w ramach swoich obowiązków wykona roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego do wylotu rowu (ok. 250 mb od skrzyżowania z drogą powiatową). Jednocześnie informuję, że w ramach wydatków na remonty bieżące i prace utrzymaniowe zrealizowano w Świętej Katarzynie: - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Polnej – w pełnej konstrukcji o nawierzchni z asfaltobetonu z częściowym finansowaniem ze środków z programu Dofinansowania dla Dróg Transportu Rolnego, - remont garaży przy Zespole Opieki Zdrowotnej, - prace remontowe w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej, - prace remontowe w pawilonie duńskim, - opracowano projekt modernizacji Centrum Kultury, - wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych w tym ulic: Czereśniowej, Miodowej, Malinowej, Storczykowej, Lipowej, Bema, Kolejowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Prostej, Akacjowej, Jesionowej, Topolowej, Jastrzębiej, Orzechowej, Łąkowej, Leszczynowej, oraz wiele innych prac utrzymaniowych na terenie Świętej Katarzyny. Łącznie na remonty i utrzymanie obiektów w Świętej Katarzynie przeznaczono kwotę ponad 1,2 ml zł

04 / 02 / 2020 - Adam Góralski

Dzień dobry. W związku z wykupem przez Gminę działki w Żernikach Wrocławskich stanowiącej przedłużenie ulicy Kasztanowej, proszę o ujęcie jej w planach poprawy nawierzchni razem z resztą ulicy. Mam na myśli łączną naprawę wszystkich fragmentów ulicy Kasztanowej. Pozdrawiam, Adam Góralski

11 / 02 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie Adamie w odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 4 lutego 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w sprawie wykonania naprawy nawierzchni gruntowej ulepszonej ulicy Kasztanowej, działka nr 329/6 w Żernikach Wrocławskich uprzejmie informuje, że przedmiotowa naprawa została zlecona do wykonania w terminie do 15 kwietnia 2020 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

29 / 01 / 2020 - Natalia Młynarek

Dzień dobry Panie Burmistrzu, piszę w sprawie możliwości utworzenia przejścia dla pieszych przez ulicę Opolską w Groblicach na wysokości ulicy Parkowej. Jako osoba mieszkająca na ulicy Kwiatowej w Groblicach i korzystająca z przejazdów kolejowych i przystanku PKP Zębice Wrocławskie poranne/popołudniowe przejście przez ulicę Opolską jest niebezpieczne a na dodatek czasem niemożliwe ze względu na natężenie ruchu. Jeżeli jest potrzebna inna forma zgłoszenia tego problemu proszę o informację.

11 / 02 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani Natalio w odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 29 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94 w obszarze skrzyżowania z ulicą Parkową i Kwiatową w Groblicach uprzejmie informuję, że zarządcą drogi krajowej nr 94 (ulica Opolska) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i wszystkie wnioski związane z tą drogą należy kierować bezpośrednio do nich z wiadomością do Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Pani wniosek z moją opinią zostanie przekierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządcy drogi do załatwienia według kompetencji

27 / 01 / 2020 - Magdalena Jawor

Dlaczego z budowy Apartamenty PROFORMA przy ul. Gimnazjalna 3 developer Format odprowadza wodę, która odpompowuje z piwnic budowanego budynku predisposition na ul. Gimnazjalną, Zrzut wody wykonuje kompletnie z pominięciem wprowadzenia węza do wpustu drogowego. Powoduje to zalewanie ulicy, a w ostatnich dniach (25-26.01.2020) zamarzanie połowy jezdni. Doprowadzic to moze do powaznej kolizji, drogowej, bo chodnik i ulica wczoraj byla kompletnie oblodzona i zamarznięta. Miejsce to nie bylo posypane piaskiem ani sola. Czy developer Format ma w ogole zgodę na odprowadzanie wody do kanalizacji deszczowej gminnej?

11 / 02 / 2020 - z- ca Burmistrza Lesław Kubik

W nawiązaniu do zapytania przekazanego drogą elektroniczną na formularzu "Zapytaj Burmistrza" w dniu 27.01.2020 r. uprzejmie informuję, że Format Deweloper Sp. z o.o. posiada zgodę na odprowadzanie wód z odwadniania wykopu budowanego budynku zlokalizowanego na działce nr 549/104, obręb Siechnice. Jednocześnie informuję, że deweloper został wezwany do prowadzenia prac zgodnie z wydanymi przez Gminę Siechnice warunkami oraz do usunięcia zanieczyszczeń z pasa drogowego wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

20 / 01 / 2020 - Rafał Żak

Witam, mieszkam przy ulicy Miodowej w Iwinach. W związku z realizowanym projektem "Orange Światłowód w naszej Gminie (PROJEKT UNIJNY)" i potrzebą podłączenia stacjonarnie internetu w obecnych czasach proszę o informację dokładną na kiedy Iwiny uzyskają dostęp do światłowodu. Dziękuję i pozdrawiam.

31 / 01 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że na terenie pasa drogowego ulicy Miodowej w Iwinach został wybudowany w roku 2019 kanał teletechniczny umożliwiający gestorom sieci telekomunikacyjnych odpłatny dostęp do zlokalizowania sieci w przedmiotowym kanale. Jednocześnie nadmieniam, że Gmina Siechnice nie posiada informacji kiedy realizowane będą poszczególne przyłącza do sieci światłowodowej. W celu uzyskania przedmiotowej informacji proszę o kontakt z beneficjentem programu pn. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa” firmą Orange Polska S.A., która realizuje przyłączenia do sieci internetu światłowodowego na terenie miejscowości Iwiny.

18 / 12 / 2019 - Maciej Ulanowski

W imieniu swoim oraz innych mieszkancow Osiedla Rodzinnego, zglaszam sie z prosba o zablokowanie budowy stacji bazowej telefonii komorkowej, ktora to ma powstac na dzialce nr 473/1 w Iwinach, gmina Siechinice (Zawiadomienie, SP.AB6740.3769.2019.RC, SIE.5417). Inwestycja ta bedzie miala negatywny wplyw na dzialki sasiadujace, tj. 775/7, 475/5, 452/12, 452/11, 452/16, 452/17, 452/18, 452/13, 472/1 w Iwinach, gmina Siechnice. Osiedla wokol planowanej inwestycji, jak sama nazwa wskazuja, sa osiedlami rodzinnymi, zamieszkanymi przez duza ilosc dzieci. Niepokoj wokol tej inwestycji budzi raport NIK stwierdzajacy, ze Organy Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nie sa przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego, zazwyczaj przekraczajacego dopuszczalne normy. Dlatego tez wystosowana jest prosba o dokladne zalozenia oddzialywania promienia elektromagnetycznegoi i innych powstajacej inwestycji z wyroznieniem dzialek sasiadujacych przed wydaniem pozwolenia na budowe inwestycji.

24 / 01 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W związku z otrzymaniem Pana pisma z dnia 18.12.2019 r., w sprawie zablokowania budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr WRO1234 na działce nr 473/1 położonej w Iwinach, uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na zawiadomienie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 473/1 położonej w Iwinach, gmina Siechnice, tutejszy Urząd przedstawił stanowisko informując, że planowana inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar zlokalizowany we wsi Iwiny w gminie Święta Katarzyna oznaczonego symbolem „A” (Uchwała Nr VIII/63/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 maja 2003r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 170 poz. 2572 z dnia 19.09.2003 r.), ponieważ zgodnie z miejscowym planem działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jednocześnie informuję, że Wydział Środowiska, Zieleni i Gospodarki tut. Urzędu prowadził postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 nr WRO1234, działka nr 473/1 obręb Iwiny, gmina Siechnice”. W toku postępowania stwierdzono, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie jest niezgodne z ww. miejscowym planem, w związku z powyższym została wydana decyzja odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 nr WRO1234, działka nr 473/1 obręb Iwiny, gmina Siechnice”. Inwestor złożył odwołanie od decyzji Burmistrza Siechnic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i do dnia dzisiejszego Urząd nie otrzymał rozstrzygnięcia w powyższej sprawie. Informuję, również, że w przypadku wydania przez organ decyzji zezwalającej na budowę powyższego przedsięwzięcia, każda ze stron może złożyć odwołanie od wydanej decyzji zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.

02 / 12 / 2019 - Janusz Wieczorek

Szanowny Panie Szanowy Panie Burmistrzu czy PZP Sulęcin Szostakowice dla obszaru poza wsią - został w październiku uchwalony?? Jeżeli tak- kto możne mi udzielić informacji nt wysokości renty planistycznej/opłaty adiacenckiej w przypadku sprzedażny działki usługowej objętej tym planem ?? z poważaniem Janusz Andrzej Wieczorek tel 602 558 077 właściciel działek 25/10; 25/11; 25/12; 25/13 objętych w/w PZP

24 / 01 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana wniosek, uprzejmie informuję, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin - Szostakowice dla terenu zlokalizowanego poza obszarem miejscowości nie został uchwalony w zeszłym roku. Projekt planu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Siechnicach celem uchwalenia niezwłocznie po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice. Projekt ww. studium jest przygotowywany i będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w pierwszym kwartale 2020 r. O terminie wyłożenia zainteresowani zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty w prasie, na tablicach ogłoszeń oraz poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Siechnicach, www. Siechnice.gmina.pl. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. W związku z powyższym, jednym z warunków ustalenia opłaty adiacenckiej jest wzrost wartości nieruchomości, będący następstwem podziału geodezyjnego. Nie ma w tym przypadku znaczenia ewentualna sprzedaż czy darowanie osobie bliskiej powstałych w wyniku podziału działek. W przypadku podziału działki, zakończonym ostateczną decyzją, zostanie zlecona wycena nieruchomości. Zgodnie z art. 146 ustawy ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości. W operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy określi wartość nieruchomości zarówno przed jak i po podziale. Jeżeli rzeczoznawca majątkowy wykaże wzrost wartości nieruchomości, zostanie Pan zawiadomiony o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej oraz o możliwości zapoznania się z operatem szacunkowym. Na terenie gminy Siechnice opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana jest w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości (Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXV/263/2010 z dnia 4 marca 2010 r.). Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel zbywa tę nieruchomość, Burmistrz pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Zgodnie z art. 36 ust. ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie opłaty planistycznej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego powołanego przez Gminę. W operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu. Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na dzień jej sprzedaży. Potwierdzeniem sprzedaży nieruchomości jest akt notarialny. Roszczenia, o których mowa w art. 36 prawo do żądania od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości ust. 3, można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

07 / 01 / 2020 - przemysław nowak

Witam, chciałbym dowiedzieć się czy na mojej nieruchomości położonej w Biestrzykowie przy ulicy Parkowej 29 a mogę uzyskać zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, nich z osób, z którymi rozmawiałem telefonicznie nie potrafił mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jakie są warunki związane z uzyskaniem takiej zgody. Pozdrawiam Przemysław Nowak

24 / 01 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie wyrażenia zgody na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 10/15 w Biestrzykowie, uprzejmie informuję, że Burmistrz Siechnic nie posiada kompetencji w zakresie wydawania opinii i zaświadczeń o zgodności zamierzenia budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2017, poz. 1332, ze zm.), właściwym organem administracji architektoniczno - budowlanej badającym zgodność planowanego zamierzenia budowlanego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Siechnice jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, (ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław).W związku z powyższym o pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy wystąpić z wnioskiem do powyższego organu. Jednocześnie informuje, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzyków ( Uchwała Nr XLVII/406/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 czerwca 2002 r.,) „ścieki sanitarne powinny być kierowane do sieci komunalnej lub systemem szczelnych kanałów na nie komunalną oczyszczalnię spełniającą wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. Dopuszcza się, do czasu realizacji w pobliżu systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywóz na oczyszczalnię, o której była mowa wcześniej, pod warunkiem spełnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów. Na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną, wszystkie obiekty, w których mogą powstawać ścieki sanitarne, powinny być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji”.

20 / 12 / 2019 - marcin dobosiewicz

w związku z odpowiedzią ( 19 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik) dotyczącą sprzedaży działek o nr 368/4 i 369/4 obręb Groblice dziękuję za odpowiedź, rozumiem wiec, że wszelkie wygrodzenia wybudowane na tych działkach, oraz oznaczenia o terenie prywatnym są nielegalne i powinny być zdemontowane

13 / 01 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące sprzedaży działek nr 368/4 oraz 369/4 obręb Groblice, gmina Siechnice, zgodnie z poprzednią udzieloną odpowiedzią na Pana pytanie. Potwierdzam, że przedmiotowe działki nie są przedmiotem sprzedaży. Są natomiast przedmiotem dzierżawy i wszystkie ogrodzenia są zgodne z zapisami aktualnie obowiązujących umów dzierżawy.

12 / 12 / 2019 - Kamil Szyszka

Dzień dobry, proszę o udzielenie informacji na temat planów na ulicę Prostą w Świętej Katarzynie. Na kiedy planowana jest przebudowa w/w ulicy w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub jezdni bitumicznej. Proszę również o informację na kiedy planowana jest naprawa nawierzchni tłuczniowej (według Pana odpowiedzi udzielonej Panu Arkadiuszowi w dniu 22.10.2019 powinna się odbyć sie do końca listopada. Do dnia dzisiejszego, tj 12.12.2019 naprawa się nie odbyła - mimo dobrej pogody w okresie ostatnich trzech tygodni).

10 / 01 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że naprawa nawierzchni ulicy Prostej w Św. Katarzynie została wykonana w dniu 18.12.2019r., w technologii: „ Odnowa nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokości 5 cm, dosypanie nowego materiału – kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5 mm w ilości średnio 2 mᶟ kruszywa na 100m² drogi z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Za spóźnienie przepraszam. Jednocześnie informuję, że zarówno w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2020 jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) nie przewidziano zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przedmiotowej drogi do przekroju ulicznego o ewentualnym ujęciu w planach jezdni bitumicznej(tzw. nakładka). W najbliższych latach w zależności od możliwości finansowych gminy zdecyduje Rada Miejska na mój wniosek przy opracowaniu projektów budżetów i zmian WPF 2020r.

15 / 11 / 2019 - Ksenia Sobiech

W Kotowicach przy ulicy Głównej od wielu lat leżą ułożone na paletach dachówki. Palety zaczynają butwieć i powoli przechylać się, co z czasem może doprowadzić do wywrócenia towaru. Czy i do kogo można zgłosić się z prośbą o usuniecie ? Towar nie tylko jest zagrożeniem ale także utrudnieniem w korzystaniu z chodnika.

02 / 01 / 2020 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Prowadziliśmy czynności celem ustalenia osoby odpowiedzialnej za ustawienie palet z dachówkami, lecz sytuacja jest bardzo skomplikowana. Aktualnie nieruchomość jest wystawiona na sprzedaż. Brak kontaktu z właścicielem posesji a pośrednik pomimo zapewnień usunięcia nieprawidłowości do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z obietnic. Miałem cichą nadzieję, że uda się problem rozwiązać bez angażowania Starostwa, niestety jak na razie bezskutecznie. Teren na którym ustawione są dachówki jest terenem dz. nr 445/1 w zarządzie Starostwa Powiatowego Wrocław i w ich kompetencji jest usunięcie materiału pod nieobecność właściciela.

04 / 12 / 2019 - Tomasz Trzmiel

Panie Burmistrzu ,jaki jest koszt przekształcenia działki rolnej w działkę przemysłowa (pod aktywność gospodarczą) w Radwanicach w okolicy ul.Dębowej działka według planu zagospodarowania objęta jest obowiązującym Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 1) symbol 01 AG

27 / 12 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na wyżej wymienione zapytanie informuję, że kwestie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Wysokość należności z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych określona jest w art. 12 ust. 7 w/w ustawy. Jednakże zgodnie z w/w ustawą wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych następuje w drodze decyzji wydawanej przez właściwy organ, którym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, po złożeniu stosownego wniosku przez inwestora o jej wydanie. W celu poznania dokładnych kosztów faktycznego wyłączenia gruntów, znajdujących się w granicach Pana nieruchomości, z produkcji użytków rolnych należy zatem wystąpić ze stosownym wnioskiem do Starosty Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 144 we Wrocławiu, który określi wysokość należności z tego tytułu w stosunku do wskazanej przez Pana powierzchni gruntu.

21 / 11 / 2019 - KJ

Dzień dobry, Szanowny Panie Burmistrzu. Chciałbym zapytać, czy Gmina planuje uporządkować dojście do sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie. Obecnie dzieci uczestniczące w zajęciach sportowych prowadzonych popołudniami przedzierają się ulicą Parkową, która jest dziurawa, pod wpływem ostatnich deszczy całkowicie nie do przejścia suchą nogą. Podnieśliście opłaty dla organizatorów zajęć sportowych na sali, a dojście jest tragiczne. Ponadto nikt nie dba o porządek na tej sali - nie jest wogóle zamiatana. Syn uczęszcza na zajęcia taekwondo i na sali jest pełno kawałków błota - dzieci ćwiczą na boso, więc to wszystko przykleja się do stóp i jest niebezpieczne (możliwość uślizgu). Co do kwestii podnoszenia cen za zajęcia - rozumiem, że tak Gmina zachęca swoich mieszkańców do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Na stronie Gminy chętnie chwalicie się osiągnięciami sportowymi naszych dzieci, jednocześnie podnosząc ceny za wynajem sali wybudowanej z naszych podatków nie zapewniając przy tym nieczego oprócz światła (brak dojścia, brak sprzątania, brak ogrzewania).

19 / 12 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na pytanie przesłane w formularzu „Zapytaj Burmistrza” chciałbym odnieść się do wniesionych pytaniem uwag. Bezpośrednio przy hali sportowej prowadzone są prace budowlane związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie. Mają one niestety ogromny wpływ na użytkowanie hali, ze względu na to, że ogrodzenie budowy jest ustawione ok. 1,2 m od ściany hali. Dojście do hali sportowej ze względu na prowadzone prace budowlane możliwe jest tylko od ulicy Parkowej, która jest droga gruntową, wykorzystywaną przez pojazdy obsługujące budowę. Właściwe (wybrukowane) dojścia do hali są w granicach budowy i są rozkopane, natomiast dojścia tymczasowe są poprowadzone po byłym trawniku z wykorzystaniem podestów budowlanych. W okresie około jednego tygodnia czasu Wykonawca robót budowlanych zostanie zobowiązany do przesunięcia ogrodzenia terenu budowy i poprawy warunków dojścia do hali sportowej. Co do utrzymywania porządku na samej hali, to w przyszłości prosiłbym o zgłaszanie swoich spostrzeżeń do zarządcy obiektu, Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej. Dane zarządcy dostępne są na obiekcie przy wejściach, jak i u obsługi hali. Cenię sobie uwagi co do stanu czystości, szczególnie poparte merytorycznym wyjaśnieniem z określeniem konkretnego miejsca i czasu. Czystość na obiekcie utrzymywana jest możliwie na wysokim poziomie, podlega ona weryfikacji i dotychczas nie było w tej kwestii skarg. Pewne chwilowe problemy mogą wynikać z organizacji zajęć sportowych, które nie przewidują przerw technicznych pomiędzy najemcami. Prace porządkowe przeprowadzane są po wszystkich najmach i przed zajęciami szkoły. W międzyczasie hala porządkowana jest tylko w przypadku takiej możliwości. Dlatego też rozważę wprowadzenie zmian w harmonogramie wynajmu hali.

15 / 11 / 2019 - Dariusz Kula

Panie Burmistrzu, proszę o interwencję w kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg Gimnazjalnej i Piłsudskiego. Jeżdżę tamtędy codziennie rano i mam wrażenie, że nikt nie wie kto ma na tym skrzyżowaniu pierwszeństwo. Piszę po dzisiejszej sytuacji, kiedy to Pan jadący od Gimnazjalnej jechał co najmniej z 50km/h na wprost, a przekraczając linię ciągłą która tam jest powinien ustąpić pierwszeństwa? Bardzo proszę postawić tam znak ustąp pierwszeństwa, żeby uniknąć nieporozumień i wypadków, szczególnie, że jest to skrzyżowanie przy samej szkole. dziękuję Dariusz Kula

19 / 12 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 15 listopada 2019 r. przesłane drogą elektroniczną w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Gimnazjalnej z ulicą Piłsudzkiego uprzejmie informuje, że skrzyżowanie to zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla miejscowości Siechnice znajduje się w tzw. „strefie zamieszkania”, która oznakowana jest znakami informacyjnymi D-40 „strefa zamieszkania” i znakami D-41 „koniec strefy zamieszkania” . Na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszkania, pierwszeństwa nie określa się znakami, z wyjątkiem skrzyżowań, na których ze względu na ograniczoną widoczność należy oznakować wlot znakiem STOP-u. Obowiązuje zatem reguła „prawej ręki”– czyli ustępujemy wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z naszej prawej strony. . Mając jednak na celu bezpieczeństwo mieszkańców zostanie zmieniona organizacja ruchu. W tym celu zostanie wykonany projekt organizacji ruchu, który zostanie przesłany do zatwierdzenia przez Zarządzającego ruchem tj. Starosty Powiatu Wrocławskiego. Po uzyskaniu stosownego zatwierdzenia organizacja ruchu zostanie wyniesiona w terenie.

08 / 12 / 2019 - marcin dobosiewicz

czy działki o nr 368/4 i 369/4 obręb Groblice są na sprzedaż

19 / 12 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wystosowane drogą elektroniczną w dniu 08.12.2019 r. w sprawie sprzedaży działek nr 368/4 oraz 369/4 obręb Groblice Gmina Siechnice, uprzejmie informuję, że Gmina Siechnice nie planuje wystawiać na sprzedaż ww.działek. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki te oznaczone są jako teren przeznaczony na poszerzenie drogi znajdującej się wzdłuż ww. nieruchomości.

04 / 12 / 2019 - Izabela Bujak

Witam, uzyskałam odpowiedź z UM Województwa Dolnośląskiego (konsulatcje społeczne) , iż gmina jako właściwa jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić do PKP S.A. o zmianę nazwy przystanku Zakrzów Kotowice na: Kotowice. Uważam, że obecna nazwa jest myląca i zupełnie nieprzystająca do miejsca, w którym jest stacja PKP. Bardzo proszę o zgłoszenie w/w wniosku w imieniu mieszkańców. Czy jest to możliwe?

19 / 12 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania informuje, że zwróciliśmy się do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, z wnioskiem o zmianę nazwy stacji „Zakrzów Kotowice” na nową nazwę „Kotowice”.

11 / 12 / 2019 - Edyta Świątek

Dzień dobry, Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczącej postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sekretarki w Urzędzie Miasta Siechnice, a dokładnie czy zakończyliście Państwo z powodzeniem postępowanie czy też przewidujecie Państwo ponowną rekrutację ( na BIP - ie nie ma informacji o wyniku naboru). Z poważaniem, Edyta Świątek

13 / 12 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że nabór na stanowisko sekretarki w Urzędzie Miejskim w Siechnicach nie został jeszcze rozstrzygnięty. Planuję podjęć decyzję w tej sprawie najdalej do końca roku.

22 / 11 / 2019 - Wiktor S.

Panie Burmistrzu, jestem mieszkańcem Iwin. Dziękujemy za odpowiedź na pytanie z dnia 24.10.2019 w sprawie komunikacji z Iwin. Mimo, że komunikacja z Iwin jest coraz lepsza to też odwożę dzieci na rondo lub do Brochowa. Rozumiemy ograniczenia budżetowe i wynikające z tego ograniczenia ilości kursów. Ale nie chodzi nam (tylko) o zwiększenie ilości kursów - ale również o zmianę rozkładu jazdy: aby autobusy 110 z Iwin-pętla i 870 nie odjeżdżały rano praktycznie o tej samej porze. Godzina 7.12 to rzeczywiście zbyt późno aby zdążyć do szkoły na godzinę 8.00. Gdyby autobus 870 odjeżdżał 25-30 minut wcześniej zmieniłoby to znacząco sytuację - dzieci zdążyłyby do szkoły a my nie tworzylibyśmy porannych korków. Rozkład jazdy był konsultowany - ale teraz widać, że prawdopodobnie warto go skonsultować ponownie. Zmiana rozkładu jazdy nie zmieni obciążenia budżetu gminy. Dziękuję i pozdrawiam.

13 / 12 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W nawiązaniu do Pana wniosku skierowanego poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” który dotyczył wprowadzenia zmian w komunikacji z przystanku Iwiny pętla, uprzejmie informuję że wniosek Pana zostanie rozpatrzony przy wprowadzaniu kolejnej zmiany rozkładów jazdy.

04 / 12 / 2019 - Dorota Barankiewicz

Dzień dobry. Jestem mieszkanką osiedla Słoneczne Groblice do którego coraz gorzej dojechać. Ulica Pogodna która prowadzi do tego osiedla jest w tak fatalnym stanie, że nawet terenowym autem trudno jest przejechać. Do tej pory droga ta byłą dwa razy w roku naprawiana. Teraz jest w fatalnym stanie. Proszę o odpowiedź czy mamy jakieś szanse na poprawę jakości tej ulicy.

12 / 12 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 4 grudnia 2019 r. w sprawie złego stanu nawierzchni ulicy Pogodnej w Groblicach i wykonania naprawy uprzejmie informuję, że nawierzchnia została zlecona do wykonania napraw cząstkowych w technologii „Odnowa nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm z wypełnieniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Przewidywany termin wykonania napraw cząstkowych do 15 grudnia 2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

03 / 12 / 2019 - Beata Popek-Krystek -Zarząd Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie

Witam Pana, W imieniu Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie, prosimy o pilną interwencję -naprawę ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich. Informuję ,że droga jest nieprzejezdna ze względu na bardzo zły stan nawierzchni drogi- wielkie dziury, głębokie koleiny . Konsekwencje takiej nawierzchni, ponosimy my mieszkańcy- poruszając się swoimi pojazdami. Pozdrawiam Beata Popek - Krystek Zarząd Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie

12 / 12 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 3 grudnia 2019 r. r. w sprawie złego stanu nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie i wykonania naprawy uprzejmie informuję, że nawierzchnia została zlecona do wykonania napraw cząstkowych w technologii „Odnowa nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm z wypełnieniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Przewidywany termin wykonania napraw cząstkowych do 15 grudnia 2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

11 / 12 / 2019 - mieszkaniec

Proszę o informację odnośnie złego stanu ulicy Polnej w Iwinach

11 / 12 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Kieruję do mieszkańców oficjalne stanowisko Burmistrza Siechnic w sprawie ulicy Polnej w Iwinach. Do drugiej połowy 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiającej plan finansowy zadań inwestycyjnych gminy w okresie do roku 2025 nie była ujęta budowa ulicy Polnej. Nie ujęcie tej ulicy wynikało z faktu, że zaplanowane były budowy i przebudowy ulic w miejscowościach, przy których wszystkie działki lub znacząca większość działek było już docelowo zabudowanych a budynki były zamieszkałe od ponad kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat. Takie ulice jak ulica Polna, która wcześniej była dosłownie drogą polną, gdzie firmy deweloperskie decydowały się inwestować w ostatnich kilku latach, pomimo braku infrastruktury drogowej, były przewidziane do ujęcia w planach inwestycyjnych w drugiej kolejności, gdy pozwolą na to możliwości finansowe gminy. Burmistrz Siechnic widząc niepohamowany apetyt firm deweloperskich, nie mając żadnych prawnych możliwości powstrzymania działań inwestycyjnych na terenie jeszcze nie wyposażonym w konieczne uzbrojenie, (bo nie Burmistrz Siechnic tylko Starosta Powiatu Wrocławskiego wydaje pozwolenie na budowę a gmina nie jest stroną w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę) podjął działania, które miały zmierzać do zapewnienia przyszłym nabywcom lokali mieszkalnych i jednocześnie przyszłym mieszkańcom gminy godziwe warunki egzystowania do czasu wybudowania przez gminę pełnej infrastruktury technicznej i drogowej na ulicy Polnej. W tym celu prowadzone były rozmowy z deweloperami z firmą Rafin i z firmą K&K w sprawie wykonania utwardzonej nawierzchni ulicy. Sam przedstawiciel firmy Rafin zobowiązał się do wpłacenia kwoty 130.000,00zł na poczet prac projektowych i wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni co zostało zawarte w podpisanej w dniu 31.07.2015 roku przez Firmę i Burmistrza Siechnic umowie. Podobnie z firmą K&K Burmistrz prowadził rozmowy jednak ostatecznie Firma nie podpisała stosownej umowy. Dodatkowo firmy otrzymując uzgodnienia obsługi komunikacyjnej budów były zobowiązane do wykonania tymczasowych nawierzchni ulicy i stałego utrzymywania drogi w należytym stanie. Jednak ani firma Rafin w całości, ani firma K&K w części nie wywiązały się ze swoich zobowiązań i obowiązków. W związku z takim obrotem sprawy, kierując się dobrem mieszkańców, których stale przybywa w wyniku działalności inwestycyjnej deweloperów, Burmistrz w ramach zadań drogowych przewidzianych do realizacji w Iwinach wprowadził do planu finansowego zadania polegające na budowie ulicy Polnej począwszy od roku 2020, na co zyskał zgodę Rady Miejskiej w Siechnicach. Zadania drogowe przewidziane do realizacji w Iwinach opiewają na kwotę 2.500.000,00zł w 2020r. Jaka część docelowej nawierzchni ul. Polnej będzie możliwa do wybudowania za część tych środków pokaże przetarg planowany na I połowę 2020r.

17 / 11 / 2019 - Anna

Dzień dobry, zwracam się po raz kolejny z prośbą o utwardzenie nawierzchni na ulicy Jesionowej i Brzozowej w Żernikach Wroc. . Ul. Wiosenna jest obecnie zamknięta. Stan dróg jest fatalny - dziury i błoto. Nie można przejechać a co dopiero przejść. Dzieci nie mogą samodzielnie uczęszczać do szkoły i z powrotem, ponieważ oprócz błota ulica Jesionowa jest nie oświetlona. Bardzo proszę o szybka i skuteczną interwencję.

09 / 12 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 17 listopada 2019 r. przesłane drogą elektroniczną w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych: ulica Brzozowa i ulica Jesionowa w miejscowości Żerniki Wrocławskie uprzejmie informuje, że nawierzchnia ulicy Brzozowej została zlecona do wykonania naprawy w terminie do 15 grudnia 2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Naprawa polegać będzie na „Odnowie nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm z wypełnieniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Nawierzchnia ulicy Jesionowej zostanie zlecona do wykonania naprawy w możliwie najkrótszym terminie po zapewnieniu środków finansowych na ten cel. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

07 / 10 / 2019 - Joanna Wójcik

Dzień dobry, chciałam zapytać jaki jest aktualny etap projektowania i termin wykonania modernizacji ulic Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach (wykonanie utwardzonej nawierzchni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie). Pozdrawiam

29 / 11 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące ul. Ziemskiej oraz Świętego Krzyża w Siechnicach, informuję jak poniżej. W odniesieniu do ul. Świętego Krzyża informuję, że dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa i przebudowa ul. Św. Krzyża w Siechnicach" jest w trakcie opracowywania. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji w dniu 10.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1026/2018 z dnia 07.12.2018 r. o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla niniejszego zadania. Przewidywana data uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej to początek grudnia 2019 r. Ponadto pragnę zaznaczyć, iż w projekcie budżetu Gminy Siechnice na rok 2020 została ujęta realizacja zadania pn. „Budowa I etapu ul. Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”, dla którego w dniu 28.08.2019 r. został złożony do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie. Planowany termin ogłoszenia wyników naboru to koniec listopada lub grudzień 2019 r. Przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu przez Gminę Siechnice dofinansowania. Zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie uwzględnia odcinek ul. Św. Krzyża o długości 500 m, od skrzyżowania z ul. Łąkową do posesji nr 26. W ramach przedmiotowego zadania wzdłuż ul. Św. Krzyża planowana jest budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m, budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości min. 2 m, budowa kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, budowa linii oświetlenia ulicznego, budowa przystanku autobusowego z zatoką oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. W nawiązaniu do budowy chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej w Siechnicach informuję, że na dzień dzisiejszy Projekt budżetu Gminy Siechnice na rok 2020 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 nie zakładają realizacji przedmiotowego zadania.

05 / 09 / 2019 - Małgorzata Budziak

Teren rekreacyjny ulica Czeremchowa. Na całym terenie od ulicy Czeremchowej do osiedla hiszpańskiego nie ma ani jednego placu zabaw bądź terenu rekreacyjnego. Czy jest możliwość aby wydzielić jakiś teren i stworzyć miejsce dla dzieci?

29 / 11 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 05.09.2019 na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” - z siechnice.gmina.pl w sprawie terenu rekreacyjnego przy ul. Czeremchowej informuję, że przy ul. Czeremchowej Gmina Siechnice nie posiada żadnych działek, natomiast przy ul. Prawocińskiej znajdują się tereny należące do Gminy Siechnice, na których istnieje możliwość budowy placów zabaw Jednakże w roku budżetowym 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2020-2022 nie przewidziano środków na budowę placu zabaw na w/w terenach należących do Gminy. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość złożenia wniosku o ujęcie w/w zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024.

30 / 10 / 2019 - Joanna Krause

Szanowny Panie, Proszę o informację co dzieje się na placu budowy nowej szkoły podstawowej w Siechnicach. Od wielu miesięcy nie widać postępów prac, a pierwotny termin oddania budynku dzieciom minął już dawno. Z czego wynika tak duże opóźnienie, jakie są plany związane z tą inwestycją i kiedy przewiduje Pan zakończenie i oddanie szkoły do użytku? Mam również pytanie o sklep Lidl, który miał się pojawić w Siechnicach (w następstwie inicjatywy, którą chwalił się Pan na stronie gminy). Czy temat jest aktualny? Jaki jest status tej sprawy? Będę wdzięczna za ustosunkowanie się do moich pytań. Z pozdrowieniami Joanna Krause

28 / 11 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w zakresie budowy szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach informuję, że w dniu 12 września 2018 r. odstąpiłem od umowy z Wykonawcą robót z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania oraz niezadawalającą jakość wykonanych dotychczas robót budowlanych. Następnie Gmina Siechnice przystąpiła do czynności związanych z przejęciem placu budowy, inwentaryzacją wykonanych robót, zabezpieczeniem terenu budowy oraz zabezpieczeniem budynku szkoły. Dokończenie budowy szkoły zostało zapisane w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2019-2034 w zadaniu pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” z kwotą przeznaczona na realizacje zadania 15 762 755,64 zł. W dniu 8 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone pierwsze postepowanie przetargowe na dokończenie budowy szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach. Do dnia dzisiejszego ogłoszono osiem postepowań przetargowych na to zadanie. Poprzednie postepowania unieważniono z uwagi braku ofert lub z uwagi, że oferty przewyższały przeznaczone środki na realizację inwestycji. W dniu 28 października 2019 r. Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę zmieniającą Budżet Gminy Siechnice na rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2019-2034 zwiększając kwotę przeznaczona na realizacje zadania do 19 164 442,61 zł. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siechnice zamieszczone jest postepowanie przetargowe na dokończenie budowy szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach. Otwarcie ofert nastąpiło 14 listopada 2019 r. Aktualnie trwa w badanie 3 ofert, które wpłynęły do ogłoszenia. Termin realizacji zadania wynosi 21 miesięcy od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych.

28 / 10 / 2019 - Irena Moczarna

Kiedy poprawi się jazda pociągami ze Św. Katarzyny do Wrocławia Głównego i z powrotem ? Ogromny tłok i ścisk, brak punktualności, brak informacji o spóźnieniach. Stary wysłużony tabor.

21 / 11 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani uwagi skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” dnia 28 października 2019 r. uprzejmie informuję, że zwróciłem się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przeanalizowanie skierowanych uwag dotyczących złych warunków podróży pociągami. W związku z przekazywaną przez gminę Siechnice Województwu Dolnośląskiemu dotacją celową na finansowanie kolei aglomeracyjnej oczekuję, aby mieszkańcy naszej gminy mogli podróżować koleją w zadowalających warunkach. Informuję również, że opóźnienia pociągów jakie miały miejsce wynikały z remontu który prowadzony był na stacji Brochów i w jego konsekwencji wyłączony został z ruchu jeden tor. Obecnie remont ten został już zakończony.

24 / 10 / 2019 - Mariola M.

Dzień dobry Panie Burmistrzu, mam pytanie w związku z naszą komunikacją w Iwinach. Super, że mamy 2 autobusy110 i 870. Tylko problem jest w tym,że w godzinach porannych jeden autobus i drugi jadą o tej samej porze tj 110 o 7.13 a 870 o 7.12 poza tym jadąc z Iwin o tej godzinie trudno zdążyć do szkoły na g. 8.00 -zwłaszcza jak się trzeba przesiadać. Tym bardziej, że młodzież szkół ponadpodstawowych musi dojechać trochę dalej niż do Gaju. I jeszcze jest taka sytuacja, że w wyniku kumulacji roczników wiele szkół zaczyna zajęcia trochę wcześniej. Miałam nadzieję,że po przebudowie pętli w Iwinach sytuacja z dojazdem ulegnie poprawie i w związku z tym przybędzie autobusów. Niestety w dalszym ciągu muszę podwozić swoje dzieci na rondo w Iwinach lub na pętlę w Brochowie czy Bieńkowicach. Z tego co wiem to wielu mieszkańców tak musi robić. W efekcie zaistniałej sytuacji autobusy z Iwin jeżdżą "puste". W związku z ograniczona ilością połączeń 110 do Iwin, wielu mieszkańców (w tym młodzież i starsze dzieci) korzystają z autobusów na rondzie w Iwinach. Mam jeszcze jedno pytanie czy Gmina planuję kontynuację oświetlenia ulicy Kościuszki tzn część za torami w kierunku ronda. Jest tam bardzo ciemno i przez to niebezpiecznie. Pozdrawiam

21 / 11 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani uwagi skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” dnia 24 października 2019 r. uprzejmie informuję, że obowiązujący rozkład jazdy linii 870 konsultowany był z mieszkańcami gminy na etapie jego konstruowania. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców z przystanku Iwiny-pętla w kierunku Wrocławia w wskazanym przez Panią czasie utworzone zostały dwa połączenia o godz. 6:24 i 7:12 tak, aby w miarę potrzeb mieszkańcy mogli sprawnie dotrzeć do Wrocławia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ilu jest mieszkańców tyle jest potrzeb, ale niestety budżet gminy ma swoje ograniczenia. Odpowiadając na Pani drugie pytanie dotyczące oświetlenia ulicy Kościuszki w Iwinach informuję, że ulica została wpisana do projektu budżetu Gminy Siechnice na rok 2020 oraz uwzględniona została w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034. Gmina Siechnice wykona w 2020 r. projekt kontynuacji oświetlenia drogowego ulicy Kościuszki oraz projekt oświetlenia drogowego ulicy Franza Petera Schuberta.

29 / 10 / 2019 - MS

Czy planowane jest budowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Żernickiej, Głównej i Powstańców Śląskich? Miejsca jest wystarczająca ilość na małe rondo a znacząco usprawniłoby to ruch i poprawiło bezpieczeństwo przy drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej czy też Przedszkola Publicznego oraz Przedszkola Prywatnego Sensorycznego.

21 / 11 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że Zarządcą dróg w obrębie skrzyżowania ul. Żernickiej, Głównej i Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie jest Powiat Wrocławski i to w jego kompetencjach jest przebudowa skrzyżowania tych ulic. W zakresie przeznaczenia środków gminnych informuję, że w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034 nie ma zapisanych środków na ten cel.

26 / 10 / 2019 - Zenon Przechodny

Dlaczego w Kotowicach autobusy nie korzystają z przystanku na ulicy cmentarnej ? Czy dlatego ze wygodniej tak było dla Pani sołtys która prawdopodobnie ani razu jeszcze nie podróżowała tą komunikacja ?

21 / 11 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana uwagi skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” dnia 26 października 2019 r. uprzejmie informuję, że obowiązujący rozkład jazdy linii obsługujących miejscowość Kotowice konsultowany był z mieszkańcami gminy na etapie jego konstruowania i w żadnym z wniosków nie padła propozycja utworzenia dodatkowego przystanku. Ponadto przystanek Kotowice cmentarna zlokalizowany na dz. dr. nr 451 na wysokości nr 4 uniemożliwia w czasie obsługi linii zawrócenie autobusu.

10 / 10 / 2019 - Mieszkaniec Radwanic

Dzień dobry, Panie Burmistrzu proszę o informację czy mieszkańcy "starych" Radwanic ( okolice ul. Szkolnej), doczekają się kiedyś placu zabaw dla dzieci? Na dzień dzisiejszy aby moje dziecko pobawiło się na placu zabaw, musimy pokonać około 1,5 km. Oczywiście jest plac zabaw przy szkole podstawowej, ale jest on nie dostępny w godzinach otwarcia szkoły i od dłuższego czasu jest zamknięty z powodu opłakanego stanu technicznego. Naszej gminy nie stać na remont zjeżdżalni i kilku huśtawek? Dzisiaj co prawda na stronie bip.siechnice pojawiło się zapytanie ofertowe na remont i dostawę nowych urządzeń, ale co z tego jeśli zajęcia w szkole odbywają się do późnych godzin popołudniowych a na furtce widnieje ostrzeżenie o zakazie wstępu pod rygorem wezwania służb porządkowych. Za to w rejonie ul. Kolejowej powstają co rusz place zabaw, siłownie zewnętrzne, podwórka Nivea, orliki itp. Jedyną atrakcją w okolicy jest piaskownica (kuweta) w pobliskim parku wraz z połamanymi ławkami, a jest to przecież idealne miejsce na plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Biorąc pod uwagę ilość osób jaka przeprowadziła/ przeprowadzi się w ten rejon, w większości osób młodych z dziećmi, proszę pomyśleć o takiej inwestycji dla naszych pociech.

15 / 11 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 10.10.2019r na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza”- z Siechnice.gmina.pl w sprawie placu zabaw dla dzieci, na wstępie dziękuję Panu za wykazaną troskę za wspólne potrzeby współmieszkańców tej części wsi Radwanice. Wyjaśniając przyczyny nie wybudowania dotychczas placu zabaw w tym rejonie pragnę nadmienić, że jest to teren, na którym od kilki lat inwestują deweloperzy i w związku z tym w planowanych budżetach gminy zakładaliśmy, że place zabaw i rekreacji będą wykonywane przez deweloperów na ich działkach, aby zapewnić przyszłym nabywcom swoich mieszkań komfort zamieszkania. Widząc jednak, że inwestorzy nie byli i nie są skłonni do tworzenia takiego zagospodarowania, w projekcie budżetu Gminy na rok 2020 i kolejnym będzie ujęta budowa nowego placu zabaw, jako jednego z elementów szerszego zadania, jakim będzie rewitalizacja parku przy ul. Parkowej.

31 / 10 / 2019 - Jacek Kata

Panie Burmistrzu, czy jest planowane w niedalekiej przyszlosci dofinansowanie OZE a w szczegolnosci paneli fotowoltaicznych, jesli tak to kiedy? Dziekuje za odpowiedz

15 / 11 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Uprzejmie informuję, iż aktualnie gmina Siechnice realizuje projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, który jest zadaniem dofinansowanym ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD). W ramach ww. projektu mieszańcy gminy mogli pozyskać dofinansowanie do wys. 85% na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach jednorodzinnych. Aktualnie RPO WD nie przewiduje dodatkowego naboru projektów. Jednocześnie zgodnie z decyzją Burmistrza Siechnic w przypadku przesunięć środków w ramach RPO WD 2014-2020 i ewentualnym nowym naborze ma być ponownie złożony wniosek o dofinansowanie na rzecz mieszkańców gminy Siechnice. Jednocześnie gmina nie dysponuje informacjami o ewentualnym terminie dodatkowego naboru. Chcielibyśmy jednoczenie zwrócić Pana uwagę na programy priorytetowe; „Czyste Powietrze” realizowane przez WFOŚiGW oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oferuje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki na inwestycje fotowoltaiczne dla osób fizycznych oraz programem priorytetowym „Mój Prąd”, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Informujemy jednocześnie, że w celu umożliwienia dotarcia z Programem Czyste Powietrze do szerszej grupy mieszkańców oraz usprawnienia procesu przygotowywania projektów przez potencjalnych Wnioskodawców Gmina Siechnice organizuje w Urzędzie Miejskim w Siechnicach (sala na parterze) w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) w godzinach od 8.30 do 15.00 (z przerwą o godz. 12.00-12.30) konsultacje indywidualne dla mieszkańców gminy zainteresowanych uzyskaniem dotacji (m.in. na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych lub zakup nowych źródeł ciepła, dociepleniem budynku oraz zakupem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej). Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w zakresie działań termomodernizacyjnych i wymiany pieców dla właścicieli domów jednorodzinnych w ramach programu rządowego "Czyste Powietrze" oraz programu "Mój Prąd"- dopłata do instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo będzie udzielana informacja o możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Konsultacji będzie udzielać Pan Piotr Ner Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

16 / 10 / 2019 - Sylwia Żurek

Szanowny Panie Burmistrzu, Chciałabym pomóc osobie bezdomnej uzyskać informację dotycząca mieszkania socjalnego. Pytanie brzmi, czy gmina jest w posiadaniu mieszkań socjalnych ewentualny czas oczekiwania na takie mieszkanie? Pozdrawiam serdecznie

12 / 11 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie w sprawie posiadania wolnych lokali socjalnych, za pomocą formularza Zapytaj Burmistrza z dnia 16 października 2019 r., uprzejmie informuję, że Gmina Siechnice w chwili obecnej posiada dwa wolne lokale komunalne położone przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie oraz jeden lokal socjalny położony przy ul. Żernickiej 34B w Świętej Katarzynie, które będą przedmiotem przydziału na najbliższym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. Jednocześnie informuję, że przydział lokali mieszkalnych odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice z dnia 5 sierpnia 2010 r. ze zmianami, której treść dostępna jest na stronie internetowej Gminy Siechnice w zakładce „Rada Miejska” – „Uchwały Rady Miejskiej”. Obecnie w Gminie Siechnice, jak w wielu innych regionach Polski, występują duże potrzeby mieszkaniowe, które przekraczają ograniczone możliwości ich zaspakajania z gminnego zasobu mieszkaniowego. Z chwilą złożenia wniosku o najem lokalu, który spełnia kryteria przydziału lokalu, wniosek taki zostaje umieszczony na liście oczekujących. W chwili obecnej zarejestrowanych jest 27 wniosków rodzin oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

29 / 10 / 2019 - Piotr Kowalski

Szanowny Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o zamontowanie systemu adaptacyjnego sterownia sygnalizacją na skrzyżowaniu ulic Opolskiej, Kolejowej i Świętej Katarzyny w Siechnicach. W godzinach zwiększonego natężenia ruchu (np. ok. 7 rano w dni robocze) nieraz dużo samochodów stoi przed tym skrzyżowaniem od strony ul. Św. Katarzyny. Potrzebują one 2-3 cyklów zmian świateł, żeby przejechać. Kiedy dla kierowcy chcącego z ul. Św. Katarzyny skręcić w lewo zapala się zielone światło, najpierw ustępuje on pierwszeństwa pojazdom wjeżdżającym na to skrzyżowanie od strony ul. Kolejowej. Kiedy one przejadą, wówczas w tej samej chwili ruszają auta ul. Opolską w stronę Oławy - mają zielone światło. Muszą chwilę poczekać zanim kierowca jadący od strony ul. Św. Katarzyny nie opuści skrzyżowania. Adaptacyjne sterowanie sygnalizacją świetlną usprawniłoby na nim ruch, dzięki czemu do takich sytuacji by nie dochodziło. Z poważaniem, Piotr Kowalski

12 / 11 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” uprzejmie informuję, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej ( droga krajowa ), ul. Świętej Katarzyny ( droga powiatowa) i ul. Kolejowej ( droga gminna) w m. Siechnice jest w utrzymaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, która zarządza przedmiotowym skrzyżowaniem wraz z infrastrukturą techniczną związaną z organizacją ruchu drogowego, jako właściwy zarządca drogi dla drogi wyższej kategorii. W związku z powyższym propozycję zmiany oprogramowania powyższej sygnalizacji świetlnej należy kierować do tej instytucji. Niemniej jednak w okresie wcześniejszym były kierowane wnioski ze strony Gminy Siechnice do oddziału Wrocławskiego GDKiA o przeanalizowanie możliwości usprawnienia istniejącej sygnalizacji, jednakże zarządca drogi krajowej argumentował, że nie widzi takiej możliwości bowiem zaprojektowane fazy świetlne na poszczególnych wlotach mają priorytet dla drogi krajowej z uwagi na występujące na niej duże natężenie ruchu oraz konieczność zachowania przepustowości na pobliskim skrzyżowaniu z drogą wojewódzką - Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. Dodatkowo informuję, że Pana prośba zostanie przekazana do GDDKiA O/WR.

11 / 10 / 2019 - Arkadiusz Grieger

Dzień dobry, proszę o wyregulowania zegara oświetlenia ulicznego na ul. Żeromskiego i ulic sąsiednich tak aby świeciły równie wcześnie jak na ul. Głównej. Zapalają się zdecydowanie za późno. Dodatkowo proszę o naprawę lampy ulicznej na ul. Kolejowej (od strony dworca, na łączeniu nowej i starej drogi) Pozdrawiam Serdecznie

12 / 11 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Dziękuję za zgłoszenie usterek oświetlenia drogowego na ul. Żeromskiego oraz ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie. Informuję, że obie usterki zostały przekazane do naprawy w trybie pilnym firmie zajmującej się konserwacją oświetlenia drogowego na terenie naszej Gminy.

08 / 10 / 2019 - Arkadiusz Grieger

Dzień dobry Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o umieszczenie barierek po obu stronach ul. Jastrzębiej w miejscu w którym styka się z głębokim rowem - skrzyżowanie z ul. Prostą. Bez barierek miejsce to jest bardzo niebezpieczne dla małych dzieci których tutaj nie brakuje (nowe osiedla), a drogi w tej części Świętej Katarzyny (Jastrzębia, Cicha, Urocza, Miła, Prosta) nie posiadają nawierzchni nadającej się do normalnego poruszania się nimi.

29 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 8 października 2019 r., data wpływu do Wydziału Komunalnego w dniu 17.10.2019 r. w sprawie zamontowania barierek ochronnych na przepuście drogowym w ciągu dróg gminnych: ulica Prosta i ulica Jastrzębia w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuje, że po przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 24.10.2019 r. przy Pana udziale i przy udziale Przewodniczącej Rady Osiedla w Świętej Katarzynie stwierdzono potrzebę montażu poręczy mostowej jak również wykonania ścianek czołowych z utwardzeniem skarp i dna rowu po obu stronach przepustu. Zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie zadań naprawczych na obiektach inżynierskich na rok 2020. Ostateczna decyzje w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w 2020 roku podejmą Radni podczas głosowania nad zadaniami budżetowymi na następny rok.

01 / 10 / 2019 - Jerzy Frydlewicz

Witam Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o podanie terminu wyrównania tłuczniowej nawierzchni ulicy Granicznej w Iwinach, której stan jest katastrofalny. Pozdrawiam Jerzy Frydlewicz

25 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 1 października 2019r. informuję, że wyrównanie nawierzchni tłuczniowej ul. Granicznej w m. Iwiny ( działka nr 444) zostało zlecone do realizacji w terminie do 30 listopada 2019r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Naprawa polegać będzie wypełnieniu mieszanką kruszywa o frakcji 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych.

08 / 10 / 2019 - Arkadiusz Grieger

Witam Panie Burmistrzu, ponawiam prośbę o skoszenie wysokich traw i krzaków na skrzyżowaniu ul Prostej i ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie które uniemożliwiają bezpieczny wjazd na ul. Kolejową z ul. Prostej (pytanie z dnia 03 / 09 / 2019)

23 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie przesłane za pomocą formularza Zapytaj Burmistrza w dniu 08 października 2019 r. uprzejmie informuję, iż dnia 17 października 2019 r. przekazano do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej zgłoszenie w sprawie pilnego wykoszenia traw i uporządkowania zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Prostej i Kwiatowej w Świętej Katarzynie, co ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników powyższych ulic oraz poprawić widoczność w rejonie przedmiotowego skrzyżowania.

08 / 10 / 2019 - Arkadiusz Grieger

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o umieszczenie słupków przy progu zwalniającym na ul. Polnej w Świętej Katarzynie. Kierowcy często próbują ominąć próg zwalniający i z racji tego, że pobocze jest bardzo szerokie udaje im się to. Na ul. Kolejowej sytuacja była podobna przez co pobocze oraz asfalt ulegał niszczeniu. Pozdrawiam

22 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 8 października 2019 r., data wpływu do Wydziału Komunalnego w dniu 17.10.2019 r. w sprawie montażu słupków blokujących U-12 c przy progu zwalniającym na ulicy Polnej w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuje, że słupki zostały zlecone do ustawienia w terminie do 15.11.2019 r.

11 / 10 / 2019 - Arkadiusz Grieger

Dzień dobry Panie Burmistrzu, proszę o wyrównanie ul. Prostej w Św. Katarzynie. Obecny stan drogi nie pozwala na cywilizowane przemieszczanie się po niej (buty, spodnie w błocie). Droga ta prowadzi do pól rolnych przez co kwalifikuje się do dofinansowania (+posiada wszystkie media w ziemi). Pozdrawiam Serdecznie

22 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 11 października 2019 r., data wpływu do Wydziału Komunalnego w dniu 17.10.2019 r. w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ulicy Prostej w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuję, że do chwili wykonania przebudowy w/w ulicy w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub jezdni bitumicznej, nawierzchnia będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Ulica Prosta jest drogą gminną o nawierzchni tłuczniowej, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych, przy zwiększonej wilgotności (przedłużające się opady deszcze, śniegu), zwiększonym natężeniem ruchu (obsługa placów budowy budynków mieszkalnych) nawierzchnia taka ulega szybszej degradacji i uszkodzeniom. Gmina w ramach posiadanych środków finansowych dokonuje cyklicznych napraw aby poprawić stan nawierzchni. W celu poprawy bezpieczeństwa została zlecona naprawa nawierzchni tłuczniowej. Naprawa polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa o frakcji 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z profilowaniem, zagęszczeniem mechanicznymi wraz z zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych. Przewidywany termin naprawy nawierzchni ulicy Prostej do 30.11.2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam i również pozdrawiam serdecznie.

03 / 10 / 2019 - Joanna Kuszkowska

Dzień dobry, jako mieszkanka Radwanic bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (niestety nie udało mi się uzyskać odpowiedzi od pracowników Urzędu; w tym zakresie sugerowałabym zmiany organizacyjne Panie Burmistrzu) : 1. Park przy ul. Parkowej - w roku 2010 została opracowana koncepcja rewitalizacji, w roku 2019 w budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji - czy zostało zlecone opracowanie dokumentacji (zawarto już umowę)? - czy zadanie - opracowanie dokumentacji - zostanie wykonane w tym roku? czy środki finansowe zostaną wydatkowane? - czy wpłynęło do Gminy pismo od przewodniczącej RO w sprawie proponowanych przez RO funkcji rewitalizowanego Parku i rekomendowanych działań związanych z realizacją zadania? 2. Park przy ul. Pogodnej - w roku 2018 została opracowana Koncepcja, podobno dokumentacja projektowa również i podobno inwestycja miała być realizowana w oparciu o Zgłoszenie -- bardzo proszę o weryfikację tych informacji; - jako RO chcielibyśmy, aby projekt realizowany był etapami; czy możemy wypożyczyć dokumentację - o ile taka istnieje? 3. Plac zabaw przy ul. Szerokiej: - czy jest zawarta umowa na projekt i realizację? (na stronie przetargów gminnych nie ma zamówień poniżej 30.000 euro) - czy jest to tryb projektuj - buduj? - kiedy zakończy się projekt? - na kiedy planuje się oddanie placu zabaw do użytku? 4. Plac zabaw na terenie szkoły w Radwanicach: - na kiedy planowane jest zawarcie umowy? - czy będzie to tryb projektuj - buduj? - kiedy zakończy się projekt? - na kiedy planuje się oddanie placu zabaw do użytku? Pozostaję z szacunkiem Joanna Kuszkowska

18 / 10 / 2019 - Sekretarz Siechnic Barbara Kosterska

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 3 października 2019 r. na formularzu „Zapytaj Burmistrza” informuję: 1) Park w Radwanicach przy ul. Parkowej: Wydział Inwestycyjny posiada koncepcję rewitalizacji parku z 2010 roku, jednakże z uwagi na okres czasu jaki upłynął od jej opracowania jest ona nieaktualna oraz niemożliwa do realizacji w dniu dzisiejszym. Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane w Budżecie Gminy Siechnice na zadanie pn. „Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Radwanice – opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020” na dzień dzisiejszy nie zostały wydatkowane. Obecnie trwają ustalenia w zakresie typowania zadań do realizacji w ramach tego zadania. Na dzień dzisiejszy od Przewodniczącej Rady Osiedla Radwanic wpłynął wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na realizacje tego zadania w 2020 r.; 2) Park w Radwanicach przy ul. Pogodnej: Wydział Inwestycyjny posiada dokumentację projektową zagospodarowania terenu parku wraz z brakiem sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy terenu rekreacyjno-parkowego przy obecnym tzw. stawiku, działki nr 288/1 i 290, obręb Radwanice. Istnieje możliwość wglądu do dokumentacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach w ramach dostępu do informacji publicznej; 3) Plac zabaw w Radwanicach przy ul. Szerokiej: Wydział Inwestycyjny jest w trakcie procedury wyłonienia Wykonawcy na realizację placu zabaw przy ul. Szerokiej w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia realizacji zadania i oddania go do użytku to koniec bieżącego roku; 4) Plac zabaw na terenie szkoły w Radwanicach: Wydział Komunalny prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego w wyznaczonym terminie, 15 października br., wpłynęła jedna oferta. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po jej przeanalizowaniu. Wykonawca, zgodnie z ofertą, zobowiązany będzie do wykonania projektu, dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw. Planowany termin wykonania zadania to koniec 1 kwartału 2020 r.

11 / 10 / 2019 - Michal J

Witam. W nawiazaniu do Pana odpowiedzi z dnia 29/08/2018 o tresci: "W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 3 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2020 nie jest zaplanowana przebudowa ulicy Czeremchowej zapewniająca pełny standard techniczny, to znaczy budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni twardej, chodników i ścieżek rowerowych." Chcialbym zapytac czy zostaly poczynione jakies postepy? Droga na ta chwile jest w fatalnym stanie. Do jazd do ulicy Cyprysowej na ktorej mieszkam to doslownie meka. Pozdrawiam

16 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 11 października 2019 r., w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ulicy Kalinowej, Czeremchowej i Cisowej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że do chwili wykonania przebudowy w/w ulic w standardzie pełnego przekroju ulicznego, jezdni bitumicznej lub nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych nawierzchnie w/w ulic będą utrzymywane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Ulica Grafitowa jest drogą o nawierzchni tłuczniowej, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych, przy zwiększonej wilgotności (przedłużające się opady deszcze, śniegu) nawierzchnia taka ulega szybszej degradacji i uszkodzeniom. Gmina w ramach posiadanych środków dokonuje cyklicznych napraw aby poprawić stan nawierzchni. Informuję ponadto, że na w/w ulicach została wykonywana sieć ciepłownicza, a prace budowlane były prowadzone w pasie drogowym. Po zakończonych inwestycjach (budowa sieci ciepłowniczej, budowa 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanej na działce nr 791) planowane jest wykonanie przy współpracy firmy Bygverk nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych żelbetonowych na odcinku od ulicy Prawocińskiej do ulicy Kalinowej i odcinek ulicy Kalinowej do końca działki nr 791, wraz z budową przepustu drogowego na rowie melioracyjnym (budowa przepustu zakończona). Planuję również przy współpracy 3 firm developerskich wykonać tymczasową nawierzchnię z płyt drogowych żelbetonowych na ulicy Czeremchowej na odcinku od obiektu inżynierskiego (most drogowy) do ulicy Kalinowej oraz odcinek ulicy Kalinowej wzdłuż działki nr 33/1. Zostanie też wykonana odnowa nawierzchni bitumicznej ulicy Czeremchowej na odcinku od drogi krajowej DK 94 do obiektu mostowego. Przewidywany termin wykonania nawierzchni z płyt żelbetonowych na ulicy Czeremchowej i częściowo na ulicy Kalinowej oraz nawierzchni bitumicznej do końca bieżącego roku. W celu poprawy bezpieczeństwa została zlecona naprawa nawierzchni tłuczniowej ulicy Kalinowej. Naprawa polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa o frakcji 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z profilowaniem, zagęszczeniem mechanicznymi wraz z zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych. Termin naprawy nawierzchni ulicy Kalinowej do 30.10.2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.. W bieżącym roku nie planuje się budowy oświetlenia drogowego na przedmiotowych ulicach.

11 / 09 / 2019 - Aleksandra Wojciechowska-Gileta

Szanowni Państwo 26 stycznia 2018r. otrzymałam na tej stronie informację od Pana Lesława Kubika, że ulica Schuberta w Iwinach będzie poddawana okresowemu wyrównaniu. Zostało to wykonane w zeszłym roku we wrześniu. W czerwcu br. tylko część tej drogi została wyrównana. Proszę o informację kiedy zostanie wyrównany odcinek prowadzący do Jagodna. Droga jest w strasznym stanie i jak spadnie deszcz to nie można się nią poruszać pieszo. W związku z informacją, że droga ta jest poddawana okresowemu wyrównaniu, proszę o informację kiedy to nastąpi. Z poważaniem Aleksandra Wojciechowska-Gileta

16 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 11 września 2019 r. informuję, że wyrównanie nawierzchni gruntowej ulicy Schuberta na odcinku od ulicy Judy Tadeusza do granic miasta Wrocławia, dzielnica Jagodno zostało zlecone do realizacji w terminie do 30 listopada 2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Naprawa polegać będzie wypełnieniu mieszanką kruszywa o frakcji 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznymi zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych. Informuję ponadto iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2020 nie jest zaplanowana przebudowa ulicy Schuberta zapewniająca pełny standard techniczny, t.j. budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni twardej, chodników i ścieżek rowerowych. Do czasu przebudowy w/w drogi gminnej w celu utrzymania stałej przejezdności będą wykonywane jedynie prace utrzymaniowe, polegające na okresowym równaniu istniejącej nawierzchni gruntowej. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

05 / 09 / 2019 - Mieszkaniec

W dniu 30.04.2019 informował Pan że w bieżącym roku zostanie wzmocniona konstrukcja drogi gminnej ul. Świerkowej w miejscowości Zębice na odcinku do drogi prywatnej 200/28. Aktualnie inwestycji przy wspomnianej drodze Świerkowej czy też Modrzewiowej przybywa a droga jest w fatalnym stanie nigdy nie utwardzana na całości powierzchni. Proszę o deklarację terminu do kiedy stan wspomnianej drogi będzie poprawiony chociażby przez utwardzenie i podbudowę z kruszywa.

16 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 5 września 2019 r. informuję, że w ramach posiadanych środków finansowych zostało zlecone wyrównanie nawierzchni gruntowej ulicy Świerkowej w miejscowości Zębice z terminem realizacji do 30 listopada 2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Naprawa polegać będzie wypełnieniu mieszanką kruszywa o frakcji 4/31,5 mm ubytków do 10 cm głębokości wraz z profilowaniem, zagęszczeniem mechanicznymi i z zachowaniem lub wykształceniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Ulica Świerkowa ma nawierzchnię tłuczniową, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych (przedłużające się opady deszczu) oraz niewłaściwego korzystania z drogi przez kierowców pojazdów, nawierzchnia taka ulega uszkodzeniom. Brak na dzień dzisiejszy kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych powoduje również, że na drodze robią się zastoiska wodne i kałuże co doprowadza nawierzchnię do złego stanu technicznego i szybszej degradacji. Do czasu przebudowy w/w drogi gminnej w celu utrzymania stałej przejezdności będą wykonywane jedynie prace utrzymaniowe, polegające na okresowym równaniu istniejącej nawierzchni gruntowej. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszamy.

17 / 09 / 2019 - tomasz ślipko

czy ma pan jakis plan na dalsza czesc powstancow slaskich w sw katarzyna?

16 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie, informuję jak niżej. W sierpniu 2018 r. Gmina Siechnice pozyskała dokumentację projektową dla przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie. W zakresie prac przewidziano do realizacji m.in. wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości dostosowanej do istniejących granic pasa drogowego o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowę linii oświetlenia ulicznego. Jednocześnie informuję, że z uwagi na dynamiczny wzrost cen materiałów budowlanych, jak i usług budowlanych, konieczna jest optymalizacja niniejszego projektu pod kątem zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji. W wyniku analizy obecnej sytuacji na rynku budowlanym podjąłem decyzję o poszukiwaniu rozwiązań w zakresie zmian technologii wykonania przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie. Po weryfikacji ofert pozyskanych w ostatnim czasie dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Siechnice stwierdzam, że wykonanie całości zakresu przewidzianego projektem przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich będzie niemożliwe bez nieuzasadnionego narażania się na znacząco zawyżone koszty inwestycji. Kierując się dobrem mieszkańców Gminy Siechnice oraz rozważnym wydatkowaniem środków publicznych, zadecydowałem o takim rozwiązaniu, które spowoduje poprawę stanu istniejącego nawierzchni, będącej obecnie jezdnią gruntową częściowo utwardzoną tłuczniem o licznych nierównościach i ubytkach, przy zastosowaniu zmiany rozwiązań projektowych, które zracjonalizują i poprawią efektywność wykorzystania środków budżetowych. Tym samym zwróciłem się do jednostki projektowej z prośbą o analizę i zajęcie stanowiska dotyczącego możliwości przeprojektowania przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich, polegającego m.in. na zmianie sposobu wykonania nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego. Po otrzymaniu oferty Projektanta podejmę decyzję odnośnie charakteru i zakresu zmian w stosunku do pierwotnego zakresu projektu.

27 / 09 / 2019 - Mirosław Ligorowski

Szanowny Panie Burmistrzu. Czytając ostatnią odpowiedź na moje zapytanie odnoszę wrażenie, że ma Pan poważny problem czytania ze zrozumieniem. W swoim wywodzie nie napisałem, że gmina zleciła utwardzenie drogi na prywatnej działce, ale mija się Pan z prawdą, żeby nie powiedzieć, że Pan kłamie, gdyż utwardzenie drogi wykonano na działce 994/2 zamiast na działce 315/5, o której to Pan wspomina, że gmina jest jej właścicielem, choć nigdy nie odnosiłem się co do własności tej działki. Jeżeli potrzebuje Pan świadków w tej kwestii to nie będzie problemu, jest ich kilku, więc nie prawdą jest, że gmina nie poniosła z tego tytułu szkody. Gdyby zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i uchwałą Rady Gminy został wykonany KPJ na działce 998 od ul. Tęczowej do ul. Lazurowej nie dochodziłoby do nieporozumień. Przez zaniechanie Gminy KPJ samoistnie została wytyczona przez społeczeństwo na prywatnej działce 994/2 zamiast na działce 998 wzdłuż rowu melioracyjnego. Czy w związku z powyższym nadal Pan uważa, że KPJ od ul. Tęczowej do ul. Lazurowej nie jest istotny w skomunikowaniu z nieruchomościami? W mojej opinii ulica Słoneczna od 14 do 20a, która została stworzona wg opowieści okolicznych mieszkańców dzięki szwindlowi w przeszłości, nie spełnia żadnych wymogów z wyjątkiem drogi gruntowej.

14 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 01.10.2019r. ponownie informuję, że Gmina Siechnice nie zlecała wyrównania nawierzchni na działce nr 994/2 oraz na działce nr 315/5. W okresie wiosennym zostały zlecone prace na ul. Słonecznej ( działka nr 308/8) na długości ok. 120 mb na odcinku od miejsca ułożenia płyt betonowych przez Dewelopera do ul. Pogodnej. Pana przeświadczenie o ponoszeniu szkody przez Gminę z tytułu wykonywania prac przez wykonawcę na wskazanych przez Pana działkach nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wykonawca działający na rzecz Gminy potwierdził, iż prace które zostały zlecone zostały wykonane i rozliczone w ilości zgodnej z przedmiotem zlecenia, zaś inne prace wykonywane przez niego w tym obszarze nie były w zakresie zlecenia Gminy Siechnice. Nie kwestionuję, że wykonawca wykonywał większy zakres robót, który został stwierdzony podczas odbioru robót, ale jak już wskazano w poprzedniej odpowiedzi na Pana zapytanie Gmina Siechnice zapłaciła wykonawcy jedynie za te prace, które zleciła i odebrała. Pozostały zakres nie był zlecany, więc nie został uznany przez pracowników nadzorujących wykonanie usługi. W poprzedniej odpowiedzi na Pana zapytanie, zostało wskazane, że Gmina nie zlecała remontu na działkach prywatnych, ani nie poniosła kosztów z tego tytyłu, co jest zgodne ze stanem faktycznym. Należy podkreślić, iż Gmina Siechnice nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonawcy, za jakiekolwiek wykonywane prace bez jej zgody na działkach prywatnych. Ewentualne roszczenia należy kierować bezpośrednio do wykonawcy z powództwa cywilnego. Odnośnie pozostałych kwestii poruszonych w Pana zapytaniu wyjaśniam, iż wszelkie inwestycje drogowe realizowane przez Gminę Siechnice zostały wpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2019-2034. Zakres i kolejność wykonywanych zadań została ustalona z Radą Osiedla miejscowości Radwanice. Nie przewiduje ona budowy ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 315/5, której przebieg wskazuje rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przebieg istniejącego dojazdu/dojścia przy posesjach ul. Słoneczna 14 – 20a na działce nr 316/5 – własność prywatna i działce nr 315/5 – własność gminna, również znajduje się w granicach określonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Mając na uwadze bardzo duży rozwój obszaru Gminy Siechnice i związanym z tym zwiększającymi się kosztami na zarządzanie siecią dróg gminnych, ewentualna przebudowa układu drogowego wskazanego przez Pana może być realizowana po wprowadzeniu tego zadania do Wieloletniej Prognozie Finansowej i po zabezpieczeniu środków finansowych na te zadanie.

25 / 09 / 2019 - Ewa Laszczkowska

Dzień dobry, ponad tydzień temu poprzez portal ePUAP złożyłam wniosek o wpisanie do rejestru wyborców na najbliższe wybory parlamentarne. W jaki sposób mogę dowiedzieć się, czy zostałam dopisana do rejestru wyborców? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, Ewa Laszczkowska tel. 502779715

02 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie realizacji wniosku o wpisanie do rejestru wyborców na najbliższe wybory parlamentarne uprzejmie informuję, że decyzją Burmistrza Siechnic z dnia 18 września 2019 r. została Pani dopisana do rejestru wyborców na wybory do Senatu i Sejmu przypadające na dzień 13 października 2019 r. Decyzja w powyższej sprawie została Pani wysłana w dniu 20 września 2019 r. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O powyższym została Pani kolejno poinformowana pismem z dnia 25 września 2019 r. (znak: WOP.5342.30.2019) oraz telefonicznie przez pracownika Biura Meldunkowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 25 września 2019 r.

19 / 09 / 2019 - Sławomir Prucnal

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Rok temu, jeszcze przed wyborami, osobiście zapewniał mnie Pan w obecności świadków, że do końca roku 2018 u zbiegu ul. Św. Katarzyny i Ziemskiej pojawi się dodatkowy przystanek autobusowy w postaci słupka. "Dziękuję" za dotrzymanie słowa. Z poważaniem Sławomir Prucnal ul. ZIemska

01 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana uwagi skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” dnia 19 września 2019 r. uprzejmie informuję, że wyniesienie w teren przystanku zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej, bo taką jest ul. św. Katarzyny nie jest działaniem jednostronnym gminy Siechnice. Warunki, parametry, a także lokalizację określa Zarządca drogi w tym przypadku powiat wrocławski. Wszystkie uzgodnienia gmina Siechnice otrzymała w maju 2019 r. i niezwłocznie przystąpiła do procedury wyłaniania projektanta do wykonania projektu zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi. W obecnej chwili wybrane biuro projektowe kończy realizację projektu i uzyskania wymaganych zezwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy do realizacji tego zadania.

04 / 09 / 2019 - Aleksandra Wojciechowska-Gileta

Szanowni Państwo Bardzo proszę o informację jak będzie wyglądało odśnieżanie dróg szutrowych zimą w przypadku bardzo obfitych opadów śniegu na terenie Osiedla Rodzinnego w Iwinach przy ulicy Św. Judy Tadeusza. Chciałabym podkreślić, że obecnie osiedle ma tylko dwie drogi (do ul. Granicznej i ul. Schuberta) i obydwie są drogami szutrowymi. Nie ma innej drogi by mieszkańcy mogli wjechać / wyjechać. Co w przypadku dużej ilości opadów śniegu? Z poważaniem Aleksandra Wojciechowska-Gileta

01 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie do Burmistrza z dnia 04.09.2019r. informuję, że w Planie Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych na terenie Gminy Siechnice w sezonie 2019-2021 w standardzie IV zostały ujęte poniższe ulice: 1) ul. F.P Schuberta na odc. ul. Graniczna – ul. Św. Jacka 2) ul. Graniczna na odc. ul. Graniczna – ul. Św. Judy Tadeusza Dla wskazanego standardu jezdnia winna być odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu materiałem uszorstniającym. Pozostałe opisy dotyczące standardu IV zostaną udostępnione na naszych stronach internetowych z chwilą uruchomienia akcji zimowego utrzymania dróg. Zapraszamy do zapoznania się z ww. Planem po jego ukazaniu.

28 / 08 / 2019 - Maciej Nowakowski

Dzień dobry, Proszę o informację odnośnie remontu nawierzchni ulicy Ptasiej w Iwinach. Droga obecnie jest w fatalnym stanie, głównie z uwagi na kończącą się budowę domów szeregowych w okolicy skrzyżowania z ulicą Miodową. Dostarczenie materiałów budowlanych przez samochody ciężarowe całkowicie uszkodziły nawierzchnie. W trakcie deszczu na całej ulicy jest błoto, natomiast w okresie suchym są bardzo duże ubytki, co powoduje kłopot w normalnym korzystaniu z drogi. Czy gmina planuje remont lub chociaż wyrównanie ulicy Ptasiej? Pozdrawiam, Maciej Nowakowski

01 / 10 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 28.08.2019r. informuję, że remont nawierzchni tłuczniowej ul. Ptasiej w m. Iwiny został zlecony wykonawcy z początkiem września 2019r., a obecnie trwają procedury odbiorowe wykonanego remontu.

17 / 09 / 2019 - Paweł Kozłowski

Panie Burmistrzu czy są planowane nowe miejsca postojowe w granicach ul. Henryka III w Siechnicach. Przy tej ulicy powstały dwa duże osiedla "Osiedle Zielone" i "Osiedle Perłowe" miejsc parkingowych w tym obszarze stanowczo brakuje i goście przyjeżdzający muszą stawać kilkaset metrów osiedli. Na osiedlach jest ok 200 mieszkań a miejsc publicznych przy drodze ledwie kilka.

27 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie miejsc postojowych przy ulicy Henryka III w Siechnicach, uprzejmie informuję, że nie planuje się wykonywania dodatkowych miejsc postojowych na wspomnianej ulicy. Również uprzejmie informuję, że inwestor przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, wydawanego przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, musiał zapewnić minimalną liczbę miejsc postojowych wymaganą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co z pewnością uczynił. W przypadku osiedla zrealizowanego przy ulicy Henryka III i ulicy Sportowej, inwestor uzyskując pozwolenie na budowę, miał obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych nie mniej niż 1,3 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach (Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia z dnia 16 kwietnia 2009 r.). Odnośnie drugiego osiedla przy ulicy Henryka III inwestor zobowiązany był przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, do zapewnienia minimalnej ilości miejsc postojowych wynoszącej 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem stanowisk w garażach zlokalizowanych na terenie posesji, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w Centrum, (Uchwała Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 r.). Ponadto uprzejmie informuję, że deweloper przed przystąpieniem do oferowania nabywcom mieszkań czy domów w ramach danej inwestycji ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny. Prospekt informacyjny jest instrumentem ochrony praw konsumentów (nabywców) wprowadzonym przepisami tzw. ustawy deweloperskiej z dnia 16 września 2011 r., która weszła w życie dnia 29 kwietnia 2012 r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zawarte w prospekcie informacje mają ustawowo określony zakres, tzn. każdy prospekt musi opisywać te same aspekty dotyczące dewelopera, nieruchomości i realizowanego przez niego przedsięwzięcia, a także ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym ilości miejsc postojowych przypadających na jedno mieszkanie. W przypadku, gdy potencjalny klient jest zainteresowany danym lokalem albo domem, na jego żądanie deweloper ma obowiązek przekazać mu kopię prospektu informacyjnego. W związku z powyższym o uwarunkowaniach dotyczących liczby miejsc postojowych na terenie danej inwestycji winien informować deweloper przed sprzedażą danego lokalu mieszkalnego.

12 / 08 / 2019 - Witold

Panie Burmistrzu. Wiele słów padło już nt. działka przeciw gradowego w Citronexie. Ale do podjęcia interwencji, gdy zakłócana jest cisza nocna nie potrzeba chyba ekspertyzy uniwersytetu. W nocy 12.08.2019 strzelano z Citronexu do mżawki w godzinach między 3 a 4 . To chyba przesada. Dzwoniłem w tej sprawie na policję, mam nadzieję ,że nie tylko ja, ale oczekuję ruchu z Pańskiej strony. Z poważaniem

27 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana wiadomość z serwisu „Zapytaj Burmistrza” z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ponadnormatywnego hałasu związanego z użytkowaniem tzw. „działa przeciwgradowego” zainstalowanego na terenie Zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. (PPO Siechnice), uprzejmie informuję, iż podzielam niepokój mieszkańców gminy Siechnice dotyczący nadmiernej częstotliwości użytkowania tego urządzenia. Ponadto, przyznać należy, że na dzień 12 sierpnia 2019 r., kiedy uruchamiane było „działo przeciwgradowe” Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydawał żadnych ostrzeżeń meteorologicznych związanych z możliwością występowania opadów gradu na terenie gminy Siechnice ani dla województwa dolnośląskiego. Uprzejmie informuję, iż podczas mojego ostatniego spotkania z przedstawicielami PPO Siechnice Sp. z o. o., właściciel „działa przeciwgradowego” poinformował, że wykonał dodatkową izolację dźwiękochłonną, która ma minimalizować hałas generowany przez urządzenie oraz zapowiedział dalsze jego modernizacje w celu wygłuszenia „działa przeciwgradowego” oraz skalibrowanie meteorologicznego radaru sterującego urządzeniem, co może mieć istotne znaczenie na częstość jego użytkowania. Ponadto informuję, iż w ostatnich miesiącach organizowałem spotkania z przedstawicielami PPO Siechnice, w tym ostatnie połączone było z oględzinami „działa przeciwgradowego” w terenie. Właściciel „działa przeciwgradowego” poinformował, że wdrożył działania polegające na dodatkowej izolacji dźwiękochłonnej, która ma minimalizować hałas generowany przez urządzenie oraz zapowiedział dalsze modernizacje w celu niwelacji dyskomfortu dla mieszkańców, w tym sprawdzenie kalibracji radaru meteorologicznego sterującego urządzeniem. Jednocześnie informuję, iż pismem z dnia 6 czerwca 2019 r. zwróciłem się do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z prośbą o udostępnienie ewentualnych wyników badań lub wskazanie źródeł rzetelnej informacji w przedmiotowej sprawie. Niestety, do dnia dzisiejszego do Urzędu Miejskiego w Siechnicach nie wpłynęła informacja na ten temat. W związku z zakończeniem akademickiej przerwy wakacyjnej wystąpiłem do kilku jednostek badowczo-rozwojowych w celu uzyskania rzetelnych danych naukowych w zakresie wpływu „działa przeciwgradowego” na opady atmosferyczne. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, iż będę podejmował dalsze działania w celu zniwelowania potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych dla gminy wynikających z użytkowania „działa przeciwgradowego” przez Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o. o. Nie pozostając bezczynnym, będę nadal występował do innych organów by podejmowały działania w zakresie swoich kompetencji w sprawie uciążliwości akustycznej „działa przeciwgradowego”. Informacje o podejmowanych przeze mnie działaniach będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości.

12 / 08 / 2019 - Agnieszka Konieczna

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Mam pytanie odnośnie działa przeciwgradowego - czy coś już wiadomo w sprawie jego działania? Przyznam szczerze, że po dzisiejszej nocy jestem coraz bardziej zdenerwowana tym tematem - działo uruchomione zostało dwukrotnie około 3 i 4 nad ranem, mimo że nie było żadnej burzy, żadnych ostrzeżeń odnośnie gradu w naszym rejonie, padał po prostu deszcz. Czasami mam wrażenie, że tylko pojawienie się ciemniejszej chmury na niebie jest już dobrym powodem do uruchomienia działa. Czy teraz każdy deszcz będzie równoznaczny z uruchomieniem działa? W dzień jeszcze nie jest to tak dokuczliwe, ale w środku nocy?

27 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani wiadomość z serwisu „Zapytaj Burmistrza” z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ponadnormatywnego hałasu związanego z użytkowaniem tzw. „działa przeciwgradowego” zainstalowanego na terenie Zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. (PPO Siechnice), uprzejmie informuję, iż podzielam niepokój mieszkańców gminy Siechnice dotyczący nadmiernej częstotliwości użytkowania tego urządzenia. Ponadto, przyznać należy, że na dzień 12 sierpnia 2019 r., kiedy uruchamiane było „działo przeciwgradowe” Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydawał żadnych ostrzeżeń meteorologicznych związanych z możliwością występowania opadów gradu na terenie gminy Siechnice ani dla województwa dolnośląskiego. Uprzejmie informuję, iż podczas mojego ostatniego spotkania z przedstawicielami PPO Siechnice Sp. z o. o., właściciel „działa przeciwgradowego” poinformował, że wykonał dodatkową izolację dźwiękochłonną, która ma minimalizować hałas generowany przez urządzenie oraz zapowiedział dalsze jego modernizacje w celu wygłuszenia „działa przeciwgradowego” oraz skalibrowanie meteorologicznego radaru sterującego urządzeniem, co może mieć istotne znaczenie na częstość jego użytkowania. Ponadto informuję, iż w ostatnich miesiącach organizowałem spotkania z przedstawicielami PPO Siechnice, w tym ostatnie połączone było z oględzinami „działa przeciwgradowego” w terenie. Właściciel „działa przeciwgradowego” poinformował, że wdrożył działania polegające na dodatkowej izolacji dźwiękochłonnej, która ma minimalizować hałas generowany przez urządzenie oraz zapowiedział dalsze modernizacje w celu niwelacji dyskomfortu dla mieszkańców, w tym sprawdzenie kalibracji radaru meteorologicznego sterującego urządzeniem. Jednocześnie informuję, iż pismem z dnia 6 czerwca 2019 r. zwróciłem się do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z prośbą o udostępnienie ewentualnych wyników badań lub wskazanie źródeł rzetelnej informacji w przedmiotowej sprawie. Niestety, do dnia dzisiejszego do Urzędu Miejskiego w Siechnicach nie wpłynęła informacja na ten temat. W związku z zakończeniem akademickiej przerwy wakacyjnej wystąpiłem do kilku jednostek badowczo-rozwojowych w celu uzyskania rzetelnych danych naukowych w zakresie wpływu „działa przeciwgradowego” na opady atmosferyczne. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, iż będę podejmował dalsze działania w celu zniwelowania potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych dla gminy wynikających z użytkowania „działa przeciwgradowego” przez Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o. o. Nie pozostając bezczynnym, będę nadal występował do innych organów by podejmowały działania w zakresie swoich kompetencji w sprawie uciążliwości akustycznej „działa przeciwgradowego”. Informacje o podejmowanych przeze mnie działaniach będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości.

09 / 09 / 2019 - MS

Szanowny Panie Burmistrzu, jestem mieszkanką ul. Migdałowej w Żernikach Wrocławskich. Od kilku miesięcy na początku ulicy stoi kontener na odzież używaną. Dzwoniłam pod numer, który jest zamieszczony na kontenerze, z prośbą o jego opróżnienie. Do dzisiaj się tak nie stało. Nikt się tym nie zajął, ponadto wyłączono możliwość odbioru połączeń przychodzących, więc kontakt telefoniczny też został zerwany. Stan wokół kontenera jest dramatyczny, przypomina śmietnisko. Mieszkańcy, którzy tak bezrefleksyjnie pozostawili worki obok kontenera, też nie pomyśleli, że zaśmiecają teren, bo rzeczy po ostatnich opadach deszczu też nie będą nadawały się do użytku. Wyczyścili swoje szafy, robiąc z wjazdu na Migdałową - wysypisko... Piszę do Pana z prośbą o pomoc w tej sytuacji. Z poważaniem, MS

26 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zgłoszenie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 9 września 2019 r. uprzejmie informuję, iż kontener na odzież używaną, o którym pisze Pani w zgłoszeniu został najprawdopodobniej ustawiony nielegalnie, tj. bez zgody właściciela gruntu. Gmina Siechnice nie wydaje pozwoleń na lokalizowanie na działkach gminnych kontenerów na odzież używaną z uwagi na fakt, iż nie są one regularnie opróżniane i wokół kontenerów tworzą się dzikie wysypiska. Podobne sytuacje mają miejsce na terenie gminy i sukcesywnie przedmiotowe kontenery są usuwane. Kontener z ul Migdałowej w Żernikach Wrocławskich prawdopodobnie został zabrany przez właściciela, gdyż wizja lokalna nie potwierdziła lokalizacji kontenera we wskazanym przez Panią miejscu.

15 / 08 / 2019 - Mirosław Ligorowski

Dziękuję Panie Burmistrzu za lakoniczną i lekceważącą odpowiedź na moje pytanie. Skoro tak to mam pytanie, po co opracowywać plan zagospodarowania przestrzennego i przyjmować do niego różne uchwały skoro nie jest realizowany? Chyba, że tylko dla sztuki. Teraz popieram mieszkających w Radwanicach, a nie zameldowanych, bo płacąc podatki tutaj guzik z tego mają. To dobrze, że wprowadzono kadencyjność bo w Pana przypadku za swoich rządów niewiele pożytecznego zrobił Pan dla Radwanic, a i myślę, że dla innych miejscowości również. Jedynie skorzystały Siechnice i też nie całe jak wskazuje forum. Ludzie się śmieją, że w Siechnicach już dochodzi do tego, że zrywają dobry asfalt żeby położyć nowy. Inwestycjami w Siechnicach zagwarantował sobie Pan drugą kadencję, a inne miejscowości ma Pan w głębokim poważaniu. Przeglądając pytania i odpowiedzi mieszkańcy w wielu kwestiach muszą sami się domagać oczywistych przedsięwzięć, a Pan tylko dumnie odpowiada, że będzie to zrobione lub już zostało wykonane. Pana poprzednik miał zwyczaj, że w pewnych kwestiach pojawiał się na miejscu, aby zapoznać się z sytuacją, aby podjąć jakąś decyzję, ale Pana ani pańskich urzędników na to nie stać. Dam prosty przykład. Przeznaczyliście środki i skierowaliście ekipę do utwardzenia gruntowej drogi Słoneczna 18-20a, ale kierownik przedsięwzięcia, który miał problem z rysunkiem który posiadał, wykonał utwardzenie na prywatnej działce równolegle do Słonecznej bo było łatwiej i było więcej miejsca. Jestem ciekawy czy ktoś sprawdził i odebrał wykonaną inwestycję przed uiszczeniem zapłaty bo moim zdaniem te pieniądze poszły w błoto.

25 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na wyżej wymienione zapytanie w części dotyczącej sensu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informuję, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane są od 1997 r., czyli od ponad 5 kadencji organów gminy. Na przestrzeni tych ponad 20 lat, nastąpiło uchwalenie wielu planów miejscowych, które przeznaczają bardzo dużą ilość terenów pod zabudowę, co skutkuje koniecznością uzbrojenia tych terenów w infrastrukturę techniczną (tj. sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną i sieć komunikacyjną – drogi). Rosnące ceny towarów i usług na przestrzeni wielu lat powodują jednak trudności z szybkim wykonywaniem wszystkich inwestycji w tym zakresie, z uwagi na ograniczoną ilość środków w budżecie gminy na ich realizację w danym roku. Nie jest wobec tego możliwe realizowanie na bieżąco całej infrastruktury technicznej równocześnie na wszystkich terenach wraz z nowo pojawiającymi się zabudowaniami. Patrząc z kolei w drugą stronę, z uwagi na ograniczone środki na realizację infrastruktury technicznej, nie jest możliwe ograniczenie (usunięcie) już wyznaczonych terenów pod zabudowę, gdyż spowodowało by to lawinę wniosków o odszkodowanie od Gminy Siechnice za obniżenie wartości nieruchomości w przypadku zmiany przeznaczenie terenu z zabudowy mieszkaniowej lub usługowej lub produkcyjnej na tereny rolne bez możliwości zabudowy. Zaznaczam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zmianami) planowanie przestrzenne ma na celu zapewnienie ładu przestrzennego oraz ochronę walorów architektonicznych i krajobrazowych danego obszaru, przy uwzględnieniu wymagań: ochrony środowiska (w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych), ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Z kolei, w myśl przepisów art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów, przy jednoczesnym uwzględnieniu ogólnych wymogów w zakresie planowania przestrzennego pisanych powyżej. Odnośnie robót remontowych na ul. Słonecznej w m. Radwanice, informuję, że Gmina Siechnice nie zlecała wykonania żadnych robót na działkach prywatnych w miejscu przez Pana wskazanym oraz nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów finansowych. Jednocześnie należy nadmienić, iż ul. Słoneczna i ul. Lazurowa w m. Radwanice będące drogami gminnymi publicznymi oraz obszar skrzyżowania z ww. drogami obejmujący działki drogowe nr 315/5 i 1019/1, 1019/2, 1019/3 stanowią własność Gminy Siechnice.

11 / 08 / 2019 - Natalia Krzesaj

Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o informację ile wypadków drogowych, w tym śmiertelnych, wystąpiło na odcinku Biestrzyków-Wrocław. Czy jest zaplanowana budowa chodniaka i/lub ścieżki rowerowej na tej trasie?

25 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 11 sierpnia 2019 r. uprzejmie informuję, iż droga na odcinku Wrocław – Biestrzyków jest drogą powiatową nr 1954D, więc zapytanie dotyczące ilości wystąpienia zdarzeń i wypadków drogowych oraz planów inwestycyjnych związanych z budową chodnika lub ścieżki rowerowej należy kierować do Zarządcy drogi, tj. Starosty Powiatu Wrocławskiego - Wydział Dróg i Transportu ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.: 71 72 21 740

25 / 07 / 2019 - Paweł Kozłowski

Panie Burmistrzu chciałby się dowiedzieć czy są przewidziane nowe miejsca postojowe w okolicach ulicy Sortowej ze względu na powstanie tu dwóch dużych osiedli, obecna liczba miejsc postojowych dla mieszkańców z których coraz większa liczba posiada dwa auta jest stanowczo niewystarczająca.

20 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie miejsc postojowych przy ulicy Sortowej w Siechnicach, uprzejmie informuję, że w miejscowości Siechnice nie ma ulicy o podanej nazwie, domyślam się jednak, że chodzi o ulicę Sportową w Siechnicach, przy której nie planuje się wykonywania dodatkowych miejsc postojowych. Również uprzejmie informuję, że inwestor przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, wydawanego przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, musiał zapewnić minimalną liczbę miejsc postojowych wymaganą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co z pewnością uczynił. W przypadku osiedla zrealizowanego przy ulicy Sportowej, inwestor uzyskując pozwolenie na budowę, miał obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych nie mniej niż 1,3 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach (Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia z dnia 16 kwietnia 2009 r.). Odnośnie drugiego osiedla przy ulicy Henryka III inwestor zobowiązany był przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, do zapewnienia minimalnej ilości miejsc postojowych wynoszącej 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem stanowisk w garażach zlokalizowanych na terenie posesji, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w Centrum, (Uchwała Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 r.). Ponadto uprzejmie informuję, że deweloper przed przystąpieniem do oferowania nabywcom mieszkań czy domów w ramach danej inwestycji ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny. Prospekt informacyjny jest instrumentem ochrony praw konsumentów (nabywców) wprowadzonym przepisami tzw. ustawy deweloperskiej z dnia 16 września 2011 r., która weszła w życie dnia 29 kwietnia 2012 r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zawarte w prospekcie informacje mają ustawowo określony zakres, tzn. każdy prospekt musi opisywać te same aspekty dotyczące dewelopera, nieruchomości i realizowanego przez niego przedsięwzięcia, a także ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym ilości miejsc postojowych przypadających na jedno mieszkanie. W przypadku, gdy potencjalny klient jest zainteresowany danym lokalem albo domem, na jego żądanie deweloper ma obowiązek przekazać mu kopię prospektu informacyjnego. W związku z powyższym o uwarunkowaniach dotyczących liczby miejsc postojowych na terenie danej inwestycji winien informować deweloper przed sprzedażą danego lokalu mieszkalnego.

12 / 08 / 2019 - Krzysztof

Sciezki Rowerowe Szanowny Panie Burmistrzu, mam kilka pytan dotyczacych planowanych sciezek rowerowych/chodnikow w naszej gminie: 1. Czy jest jakakolwiek publiczna informacja na temat planowanych sciezek rowerowych w naszej gminie, wlaczajac planowany termin oddania ich do uzytyku? 2. Jadac do Olawy DK94 widac wyraznie, ze inni lokuja ogromne srodki na inwestycje w sciezki/chodniki wzdloz drogi 94. Czy my jako mieszkancy gminy siechnice mozemy miec nadzieje ze analogiczna inwestycje powstana po naszej stronie (umozliwiajac bezpieczna podroz rowerem do i z Olawy, jak rowniez do i z Wroclawia). 3. Czy planuje Pan zapewnic sciezki rowerowe pozwalajace dojezdzac dzieciom do nowobudowanej Szkoly SP2? np. z Groblic, Zembicc... ? Z gory dziekuje za odpowiedz Krzysztof

20 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące ścieżek rowerowych w Gminie Siechnice informuję jak niżej. Informacje dotyczące zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w bieżącym roku oraz w najbliższych latach, w tym budowa nowych ścieżek rowerowych i chodników udostępnione są na stronie internetowej BIP Gminy Siechnice pod adresem: 1) Budżet Gminy Siechnice na rok 2019 r., na podstawie którego Gmina realizuje swoje zadania inwestycyjne, wraz z częścią opisową, w której zawarto szczegółowe zestawienie prac projektowych i inwestycyjnych: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,9587,idmp,263,r,r 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2021: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/index,idmp,261,r,r Jednocześnie informuję, że na stronie BIP Gminy Siechnice pod adresem http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,667,idmp,34,r,r można śledzić ogłoszone postępowania przetargowe dotyczące m.in. wykonania ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy, zawierające informacje o planowanych terminach realizacji poszczególnych zadań. W odpowiedzi na drugie Pana pytanie pragnę zaznaczyć, że zarządcą drogi krajowej nr 94 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i to do jej zadań należy przebudowa drogi wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych. Niemniej jednak informuję, że Gmina Siechnice od wielu lat czyni starania o uwzględnienie wniosków jej mieszkańców w zakresie przebudowy drogi krajowej nr 94. W tej sprawie odbyło się spotkanie w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu z udziałem moim i pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach z Zastępcą Dyrektora Oddziału Wrocław GDDKiA Panem Jackiem Mozalewskim, podczas którego usłyszeliśmy zapowiedzi na temat planowanej przebudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Wrocław – Oława i uwzględnienia części postulatów Gminy Siechnice. Niestety jak się okazało na spotkaniu w 2019 roku z Panią Dyrektor Lidią Markowską, przebudowa drogi krajowej na wnioskowanym odcinku nie jest planowana w zadaniach inwestycyjnych w najbliższej perspektywie. W związku z powyższym oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w sierpniu 2019 r. Gmina Siechnice zwróciła się ponownie o uwzględnienie wniosków dotyczących pilnej potrzeby dostosowania drogi krajowej numer 94 na odcinku Radwanice - gmina Siechnice - miasto Oława do potrzeb jej użytkowników w celu poprawy bezpieczeństwa podróżnych, w szczególności pieszych i rowerzystów oraz o ujęcie projektu przebudowy ww. drogi w planie inwestycyjnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na najbliższe lata. W nawiązaniu do ostatniej kwestii poruszonej przez Pana informuję, że na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada środków finansowych na wykonanie ścieżek rowerowych zapewniających dojazd do powstającej szkoły podstawowej w Siechnicach z pobliskich miejscowości. Mam jednak nadzieję, że zamierzenia inwestycyjne polegające na budowie ścieżek rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 94 zostaną jak najszybciej ujęte w planach inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o co będę się starał.

03 / 09 / 2019 - Anna Lesicka

Mieszkamy w Radomierzycach, moja córka jeździ do liceum do Wrocławia. Czy my jesteśmy przeklęci. Czy Pan wie, ze aby w dzień powszedni rano dostać się do wrocławia trzeba wsiąść w autobus z Radomierzyc który jezdzi co godzinę w kierunku świętej Katarzyny. Autobus który NIE ZATRZYMUJE się na petli w Żernikach wrocławskich tylko dopiero za szkołą. Następnie trzeba wsciaść w autobus który jedzie do Gaju Morwowej i tam dopiero wsiąść w tramwaj . Czy to jest normalne ze w weekendy kursuje autobus Gaj Radomierzyce Zerniki tzw szybki a w dzień powszedni kiedy dzieci jadą do szkoły takiego połączenia nie ma. I Pan wydaje kolejne zezwolenia na budowę domów w Radomierzycach. Wiem ze wszyscy mamy samochody ale jest to raczej koniecznosc niz kwestia wyboru bo mieszkajac kilometr od Wrocławia musimy iść drogą bez chodnika 1 km albo korzystac z 2 autobusow i to takich co jezdza co godzine . Tzn odrobinę lepsza komunikacja jest ale dopiero po godz 8 rano . A przreciez szkoły licealne mamy we wrocławiu. Zamierzam tą sprawe nagłośnić i mówię o tym szczerze. Bo mam wrażenie że jesteśmy przeklętą wioską.

19 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” dnia 4 września 2019 r. uprzejmie informuję, iż organizacja komunikacji publicznej przez Gminę Siechnice została poprzedzona konsultacjami społecznymi, gdzie można było zgłaszać swoje uwagi co do proponowanych rozkładów jazdy. Do chwili obecnej nikt z mieszkańców korzystających z linii 860 takich uwag nie zgłaszał. Ponadto chciałbym zaznaczyć, że nie ma konieczności przesiadania się z porannego autobusu w Świętej Katarzynie na inne połączenie, ponieważ jest to kurs relacji Gaj – pętla – (…) – Radomierzyce – (…) – Święta Katarzyna – (…) – Gaj – pętla. Jak dobrze Pani zauważyła z przystanku Żerniki – pętla mogą korzystać tylko autobusy, które nie wjeżdżają do Świętej Katarzyny, ponieważ przystanek ten nie spełnia parametrów technicznych pozwalających na zawracanie autobusu. Zaznaczam również, że w dni robocze mieszkańcy Radomierzyc oprócz połączeń przez Świętą Katarzynę mają także osiem połączeń bezpośrednio przez Żerniki Wrocławskie do pętli Gaj tak więc nie są to tylko połączenia realizowane w soboty. Oczywiście staramy się na bieżąco monitorować napełnienia autobusów dlatego w miesiącu czerwcu takie badanie zleciliśmy. Z badań tych jednoznacznie wynika, iż linia 860 należy do linii o słabym zainteresowaniu mieszkańców, a zwłaszcza kursy jadące przez Radomierzyce, Biestrzyków. Kolejne badania planowane są na miesiąc październik. Ważnym jest dla mnie czynnik społeczny i potrzeby mieszkańców, ale nie mogę również zapominać o aspekcie ekonomicznym.

04 / 09 / 2019 - Katarzyna Koszkul

Panie Burmistrzu, w dniu wczorajszym drogowcy na wjeździe ze starej Buforowej w ulicę św. Judy Tadeusza (wjazd koło kliniki Vivovet) zamontowali na stałe słupki blokujące wjazd, wynikiem tego od wczoraj nie możemy się dostać się do swoich posesji. Planowany wjazd w Buforową przy ul. Granicznej jest totalnie rozkopany i w żaden sposób nie nadaje się do użytkowania. Moje pytanie brzmi: Dlaczego gmina nie przygotowała wyjazdu dla mieszkańców oraz którędy mamy się dostać do swoich posesji przy ul. św. Judy Tadeusza oraz św. Rity w Iwinach.

18 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 4.09.2019r. uprzejmie informuję, że zostały podjęte wszelkie możliwe działania ze strony Gminy Siechnice celem umożliwienia dojazdu mieszkańcom Iwin do ul. Buforowej we Wrocławiu. Jak już informowałem na stronach internetowych Gminy Siechnice od początku rozpoczęcia inwestycji przez Miasto Wrocław były zgłaszane z naszej strony postulaty i wnioski o pozostawienie istniejących zjazdów oraz budowę skrzyżowań z ul. Św. Judy Tadeusza i ul. Granicznej ( pismo dostępne na stronie Gminy). Niestety nie znalazły one odniesienia w zrealizowanej przebudowie ul. Buforowej. Z ostatnich informacji uzyskanych od przedstawiciela Wrocławskich Inwestycji wynika, że wszystkie zjazdy istniejące przed przebudową zostaną zamknięte z dniem 1.01.2020r. Obecnie w wyniku mojej interwencji został wyremontowany zjazd z ul. Granicznej. Również trwają dalsze rozmowy z przedstawicielami Miasta Wrocławia dotyczące przeanalizowania możliwości wprowadzenia zmian do wyniesionej organizacji ruchu na ul. Buforowej poprawiającej skomunikowanie mieszkańcom Iwin bezpośrednio do tej drogi. Odnośnie Pani pytania wyjaśniam, że nie jest prawdą, aby Gmina nie przygotowała wyjazdu swoim mieszkańcom. Z chwilą powzięcia wiadomości o planowanych zmianach komunikacyjnych podjęto działania w kierunku polepszenia warunków komunikacyjnych. Staraniem i na koszt Gminy zostały wyremontowane 2 działki drogowe od strony ul. Granicznej i od strony ul. Św. Jacka oraz część ul. Schuberta o nawierzchni tłuczniowej umożliwiające poprzez układ ulic osiedlowych włączenie się do ul. Buforowej na skrzyżowaniu z ul. Św. Jacka.

08 / 09 / 2019 - Mariusz Berezowski

Dzien dobry, Czy jest w planach doprowadzenie nitki z gazem ziemnym do Sulęcina? Dziekuje i pozdrawiam

13 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące doprowadzenia nitki z gazem ziemnym do Sulęcina informuję, że budowa i rozbudowa sieci gazowej jest wyłączną kompetencją Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa we Wrocławiu, która realizuje zadania inwestycyjne w ramach planu rozbudowy sieci i przyłączenia. Jednocześnie informuję, że według mojej wiedzy, w najbliższych latach nie przewiduje się takiej inwestycji.

03 / 09 / 2019 - Arkadiusz Grieger

Dzień dobry Panie Burmistrzu, rok temu prosiłem o skoszenie trawy między ul. Prostą i ul. Kolejową w związku z utrudnionym wyjazdem z ul. Prostej - trawa została skoszona ale niestety w tym roku temat jest ten sam... Wyjeżdżając z ul. Prostej na ul. Kolejową widoczność z lewej strony jest tragiczna. Proszę o skoszenie trawy między tymi ulicami lub postawienie znaku U-18a dla wyjeżdżających z ul. Prostej. Pozdrawiam Serdeczenie

11 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” ze strony siechnice.gmina.pl dotyczące koszenia trawy pomiędzy ul. Prostą i ul. Kolejową w Świętej Katarzynie uprzejmie informuję, że realizacja w/w zabiegów pielęgnacyjnych została powierzona Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej, która zajmuje się utrzymaniem terenów gminnych w zakresie zieleni.

04 / 09 / 2019 - Izabela Szechińska

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o informację jaka jest przyczyna braku realizacji w naszej gminie świadczenia Dobry start na wyprawkę szkolną przy wnioskach składanych na początku lipca?? O świadczeniu 500 plus już nawet nie wspominam . Wnioski złożone w tym samym czasie w gminie Kobierzyce i Czernica są już dawno zrealizowane w obu wariantach. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzezczy? z góry dziękuję za udzielenie odpwowiedzi. Izabela Szechińska

10 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania uprzejmie informuję, iż na podstawie wyjaśnień udzielonych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach zarówno wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start jak i świadczenia wychowawczego wpłynął za pomocą systemu teleinformatycznego w dniu 12.07.2019 r. Wnioski zostały rozpatrzone w dniu 20.08.2019 r. oraz 22.08.2019 r. Ośrodek wypłaca świadczenia po otrzymaniu środków z budżetu państwa przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Zapotrzebowanie składane jest raz w miesiącu (do 5 i 10 każdego miesiąca) z uwzględnieniem wniosków, które zostały rozpatrzone jak i planowanych do rozpatrzenia. Z uwagi na dużą ilość wniosków jakie zostały złożone w pierwszych dniach lipca (do 15.07.2019 r. wpłynęło elektronicznie po około 2800 wniosków na każde świadczenie, co stanowi 1/3 wszystkich spodziewanych wniosków), rozpatrywanie wszystkich złożonych w pierwszej połowie lipca 2019 r. wniosków potrwało około miesiąca. Listy wypłat generowane są po otrzymaniu środków, a świadczenia do wypłaty są na nich umieszczane według daty wpływu wniosku. Ostatnia wypłata miała miejsce 30.08.2018 r. Na liście z tego dnia znalazły się w wnioski złożone w pierwszych dniach lipca a rozpatrzone w sierpniu. Obecnie oczekujemy na kolejną transzę z budżetu państwa i niezwłocznie po otrzymaniu środków wypłacimy należne świadczenie. Mając na uwadze powyższe GOPS w Siechnicach dołoży wszelkich starań aby świadczenia zostały wypłacone po otrzymaniu dotacji. Niemniej jednak zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 poz. 2134 ze zm.) oraz zgodnie z § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. (Dz. U z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061). termin rozparzenia wniosku wynosi 2 miesiące. W przypadku wniosku o świadczenie wychowawcze termin rozpatrzenia oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 października 2019r., a w przypadku wniosku o świadczenie „Dobry start” do dnia 30 września 2019r. Jednocześnie, nawiązując do przytoczonego przykładu z gmin sąsiednich, kierownik Ośrodka zwraca uwagę, że gmina Siechnice jest gminą liczebniejszą i charakteryzującą się większą dynamiką wzrostu ludności niż gmina Kobierzyce i gmina Czernica. Znajduje to odzwierciedlenie w corocznie zwiększającej się liczbie rodzin ubiegających się o świadczenia rodzinne, w szczególności składających wnioski w formie elektronicznej w pierwszych dniach okresu ich przyjmowania.

20 / 08 / 2019 - Elżbieta W.

Panie Burmistrzu, czy istnieje możliwość podcięcia gałęzi drzew ( śliwowiśnie) rosnących na obrzeżach boiska sportowego w Świętej Katarzynie. Drzewa posadzone od strony budynków mieszkalnych bardzo się rozrosły , gałęzie zwisają do ziemi tworząc osłonę dla osób zaspokajających swoje potrzeb fizjologicznych podczas imprez i zajęć organizowanych na boisku.

10 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” ze strony siechnice.gmina.pl dotyczące podcięcia gałęzi drzew (śliwowiśni) rosnących na obrzeżach boiska sportowego w Świętej Katarzynie uprzejmie informuję, że realizacja w/w zabiegów pielęgnacyjnych w tym podkrzesanie drzew zostało powierzone Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej, która zajmuje się utrzymaniem terenów gminnych w zakresie zieleni.

18 / 08 / 2019 - Grzegorz

Witam, czy znane są już terminy realizacji terenu "OSA" przy ul. Świętego Krzyża?

09 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące terminu realizacji prac w ramach Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach informuję, że zgodnie z zapisami umowy, termin realizacji prac przewidziany jest do 30.09.2019 r. W ramach podpisanej umowy przewidziano wykonanie placu zabaw w skład którego wchodzą: zestaw sprawnościowy, huśtawka bocianie gniazdo, trampolina, walce skoczki oraz wykonanie elementów siłowni zewnętrznej, stołu do gry w szachy i stołu do gry w chińczyka, zainstalowanie 4 ławek, stojaka na rowery oraz kosza na śmieci, a także zagospodarowanie terenu zieleni w postaci nowych nasadzeń.

29 / 07 / 2019 - Mateusz Legut

Witam Chciałem się zapytać czy warto składać prośbę o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego (Sulimów). Chodzi o zmianę kawałka który został jako rolny (reszta pola jest jako zabudowa). A akurat te miejsce interesowałoby najbardziej członków rodziny do wybudowania się. Pytanie brzmi czy takie wnioski w ogóle są czasem rozpatrywane pozytywnie ? Czy z góry wszystkie decyzje są na nie i lepiej nie próbować ? Z góry dziękuję z odpowiedź. Pozdrawiam Mateusz Legut matiz76@wp.pl 695230890

09 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 29.07.2019 r., uprzejmie informuje, że wszystkie wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są rozpatrywane. W chwili obecnej w trakcie opracowania jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, gmina Siechnice, zgodnie z Uchwałą Nr LX/368/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. istnieje prawdopodobieństwo, że Pana nieruchomość znajduje się w granicach ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym proszę skontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, w celu podania numeru działki i ustalenia czy Pana działka objęta jest zmianą ww. planu.

31 / 07 / 2019 - Justyna K

Dzień dobry, 1. Czy jako nowoczesna gmina, dbająca o środowisko i porządek, możemy liczyć, że w najbliższym czasie, za przykładem innych krajów zachodnich, jak i ostatnio Wroclawia, powstaną butelkomaty na butelki PET? 2. Czy nie da się nic zrobić z budową na przeciw cmentarza? Powstał prawie budynek, budowa stanęła w miejscu i teraz tylko straszy budowa. Gmina nie może wymusić dokończenia budowy/ zamknięcia placu budowy? W Siechnicach coraz więcej napoczętych, nieukończonych budów. Czy naprawdę to ma być nasza wizytówką?

09 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na wyżej wymienione zapytanie informuję, że na terenie Gminy Siechnice gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzi Związek Międzygminny Ślęza-Oława, który świadczy swoje usługi łącznie na rzecz ośmiu tworzących go gmin. Odpady komunalne odbierane od mieszkańców utylizowane są w zakładzie utylizacji w miejscowości Gać. Linie technologiczne sortowni odpadów pozwalają na segregację i odzyskiwanie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym butelek plastikowych. Tak samo dzieje się z odpadami gromadzonymi w kubłach na śmieci znajdujących się w miejscach publicznych na terenie naszej gminy. Zarząd firmy przetwarzającej odpady nie występował do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z wnioskiem o wprowadzenie butelkomatów PET i dlatego też Zarząd Związku nie planował i nie planuje wprowadzenia do użytkowania specjalnych pojemników na butelki plastikowe. W odniesieniu do części zapytania, dotyczącej pytań w sprawie budowy w sąsiedztwie cmentarza w Siechnicach oraz niezakończonych budów na terenie Gminy Siechnice, wyjaśniam że Burmistrz Siechnic nie posiada kompetencji w zakresie kontroli realizowanych, przez osoby fizyczne lub prawne, inwestycji. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami) uprawnienia do dokonywania kontroli budowy posiada organ nadzoru budowlanego. Władze gminy nie mają więc wpływu na będące w trakcie realizacji inwestycje, w tym także przedsięwzięcie realizowane w sąsiedztwie cmentarza w Siechnicach. Jednakże wg. posiadanej wiedzy w zakresie tej konkretnej budowy inwestor zamierza kontynuować prace, gdyż zwrócił się z prośbą o zgodę na dostosowanie parametrów drogi gminnej do ruchu pojazdów ciężarowych, które będą zapewniać dostawy centrum usługowego podczas jego funkcjonowania. W tym celu podpisane zostało stosowne porozumienie z inwestorem na wykonanie przez niego projektu przebudowy tejże drogi gminnej przewidującego zwiększenie jej nośności oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, a także przeprojektowanie zjazdu na teren tej inwestycji.

09 / 08 / 2019 - Wioletta A

Witam Proszę o informację w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wiadomym jest wszystkim iż Związek Międzygminny ŚLĘZA-OŁAWA w czerwcu nie wywiązał się ze zbiórki gabarytów . Po złożonym do Związku zapytaniu w dniu 08/08/2019 kiedy zostaną odebrane gabaryty otrzymałam odpowiedź iż z nieruchomości niezamieszkałych gabarytów się nie odbiera pomimo pobierania co miesięcznej opłaty za odbiór śmieci i odbioru z nieruchomości obok niezamieszkałej . Rozumiem iż opłata z odbiorem tzw gabarytów nie ma nic wspólnego ale czy takie jest założenie naszej Gminy aby pomijać nieruchomości i czy jest to w zgodzie z założeniami legislatora do ustawy Pozdrawiam

04 / 09 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Zgodnie z rozdziałem 4, §8, pkt 3 Regulaminu (Uchwała Nr VI/29/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława), który jest zgodny z ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach, odpady objęte zbiórką objazdową nie są odbierane z terenu nieruchomości niezamieszkałych – zapis ten obowiązuje od lipca 2013 r., kiedy to system wszedł w życie. Oznacza to, że w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą wnosi się dla nieruchomości niezamieszkałych, odbiór taki nie jest wliczony. Odpady należy zagospodarować we własnym zakresie, poprzez zlecenie takiej usługi dowolnie wybranej, uprawnionej firmie.

08 / 06 / 2019 - mieszkaniec osiedla

Panie burmistrzu kiedy zaprowadzony zostanie porządek na ul.Zacisze w tym miejscu gdzie były dawne szopy które zostały zburzone,dalej panuje bałagan stoją pozbijane nielegalnie szopy i kupy zagraconych rzeczy podwórka wyglądają jak slamsy,proszę o interwencję nakazu rozebrania i doprowadzenia w końcu porządku zgłaszane było do straży i nic.Pozdrawiam

02 / 09 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśniające zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniach na rzecz ustalenia sprawców zanieczyszczenia terenu w miejscowości Siechnice przy ulicy Zacisze nr 5-9. Kontrole przeprowadzone są pod kątem przestrzegania przepisów porządkowych w myśl Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z treścią art. 48 Prawa budowlanego nakaz rozbiórki wydawany jest w formie decyzji administracyjnej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego a nie Burmistrza Siechnic. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wyda nakaz rozbiórki obiektu budowlanego lub jego cześć znajdującej się w trakcie budowy lub już wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Dlatego zasadnym jest wszelkie zgłoszenia oraz wnioski dotyczące złego stanu technicznego obiektów kierować do PINB. Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przekazuje ww. pismo Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim, zgodnie z właściwością celem przeprowadzenia interwencji w powyższej sprawie.

01 / 08 / 2019 - Alina Dopieralska

Dzień dobry, dlaczego dopuszcza się w naszym miasteczku zakłócanie notorycznie ciszy, spokoju przez odgłosy huku z działek przeciwgradowych ? Jak to możliwe, że jeden przedsiębiorca terroryzuje całe miasteczko. Często wystrzały nie są zasadne, nie ma alarmu, że ma spaść grad. Kto to kontroluje ?Jak można w środku nocy strzelać i zakłócać ciszę ? Jak widzę bez żadnych konsekwencji. Czy interes jednostki jest ważniejszy od ogółu ? Ja też płacę podatki w tym mieście. Co Pan zamierza zrobić z tym problemem ? Bo to naprawdę jest problem !

23 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani wiadomość serwisu „Zapytaj Burmistrza” z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie użytkowania tzw. „działa przeciwgradowego” zainstalowanego na terenie zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. (PPO Siechnice), informuję, że obawy mieszkańców gminy Siechnice w odniesieniu do funkcjonowania tego urządzenia stanowią przedmiot działań Burmistrza Siechnic w kierunku wyjaśnienia okoliczności instalacji, działania i jego potencjalnych skutków środowiskowych, jakie powodować może „działo przeciwgradowe”. Burmistrz Siechnic może w tym obszarze podejmować działania w zakresie swoich kompetencji. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396) wskazuje organy ochrony środowiska i ich kompetencje w zakresie odpowiedzialności administracyjnej w zakresie podmiotów negatywnie oddziałujących na środowisko lub powodujących pogorszenie jego stanu. W dniu 4 marca 2019 r. Burmistrz Siechnic wystąpił do Starosty Powiatu Wrocławskiego z prośbą o nałożenie na PPO Siechnice obowiązku przeprowadzenia przeglądu ekologicznego w celu sprawdzenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto, pismem z dnia 23 maja 2019 r. Burmistrz Siechnic wystąpił do PPO Siechnice z prośbą o wyjaśnienie zasad funkcjonowania urządzenia oraz ustosunkowanie się do problemu ponadnormatywnego hałasu emitowanego w godzinach wieczornych i nocnych przez „działo przeciwgradowe” Z pisma otrzymanego w dniu 18 lipca 2019 r. od PPO Siechnice dowiadujemy się, że „działo przeciwgradowe” zainstalowane zostało w listopadzie 2018 r. po serii burz z opadem gradu, które spowodowały straty materialne oraz stanowiły zagrożenie dla ludzi i mienia. Właściciel urządzenia przedstawił w piśmie zasady jego funkcjonowania oraz opisał efekty działania. Według PPO Siechnice skuteczność urządzenia wynika z destabilizacji struktury lodu, z którego zbudowane są gradziny i ich zamiany na ciekłą postać opadu atmosferycznego (deszcz) lub stałą (śnieg). PPO Siechnice poinformowało również o podejmowanych działaniach, których celem jest wytłumienie hałasu generowanego podczas wystrzałów „działa przeciwgradowego”. Działanie urządzenia jest zautomatyzowane, a inicjacja serii detonacji jest wynikiem analizy danych pomiarowych realizowanych przez radar meteorologiczny zainstalowany na terenie przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia parametrów atmosfery świadczących o potencjalnej możliwości powstania chmur gradowych seria wystrzałów inicjowana jest ok. 20-30 min przed wystąpieniem niekorzystnego zjawiska meteorologicznego. „Działo przeciwgradowe” obejmuje swoim zasięgiem obszar o promieniu ok. 1 km2 wokół miejsca lokalizacji urządzenia. W celu zgłębienia wiedzy na temat lokalizacji, konstrukcji i zasad działania „działa przeciwgradowego” odbyły się spotkania Burmistrza Siechnic oraz pracowników Urzędu Miejskiego z przedstawicielami PPO Siechnice połączone z wizją terenową w miejscu instalacji urządzenia. Ustalono, że dla rzetelnego wyjaśnienia zagadnienia funkcjonowania „działa przeciwgradowego” konieczne jest opracowanie przez kompetentne środowiska naukowe ekspertyzy, która rozwieje wątpliwości i obawy mieszkańców Siechnic i okolicy dotyczące skutków środowiskowych pracy urządzenia. W wyniku interwencji Burmistrza Siechnic właściciel „działa przeciwgradowego” wdrożył działania minimalizujące hałas generowany przez urządzenie i zapowiedział dalsze modernizacje w celu niwelacji dyskomfortu mieszkańców.

09 / 08 / 2019 - Mariola Marszałek

Dzień dobry, mam pytanie kiedy będzie uruchomiona lina 870? Autobus miał kurować na trasie Święta Katarzyna - Zacharzyce - Iwiny(ul.Brochowska) - pętla Tarnogaj. W projekcie była podana data wrzesień 2019r. Proszę o informacje.

21 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie skierowane poprzez formularz "Zapytaj Burmistrza" dnia 9 sierpnia 2019 r. uprzejmie informuję, iż zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami i planem od września 2019 r. zostanie uruchomiona linia 970 na trasie Święta Katarzyna - Zacharzyce - Iwiny ul. Brochowska - Tarnogaj.

01 / 08 / 2019 - mieszkańcy Polnej 2

Panie Burmistrz jako mieszkańcy bloku przy ul.Polnej 2 w Świętej Katarzynie zwracamy się z prośbą o wykonanie progu zwalniającego pod naszym blokiem.W naszym bloku mieszka kilkadziesiąt osób jest teren zielony,ławka do posiedzenia, parking otwarty przy samej drodze na ok 25 aut z którego trzeba wyjechać-i ciężko to zrobić- na całą szerokość drogi. W dniu wczorajszym został wykonany 1 próg w miejscu conajmniej dziwnym-ok 100m od nas pod domkiem jednorodzinnym,który jest wg naszych obserwacji niezamieszkany. Odnosimy wrażenie,że żaden z Pana pracowników nie zadał sobie trudu wizji lokalnej na naszej ulicy ,tylko walnięto próg wg projektu i z głowy. Prosimy o uwzględnienie bezpieczeństwa kilkudziesięciu osób ,ich dzieci a nie stawianie progu (sztuk 1 ! na odcinku drogi kilkuset metrów) dla samego postawienia.Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Z poważaniem mieszkańcy bloku na Polnej 2

21 / 08 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 01.08.2019r. uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu poruszonej problematyki na wstępie należy odnieść się do istniejącej organizacji ruchu drogowego na ulicy Polnej w m. Święta Katarzyna. Ulica Polna na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Jastrzębią znajduje się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Na tym odcinku drogi gminnej w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, gm. Siechnice” wykonano próg zwalniający U-16a, który ma za zadanie wymuszenie na kierowcach dostosowanie prędkości do istniejącej organizacji ruchu. Powyższy próg zwalniający został wyniesiony po konsultacjach z Radą Osiedla na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego „Projektu stałej organizacji ruchu dla wykonania progu zwalniającego U-16a na ul. Polnej w Świętej Katarzynie”. Dodatkowo informuję, iż zgodnie z przepisami progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania ulic, zaś lokalizacja progu dodatkowo musi być oznakowywana obustronnie znakami pionowymi wskazującymi odległość progu 20 m i ograniczenie prędkości do 20 km/h. Odcinek ul. Polnej, na której wybudowano próg zwalniający znajduje się pomiędzy dwoma skrzyżowaniami co powoduje, że ww. próg od strony ul. Kolejowej może znajdować się w odległości nie bliższej niż 60 m licząc od początku ul. Polnej i podobnie 60 m od strony ul. Jastrzębiej. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz istniejące zagospodarowanie nieruchomości znajdujących się przy ul. Polnej ( liczne zjazdy, parking) projektant organizacji ruchu wybrał optymalne miejsce usytuowania progu wraz z możliwością ustawienia oznakowania pionowego na drodze gminnej. Jednakże Gmina Siechnice będzie na bieżąco analizować istniejący ruch drogowy we wskazanym układzie drogowym w zakresie powstawania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz reagować adekwatnie do zaistniałych potrzeb ich użytkowników.

17 / 05 / 2019 - Jarek Gil

Dzień Dobry Panie Burmistrzu. Proszę o informację w jakim terminie domy na Osiedlu Hiszpańskim zostaną przyłączone do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obecnie dostawcą wody na osiedlu jest PPO Siechnice. Niestety zdarzają się bardzo częste awarie i przerwy w dostawie wody. Ponadto w sezonie letnim w sieci jest bardzo niskie ciśnienie, co uniemożliwia normalne korzystanie z bieżącej wody. Pozdrawiam

13 / 08 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w okresie planowania i rozpoczęcia inwestycji „Osiedla Hiszpańskiego” inwestor, tj. PPO Siechnice nie zwracał się do naszej Spółki z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zaopatrywanie w wodę ww. osiedla następuje poprzez sieć wodociągową wybudowaną przez PPO Siechnice, która z kolei wpięta jest do sieci zakładowej tego przedsiębiorstwa. Woda podawana ww. siecią wodociągową pochodzi ze źródeł i stacji uzdatniania wody będących w posiadaniu PPO Siechnice. W dniu 06.08.2018r. PPO Siechnice złożyło do naszej Spółki wniosek o przyłączenie „Osiedla Hiszpańskiego” do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu ZGK Sp. z o.o. W odpowiedzi na wniosek, wnioskodawca został poinformowany, że określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci będącej w posiadaniu ZGK Sp. z o.o. będzie możliwe dopiero po przedstawieniu przez PPO Siechnice dokumentacji dotyczącej m.in.: projektu sieci wod-kan, zastosowanych materiałów, pozwolenia na budowę/zgłoszenia itp. Wnioskodawca został poinformowany o tym jaką dokumentację ma złożyć w celu ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków technicznych wpięcia „Osiedla Hiszpańskiego” do sieci będących w posiadaniu ZGK Sp. z o.o. W sierpniu br. ponownie wystosowano pismo do PPO Siechnice z przypomnieniem o konieczności złożenia stosownej dokumentacji, a także o podanie podstawy prawnej dostarczania wody do mieszkańców „Osiedla Hiszpańskiego”. W celu włączenia „Osiedla Hiszpańskiego” do sieci będących w posiadaniu ZGK Sp. z o.o. konieczne jest uzupełnienie stosownej dokumentacji przez PPO Siechnice, a w drugiej kolejności określenie warunków technicznych wykonania przepięcia sieci. Jednocześnie konieczne jest ustalenie zasad przejęcia sieci wod-kan wybudowanych przez PPO Siechnice i obecnie zasilających „Osiedle Hiszpańskie”. Dopiero po zakończeniu negocjacji dotyczących przejęcia sieci i warunków dostawy wody, w tym ustaleniu zakresu prac koniecznych do wykonania po stronie naszego przedsiębiorstwa oraz po stronie PPO, ZGK Sp. z o.o. spisze stosowną umowę precyzującą zakres niezbędnych prac przepięciowych leżących po stronie ZGK oraz po stronie PPO. Termin realizacji przepięcia do sieci będących w zarządzie ZGK Sp. z o.o. jest uzależniony m.in. od przekazania kompletnej dokumentacji sieci wod-kan wybudowanych przez PPO Siechnice, na podstawie której zostaną określone techniczne możliwości spięcia, a także od terminu wykonania dokumentacji projektowej związanej z przepięciami.

23 / 07 / 2019 - Anna W.

Dzień dobry, proszę o informację kiedy zostanie skoszony rów przy ul. Prostej w Świętej Katarzynie. W tym roku nie odbyło sie ani jedno koszenie, w wyniku czego stan rowu jest bardzo zły.

09 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie skoszenia rowu przy ul. Prostej w Świętej Katarzynie, uprzejmie informuję, że ww. rów jest rowem melioracyjnym o numerze Z.4 (działka nr 739, obręb Św. Katarzyna) stanowiącym własność Gminy Siechnice. Rów melioracyjny nr Z.4 jest objęty działalnością Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych (WZSW). W 2019 roku na rowie melioracyjnym nr Z.4 zostały zaplanowane, w porozumieniu z Gminą Siechnice, prace konserwacyjne (koszenie, hakowanie, wywóz), które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu i aktualnie nadal trwają. Ponadto, w bieżącym roku WZSW planuje pozyskać dotację na wykonanie faszyn, w celu umocnienia skarp rowu nr Z.4, na odcinku od cieku Katarzynka do stacji transformatorowej (zlokalizowanej na działce nr 932/2) przy ul. Prostej. Gmina Siechnice w ramach członkostwa w WZSW corocznie opracowuje „Harmonogram robót - konserwacja rowów odwadniających tereny zabudowane i urządzeń melioracji na terenie gminy Siechnice”. Harmonogram opracowywany jest na początku każdego roku na dany rok na podstawie analizy wniosków mieszkańców i sołectw oraz dostępnych środków w budżecie gminy.

02 / 07 / 2019 - Mieszkanka ulicy Energetycznej

Dzień dobry Panie Burmistrzu, dlaczego nasza ulica Energetyczna jest zupełnie zapomniana?Rynek, tzw. nowe Siechnice są zadbane, czyste, wypieszczone, niemal z każdym tygodniem przybywa tam wiele nowych roślin, kwiatów , krzewów. U nas piętrzą się gałęzie po ubiegłorocznej wichurze.Mieszkam tu od 2000 roku i cały czas widzę te same rozwalające się ławki, które giną porośnięte na około trawą, obok piaskownica też zarośnięta trawą, bo koszenie u nas niestety bardzo rzadko się odbywa.My też płacimy podatki tak samo jak mieszkańcy „nowych Siechnic” też chcielibyśmy cieszyć się pięknym widokiem z okna, kwiatami , krzewami , a jest tutaj tyle możliwości, taki duży plac do zagospodarowania.Proszę o nas pomyśleć Panie Burmistrzu. Pozdrawiam serdecznie, mieszkanka Energetycznej.

08 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiadając na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” ze strony internetowej www.siechnice.gmina.pl w sprawie utrzymania zieleni przy ul. Energetycznej w Siechnicach informuję, że bieżące utrzymanie zieleni powierzone zostało Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej natomiast urządzenie zieleni będzie tematem uzgodnień z zarządcą terenu, w wyniku których opracowana zostanie dokumentacja, a następnie zagospodarowanie terenów zieleni. Planowany termin wykonania zadania 2019 – 2020 r. AKTUALIZACJA: W odpowiedzi na Pani zgłoszenie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 2 lipca 2019 r. uprzejmie informuję, iż plac zabaw z piaskownicą, ławkami oraz betonowymi stołami do ping-ponga nie był ujęty w zestawieniu obiektów, którymi zarządza Urząd Miejski w Siechnicach. W związku z powyższym nie były prowadzone tam żadne prace konserwacyjne, naprawcze, ani kontrole placu zabaw czy wymiana piasku w piaskownicy. Stan techniczny ławek i piaskownicy jest zły, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników oraz kwalifikuje urządzenia do demontażu. Betonowe stoły do ping-ponga zostaną przeniesione w inne miejsce, gdyż plany miejscowe nie przewidują w tym miejscu funkcji rekreacyjnej. Powyższe działania zostaną przeprowadzone jesienią bieżącego roku, co pozwoli na uporządkowanie terenu i da możliwość zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem przypisanym działce w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jednocześnie informuję, iż Gmina Siechnice przystępuje do projektowania zagospodarowania tego terenu poprzez wykonanie nasadzeń zieleni w przedmiotowym rejonie wraz z elementami małej architektury.

26 / 07 / 2019 - Henryk Szponarski

Panie Burmistrzu zraszacze trawników na deptaku /targowisko miejskie / przy ul. Jana Pawła II 16 - 30 zamiast podlewać poletka trawy podlewają przez 2-3 godz w nocy płytki na deptaku. Czy tak ma wyglądać oszczędność wody.

08 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, dziękuję za zgłoszenie. Mam informację od Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej (SISK), że zlecenie zostało przyjęte do realizacji, a stan zraszaczy zostanie sprawdzony i możliwie szybko naprawiony.

11 / 07 / 2019 - Lucyna Machura

Dzień dobry, w ubiegłym tygodniu zostało odnowione oznakowanie poziome ulicy Jarzębinowej. Niestety, jak to zwykle bywa, ktoś przedobrzył i obecnie na odcinku od numeru 7-13 (cały blok) zablokowany został skręt w lewą stronę w kierunku parkingu oraz garaży, które mieszczą się po drugiej stronie bloku - narysowana została linia podwójna ciągła, pomimo że wcześniej nie było takiego ograniczenia i nie ma uzasadnienia prawnego i organizacyjnego dla takiej zmiany. Właściciele np. garaży, żeby skręcić jadąc od strony urzędu ulicą Jarzębinową w kierunku garażu musieliby albo łamać bzdurne ograniczenie albo dojeżdżać do ronda i wracać - co raczej zwiększy ruch na drodze i zmniejszy bezpieczeństwo. Czy mogę prosić o wyjaśnienie wprowadzenia takiego oznakowania i jakie jest uzasadnienie prawne?

08 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 11.07.2019r. uprzejmie informuję, że oznakowanie na ul. Jarzębinowej zostało wyniesione na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego „Projektu docelowej organizacji ruchu dla m. Siechnice”. Odnośnie zapytania o podstawę prawną wyjaśniam, iż przedmiotowy projekt organizacji ruchu został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( załączniki nr 1-3 do Dz.U z 2003r. nr 220, poz. 2181 ze zm.). Odnosząc się do wskazanej zapytaniem zmiany organizacji ruchu na analizowanym odcinku ul. Jarzębinowej polegającej na wprowadzeniu między innymi znaku P-4 „linii podwójnej ciągłej” między dwoma przejściami dla pieszych wyjaśniam, iż wynikają one z przyjętych rozwiązań przez projektanta powyższego opracowania, który dla wzmocnienia ochrony pieszych w tym dzieci wprowadził ograniczenia dla kierowców przejeżdżających ul. Jarzębinową. Na terenie miasta Siechnice w tym również ul. Jarzębinowej zostały wprowadzone różne rozwiązania mające wzmocnić szczególną ochronę najsłabszych uczestników ruchu, jakim są rowerzyści i piesi w tym małoletnie dzieci. Przykładowo na ul. Jarzębinowej wybudowano ścieżki rowerowe, wprowadzono oznakowane przejścia dla pieszych, wyniesiono progi zwalniające, w miejscach lokalizacji szkół i przedszkoli zastosowano oznakowanie chroniące dzieci za pomocą znaków pionowych i poziomych A-17 „dzieci” oraz wprowadzono oznakowanie ograniczające prędkość pojazdów. Natomiast przyjęte rozwiązania na drodze chroniące pieszych skutkują równocześnie zmianami w organizacji ruchu dla pozostałych użytkowników ruchu drogowego w tym przede wszystkim dla kierowców. Jednakże po zapoznaniu się z Pani wystąpieniem uznano, iż zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej analizy możliwości wprowadzenia zmian organizacji ruchu we wskazanym miejscu na ul. Jarzębinowej. Ewentualne zmiany do istniejącej organizacji ruchu będą możliwe po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Powiatu Wrocławskiego. Obecnie dojazd do garaży na wszystkie relacje od strony ul. Jarzębinowej może odbywać się na dotychczasowych warunkach poprzez zjazd znajdujący się na wysokości budynku przy ul. Jarzębinowej 1-5 .

05 / 07 / 2019 - Kamil

Panie Burmistrzu, proszę o odpowiedź na pytanie wysłane ok. 18 czerwca 2019, w sprawie rowu obok ulicy Prostej w Świętej Katarzynie

07 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję co następuje. Przy ul. Prostej w Świętej Katarzynie znajduje się rów melioracyjny nr Z.4, na którym w 2018 roku, w porozumieniu z Gminą Siechnice, Wrocławski Związek Spółek Wodnych przeprowadził prace konserwacyjne polegające na wykoszeniu i wygrabieniu porostów z dna i skarp rowu oraz usunięciu z dna rowu roślinności zielonej (hakowanie). Prace nie obejmowały pogłębienia ww. rowu melioracyjnego. Rów melioracyjny nr Z.4 powstał na obszarze rolniczym, aby regulować stosunki wodne w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Rzędne poziomu przepustów stanowiących zjazdy do nowopowstałych, w ostatnim czasie, na tym terenie osiedli zostały tak dobrane, aby w ww. rowie zachodziło zjawisko małej retencji polegające na gromadzeniu wody poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu do rzeki Zielonej wód z odwadnianych pobliskich pól. Zatrzymanie wód opadowych w rowie, w przypadku wystąpienia suszy, wpływa na minimalizację jej skutków. Gmina Siechnice, z uwagi na przeznaczenie rowu oraz szerokość drogi, nie przewiduje budowy barier wzdłuż ww. rowu przy ul. Prostej. W 2019 roku nie będzie przeprowadzonych na terenie gminy Siechnice zabiegów odkomarzania, ponieważ Rada Miejska w Siechnicach nie zaakceptowała tego zadania. Informuję, że z uwagi na wielowątkowość zapytania nr 100/2019, odpowiedź musiała zostać omówiona przez kilka wydziałów tut. urzędu, co wpłynęło na czas jej udzielenia.

13 / 07 / 2019 - Mirosław Ligorowski

Szanowny Panie Burmistrzu. W uzupełnieniu zapytania z dnia 16.06.2019 jestem zaskoczony odpowiedzią o doprecyzowanie zapytania. W załączniku do uchwały nr XII/104/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23.10.2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej w Radwanicach ciąg pieszo-jezdy (KPj) jest zlokalizowany tylko w jednym miejscu. Ale skoro wystąpił problem z czytaniem mapy, to wg. tego załącznika KPj powinien zostać wykonany od ul. tęczowej do ul. Lazurowej wzdłuż działek 316/6, 316/7, 315/6, 315/7, 315/10 na działce oznaczonej jako 988. Nie zarurowany rów melioracyjny biegnie wzdłuż działki 315/10 i w tym samym miejscu jest nie wykoszony w kierunku Biedronki. Myślę, że dokładniej już się nie da. Od 11 lat mieszkam w Radwanicach, płacę podatki i przy niesprzyjających warunkach grzęznę w błocie po kostki, aby dostać się do domu. Pozdrawiam.

07 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiadając na pytania zadane za pośrednictwem formularza internetowego „Zapytaj Burmistrza” uszczegółowione w dniu 13 lipca 2019 r. informuję, że w najbliższych latach nie jest przewidywane zarurowanie rowu melioracyjnego nr Br 01 w Radwanicach. W bieżącym tygodniu przystąpiono do jego konserwacji, w ramach której wykonano prace zmechanizowane. W dniach od 29 lipca do 2 sierpnia zaplanowane są prace ręczne w zakresie koszenia, wygrabiania dna i skarp rowu oraz porządkowania koryta cieku.

15 / 06 / 2019 - Kamil

Pani Burmistrzu, proszę o informację na temat planów na rów w Świętej Katarzynie, przebiegający wzdłuż ulicy Prostej. Aktualny stan rowu zagraża życiu i zdrowiu okolicznych mieszkańców. W wyniku zeszłorocznych prac mających oczyścić rów - rów został znacząco pogłębiony, zamiast oczyszczony. Aktualna głebość rowu do poziomu drogi to około 2 metry! W związku z taką głębością przepust pod ulicą Jastrzębią jest wyżej niż poziom rowu. Mimo ostatnich upałów i braku opadów, w rowie jest ponad 20cm stojącej wody! (zielonej, śmierdzącej) Pierwszym problemem jest to że rów leży obok bardzo ruchliwej ulicy Prostej prowadzącej do nowopowstałych osiedli, i nie jest on w żaden sposób zabezpieczony. Tylko w tym roku już dwójka okolicznych dzieci wpadła do tego rowu (tylko dzięki temu że obok byli ich rodzice, nie doszlo do tragedii. Drugim problemem jest stojąca, gnijąca woda, w której mnożą się komary, bzy, muchy. W godzinach wieczornych nie ma możliwości funkcjonowania poza mieszkaniem z szczelnie zamkniętymi oknami. Będę wdzięczny za informację jakie są plany rozwiązania tego problemu. Czy np. planowane jest położenie odpowiedniej rury zamiast rowu i zasypanie go (rozwiązało by to całkowice problem). - czy moze rozwiązanie tymczasowe, w formie przywrócenia poprawnej głębokości rowu (np. http://www.kety.pl/Gruntowna-konserwacja-rowu-Przez-wies-w-centrum-Bielan-5372.html), wykonania barierki oddzielającej go od ulicy, oraz regularnych oprysków przeciw komarowych.

07 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję co następuje. Przy ul. Prostej w Świętej Katarzynie znajduje się rów melioracyjny nr Z.4, na którym w 2018 roku, w porozumieniu z Gminą Siechnice, Wrocławski Związek Spółek Wodnych przeprowadził prace konserwacyjne polegające na wykoszeniu i wygrabieniu porostów z dna i skarp rowu oraz usunięciu z dna rowu roślinności zielonej (hakowanie). Prace nie obejmowały pogłębienia ww. rowu melioracyjnego. Rów melioracyjny nr Z.4 powstał na obszarze rolniczym, aby regulować stosunki wodne w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Rzędne poziomu przepustów stanowiących zjazdy do nowopowstałych, w ostatnim czasie, na tym terenie osiedli zostały tak dobrane, aby w ww. rowie zachodziło zjawisko małej retencji polegające na gromadzeniu wody poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu do rzeki Zielonej wód z odwadnianych pobliskich pól. Zatrzymanie wód opadowych w rowie, w przypadku wystąpienia suszy, wpływa na minimalizację jej skutków. Gmina Siechnice, z uwagi na przeznaczenie rowu oraz szerokość drogi, nie przewiduje budowy barier wzdłuż ww. rowu przy ul. Prostej. W 2019 roku nie będzie przeprowadzonych na terenie gminy Siechnice zabiegów odkomarzania, ponieważ Rada Miejska w Siechnicach nie zaakceptowała tego zadania. Informuję, że z uwagi na wielowątkowość zapytania nr 100/2019, odpowiedź musiała zostać omówiona przez kilka wydziałów tut. urzędu, co wpłynęło na czas jej udzielenia.

13 / 07 / 2019 - ANDRZEJ GAŁECKI

Panie Burmistrzu , nasze miasto bardzo szybko rośnie i przede wszystkim zauważa się coraz więcej samochodów. Z tym rośnie ilość zajmowania do parkowania chodników z naruszeniem przepisów o ruchu drogowym. Czy można liczyć na Pana inicjatywę w egzekwowaniu prawa przez PP? Łączę pozdrowienia..

06 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 13.07.2019r. informuję, iż podzielam Pana stanowisko odnośnie niewłaściwego parkowania kierowców w miejscach do tego nie przeznaczonych, a w szczególności na chodnikach lub pasach zieleni na terenie Siechnic. Jest to niezrozumiałe zjawisko, bowiem na terenie miasta Siechnic znajduje się wiele miejsc parkingowych w szczególności w miejscach występowania obiektów użyteczności publicznych. Gmina nie ma wpływu na kulturę jazdy użytkowników dróg gminnych, jedynie zrozumienie przez samych mieszkańców konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkim uczestnikom dróg, w tym pieszym może w przyszłości odnieść oczekiwany skutek. Jednakże jako zarządca drogi, również poczyniłem starania wspomagające utrzymanie porządku na drogach gminnych poprzez wynoszenie stosownego oznakowania pionowego bądź lokalizowania w pasach dróg gminnych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Takim przykładem w ostatnim czasie mogą być ustawione w pasie zieleni słupki blokujące U-12c na ul. Henryka III, czy wbudowane słupki granitowe w obszarze placu przy Urzędzie Miejskim w Siechnicach. Gmina Siechnice stara się reagować na bieżąco na zgłoszone wnioski swoich mieszkańców i w ramach posiadanych środków finansowych realizować je w najbliższym możliwym czasie.

23 / 07 / 2019 - Dariusz Kołodziej

Witam serdecznie. Nie mogłem nigdzie znaleźć takiej informacji, więc pytam tutaj. Jaka powinna być powierzchnia działki rolnej, abym ja jako rolnik mógł wybudować siedlisko w gminie Siechnice?

05 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na wyżej wymienioną prośbę wyjaśniam, że obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy nie zawierają ogólnych wytycznych w zakresie minimalnej powierzchni działki budowlanej w celu wybudowania budynków w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym. Parametry działki budowlanej uzależnione są każdorazowo od ilości budynków planowanych do wybudowania na danym terenie, gdyż projekt budowlany musi spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, ze zmianami). Wśród wymogów wynikających z wyżej wymienionych przepisów są wymagania dotyczące odległości projektowanych budynków od granic działki budowlanej oraz od innych obiektów budowlanych celem spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto realizacja zabudowy musi być zgodna z zasadami kształtowania zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wobec powyższego należy stwierdzić, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie minimalnej powierzchni działki rolnej w celu wybudowania budynków w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, czyli tak zwanego potocznie „siedliska”. Jednocześnie należy jednak podkreślić, że inwestycja polegająca na budowie budynków w ramach zabudowy zagrodowej może być realizowana tylko przez rolnika indywidualnego, czyli osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo – w myśl przepisów art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1362, ze zmianami). Zaznaczam, że zabudowę zagrodową stanowią budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. W przypadku braku planu miejscowego w trakcie przeprowadzania postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji badane jest posiadanie przez wnioskodawcę statusu rolnika indywidualnego oraz analizowane jest spełnienie przez planowaną inwestycję wszystkich wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym czy stanowi ona zabudowę zagrodową.

06 / 02 / 2019 - Agnieszka Iwanicka

Szanowni Panie Burmistrzu, po dzisiejszym skorzystaniu z możliwości udziału w „konsultacjach” Pana Burmistrza mam kilka uwag. Po pierwsze, chciałabym docenić inicjatywę spotkań z mieszkańcami i możliwość bezpośredniego kontaktu z Burmistrzem. Takie pomysły powinny być propagowane. To miłe, że Pan Burmistrz znajduje czas dla mieszkańców, chociaż – jak zakładam – grafik jest napięty. Jednak mam kilka zastrzeżeń, co do przebiegu i organizacji „konsultacji”: - aktualna godzina spotkań (15:30 – 17:00) praktycznie wyklucza wzięcie udziału przez osoby pracujące – czekający w kolejce pan musiał się z tej okazji zwolnić z pracy; - warunki czekania w kolejce przy dużej liczbie gości są trudne, szczególnie dla starszych osób, pomimo starań Pań z Sekretariatu; - wprowadzenie „numerków” lub zapisów na konkretne dni usprawniłoby przebieg konsultacji, dzisiaj dwie osoby zrezygnowały, zakładając, że w ciągu półtorej godziny nie zostaną przyjęte; - wydłużenie godzin konsultacji do 2 godzin (trzeba zakładać, że przy rozwijającej się Gminie ilość petentów będzie wzrastała, nie malała); - według czekających w kolejce regularność przeprowadzania konsultacji pozostawia wiele do życzenia; - informacja o odwołaniu ewentualnego dyżuru powinna być czytelnie zamieszczona na stronie internetowej Gminy, nie zdobywana przez telefon, nawet w dniu planowanego spotkania, Ponadto, proponowałbym rozważyć podział konsultacji na „dotyczące planu zagospodarowania i działek” (z Panem Burmistrzem i Kierownikiem Działu Planowania) oraz „sprawy pozostałe” , w momencie, kiedy okazuje się, że większość zainteresowanych chce zdobyć informacje na temat przekształceń działek lub zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Pomijając uwagi, cieszę się, że w Gminie istnieją takie konsultacje, uważam jednak, że wymagają dopracowania technicznego – dla oszczędności czasu petentów i sprawnego funkcjonowania Pana Burmistrza w środy w Urzędzie. Z poważaniem, Agnieszka Iwanicka

01 / 08 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” dotyczące konsultacji z Burmistrzem Siechnic. Przede wszystkim przepraszam za tak długi przestój w oczekiwaniu na odpowiedź. Dziękuje za miłe słowa uznania. Dziękuję również za cenne uwagi dotyczące usprawnienia bezpośredniego kontaktu mieszkańców ze mną. Po zmianie regulaminu zostały wprowadzone nowe zasady przyjmowania mieszkańców. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefonicznie pod nr tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz o podanie tematu spotkania. Burmistrz Siechnic przyjmuje mieszkańców w każdą środę, w godzinach 15:30-17:00 .

10 / 07 / 2019 - Jacek Jaworski

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Planuje montaż kominka opalanego drewnem. Czy w najbliższym czasie planują Państwo wprowadzenie podobnej uchwały antysmogowej jak w Krakowie. Ma to związek z zakazem stosowania paliw stałych również w kominkach opalanych drewnem. Zanim dokonam zakupu wolę się upewnić, że nie zostanie wprowadzone takie prawo na terenie naszej gminy. Z poważaniem Jacek Jaworski

26 / 07 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana wiadomość z serwisu „Zapytaj Burmistrza” z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ewentualnego wprowadzenia zakazu montażu kominków opalanych drewnem na terenie gminy Siechnice, uprzejmie informuję, iż kwestie spalania paliw stałych reguluje uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5155). Zgodnie z zapisami uchwały, wszystkie instalacje grzewcze na paliwa stałe (piece, kotły, kominki, etc.) uruchomione po 1 lipca 2018 roku będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu pod kątem emisji cząstek stałych (PM). W przypadku kominków z otwartą komorą spalania emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości: 50 mg/m3 emisji pyłu (PM).

26 / 06 / 2019 - Anna Filipiak-Stadnicka

Szanowny Panie Burmistrzu, W dniu dzisiejszym, o godzinie 16 termometry wskazywały 37-38 stopni Celsjusza w cieniu, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Pomimo to dzieci z przedszkola Układanka bawiły się na podwórku, co przy takich upałach jest bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia maluchów. Jestem oburzona tak lekkomyślną i nieodpowiedzialną postawą wychowawczyń. Oczekuję stanowczej reakcji i wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych za narażanie zdrowia dzieci w ww. placówce. Z poważaniem, Anna Filipiak-Stadnicka

25 / 07 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Szanowna Pani, zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Dyrektor Przedszkola "Układanka" Anny Barskiej informuję, że nauczycielka, która wyszła z dziećmi na zewnątrz podczas upału została przez dyrektor pouczona i upomniana słownie, natomiast nie wyciągnięto wobec niej żadnych dyscyplinarnych konsekwencji, ponieważ argumentowała, że zadbała o miejsce w cieniu i wodę do picia w dużej ilości oraz odbyła z dziećmi pogadankę przed wyjściem na temat zasad bezpiecznego pobytu na zewnątrz podczas wysokich temperatur. Niezależnie od tego incydentu, nauczycielka o której Pani pisze w pytaniu z formularza "Zapytaj Burmistrza", od września b.r. nie będzie już pracownikiem tamtejszego przedszkola.

13 / 07 / 2019 - Mirosław Ligorowski

Panie Burmistrzu. Chciałbym się dowiedzieć, czy będą jeszcze następne edycje związane z budową mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych dofinansowywanych przez UE.

25 / 07 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Uprzejmie informuję, iż aktualnie gmina Siechnice realizuje projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, który jest zadaniem dofinansowanym ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD). W ramach ww. projektu mieszańcy gminy mogli pozyskać dofinansowanie do wys. 85% na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach jednorodzinnych. Aktualnie RPO WD nie przewiduje dodatkowego naboru projektów. Jednocześnie zgodnie z decyzją Burmistrza Siechnic w przypadku przesunięć środków w ramach RPO WD 2014-2020 i ewentualnym nowym naborze ma być ponownie złożony wniosek o dofinansowanie na rzecz mieszkańców gminy Siechnice. Jednocześnie gmina nie dysponuje informacjami o ewentualnym terminie dodatkowego naboru. Chciałbym jednoczenie zwrócić uwagę na program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oferuje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki na inwestycje fotowoltaiczne dla osób fizycznych. Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

03 / 07 / 2019 - Danuta Kowalska

Chciałabym się dowiedzieć kiedy zostanie skoszona trawa wzdłuż ul.Głównej w Św,Katarzynie oraz kiedy służby porządkowe zabiorą połamane i obcięte gałęzie drzew spod mojej posesji przy ul.Głównej 1h .Gałęzie obcięto ale posprzątać to już nie ma kto.

22 / 07 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 3 lipca 2019 r. uprzejmie informuję, iż ulica Główna w Świętej Katarzynie jest drogą powiatową, więc wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeżenia należy składać do Zarządcy drogi, tj. Starosty Powiatu Wrocławskiego – poniżej przesyłam dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu Wydział Dróg i Transportu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław tel.: 71 72 21 740 e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl Referat - Obwód Drogowy w Sulimowie obejmujący swym zakresem obszar gmin Czernica, Długołęka, Siechnice, Żórawina tel.: 71 31 16 616 Jednocześnie zawiadamiam, iż z uzyskanych od Obwodu Drogowego w Sulimowie informacji wynika, że z dniem 4 lipca br. rozpoczęto II koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gmin Siechnice i Czernica, natomiast w pierwszej kolejności koszeniu podlegać będą drogi na terenie gminy Siechnice.

28 / 06 / 2019 - Karolina Hedesz

Szanowni Państwo, chciałam zgłosić już długo niekoszoną trawę pomiędzy rowem melioracyjnym a ogródkami i placem zabaw na ulicy Jarzębinowej 25 A-F. Pokrzywy i trawa jest już tak wysoka, że wchodzi na teren placu zabaw. Moje dziecko bawiąc się tam wczoraj poparzyło się pokrzywami a 24.06. rano znalazłam na jego ciele kleszcza (w niedziele byliśmy tylko po południu właśnie na terenie placu zabaw). Nie wiem skąd wzięła się ostatnio tendencja niewykaszania wysokich traw zwłaszcza w miejscach często uczęszczanych, którą można zaobserwować na terenie Wrocławia i okolic. Proszę o wyjaśnienie i odpowiedź. Pozdrawiam.

22 / 07 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” ze strony siechnice.gmina.pl dotyczące koszenia przy ul. Jarzębinowej 25 A-F w Siechnicach pomiędzy rowem melioracyjnym a ogródkami i placem zabaw na ul. Jarzębinowej uprzejmie informuję, w/w teren został wykoszony w dniu 10 lipca 2019 r. Polecenie regularnego koszenia w/w terenu zostało zgłoszone do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej.

22 / 06 / 2019 - Piotr Drozd

Czy gmina planuje odkomarzanie Św. Katarzyny i innych miejscowości?

15 / 07 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani wiadomość serwisu „Zapytaj Burmistrza” z dnia 22 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie odkomarzania Świętej Katarzyny i innych miejscowości z terenu gminy Siechnice, uprzejmie informuję, iż pracownicy tut. Urzędu w lipcu 2019 r. przeprowadzili procedurę wyłonienia wykonawcy prac polegających na wykonaniu oprysków agrolotniczych i naziemnych zwalczających komary. W dniu 11 lipca 2019 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Siechnicach podczas której Radni zgłosili wniosek o nieprzeprowadzanie oprysków agrolotniczych i naziemnych zwalczających komary na terenie gminy Siechnice. A w zamian wypracowanie i wdrożenie programu naturalnych metod zapobiegania i zwalczania zagrożeń i uciążliwości powodowanych przez komary i kleszcze. W związku z powyższym, informuję iż Gmina Siechnice nie będzie prowadziła akcji odkomarzania Świętej Katarzyny i innych miejscowości z terenu gminy Siechnice w 2019 roku

02 / 07 / 2019 - Arkadiusz G

Dzień dobry Panie Burmistrzu, kilka tygodniu temu skończył się remont ul. Polnej dzięki czemu dojazd do domków jednorodzinnych na ul. Polnej oraz osiedli przy ul. Jastrzębiej, Cichej, Miłej, Uroczej stał się dużo bardziej komfortowy dla kierowców oraz samych mieszkańców ulicy Polnej (był problem z kurzem, kamykami, progiem zwalniającym) - gratulacje! Ul. Polna została wykonana jako droga transportu rolnego (z dofinansowaniem) i moje pytanie brzmi: czy ul. Prosta w Św. Katarzynie również kwalifikuje się do dofinansowania z tego samego programu? Prowadzi do tych samych pól co ul. Polna oraz dodatkowo na samym początku ul. Prostej (od strony ul. Kolejowej) znajdują się po obu stronach pola. Długość ul. Prostej (do ul. Miłej) wynosi jedynie 320 m, jest szeroka, w miarę równa oraz posiada już wszystkie media. Dodatkowo ul. Prosta jest drogą dojazdową do ulic przyległych - Urocza, Cicha, Miła, Jastrzębia. Pozdrawiam

11 / 07 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Ulica Prosta w Świętej Katarzynie ma cechy, które mogą być uwzględnione we wniosku o dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych. Jednak przez ubiegłe lata Gmina Siechnice dostawała dofinansowanie tylko dla jednej drogi w roku, a takich dróg jest w Gminie bardzo wiele. W samej Świętej Katarzynie takich dróg jest 6 ; Łąkowa, Rumiankowa, Czereśniowa, Lipowa, Parkowa, J. Bema. Harmonogram budowy lub przebudowy dróg był już kilkukrotnie publikowany. Do tych wcześniejszych odpowiedzi odsyłam.

10 / 06 / 2019 - Marcin Janek

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, która ma miejsce w placówkach przedszkolnych Gminy Siechnice w okresie wakacyjnym. Moje dziecko uczęszcza do przedszkola w Iwinach. Placówka ta zgodnie z oficjalną informacją podaną przez personel ma być zamknięta w okresie od 15.07.2019 r. do 01.09. 2019 r. W tym czasie opieką zastępczą zajmować się będą trzy różne oddalone od siebie przedszkola w Żernikach Wrocławskich, Siechnicach i Świętej Katarzynie. Zamiast zapewnić dzieciom właściwą opiekę, gmina skazuje kilkuletnie maluchy na trzykrotną w ciągu zaledwie półtora miesiąca adaptację w różnych placówkach, pośród dzieci, których nie znają i opiekunek, które się nimi nigdy nie zajmowały. Rodziców stawia się przed faktem dokonanym dając im do wyboru albo trzy różne przedszkola, albo opiekę nad dziećmi w swoim własnym zakresie. Podobna sytuacja miała miejsce przed ostatnimi feriami zimowymi. Wówczas po zawiadomieniu o zamknięciu placówki w Iwinach wielu rodziców zadeklarowało, że nie będzie oddawać dzieci do przedszkola zastępczego. Pani dyrektor podczas spotkania z rodzicami zmieniła decyzję i postanowiła, że przedszkole będzie czynne w okresie ferii. Wówczas zdecydowana większość rodziców zadeklarowała chęć przyprowadzania maluchów do przedszkola. Pani dyrektor deklarowała ochotę na konsultację z rodzicami w przyszłości w podobnych sprawach. Na deklaracjach się skończyło. Teraz bez żadnej dyskusji z rodzicami zamyka się placówkę na wakacje. Co więcej, przedszkole nie będzie funkcjonować bez żadnego powodu również na przykład w piątek 21.06.2019 r. Wygląda na to, że potrzeby wydłużenia weekendu personelu są dla gminy ważniejsze niż sytuacja kilkuletnich dzieci. Po raz kolejny gmina kieruje się wyłącznie oszczędnościami, a nie dobrem maluchów, którym powinna zapewnić należytą opiekę bez narażania ich na dodatkowy stres. Na dodatek przedszkola są placówkami nieferyjnymi i zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą funkcjonować przez cały rok i nie mogą być zamykane. Proszę o niezwłoczne wyjaśnienie sytuacji, która ma miejsce. Odrębnym trybem powiadomię o zaistniałej sytuacji i skonsultuję jej zasadność z dolnośląskim kuratorium.

10 / 07 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, który ustala je na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym nie wynikają, jak Pan sugeruje z oszczędności, a ze względu na organizację. Związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi w placówkach oraz prawem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Arkusze organizacyjne na rok 2018/2019 z ujętymi już przerwami wakacyjnymi zatwierdzone zostały 25 maja 2018r.: Przedszkole Publiczne w Żernikach Wr. - 15.07.2019 – 09.08.2019 Przedszkole Publiczne w Siechnicach - 27.07.2019 – 25.08.2019 Przedszkole Publiczne w Św. Katarzynie - 02.07.2019 – 28.07.2019 Nadmieniam, że gmina dysponuje trzema przedszkolami publicznymi, w tym jednym w Żernikach Wrocławskich z integracyjnym oddziałem zamiejscowym w Iwinach i należy to traktować jako jedną placówkę. W celu zapewnienia opieki dla dzieci rodziców obojga pracujących w czasie wyznaczonej przerwy wakacyjnej danego przedszkola, rodzice do dnia 15.06.2019r mieli możliwość zapisania dzieci w innej dyżurującej placówce: Szkoła Podstawowa w Radwanicach – 24.06.2019 – 16.07.2019 Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie – 17.07.2019 – 7.08.2019 Szkoła Podstawowa w Żernikach Wr. – 8.08.2019. do 30.08.2019 Nawiązując do dnia 21.06.2019 informuję, że we wszystkich przedszkolach odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

02 / 07 / 2019 - Katarzyna Piech

Dzień dobry Panie Burmistrzu, chciałam zapytać czy istnieje choćby najmniejsza szansa, abyśmy podczas naszego cyklicznego Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych (najbliższe 10 lipiec 2019), mogły skorzystać z tarasu widokowego przez ok. jedną godzinę. Jest to miejsce z niesamowitym potencjałem i aż szkoda, że stoi nieużywane. Mam pomysł, aby na ten jeden wieczór ustawić tam kilka lampionów - oczywiście w pełni bezpiecznych, trochę zielonych dodatków i kwiatów i tam zrobić poczęstunek po spotkaniu. Przygotujemy to i oczywiście uprzątniemy we własnym zakresie. Może to będzie początek dla jakiegoś przełomowego pomysłu - na wykorzystanie tarasu. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i z góry dziękuję za odpowiedź. Z wyrazami szacunku Katarzyna Piech, tel. 693030593 - jedna z czterech organizatorek spotkań Kobiet Przedsiębiorczych

04 / 07 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 2 lipca 2019 r. uprzejmie informuję, że po rozmowach z zarządcą obiektu nie ma możliwości udostępniania tarasu znajdującego się na 6 piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach z przyczyn technicznych. Powierzchnia ta jest wyłączona z użytkowania z uwagi na brak stosownych zezwoleń dotyczących użytkowania tej przestrzeni jako publicznie dostępnej (część techniczna).

21 / 06 / 2019 - Ewa Steciuk

Kiedy zostanie skoszona trawa na boisku w Żernikach Wrocławskich?

28 / 06 / 2019 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją uzyskaną od Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzenie koszenia na terenie miejscowości Żerniki Wrocławskie w zakresie boisk w kompleksie sportowym przy ul. Parkowej oraz parku zlokalizowanego przy tej samej ulicy, planowane było na bieżący tydzień. Z uwagi na pojawienie się konieczności wykonania innych pilnych zadań, związanych m.in. wystąpieniem upałów i koniecznością przeprowadzenie ogólnogminnej akcji podlewania drzew, prace związane z koszeniem trawy na terenie Żernik Wrocławskich zostały wstępnie zaplanowane na przyszły tydzień. Z wyrazami szacunku.

19 / 06 / 2019 - Agnieszka Bętkowska

Proszę o informację, czy nasza Gmina zamierza dofinansować inwestycje związane z gromadzeniem wody deszczowej dla osób fizycznych? Wrocław ma swój program "Złap deszcz". Czy u nas również taki powstanie?

28 / 06 / 2019 - zastepca Burmistrza Lesław Kubik

Na chwile obecną nie była rozważana możliwość wprowadzenia w najbliższej przyszłości programu dotującego zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek zagospodarowania takich wód, bez szkody dla innych nieruchomości sąsiedzkich, na właściciela nieruchomości. Na dzień dzisiejszy Gmina Siechnice w dziedzinie ochrony środowiska oraz przyrody wdrożyła programy dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych oraz wymiany bezklasowych źródeł ciepła na certyfikowane, nisko emisyjne źródła ciepła. Rozważana jest możliwość dotowania wymiany starych zbiorników na ścieki bytowe.

18 / 06 / 2019 - Tomasz Nefermann

Panie Burmistrzu, nie pamiętam kiedy wysłałem zapytanie ale był to marzec, odpowiedzi nadal brak. Zapytanie dotyczyło rozkładu jazdy autobusów, a przede wszystkim linii 830 do Kotowic. To, że autobusy są w opłakanym stanie i małe (akurat ten), to szkoda nawet mówić. Dzieci do szkoły w Kotowicach jeździ bardzo dużo. Dzieci często stoją, bo nie ma wolnego miejsca, brak jest powietrza w środku, czym to grozi chyba nie muszę tłumaczyć. Mieszkańców jest coraz więcej w naszej gminie, pewnie podatków też a komunikacja miejska coraz gorsza. Rozkład jazdy to jedno a przyjazd autobusu to drugie. Odjazd z przystanku Siechnice-Osiedle 7.27 kompletnie się nie zgadza. Komu przeszkadzało, że wcześniej autobus odjeżdżał o 7.20, podkreślam odjeżdżał. Autobus jest codziennie najwcześniej 10 minut później, tj. 7.40. Autobus jedzie z Tarnogaju, czasami jeżdżąc ulicą Opolską do Wrocławia nie natrafiłem na korek w stronę Siechnic. Autobus przy szkole zamiast wg rozkładu 7.46 jest o 8.00. Dzieci muszą biec do szkoły. Zwracam się z prośbą do Pana o zareagowanie w tym temacie, czas wakacji niech będzie czasem na przemyślenie bezpieczeństwa i jakości, bo na razie bardzo słabo.

28 / 06 / 2019 - Zastepca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” dnia 18 czerwca 2019 r. uprzejmie informuję, iż gmina Siechnice w ramach swoich zadań jako Organizator publicznego transportu zbiorowego planując sieć komunikacyjną prowadzi ocenę i prognozy potrzeb przewozowych. Sprawdza preferencje dotyczące wyboru środka transportu i pożądanych standardów usług przewozowych uwzględniając przewidywany poziom finansowania. Nie mniej jednak zdaję sobie sprawę, że preferencje i potrzeby poszczególnych mieszkańców są tak różne i rozbieżne, że trudno jest im wszystkim sprostać. Gmina dokłada wszelkich starań, aby poziom świadczonych usług transportowych systematycznie wzrastał. Choć na pewne czynniki, takie jak utrudnienia na drogach nie mamy wpływu, to dążymy do zmniejszenia skali tego problemu poprzez planowane wprowadzenie biletomatów, które wpłyną na skrócenie czasu obsługi pasażerów na przystanku, a w konsekwencji na płynniejszą realizację kursów. Natężenie ruchu w obrębie Aglomeracji Wrocławskiej bardzo dynamicznie się zmienia i mimo częstych aktualizacji rozkładów jazdy (marzec, czerwiec i kolejna planowana jest na wrzesień/październik) nie jesteśmy w stanie przewidzieć występujących utrudnień na drogowych. Odpowiadając na Pana drugą część pytania dotyczącą komfortu jazdy informuję, że w miesiącu czerwcu zlecone zostały badania napełnienia autobusów, a wyniki tych badań zostały przekazane do analizy, która będzie miała wpływ na wprowadzane zmiany, natomiast autobusy typu B i C (średnie i małe) będą wymienione na tabor o wyższym standardzie wyposażone w klimatyzacje.

17 / 06 / 2019 - Mieszkanka Siechnic

Dzień dobry, mam pytanie odnoście działa antygradowego, które posiada firma Citronex. Czy da się coś zrobić w tym temacie? Firma używa tego działa nawet w nocy, mimo że blisko znajdują się zabudowania. W sobotę 15.06.2019 skończyli 20 minut po północy, nie dało się spać nawet z zamkniętymi oknami, strzela co 8 sekund, huk był potężny. Czy mogą używać tego działa tak blisko zabudowań i zakłócać ciszę nocną?

27 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani wiadomość serwisu „Zapytaj Burmistrza” z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie hałasu związanego z użytkowaniem działa przeciwgradowego zainstalowanego na terenie Zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej w Siechnicach, informuję że Burmistrz Siechnic pismem z dnia 23 maja 2019 r. wystąpił do Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej w Siechnicach z wnioskiem o wyjaśnienie zasad funkcjonowania urządzenia typu działo przeciwgradowe na w/w terenie (technologia, zasięg działania) oraz ustosunkowanie się do problemu ponadnormatywnego hałasu emitowanego w godzinach wieczornych i nocnych przez w/w urządzenie. Ponadto informuję, że Wydział Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej UM wraz z działem prawnym analizują przepisy polskiego prawa pod względem zapisów określających możliwe miejsca, sposoby i zasady użytkowania tzw. dział przeciwgradowych. W celu zdobycia szerszych informacji Wydział Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach wystąpił z pismem do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z prośbą o udostępnienie ewentualnych wyników badań lub wskazanie źródeł rzetelnej informacji w przedmiotowej sprawie.

22 / 05 / 2019 - Daniel Górak

Dzień dobry, W dniu dzisiejszym po raz kolejny ul. Polna w Iwinach od osiedla " 12 miesięcy" poprzez "Nowe Iwiny" została zalana po opadach deszczu. Woda stoi na całej szerokości ulicy. studzienki nie przyjmują wody, chodniki są zalane. Mam pytanie co Gmina planuje zrobić w tej kwestii i kto będzie odpowiadał za straty poniesione w wyniku zalania wodą. Kiedy ul. Polna zostanie w końcu wyremontowana ? Na maila gminy przesyłam zdjęcia z dnia dzisiejszego tj. 22.05.2019, tak wygląda ulica Polna po 30 minutach obfitego deszczu. Z Poważaniem Daniel Górak

27 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” dnia 22 maja 2019 r. przesłane drogą elektroniczną w sprawie zalania ulicy Polnej wodami opadowymi informuje, że ulica Polna nie posiada na dzień dzisiejszy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane są poprzez nawierzchnię przepuszczalną, natomiast nadmiar wody odprowadzany jest poprzez spadki poprzeczne jezdni na pobocza gruntowe. Nadmieniam również, iż wody opadowe są odprowadzane przez właścicieli prywatnych posesji bezpośrednio na drogę niezgodnie z treścią art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodnej tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2268 ze zmianami co powoduje zastoiska wodne i kałuże co doprowadza nawierzchnię do złego stanu technicznego. Przebudowa drogi gminnej w zakresie pełnego przekroju ulicznego tj. budowa chodników, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego i nawierzchni twardej – bitumicznej lub z kostki betonowej możliwa będzie po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która obecnie jest przygotowywana (termin wykonania do końca 2019 r.) i po uzyskaniu stosownych zezwoleń na jego realizację. Możliwy przybliżony termin rozpoczęcia wykonania przebudowy drogi to rok 2020 etap I tj. od ulicy Lawendowej do ulicy Chabrowej. Nawierzchnia ulicy Polnej do czasu wykonania przebudowy będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Budżet Gminy stanowi źródło finansowania wszelkich zadań własnych w tym tak istotnych jak edukacja, ochrona zdrowia, kultura, utrzymanie mienia komunalnego, a to nie pozwala na przeznaczenie nieograniczonych środków tylko na jedną dziedzinę jaką są drogi. Nawiązując do kwestii, że nabył Pan lokal od developera powinien Pan zrobić rozeznanie na temat planów inwestycyjnych w rejonie osiedla. Developer był zobligowany do podjęcia wszelkich działań zmierzających do skomunikowania nieruchomości na której prowadził inwestycję niedrogową zgodnie z Dz. U. z 2018r. poz.2068 tj. – Uchwała z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art.16, który brzmi „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia”. Spółki developerskie budujące osiedla wzdłuż ulicy Polnej i ulicy Chabrowej w Iwinach otrzymały od zarządzającego drogami tj. Burmistrza Siechnic uzgodnienie trasy obsługi komunikacyjnej placu budowy budynków jednorodzinnych przy ulicy Chabrowej i Polnej w Iwinach pod warunkiem wykonania tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych i żelbetonowych o szerokości 4,5 m na odcinku od nawierzchni bitumicznej do ulicy Chabrowej oraz współfinansowanie przebudowy ulicy Polnej w zakresie pełnego przekroju ulicznego (kanalizacja deszczowa, chodniki) po zakończeniu budowy w/w budynków. Do dnia dzisiejszego nie wywiązały się z wykonania nałożonego warunku, a gmina nie ma prawnych możliwości zmuszenia inwestora do wykonania obowiązku nałożonego na niego treścią Art. 16, bez jego dobrej woli. Wychodząc jednak na naprzeciw mieszkańcom i ich potrzebom w ramach posiadanych środków finansowych Gmina zleciła wyrównanie nawierzchni ulicy Polnej. Naprawa nawierzchni polegać będzie na jej odnowieniu, poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm, dosypaniem nowego materiału – kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5 mm w ilości średnio 2 m³ kruszywa na 100 m² drogi z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym . Przewidywany termin wykonania prac przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do 05.07.2019 r.

08 / 06 / 2019 - mieszkanka Smardzowa

Panie Burmistrzu, proszę o interwencję w sprawie kilkukrotnego w ciągu roku opryskiwania pól w Smardzowie, między ul. Jagodową a Morelową, które wcinają się w zamieszkane ulice. Opryski wykonywane są w różnych porach dniach, bez zwracania uwagi na stan pogody np. dziś ok 9:45, pora mocnowietrzna. Efektem tego jest usychanie lub zażółcenie roślin w okolicznych ogrodach oraz złe samopoczucie mieszkańców i zwierząt pozostających na zewnątrz domów.

25 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 8 czerwca 2019 r. w sprawie przepisów prawnych regulujących kwestie wykonywania oprysków rolniczych, uprzejmie informuję, iż przedmiotowe kwestie uregulowane zostały w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U.2017 poz. 2138 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tj. Dz.U.2018 poz.1310 ze zm.). Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tj. Dz.U.2018 poz.1310 ze zm.): "środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem". Przepisy w/w ustaw nakładają na rolników określone obowiązki, m.in. prowadzenia oraz przechowywania przez okres 3 lat dokumentacji związanej ze stosowaniem środków ochrony roślin, ukończenia kursu chemizacyjnego, wykonywania zabiegów urządzeniami sprawnymi, właściwie skalibrowanymi i posiadającymi badania techniczne. Obowiązki te mają stanowić gwarancję stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla środowiska, ludzi, jak i gruntów sąsiednich, niebędących celem zabiegów chemicznych. Naruszenie tych obowiązków niesie za sobą konsekwencje karne. Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tj. Dz.U.2018 poz.1310 ze zm.) naruszenie przepisów podlega karze grzywny od 20 do 5 tys. zł, nakładanej w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 i 1039). Jednocześnie informuję, iż organem właściwym w sprawie nadzoru nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu ul. Piłsudskiego nr 15/17. Naruszenia przepisów prawnych przez prowadzącego opryski należy zgłosić Policji. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości na rolnika może zostać nałożony mandat karny.

16 / 06 / 2019 - Mirosław Ligorowski

Kiedy zostanie wykoszony rów melioracyjny biegnący wzdłuż "pseudo" drogi pieszo-jezdnej (KPj). Korzystając z okazji chciałbym zapytać kiedy zostanie zarurowany rów melioracyjny jak jest to przedstawione na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej w Radwanicach - załączniku do uchwały nr XII/104/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23.10.2003.

24 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego "Zapytaj Burmistrza". Proszę o doprecyzowanie pytania. O który ciąg chodzi - proszę o dokładną lokalizację?. O który rów chodzi - dokładna lokalizacja?.

24 / 05 / 2019 - Mateusz Olrzyński

Witam, kiedy ul. Bzowa w Radwanicach zostanie naprawiona na gwarancji poniewaz ma ok 9 miesiecy i juz mnostwo dziur w dywaniku asfaltowym. wiec ze przeglad mial byc w marcu ale dalej nic sie nie dzieje. Konrekty a nie ze w miesiacu takim i takim.

24 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczącego ul. Bzowej w Radwanicach, informuję jak poniżej. W dniu 17 maja 2019 r., przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego, wykonawcy remontu nawierzchni i Przewodniczącej Rady Osiedla Radwanice, przeprowadzony został przegląd techniczny w okresie gwarancji fragmentu ul. Bzowej w Radwanicach, na którym w ubiegłym roku przeprowadzono remont nawierzchni. Po przeprowadzonym przeglądzie wykonawca został zobowiązany dokonać naprawy nawierzchni ul. Bzowej w terminie do 30 czerwca 2019 r., na swój koszt, w ramach udzielonej gwarancji.

19 / 06 / 2019 - Agnieszka Bętkowska

Fotowoltaika - proszę o informację, czy są plany na dofinansowanie inwestycji w fotowoltaikę dla osób fizycznych na terenie naszej Gminy, poza projektem "Czyste Powietrze"? Jeśli tak to kiedy?

21 / 06 / 2019 - zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W nawiązaniu do pytania nr 108/2019 formularza ,,Zapytaj Burmistrza” ze strony internetowej gminy Siechnice zwracam się z wnioskei o zaakceptowanie przez Pana burmistrza odpowiedzi w poniższej treści: Uprzejmie informuję, iż aktualnie gmina Siechnice realizuje projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, który jest zadaniem dofinansowanym ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD). W ramach ww. projektu mieszańcy gminy mogli pozyskać dofinansowanie do wys. 85% na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach jednorodzinnych. Aktualnie RPO WD nie przewiduje dodatkowego naboru projektów. Jednocześnie zgodnie z decyzją Burmistrza Siechnic w przypadku przesunięć środków w ramach RPO WD 2014-2020 i ewentualnym nowym naborze ma być ponownie złożony wniosek o dofinansowanie na rzecz mieszkańców gminy Siechnice. Jednocześnie gmina nie dysponuje informacjami o ewentualnym terminie dodatkowego naboru.

10 / 05 / 2019 - Marzena Baziukiewicz

Dzień dobry, chcaiałam się dowiedzieć, czy w tym roku będą realizowane w naszej gminie szczepienia dla dziewcząt wynikające z programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Wiem, że w ubiegłym roku darmowym programem szczepień objęte były nastolatki, a co w tym roku? W przychodni dostałam odpowidz że Burmistrz w tym roku nie kupił szczepionek... Mam córkę w wieku 13 lat, u naszego lekarza rodzinnego ( Ołtaszyn) nie mogę jej zaszczepić, ponieważ zameldowana jest w innej gminie ( Radomierzyce). Bardzo zależy mi żeby córka została objęta programem szczepień z poważaniem Marzena

21 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że podtrzymuję moje stanowisko przedstawione na początku 2019 roku w ramach odpowiedzi na jedno z pytań z formularza „zapytaj Burmistrza”. Informuję, że w budżecie Gminy Siechnice na 2019 rok przewidziane są środki na program profilaktyczny związany z wykonaniem szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowany do populacji dziewcząt. W 2019 roku planowane jest rozpoczęcie szczepień trzech roczników dziewcząt (2004, 2005 i 2006) mieszkających na terenie Gminy Siechnice. Kilka tygodni temu skierowałem do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nowy Program Profilaktyki wirusa HPV na terenie Gminy Siechnice na lata 2019-2021. Po uzyskaniu pozytywnej opinii tej instytucji zwrócę się do Rady Miejskiej w Siechnicach o przyjęcie tego dokumentu w formie uchwały. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Miejskiej realizacja programu szczepień będzie powierzona podmiotowi wyłonionemu w konkursie ogłoszonym przez Gminę Siechnice. Konkurs planowany jest do przeprowadzenia jesienią 2019 roku. Po jego rozstrzygnięciu rozpocznie się akcja szczepień, która zakończy się w 2021 roku. Ponadto informuję, że informacja, którą otrzymała Pani w ZOZ jest myląca. Gmina, a tym bardziej sam Burmistrz nie kupuje szczepionek. Zakupu dokonuje podmiot, który zostanie wyłoniony na podstawie konkursu i zrealizuje program profilaktyczny przygotowany przez Gminę Siechnice. W ostatnich kilku latach był to zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ale do udziału w konkursie mogą przystąpić także inne podmioty spełniające kryteria konkursu.

30 / 05 / 2019 - Andrzej W.

Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o wyczulenie odpowiednich słuzb za łamanie przepisów dotyczących parkowania. Ostatnio na ul. Sienkiewicza w Siechnicach, szczególnie w weekendy, parkowane są duże samochody TIR na jezdni. Tago typu pojazdy nie mogą być parkowane w takich miejscach. Utrudniają przejazd, widoczność oraz przyczyniają się do zniszczenia jezdni, która przecież niedawno została wykonana. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi podległych Panu służbom, aby okresowo skontorlowały ten proceder, awentualnie przeprowadziło akcję informacyjną,

13 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 30 maja 2019 r. w sprawie łamania przepisów dotyczących parkowania w ciągu drogi gminnej ulica Sienkiewicza uprzejmie informuje, że Pana uwagi naruszania obowiązujących zasad ruchu zostaną przekazane do odpowiednich służb takich jak Straż Miejska w Siechnicach i Komisariat Policji w Siechnicach. Informuję ponadto iż ulica Sienkiewicza znajduje się w strefie znaków B-18 „zakazu wjazdu samochodów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 ton”. Kierowca parkujący na ulicy Sienkiewicza nie zastosował się do przepisów Ruchu Drogowego, parkował na własną odpowiedzialność licząc się z konsekwencjami jakie może ponieść w wyniku kontroli odpowiednich służb. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Pana łamania przepisów Ruchu Drogowego proszę o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Straży Miejskiej lub na Policję.

03 / 06 / 2019 - Karolina Hedesz

Szanowny Panie Burmistrzu, czy planowane jest postawienie znaków drogowych na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sienkiewicza? To skrzyżowanie stwarza zagrożenie dla wyjeżdżających z ul. Mickiewicza. Jadący ulicą Sienkiewicza prawie nigdy nie pamiętają o zasadach pierwszeństwa. Z góry dziękuję za potraktowanie sprawy jako pilnej. Pozdrawiam, Karolina Hedesz

12 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie oznakowania skrzyżowania ulic: Sienkiewicza i Mickiewicza w Siechnicach uprzejmie informuje, że projekt docelowej organizacji ruchu dla ulicy Mickiewicza przewiduje znak D-40 „strefa zamieszkania i znak D-41 „koniec strefy zamieszkania’. Oznakowanie takie zostało wyniesione po zakończeniu przebudowy ulicy Sienkiewicza i obowiązuje do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym jadący ulicą Sienkiewicza mają pierwszeństwo przejazdu a jadący ulicą Mickiewicza włączają się do ruchu ze strefy zamieszkania. Jak wiadomo art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że wjeżdżanie na drogę ze strefy zamieszkania jest włączeniem się do ruchu, zaś ust. 2 w tym artykule ustala, że wykonując ten manewr kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu, a więc praktycznie wszystkim poruszającym się po drodze, na którą wjeżdża. Ponadto - zgodnie z tym artykułem - do miejsc, w których następuje włączanie się do ruchu zalicza się również wjeżdżanie na drogę z drogi niebędącej drogą publiczną. Jednocześnie art. 2 pkt 16 określa, że strefa zamieszkania obejmuje drogi publiczne lub inne drogi [a więc niepubliczne], na którym obowiązują szczególne zasady ruchu, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Tak więc, chociaż kierujący nie zawsze orientuje się czy wyjeżdża z drogi publicznej, czy niepublicznej, zawsze ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, jako włączający się do ruchu, wszystkim poruszającym się drogą, na którą wjeżdża. Mając na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy Sienkiewicza i ulicy Mickiewicza zostanie wystosowane pismo do Straży Miejskiej i Komisariatu Policji w Siechnicach o wzmożenie kontroli na tych ulicach.

04 / 06 / 2019 - Szymon Szymczak

Dzień dobry, Czy w najbliższych latach planowane jest wykonanie sieci ciepłowniczej na ulicy Prawocińskiej ? Ewentualnie czy i kiedy spodziewać się można wykonania takiej sieci ? Z poważaniem Szymon Szymczak

11 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie umieszczone w serwisie Zapytaj Burmistrza z dnia 4 czerwca 2019 r., uprzejmie informuję że w roku 2019 została wykonana sieć ciepłownicza na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Prawocińskiej 12. Gmina Siechnice nie jest inwestorem rozbudowy sieci ciepłowniczej, w związku z powyższym o informację dotyczącą szczegółowego planu rozbudowy sieci ciepłowniczej należy zwrócić się do Kogeneracja S.A. z siedzibą przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu.

06 / 06 / 2019 - Kamila Wojakowska

Dzień dobry, chciałabym zapytać o możliwość dofinansowania ( otrzymania stypendium) za osiągnięcia sportowe dziecka. Moja córka Klaudia, od kilku lat tańczy w grupie tanecznej disco dance oraz hip hop. W tym roku zakwalikowała się jej grupa taneczna do konkursu mistrzostw świata, zdobywając III miesjce na podium. Docelowo mistrzostwa odbędą się w październiku tego roku. Dodatkowo ma duże osiągnięcia na arenie krajowej. Chciałabym zapytać czy jest jakaś możliwość skorzystania z dofinansowania z tego tytułu?

11 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 6 czerwca 2019 r. uprzejmie informuję jak niżej. Tak jak w ubiegłym roku, wnioski o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Siechnicach (http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3283-zasady_przyznawiania_stypendium.html) Ponadto informuję, iż zgodnie z uchwałą nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 roku Burmistrz na wniosek może przyznać jednorazową nagrodę lub wyróżnienie za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. W roku bieżącym wnioski przyjmowane są w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Nagrody i wyróżnienia przydzielane są w trybie i zasadach określonych w wyżej wskazanej uchwale Rady Miejskie w Siechnicach (http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10693,idmp,262,r,r).

21 / 05 / 2019 - Ziemska Siechnice

Dzień dobry Panie burmistrzu, 1. proszę o skoszenie trawy i chwastów przy ulicy Ziemskiej, przy nowo posadzonych drzewach w ubiegłym roku z okazji 100 lecia Niepodległości. 2. proszę o utwardzenie drogi św. Krzyża w Siechnicach.

07 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytania z Formularza „Zapytaj Burmistrza” zadane w dniu 21 maja 2019 r. uprzejmie informuję że trawa i chwasty przy nowo posadzonych drzewach w ciągu ulicy Ziemskiej w Siechnicach została wykoszona w dniu 23.05.2019 r. ominięto jedynie fragmenty, gdzie stały samochody. Teren zostanie wykoszony w całości przy okazji zabiegów pielęgnacyjnych zaplanowanych na koniec czerwca. Informuję również, iż nawierzchnia ulepszona ulicy Świętego Krzyża została naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie likwidacji dziur, wyboi do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych w miesiącu marcu br. Powstałe ubytki po intensywnych opadach deszczu zostały zlecone do wykonania naprawy w ramach gwarancji z terminem realizacji do 14.06.2019 r. Obecnie jest realizowana dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowę przedmiotowej ulicy z terminem do 15 lipca 2019 r. Został też złożony wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Łąkowej w świętej Katarzynie oraz I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach drogi gminnej nr 107039D” planowanego do realizacji w roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin ogłoszenia wyników naboru: lipiec 2019 r.

22 / 05 / 2019 - Agnieszka

Panie Burmistrzu, proszę o interwencję w sprawie fragmentu ulicy Kwiatowej w Radomierzycach. Podczas ostatniego wyrównywania drogi fragment od numeru 12 do 14 nie został naprawiony. TYmczasem jest to najbardziej zniszczony przez dewelopera odcinek tej drogi. W chwili obecnej mamy przed domem kompletne bajoro. Czy może nam Pan pożyczyć amfibię, żeby dostać się na posesję? Zupełnie nie rozumiem dlaczego najbardziej zrujnowany odcinek drogi pozostawia się przez kilka miesięcy bez naprawy narażając mieszkańców na brodzenie w błocie, uszkadzanie samochodów w dziurach oraz odmowę taksówkarzy poddjechania pod posesję. Proszę o pilną interwencję i zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć to bagno teraz gdy pada - tylko proszę zabrać kaloszki.

07 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 22maja 2019 r. w sprawie wykonania naprawy ulicy Kwiatowej wzdłuż posesji nr 12-14 w miejscowości Radomierzyce uprzejmie informuje, że przedmiotowy odcinek ulicy Kwiatowej nie został zlecony do wykonania naprawy z powodu wydania w dniu 21 listopada 2018 r. dla dewelopera Sweet Home Projekt Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kromera 25B obsługi komunikacyjnej placu budowy osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pod warunkiem wykonania tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych przy Pani posesji. W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy drogowej (zmiana technologii ) na realizację zadania zostanie zlecona naprawa nawierzchni w terminie do 15.07.2019 r. Naprawa nawierzchni polegać będzie na jej odnowieniu, poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm, dosypaniem nowego materiału – kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5 mm w ilości średnio 2 m³ kruszywa na 100 m² drogi z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym . Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam

15 / 05 / 2019 - Dorota Nguyen

Bardzo proszę o informację jakie mamy plany w Katarzynie na rozbudowę sieci z elektrociepłowni w centrum Katarzyny (ul. Główna, Sienkiewicza)?

07 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję iż gmina Siechnice nie jest właścicielem ani operatorem sieci ciepłowniczych znajdujących się na jej terenie i w związku z tym nie może realizować prac związanych z rozbudową ww. sieci. Pytanie powinno został skierowane do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. które prowadzi prace studyjnej i analizy związane z potencjalną rozbudową sieci ciepłowniczej. Ze względu na duży koszt tego typu inwestycji główną przesłanką dla rozbudowy sieci jest dla spółki gęstość zaludnienia i ilość potencjalnych odbiorców świadczonych przez spółkę usług.

22 / 05 / 2019 - bartosz mydłowski

Dzień dobry, Panie Burmistrzu czy po wykonaniu nawierzchni bitumicznej na ul. Polnej w Św. Katarzynie przewidziano wykonanie na niej progów zwalniających? Niektórym z mieszkańców, kierowcom ciężarówek obsługującym budowy czy kurierom wydaje się,że to autostrada przy której nikt nie mieszka.Przez brak wyobraźni kiedyś dojdzie do tragedii.Obowiązuje tu 30km/h to może chociaż co jakiś czas kontrola/auto policji,która tak chętnie jeździ po naszej wsi.... i zatrzymuje bezpodstawnie do badania trzeźwości rowerzystów? Z poważaniem Bartosz Mydłowski

05 / 06 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 22.05.2019r. informuję, że w ramach prowadzonej inwestycji na ul. Polnej dodatkowo zostanie wykonany próg bitumiczny wyspowy. Obecnie celem zakończenia całego zadania związanego z remontem ul. Polnej pozostały jeszcze prace porządkowe i wyniesienie docelowej organizacji ruchu. Dodatkowo informuję, że organem kontrolującym przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest Policja i przypadki naruszania obowiązujących zasad ruchu można zgłaszać bezpośrednio do Komisariatu Policji w Siechnicach.

15 / 05 / 2019 - Piotr

W 2017 roku jedna z mieszkanek Biestrzykowa pytała o możliwość podłączenia miejscowości do kanalizacji. Czy coś się zmieniło w tym temacie ? Link do pytania: http://siechnice.gmina.pl/strona-2530-pytanie_154_2017_kanalizacja_biestrzykow.html

31 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz „Zapytaj Burmistrza” dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie uprzejmie informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w aktualnym Planie Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021 wieloletnim, jak również w dalszej perspektywie do roku 2025 nie przewiduje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biestrzyków. Obecnie Spółka realizuje inne, kluczowe inwestycje dla mieszkańców gminy Siechnice. Należy do nich m.in. budowa stacji uzdatniania wody w Groblicach, konieczna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iwinach, Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Groblicach wymuszona intensywną urbanizacją nowych terenów.

06 / 05 / 2019 - Kamila

Dzień dobry. Jestem mieszkańcem Radwanic ulicy Broniewskiego. Od września 2018 roku nasza bardzo krótka ulica jest w ciągłej budowie. I tak się zastanawiam, w jaki sposób jest prowadzony nadzór nad jej pracami. Bardzo proszę Pana Burmistrza, żeby przyjechał do Radwanic i zobaczył jak wygląda praca bardzo wykwalifikowanych pracowników którzy układają tutaj kostkę. Można dostać zawrotu głowy. Jak się stanie na zrobionym progu zwalniającym to człowiek traci równowagę i się przewraca. Zresztą nie trzeba być wykwalifikowanym budowniczym, żeby zobaczyć że cała droga jest przechylona w jedną stronę. Ale najlepsze są podjazdy na podwórka mieszkańców naszej ulicy. Tam gdzie nie trzeba, krawężnik jest na równi z kostką, ale tam gdzie jest wjazd na podwórko krawężnik wyrasta ponad kostkę nawet 4 -5 cm. Rozumiem, że za zniszczone koła i amortyzatory w naszych samochodach zwracać nam będzie gmina. Jeszcze jest czas na naprawę bardzo dużych niedociągnięć na tej ulicy. Bardzo proszę o interwencję w sprawie naszych podjazdów. Z góry dziękuje z interwencję i odpowiedź.

28 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że nadzór nad prawidłowością realizacji praz polegających na przebudowie ul. W. Broniewskiego w Radwanicach sprawuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego. Wszelkie uwagi dotyczące jakości oraz sposobu wykonywania robót budowlanych są przekazywane Wykonawcy na bieżąco, również w zakresie wykonanego progu zwalniającego. Wykonawca w dniu 13 maja 2019 r. przystąpił do poprawy wadliwie wykonanego elementu spowolnienia ruchu. Jednocześnie informuję, że zarówno jezdnia jak i chodniki posiadają pochylenia podłużne i poprzeczne, które zaprojektowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych jest niezbędnym elementem systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni jezdni i chodników. W zakresie zjazdów na posesję informuję, że dokumentacja projektowa przewiduje na styku krawędzi jezdni i chodnika wyniesienie krawężnika o 2 cm w stosunku do jezdni i 4 cm w stosunku do ścieku przykrawężnikowego, natomiast na granicy pasa drogowego zaprojektowane zostało obrzeże, które w zależności od rzędnej terenu na posesji jest wyniesione w zakresie od 0 do 4 cm ponad powierzchnię chodnika. Jednocześnie informuję, że ze względu na liczne zróżnicowanie wysokości terenów posesji przyległych do pasa drogowego oraz konieczności wykonania drogi zgodnie z ww. rozporządzeniem wystąpiła konieczność przebudowy części zjazdów na terenie działek prywatnych. Gmina Siechnice zobowiązała Wykonawcę do uzgodnienia zakresu i sposobu przebudowy podjazdów z właścicielami przyległych terenów, tak aby zniwelować różnice w wysokości.

01 / 04 / 2019 - Marcin

Szanowny Panie Burmistrzu, Jestem mieszkańcem ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie. Pragnę zwrócić Pana uwagę na bezpieczeństwo uczestników ruchu na tej ulicy. Na całej długości ulicy Kolejowej są wykonane 3 progi zwalniające. Uważam, że między 1 a 2 progiem zwalniającym (licząc od wjazdu na ulicę Kolejową od łącznika z ulicą Polną) powinien być jeszcze co najmniej jeden próg zwalniający. Jako mieszkaniec zaobserwowałem, że wiele aut, które przejadą próg, który jest obok placu zabaw Nivea rozpędza się i nie jest to już dopuszczalna prędkość 30 km na godzinę w tym terenie. Za tym wspomnianym progiem jest lekki łuk, nie widać też z przeciwka nadjeżdżającego pojazdu, droga robi się węższa, ale czasami można zauważyć jak właśnie za tym miejscem (za progiem) kierujący zaczynają się rozpędzać. To samo dotyczy 2 progu zwalniającego licząc od strony dworca pkp w kierunku placu zabaw Nivea. Dzięki temu, że w okolicy jest plac zabaw Nivea i droga jesienią została pokryta nawierzchnią bitumiczną jest to teraz miejsce gdzie wiele osób z malutkimi dziećmi spaceruje, jeździ rowerami a dzieciaki jeżdżą na deskorolkach, wrotkach, rowerach. Dlatego pragnę zwrócić Pana uwagę lub osób odpowiedzialnych, za tego typu sprawy w Gminie, że być może w celu podniesienia bezpieczeństwa ludzi warto pomyśleć o dodatkowym progu zwalniającym. Ja wiem, że zaraz Ktoś odezwie się, że jest znak z ograniczeniem prędkości i po co kolejny próg, ale nie oszukujmy się, że zawsze znajdzie się Ktoś Kto tego nie przestrzega, a tam jest bardzo dużo teraz dzieci, które korzystają z tej utwardzonej drogi i w trosce o ich bezpieczeństwo proszę o przeanalizowanie tej kwestii. pozdrawiam Marcin

28 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 01.04.2019r. informuję, że po przeanalizowaniu poruszonej problematyki na wstępie należy odnieść się do istniejącej organizacji ruchu drogowego na ulicy Kolejowej w m. Święta Katarzyna. Ulica Kolejowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Prostą do skrzyżowania z ul. Polną znajduje się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Na tym odcinku drogi również zastosowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 progi zwalniające listwowe U-16a, które mają za zadanie wymuszenie na kierowcach dostosowanie prędkości do istniejącej organizacji ruchu. Dodatkowo informuję, że obecnie prowadzone są prace projektowe na przebudowę ulicy Kolejowej, które uwzględniają poszerzenie jezdni, budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, 2 parkingi oraz budowę progów zwalniających ( ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej urzędu w zakładce przetargi). Pana propozycja usytuowania dodatkowego progu w obszarze placu zabaw dla dzieci Nivea zostanie przeanalizowana w dalszych pracach projektowych. Planowana realizacja powyższej inwestycji w następnych latach jest zależna od posiadanych środków finansowych. Obecnie Gmina Siechnice będzie na bieżąco analizować istniejący ruch drogowy we wskazanym układzie drogowym w zakresie powstawania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz reagować adekwatnie do zaistniałych potrzeb ich użytkowników.

23 / 04 / 2019 - Justyna Kowalska

Czy jest możliwość postawienia jakiegokolwiek oświetlenia na ulicy Czeremchowej? Nawet lampa solarna zdała by egzamin. Otatnie pytanie dotyczące tej ulicy jest z roku 2018. Czy coś zmieniło się w tym temacie? Czy są przewidziane wydatki na tą okolicę?

28 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Czeremchowej w Siechnicach informuję, że na dzień dzisiejszy zarówno Budżet Gminy na rok 2019 jaki i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2021 nie przewidują zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedmiotowego oświetlenia.

23 / 04 / 2019 - Adam Chmiel

Dzień dobry, proszę o informację kiedy można się spodziewać poprawy nawierzchni ulicy Jagodowej w Smardzowie i czy będzie wykonany odbiór prac na miejscu przez merytorycznego pracownika Gminy w zakresie realizacji zapisanych w zleceniu parametrów w szczególności wykonania odpowiednich spadków poprzeczych ulicy? Z poważaniem Adam Chmiel

21 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 23 kwietnia 2019 r. uprzejmie informuję, że nawierzchnia ulicy Jagodowej w miejscowości Smardzów zostanie zlecona do wykonania naprawy w zakresie likwidacji dziur, wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, z przeprofilowaniem i nadaniem spadku poprzecznego w jednym kierunku do pola. Prace zostaną wykonane po podpisaniu umowy na realizację w/w napraw cząstkowych przez nowego Wykonawcę. Informuję ponadto, że do odbioru robót powoływana jest Komisja Odbiorowa w skład której wchodzi sołtys Smardzowa lub w jego zastępstwie wskazany przedstawiciel Rady Sołeckiej.

22 / 04 / 2019 - Bartłomiej Urysz

Dzień dobry, Panie Burmistrzu zwracam się do Pana w sprawie braku oznakowania wyjazdu z osiedla Rafina przy ulicy Chabrowej w Iwinach. Droga wewnątrz osiedla nie jest drogą publiczną jednak z braku oznakowania jest traktowane przez kierowców jak skrzyżowanie dróg równorzędnych co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. W sierpniu zeszłego roku pisałem do UM Siechnice w tej sprawie, otrzymałem informację, że pomimo faktu wygaśnięcia decyzji o lokalizacji zjazdu z drogi dla w/w lokalizacji i potwierdzenia faktu braku wymaganego oznakowania nic nie da się zrobić dla poprawy bezpieczeństwa. Chciałbym prosić o bezpośrednią interwencję w tej sprawie tak aby wyjazd z osiedla był poprawnie oznakowany.

21 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 22 kwietnia 2019 r. w sprawie oznakowania drogi wewnętrznej, działka nr 95/21 stanowiącej dojazd i wyjazd z osiedla mieszkaniowego „Nowe Iwiny” informuję, że przedmiotowa droga jest wewnętrzną wybudowaną przez „Rafin Deweloper”, a wykonanie oznakowania przedmiotowej drogi należy do obecnych właścicieli terenu osiedla. Informuję, że deweloper nie uzgodnił projektu docelowej organizacji ruchu dla drogi. Do chwili wykonania i uzgodnienia projektu docelowej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej skrzyżowanie ulicy Chabrowej i drogi wewnętrznej należy traktować jako skrzyżowanie równorzędne z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa. Nadmieniam, iż Gmina zleciła wykonanie docelowej organizacji ruchu dla całego obszaru ulicy Polnej i Ulicy Chabrowej w Iwinach. Wyniesienie w terenie przedmiotowej organizacji nastąpi po wykonaniu przebudowy w/w ulic i uzyskaniu stosownych zatwierdzeń u zarządzającego ruchem tj. Starosty Wrocławskiego. Gmina wystąpi do właścicieli terenu z wnioskiem o uzupełnienie organizacji ruchu.

19 / 04 / 2019 - Kazimiera Majewska

Panie Burmistrzu zapraszamy na ul. Piastowską do Radwanic. Dobry Gospodarz jest tam gdzie jego mieszkańcy. Niech Pan zobaczy jak mieszkamy, poczuje czym oddychamy – tumany kurzu. Czy to jest zdrowe powietrze? Gdzie w tych wszystkich propagowanych przez Pana inwestycjach jest remont naszej drogi na który czekamy od ponad 40 lat. Jest XXI wiek a my chodzimy po błocie albo zmagamy się wszędobylskim kurzem unoszącym się z drogi polnej, która nazwana jest ulicą Piastowską. Gdzie jest ochrona zdrowia, skazuje nas Pan na choroby. Przytaczanie ciągłe argumentu nieuregulowania własności w działkach drogi jest sprawą urzędniczą i dawno powinno być załatwione. Jak długo jeszcze mamy czekać!!! Z poważaniem KM

21 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące remontu ulicy Piastowskiej w Radwanicach informuję, że w budżecie na rok 2019 zaplanowane są środki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Piastowskiej w Radwanicach. Zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dostępnym pod adresem http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,9666,idmp,222,r,r, zamówienie powinno zostać udzielone w II kwartale 2019 roku. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2021 przewiduje się budowę przedmiotowej drogi. Jednocześnie pragnę zapewnić, że do czasu realizacji przebudowy ul. Piastowskiej w Radwanicach, w celu utrzymania stałej przejezdności, będą wykonywane prace utrzymaniowe polegające na okresowym równaniu i doziarnianiu istniejącej nawierzchni.

09 / 05 / 2019 - Dariusz Legut

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Tą drogą przesyłam link do "reportażu" z Uroczystych obchodów 3 maja 2019. Pozdrawiam Darusz Legut ( OSP Sulimów ) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZGmeljRqxhY%26fbclid%3DIwAR0XyDdJQIbbk_vmM7xuKXTpwuBAbgjboQACWbkOKHNa2f7bzKjqkp85Ac4&h=AT1RSymg0bWSNCzoN__pb54ZV9Q5M-tqqh-VmQxeFhD9FKQk4JseHn19E7Ht9qNpEKiuNduULXO76t6Dkyq7nLnd_hGFPnyVkl1AlSi0CT8h5wc5rccRYcLx2C-VfaRjMSJC

17 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Dzień Dobry. Dziękuję za przygotowanie i przesłanie ciekawego filmu, a także udział Druhów z OSP Sulimów w uroczystościach. Pozdrawiam serdecznie.

01 / 04 / 2019 - Tomasz S.

1) Proszę o informację, ile jeszcze lat musi minąć, zanim wiecznie dziurawa ulica Prosta w Św. Katarzynie zostanie wykonana w nawierzchni bitumicznej? Ciągłe "doziarnianie" nie rozwiązuje problemu, gdyż po 2 tygodniach od takiej, za przeproszeniem, "naprawy" droga ponownie jest dziurawa. Dodatkowo doziarnianie nie rozwiązuje problemu kurzu, który unosi się za jadącymi pojazdami, a który wdychają piesi. Przypominam, że obręb ulic Jastrzębiej, Spokojnej, Cichej i Miłej jest gęsto zaludniony i liczba samochodów jeżdżących ul. Prostą stale rośnie. Ile osób musi mieszkać w danej okolicy, żeby gmina w swej łasce wybudowała drogę? Czemu gmina w poprzednich odpowiedziach na podobne pytania zasłania się deweloperem budującym domy/mieszkania, skoro zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 2)) budowa dróg jest zadaniem własnym gminy? 2) Zwracam uwagę na stałe zagrożenie dla pieszych na wyremontowanej ul. Kolejowej. Progów zwalniających jest tam stanowczo za mało w stosunku do natężenia samochodów i pieszych na zbyt wąskiej i wybudowanej BEZ CHODNIKA drodze. Na tej ulicy bawią się dzieci, a bezmyślni kierowcy potrafią na niej pędzić ~60km/h. Nieszczęście jest kwestią czasu. Czy i kiedy na ww. drodze zostaną zamontowane kolejne progi zwalniające? Czy droga zostanie objęta znakiem "strefa zamieszkania"? 3) Nowo wyremontowana ul. Kolejowa została niedawno zniszczona podczas jakichś robót ziemnych (na samym początku, od strony dworca kolejowego). Wykonawca zaasfaltował miejsce robót w sposób nieodpowiadający standardowi wykonania ul. Kolejowej. Czy gmina jest świadoma tego, że asfalt został tam zniszczony? Czy gmina zna winnego tego zniszczenia i wyciągnie konsekwencje? Kiedy rzeczony fragment zostanie naprawiony? 4) W jaki sposób budowa nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach pomoże w skróceniu kolejek do lekarza, skoro ilość wolnych terminów zależy nie od rozmiaru budynku, a od liczby zakontraktowanych lekarzy? Czy obecny budynek przychodni w Św. Katarzynie nie mieści wszystkich zakontraktowanych lekarzy? 5) W jaki sposób gmina ma zamiar wywiązać się z obowiązku zapewnienia możliwości do realizacji prawa do wychowania przedszkolnego, nałożonego na gminę przez art. 31 ust.8 ustawy "Prawo oświatowe" w trakcie planowanego strajku nauczycieli? Czy gmina ma zamiar wspierać finansowo osoby, które utrudniają korzystanie z ww. prawa i przyczyniają się do dezorganizacji życia rodziców dzieci przedszkolnych oraz narażają tychże rodziców na konsekwencje zawodowe (w następstwie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym w godzinach pracy zarobkowej)?

07 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 01.04.2019r. informuję, że po przeanalizowaniu poruszonej problematyki na wstępie należy odnieść się do istniejącej organizacji ruchu drogowego na ulicy Kolejowej w m. Święta Katarzyna. Ulica Kolejowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Prostą do skrzyżowania z ul. Polną znajduje się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Na tym odcinku drogi również zastosowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 progi zwalniające listwowe U-16a, które mają za zadanie wymuszenie na kierowcach dostosowanie prędkości do istniejącej organizacji ruchu. Dodatkowo informuję, że obecnie prowadzone są prace projektowe na przebudowę ulicy Kolejowej, które uwzględniają poszerzenie jezdni, budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, 2 parkingi oraz budowę progów zwalniających ( ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej urzędu w zakładce przetargi). Planowana realizacja powyższej inwestycji w następnych latach jest zależna od posiadanych środków finansowych. Odnośnie zmiany nawierzchni ulicy Prostej z tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną obecnie nie jest możliwa, ponieważ przedmiotowa ulica nie jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na następne lata do wykonania kompleksowego remontu w ramach środków gminnych. Gmina Siechnice nie posiada wystarczających środków finansowych do zrealizowania wszystkich potrzeb swoich mieszkańców, zaś politykę inwestycyjną kreuje Rada Miasta Siechnice uchwalając między innymi ww. Prognozę Finansową Gminy Siechnice. W planach Gminy Siechnice na najbliższe 5 lat nie ma i nie było zaplanowanej przebudowy ul. Prostej. Gmina utrzymuje ulicę Prostą w stanie przejezdności poprzez przeprowadzanie okresowych napraw. Obecnie Gmina Siechnice będzie na bieżąco analizować istniejący ruch drogowy we wskazanym układzie drogowym w zakresie powstawania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz reagować adekwatnie do zaistniałych potrzeb ich użytkowników. Gmina jako Organ prowadzący szkoły i przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego ma ograniczone możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w czasie strajku nauczycieli. Na czas strajku w szkołach zostały zorganizowane zajęcia świetlicowe. Ponadto w placówkach Centrum Kultury funkcjonujących na terenie Gminy Siechnice, zorganizowano warsztaty dla dzieci. Od 15 kwietnia br. zostały one przeniesione do Przedszkola w Siechnicach i w Świętej Katarzynie. Od 16 kwietnia br. w wyniku odstąpienia czterech nauczycielek od strajku, uruchomiono w Przedszkolu w Siechnicach dwie grupy przedszkolne dla 50 dzieci, o czym dyrektor poinformował na stronie internetowej placówki. Gmina nie wspiera finansowo osób, które „utrudniają korzystanie z prawa do wychowania przedszkolnego i przyczyniają się do dezorganizacji życia rodziców dzieci przedszkolnych oraz narażają tychże rodziców na konsekwencje finansowe”. W kwestii kontraktowania lekarzy do publicznych ośrodków zdrowia należy wystąpić zapytaniem do NFZ, Gmina Siechnice nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

09 / 04 / 2019 - Ilona

Dzień dobry. Proszę o zwrócenie uwagi na stan czystości flag wywieszonych przed urzędem. Nie świadczy to dobrze o pracownikach urzędu. Jako mieszkanka naszego miasta jest mi wstyd za to.

07 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Dziękuję bardzo za zgłoszenie. Flagi zostały wymienione.

03 / 04 / 2019 - Ksenia Sobiech

Dzień Dobry, Przy porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kotowicach chciałbym zorganizować akcję sprzątania śmieci wzdłuż drogi z Kotowic do Groblic, w której braliby udział uczniowie szkoły. Czy istnieje możliwość dofinansowania czy jakiegokolwiek innego wsparcia w tym działaniu ze strony gminy? Z kim ewentualnie można by omówić projekt?

06 / 05 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Dziękuję za wykazaną inicjatywę i troskę o środowisko. Z przyjemnością wesprę akcję Sprzątania Świata przeprowadzona wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Kotowicach w zakresie dostarczenia odpowiednich worków na śmieci i rękawic jednorazowych oraz odbioru zebranych odpadów. Aby odbiór odpadów został sprawnie przeprowadzony prosimy o składowanie odpadów na utwardzonej nawierzchni w jak najmniejszej liczbie punktów, do których możliwy będzie bezpośredni dojazd śmieciarki. Po zakończeniu akcji proszę o wskazanie punktów zbiórki w informacji mailowej na adres: biuro@umsiechnice.pl.

26 / 03 / 2019 - Mieszkaniec

Proszę o informację kiedy zostanie poprawiona nawierzchnia drogi ul. Świerkowej w Zębicach. Aktualnie wykonany jest tylko fragment tej drogi natomiast pozostała część drogi Świerkowej (gminnej) została tylko lekko podreperowana prywatnymi nakładami mieszkańców, którzy się budowali obok. Przy drodze gminnej trwają inwestycje i powstają kolejne domy, a droga niestety nadal jest tylko utrzymywana fragmentarycznie.

30 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z Formularza "Zapytaj Burmistrza" w dniu 26 marca 2019 r. w sprawie poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi gminnej uprzejmie informuję, że w bieżącym roku dokonamy wzmocnienia konstrukcji drogi gminnej, ulica Świerkowa w miejscowości Ziębice na odcinku do drogi prywatnej działka nr 200/2, po wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu na zadanie pn; "Naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych, na terenie Gminy Siechnice".

28 / 03 / 2019 - Jarek Gil

Witam serdecznie Panie Burmistrzu, w związku z bardzo intensywnym rozwojem okręgu Prawocin na ul. Prawocińskiej pojawia się coraz więcej spacerujących osób, co przy wzmożonym ruchu samochodowym powoduje niebezpieczeństwo dla pieszych. W związku z tym, proszę o informację czy i kiedy planowana jest budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi Prawocińska od ul. Opolskiej do osiedla Prawocin w Siechnicach. Jeśli inwestycja nie jest planowana, proszę o wskazanie gdzie i w jaki sposób można ubiegać się o budowę takiego chodnika.

25 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi ul. Prawocińskiej w Siechnicach informuję, jak poniżej. Na odcinku od działki nr 30/26 do działki nr 30/29, zostanie wykonany ciąg pieszo – rowerowy w ramach umowy drogowej z deweloperem D.P.I. Malachit. Termin realizacji zadania zostanie określony w niniejszej umowie, która obecnie jest w trakcie procedowania. Natomiast na odcinku od drogi krajowej nr 94 do ulicy Cmentarnej w Siechnicach realizowana będzie przebudowa drogi, w ramach której Inwestor, firma Office Park sp. z o.o., wykona ciąg pieszo – rowerowy. Jednocześnie informuję, że na pozostałym odcinku, od inwestycji firmy D.P.I. Malachit do Prawocina, w okresie najbliższych 3 lat nie przewiduje się zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przedmiotowego chodnika.

08 / 04 / 2019 - Marcin

Dzień dobry, Panie Burmistrzu zwracam się do Pana z pytaniem kiedy zostanie rozpoczęta budowa drogi na ulicy Polnej w Świętej Katarzynie ? Z tego co pamiętam prace miały się rozpocząć w zeszłym roku, ale przetarg był unieważniony i czy termin zakończenia budowy drogi na ulicy Polnej nadal jest aktualny do końca czerwca 2019 ? Mieszkam w Świętej Katarzynie od 2007 i odkąd pamiętam, mieszkańcy ulic Nowej, Polnej, Kolejowej żyli nadzieją co roku na wykonanie drogi. Obecnie ulica Nowa jest chyba od 2 lat gotowa, Kolejowa od zeszłej jesieni, więc mam nadzieję, że nic się nie zmieniło i ulica Polna w końcu będzie wykonana i będzie drogą polną już bardziej już tylko z nazwy :-) Obecny stan drogi jest fatalny, głębokie wgłębienia zaraz przy budynku wielorodzinnnym wspólnoty mieszkaniowej na Polnej. Z góry dziękuję za odpowiedź.

18 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 08.04.2019r. informuję, że w styczniu br. został przekazany plac budowy dla realizacji zadania pn. „Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, gm. Siechnice”. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: WIDBUD Sp. z o.o z Wrocławia oraz POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK z Cieśli k/Oleśnicy. Termin umowny zakończenia robót został ustalony do dnia 30 czerwca 2019r. Na dzień dzisiejszy zostały wykonane poniższe roboty : - ułożono dwie warstwy konstrukcyjne z tłucznia ul. Polnej na odcinku do skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania z ul. Prostą, - wykorytowano nowe włączenie ul. Jastrzębiej na skrzyżowaniu z ul. Polną i rozpoczęto układanie warstw konstrukcyjnych jezdni - rozpoczęto korytowanie ul. Polnej na odc. od ul. Jastrzębiej do ul. Kolejowej. Na podstawie prowadzonych systematycznych kontroli przez pracowników Gminy Siechnice oraz inspektora nadzoru dla ww. zadania należy stwierdzić, iż obecnie nie ma zagrożenia wykonania robót ww. terminie umownym.

01 / 04 / 2019 - Agnieszka Konieczna

Dzień dobry, piszę w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Kościelnej, a konkretnie na odcinku od kościoła w kierunku szkoły. Samochody pędzą tędy jak oszalałe, prawie rok temu zostało zniszczone drzewo i ogrodzenie, całe szczęście, że nikogo nie było na chodniku. Dzisiaj odprowadzam córkę do szkoły - to samo - kilka metrów przed Kredką stłuczone szkło, staranowany żywopłot, uszkodzone drzewo i płot. Znowu ktoś wjechał z impetem na chodnik. Obawiam się o bezpieczeństwo przechodniów. Codziennie przechodzi tędy bardzo dużo dzieci i dorosłych. Co można zrobić w tej sprawie? Ktoś już na to zwracał uwagę?

18 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie do Burmistrza z dnia 01.04.2019r. informuję, że po przeanalizowaniu poruszonej problematyki na wstępie należy odnieść się do istniejącej organizacji ruchu drogowego na ulicy Kościelnej w m. Siechnice, zabezpieczającej bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ulica Kościelna posiada nawierzchnię bitumiczną w stanie dobrym. Zostały na niej wybudowane obustronnie chodniki z kostki betonowej oraz jednostronna ścieżka rowerowa, oddzielone od przyległej jezdni wyniesionym krawężnikiem betonowym. Istniejąca infrastruktura drogowa pozwala na bezpieczne rozdzielenie poszczególnych użytkowników ruchu tj. ruch pieszy i rowerowy od ruchu samochodowego. Na ul. Kościelnej dodatkowo na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastów Śląskich do skrzyżowania z ul. Sportową zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz znajduje się bezpieczne przejście dla pieszych usytuowane na progu zwalniającym, oznakowanym punktowo ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W związku z powyższym opisane przez Panią w e-mailu z dnia 01.04.2019r. zdarzenia na powyższym odcinku drogi gminnej wynikają nie z braku prawidłowego oznakowania ulicy Kościelnej, lecz z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, a przede wszystkim o braku dostosowania przez kierujących pojazdami prędkości do istniejącego oznakowania. Gmina Siechnice nie ma wpływu na kulturę jazdy użytkowników swoich dróg, a jedynie może zastosować elementy uspokojenia ruchu drogowego ww. dostępnymi środkami technicznymi w ramach posiadanych środków finansowych, co w tym rzeczonym przypadku zostało wprowadzone. Dodatkowo informuję, że organem kontrolującym przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest Policja i przypadki naruszania obowiązujących zasad ruchu można zgłaszać bezpośrednio do Komisariatu Policji w Siechnicach. Jednakże mając na uwadze, że w obszarze układu komunikacyjnego ulicy Kościelnej i Szkolnej znajdują się ważne obiekty użyteczności publicznej, Gmina Siechnice planuje docelowo wprowadzić takie rozwiązania komunikacyjne, które pozwolą w przyszłości na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zostały wykonane opracowania projektowe na przebudowę dwóch skrzyżować typu rondo oraz przystanku wiedeńskiego w poniższych lokalizacjach: - skrzyżowanie ulic: Zacisze, Kościelna, Jarzębinowa, - skrzyżowanie ulic: Kościelna, Szkolna, Świerczewskiego. - przystanek wiedeński w ciągu ulicy Kościelnej na wysokości ulicy Jana Pawła II. Przystanek wiedeński jest to podniesienie jezdni do poziomu chodnika. Rozwiązanie takie spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Planowana realizacja powyższych inwestycji w następnych latach jest zależna od posiadanych środków finansowych. Obecnie Gmina Siechnice będzie na bieżąco analizować istniejący ruch drogowy we wskazanym układzie drogowym w zakresie powstawania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz reagować adekwatnie do zaistniałych potrzeb ich użytkowników.

27 / 03 / 2019 - DJ

Proszę o informację kiedy będzie zrobiona ulica Letnia w Żernikach Wrocławskich, zwłaszcza iż przy tej ulicy zlokalizowane jest przedszkole publiczne.

16 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące budowy ulicy Letniej w Żernikach Wrocławskich informuję, że zarówno w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2019 jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 nie przewidziano zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przedmiotowej drogi. Niemniej jednak pragnę poinformować, że w dniu 4 marca 2019 r. zlecona została naprawa nawierzchni gruntowej ulepszonej ul. Letniej w Żernikach Wrocławskich z terminem realizacji do 15 kwietnia 2019 r., przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Naprawa obejmuje spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm, dosypanie nowego materiału – kruszywo łamane o frakcji 4/31,5 mm, z wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych drogi, z zagęszczeniem mechanicznym.

03 / 04 / 2019 - Dariusz Staniów

W imieniu mieszkańców ul. Polnej w Iwinach dziękujemy za zainstalowanie progów zwalniających prędkość aut. Jednak są one częściowo omijane poboczem lub brane, przeskakiwane na dużej prędkości. Czy możliwe jest poszerzenie i podwyższenie progów tak aby spełniały swoją rolę ?

12 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 3 kwietnia 2019 r. uprzejmie informuję, iż zasady zamontowania progów zwalniających regulują przepisy załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.), zgodnie z którymi progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego służącymi do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych. Przywołane przepisy określają zasady stosowania tego typu urządzeń, z których wynika m.in., iż wykonanie i utrzymani progów zwalniających musi być w sposób wykluczający zbieranie się wody lub powstawanie tafli lodu przed i za progiem zwalniającym. W celu uspokojenia ruchu zostaną zamontowane słupki blokujące U-12c w terminie do 30 maja bieżącego roku. W sprawie nie przestrzegają przepisów i zasad ruchu drogowego informuję, iż Gmina nie posiada niestety narzędzi prawnych do karania kierowców. Sprawa zostanie przekazana do Straży Miejskiej i Policji w celu sprawdzenia w/w problemu i podjęcia interwencji.

28 / 03 / 2019 - Marcin

Dzień dobry, Jestem jednym z wielu mieszkańców ulicy Mickiewicza (wjazd od strony Henryka III) w Siechnicach. Chciałbym w skrócie opisać nurtujący nas problem od wielu lat, a mianowicie droga i zagrożenie jakie sprawiają poruszające się po niej pojazdy. Na wstępie Nie proszę Pana o wylanie asfaltu lecz tylko o zamontowanie progów zwalniających możliwie gęsto (odcinek 70 metrów) Ulica jest objęta tzw strefą lecz nikt nie przestrzega prędkości i zasad, a wykonywane przez kierowców rajdowe manewry wywołują ogromne nerwy i przede wszystkim obawę przed bezpieczeństwem siedmiorga dzieci zamieszkałych na tej ulicy. Ponadto w sezonie wiosna lato nie można normalnie funkcjonować przy otwartych oknach i drzwiach gdyż pędzące pojazdy wzbijają ogromne tumany kurzu z drogi. Elewacja, dach, okna, parapety, samochód etc wszystko jest pokryte ogromną ilością kurzu. Bardzo uprzykrza to nam życie i funkcjonowanie od wielu sezonów. Rozwiązaniem byłyby CHOCIAŻ progi zwalniające. W dniu dzisiejszym dziury w drodze, jak co sezon, zostały wyłożone tłuczniem. Zatem będzie jeszcze szybciej i niebezpieczniej.. Proszę o zajęcie się tematem zanim dojdzie do tragedii. Pozdrawiam

12 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z Formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 28 marca 2019 r. i odnosząc się do problemów, które poruszył Pan w swoim piśmie poniżej przedstawiam stanowisko. W planach Gminy Siechnice na najbliższe 5 lat nie ma i nie było zaplanowanej przebudowy drogi. Gmina utrzymuje ulicę Mickiewicza w stanie przejezdności poprzez przeprowadzanie okresowych napraw, minimum 2 razy w roku w sezonie wiosennym i jesiennym. Pana wniosek o zamontowanie elementów spowalniających ruch pojazdów ograniczających prędkości nie mogą zostać uwzględnione. Zasady zamontowania progów zwalniających regulują przepisy załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.), zgodnie z którymi progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego służącymi do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych. Przywołane przepisy określają zasady stosowania tego typu urządzeń, z których wynika m.in., że niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na jezdniach innych niż utwardzone, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25 „próg zwalniający”. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż ulica Mickiewicza posiada nawierzchnię tłuczniową, na której nie ma możliwości zastosowania oznakowania poziomego P-25 tj. fizycznie namalowania pasów, a tym samym braku możliwości zlokalizowania progów zwalniających bez równoczesnego wprowadzenia oznakowania poziomego, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i odnieść odwrotny skutek od zamierzonego. Ulica Mickiewicza znajduje się w strefie zamieszkania, który został oznakowany znakiem B-40 „strefa zamieszkania” obejmującym wszystkie ulice znajdujące się w jego strefie. W związku z powyższym ograniczenie prędkości na ulicy Mickiewicza już obowiązuje poprzez ww. istniejące oznakowanie. W sprawie uprawianych rajdów samochodowych na ulicy Mickiewicza informuję, iż Gmina nie posiada niestety narzędzi prawnych do karania kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Sprawa zostanie przekazana do Straży Miejskiej i Policji w celu sprawdzenia w/w problemu i podjęcia interwencji.

20 / 03 / 2019 - Beata Studnicka

Dzień dobry, 20 lutego 2019r, Wojewoda Dolnośląski wydał zarządzenie nr 54 w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, bonifikata jest na terenie gminy Wrocław 90%. Jak jest z gruntami leżącymi na terenie gminy Siechnice? W jakiej wysokości jest bonifikata?

10 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na wyżej wymienioną prośbę wyjaśniam, że w dniu 28 marca 2019 r. Rada Gminy Siechnice podjęła uchwałę nr VII/73/19 w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Uchwała wprowadza bonifikaty, w przypadku wniesienia – przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe – opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów (w odniesieniu do nieruchomości gruntowych stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Siechnice), w następującej wysokości: 1) 90% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. Zgodnie z §4 tej uchwały wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wobec powyższego po wejściu w życie wyżej wymienionej uchwały na w Gminie Siechnice będą obowiązywały bonifikaty w wysokości przedstawionej powyżej. Wyżej wymieniona uchwała określa w §2 następujące warunki udzielenia bonifikaty które muszą zostać spełnione łącznie przez wnoszącego opłatę jednorazową: 1) brak zaległości wobec Gminy Siechnice z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów (w przypadku złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty po upływie jednego roku od przekształcenia); 2) brak zaległości wobec Gminy Siechnice z tytułu podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, ze zmianami), zwanej dalej ustawą przekształceniową, zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty należy zgłosić właściwemu organowi na piśmie, a wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym mowa w ust. 6 albo 6a tej ustawy. W myśl art. 9 ust. 3a ustawy przekształceniowej: „Jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy podjęta na podstawie ust. 4, określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone w ust. 3, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty, o których mowa w ust. 3, uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej uchwały.”

31 / 03 / 2019 - GRAŻYNA GAŁECKA

Panie Burmistrzu, chciałam zarejestrować swój ePUAP i na stronie ministerstwa nie ma punktu potwierdzającego w naszym mieście - czy tak ma być? A w Radwanicach jest!!!!

10 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani e-maila z dnia 31 marca 2019 r. w sprawie potwierdzania profilu zaufanego w związku z założeniem konta na portalu ePUAP, w chwili obecnej Gmina Siechnice oczekuje na zgodę Ministerstwa Cyfryzacji na pełnienie przez Urząd Miejski w Siechnicach funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP. Z konta założonego na portalu ePUAP Obywatel wysyła wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. W celu uwierzytelnienia profilu zaufanego, Obywatel musi się udać do dowolnego Punktu Potwierdzającego (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdza swoje dane osobowe przed urzędnikiem, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie, a także Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Pełna lista punktów potwierdzających dostępna jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList Punkt potwierdzający profil zaufany właściwy dla Gminy Radwanice, Województwo Dolnośląskie, Powiat Polkowicki mieści się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice.

07 / 03 / 2019 - Paweł Kruk

Dzień dobry, Mam pytanie o drogę gminną w Iwinach. Dokładnie chodzi o ul. Dróżniczą - jej część znajdującą się w Iwinach (przedłużenie ul. Dróżniczej we Wrocławiu) - dz. 378/3, 378/14 i 378/25. Droga ma długość ok. 140 mb. W związku z jej złym stanem technicznym proszę o informację czy ktokolwiek dba lub monitoruje tą drogę? Droga posiada bardzo duże dziury - ciężko jest przejechać autem. Niektórzy mieszkańcy mają już uszkodzone samochody. Na drodze rosną drzewa (w osi drogi), jest zarośnięta krzakami i posiada pozostałości w postaci gruzu po budowie kanalizacji robionej kilka lat temu. Jestem zdumiony sposobem dbania gminy o stan swojej drogi ponieważ ewidentnie nikt od kilku lat na pewno tego nie robił. Te wszystkie uchybienia powodują brak widoczności oraz przyczyniają się do niszczenia pojazdów jak i braku możliwości przejścia tą drogą podczas deszczów. Najdziwniejsze jest to, że po deszczu są takie kałuże - jeziorka, że nie można wyjść z domu na spacer (musielibyśmy jechać autem na spacer te lekko ponad 100 m). Proszę o zajęcie się tą drogą i doprowadzenie jej do normalnego użytkowania dla mieszkańców z okolicy. Kanalizację zrobiliśmy z własnych środków i została odebrana, więc jest dobry początek na zrobienie drogi. Kiedy możemy spodziewać zajęcia się tą drogą? Z wyrazami szacunku, Paweł Kruk - w imieniu ponad 20 osób starających się użytkować tą drogę.

04 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana wnioski jw. informuję, że w dniu 19.03.2019r. dokonano wizji w terenie w celu weryfikacji przedstawionych ww. pismach informacji o stanie drogi i stwierdzono co następuje. Pas drogowy ulicy Dróżniczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Schuberta w m. Iwiny znajduje się częściowo w granicach miasta Wrocławia oraz Gminy Siechnice, co przedstawia poniższa mapa poglądowa. Istniejące drzewa wraz z samosiejkami obecnie znajdują się przy granicy jezdni tłuczniowej, nie utrudniając jazdy w ciągu ulicy Dróżniczej. Jednakże w okresie wegetacji roślin może zaistnieć nieco mniejsza widoczność w obszarze skrzyżowania z ul. Bacha, w związku z czym zlecono wycinkę samosiejek wraz z uporządkowaniem terenu w obszarze wskazanym Pana pismem z dnia 13.03.2019r. oraz przycięciem korony drzew. Postawione kontenery na działce należącej do Gminy Siechnice zostały ustawione bez wiedzy i jej zgody, zatem podjęto niezwłoczne działania celem ich usunięcia. Uporządkowanie obszaru skrzyżowania ulic Dróżniczej, Sygnałowej i Schuberta z istniejącej zieleni celem wyznaczenia normatywnych trójkątów widoczności na skrzyżowaniu wymaga uprzedniego uregulowania stanu prawnego własności gruntów pomiędzy Gminą Wrocław, Gminą Siechnice oraz granic działek przyległych do ww. skrzyżowania. Z uwagi na duże koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości, takie działania podejmuje się podczas prowadzenia inwestycji drogowych. Natomiast przebudowa ulicy Dróżniczej z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej w części znajdującej się na terenie Gminy Siechnice nie jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na nadchodzące lata do wykonania kompleksowego remontu w ramach środków gminnych. Gmina Siechnice wykonuje jedynie cykliczne naprawy w ramach bieżącego utrzymania dróg tłuczniowych, stosownie do powstających zniszczeń. Obecnie została rozpoczęta procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie nowego wykonawcy na prace remontowe dróg tłuczniowych, po zawarciu nowej umowy zostanie zlecony remont dróg w m. Iwiny w tym ul. Dróżniczej. W kwestii przekazania drogi prywatnej na rzecz Gminy, informuję, iż prośbę o takim zamiarze należy złożyć do Burmistrza Siechnic. Warunkiem do przekazania nieodpłatnego drogi prywatnej jest umocowanie jej przebiegu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu jako drogi publicznej gminnej.

07 / 03 / 2019 - Michał

Witam Panie Burmistrzu. Proszę o informację jakimi pojazdami ( o jakiej masie ) wywożone są odpady od mieszkańców ulicy Kolejowej? Nawiązuję do Pana odpowiedzi z dnia 22.02.2019 "Nawierzchnia jezdni w obrębie progu zwalniającego jest uszkodzona, w następstwie nieprawidłowo poruszających się samochodów osobowych i ciężarowych. Na ulicy Kolejowej dopuszcza się ruch pojazdów o masie do 3,5 ton. Podczas inspekcji, zauważono wyraźne ślady samochodów osobowych i ciężarowych posiadających koła bliźniacze" . Kto zapłaci za naprawę nawierzchni ? Odbiorca odpadów ? Gdzie jest oznakowanie informujące o tym że można poruszać się tylko pojazdami o masie do 3,5 ton? Po tej ulicy poruszają się również maszyny rolnicze gdyż to jest ulica dojazdowa do pól. Kombajn bizon waży 7 ton! Kto zatwierdził projekt tej ulicy o dopuszczalnej masie pojazdów do 3,5 ton skoro nawet śmieciarki są cięższe.

01 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie informuję jak poniżej. Ograniczenie w ruchu pojazdów o masie do 3,5 tony obowiązuje na fragmencie ul. Kolejowej od ul. Głównej do początku wyremontowanego odcinka od strony dworca PKP. Zaczyna ono obowiązywać tuż za progiem zwalniającym jadąc w kierunku stacji PKP od strony skrzyżowania ul. Bzowej, ul. Polnej z ul. Kolejową. Na pozostałym odcinku ul. Kolejowej nie ma ograniczenia w poruszaniu się pojazdów o masie ponad 3,5 tony. Na ulicy Kolejowej, na wnioski Mieszkańców i w uzgodnieniu z Mieszkańcami podczas spotkań w 2018 r., przeprowadzono remont nawierzchni, który polegał na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni drogi utwardzonej tłuczniem, z uzupełnieniem ubytków w podbudowie i ułożeniu nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem pobocza drogi. Naprawy nawierzchni i pobocza będą wykonywane w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę remontu drogi. Jednocześnie informuje, że wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców ulicy Kolejowej odbywają się pojazdami o masie od 9,5 do 16,5 tony bez załadunku i masie całkowitej do 26 ton.

15 / 03 / 2019 - Mieczyslaw Myszak

zabłocone drogi miejskie Większość dróg w mieście jest zanieczyszczona piaskiem czy ziemia która otrzepywana jest z kol ciężarówek wyjeżdżających z zabłoconych plac budów na drogi publiczne. Nie tyle ze nawet nie próbuje się oczyścić jezdni z tych osadów ziemi z piaskiem zbieranych latami na kilometrach przy krawężnikach w coraz to grubszych warstwach to gorzej, bo można by było uniknąć większość tych nieczystości nie zezwalając wyjeżdżającym z budowy pojazdom na bezpośredni wyjazd na drogę publiczna bez uprzedniego przejechania przez tzw "trzepaczkę " czyli coś w rodzaju stalowej ramy na ziemi przy bramie wyjazdowej tak skonstruowanej ze przejazd przez nią spowoduje w dużym stopniu otrzepanie kół z błota nie zanieczyszczając wiec jezdni w takim stopniu jakim jest teraz . Tu nie chodzi tylko o wizualny czy estetyczny aspekt ale również ekonomiczny ponieważ osady te trafiają do studzienek ściekowych co zanieczyszcza poważnie system a to wymaga częstego czyszczenia kanałów ( koszty !!!) bo mocno zanieczyszczone kanały blokują odpływ i zalewa jezdnie , a szczególnie w przypadku ulewnego deszczu może wręcz nawet rozsadzić system (! ) z powodu ciśnienia na przewężone kanały . Co więcej brak troski o czysta jezdnie stwarza również niebezpieczeństwo ruchu na drodze ponieważ zapiaszczona i zabłocona jezdnia wydłuża drogę hamowania pojazdów i dochodzi do wypadków ( którego nawet ostatnio bylem tez niezamierzonym świadkiem) . Może zaistnieć sytuacja ze poszkodowani będą w przyszłości skarżyć Miasto za zaniedbania w utrzymywaniu dróg w należytym stanie co skutkuje w okolicznościach wypadków na drodze. Proponuje wprowadzenie odpowiednich zarządzeń , które zobowiązywały by wszystkich użytkowników dróg publicznych do obowiązkowego stosowania "trzepaczek"czy innych metod ( nawet fizycznie czyszczenie kol zanim samochód wyjedzie na drogę) jest lepsze niż nic nie robienie. System infrastruktury to majątek publiczny i jako taki powinien być potraktowany serio a sprawy bezpieczeństwa na drogach to sprawy oczywiste i tutaj nie może być żadnych kompromisów .

01 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że drogi na terenie gminy Siechnice są co roku regularnie sprzątane w ramach ich utrzymania. W roku bieżącym zaplanowano pięć terminów oczyszczania jezdni i dwa terminy oczyszczania chodników na drogach gminnych. Podczas zimowego utrzymania dróg jezdnie posypywane są materiałem uszorstniającym, np. piaskiem, zwiększającym przyczepność kół do podłoża. Piasek ten następnie usuwany jest za pomocą zamiatarek ulicznych podczas pierwszego tzw. pozimowego oczyszczania jezdni. W roku obecnym pierwsze sprzątanie jezdni i chodników ma odbyć się w terminie do 11 kwietnia. Informuję również, że przy uzgodnieniu trasy obsługi komunikacyjnej placu budowy dla wszystkich inwestycji wydawane są warunki obsługi, w których nakazuje się inwestorom m.in. oczyszczanie kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy oraz stałe utrzymywania w czystości nawierzchni dróg w obrębie budowy. W przypadku niestosowania się do wytycznych inwestor zostaje ukarany mandatem karnym podczas interwencji Straży Miejskiej oraz może zostać cofnięta obsługa komunikacyjna placu budowy.

21 / 03 / 2019 - Michał K.

Dzień dobry. Jako mieszkaniec ulicy Miłej, proszę o informację kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia ulicy Prostej. Jej stan jest na tyle zły, że dojazd do ulicy Miłej jest męczarnią (dziura obok dziury - samochodzy poruszają się z prędkością 5 km/h, bo większa prędkość może spowodować uszkodzenie podwozia. Proszę również o informacje kiedy jest planowane wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Prostej - jako dojazd do powiększającego się w dynamicznym tempie osiedla. Pozdrawiam serdecznie.

01 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że nawierzchnia ulicy Prostej w Św. Katarzynie jest utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do 15 kwietnia bieżącego roku wykonane zostanie miejscowe doziarnienie oraz wyrównanie drogi ul. Prostej wraz z uzupełnieniem ubytków. Jednocześnie informuję, że zarówno w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2019 jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2023 nie przewidziano zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przedmiotowej drogi.

13 / 03 / 2019 - Artur Olkisz

Chcialabym sie dowiedzie, kiedy bedzie otwarta dla dzieci nowa szkola na Osiedlowej?

01 / 04 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że planowany termin zakończenia robót budowlanych związanych z dokończeniem budynku szkoły podstawowej w Siechnicach to 30 października 2020 r.

18 / 02 / 2019 - Mieszkaniec

Proszę o przesłanie wykazu bilbordów reklamowych, które są na działkach gminnych i w posiadaniu przez gminę. Chciałbym się dowiedzieć czy reklamy nowych inwestycji posadowionych na działkach dminnych jak wynika z wroSIP to samowola czy też działanie w porozumieniu z Gminą. W celu likwidacji samowol i pewną kontrolą nad reklamami proszę o zweryfikowaniu wszelkich reklam wielkoformatowych zlokalizowanych w naszym mieście i sprawdzeniu stanu prawnego ich posadowienia.

29 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza "zapytaj Burmistrza" . Gmina Siechnice przesyła wykaz tablic reklamowych ustawionych na działkach gminnych wg poniższego zestawienia. Stan na 31marca 2019 r. Lp. Wynajmujący Lokalizacja Wymiary 1. CLEAR CHANNEL Poland Sp. z o. o. Radwanice Dwustronna ul. Krucza 16/22 00 - 526 Warszawa Dz. nr 472/32 3,00 x 6,00 x2= 36,00 m2 2. Ströer Polska Sp .z o.o. Radwanice Dwustronna Plac Europejski 2 Dz. nr 472/32 6,00 x 3,00x 2=36,00 m2 00 - 844 Warszawa Biuro Regionalne we Wrocławiu ul. Śląska 1, 54-118 Wrocław 3. „ABET - Pawlak” Spółka jawna ul. Zachodnia 9 55 - 011 Siechnice Siechnice Dz. nr 224/1 Dwustronna 1,50x2,40 x 2 =7,20 m2 4. Ströer Polska Sp .z o.o. Plac Europejski 2 00 - 844 Warszawa Biuro Regionalne we Wrocławiu ul. Śląska 1, 54-118 Wrocław Radwanice Dz.gm. 140/1 Dwustronna 6,0 x 3,0 = 18,00 m2 5. TECHNO PPHU S.J. ul .Kościuszki 150 50-439 Wrocław Radwanice Dz. nr 1023 Dwustronna 3,00 x 2,00 x 2= 12,00 m2 6. Bodycote Polska ul. Wilgowa 65 d 42-271 Częstochowa Siechnice Dz.nr 623 Dwustronna 0,22 x 0,98 x 2 =0,42 m2 7. Przedsiębiorstwo Budowlane ATOM Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 208 53-235 Wrocław Siechnice Dz.nr 607/1 1 szt 1,88 x 3,88 = 7,29 m2 8. PKO Bank Polski Centrum Administracji Biuro Administracji we W-iu ul. Wita Stwosza 33/35 50-901 Wrocław Siechnice Dz.nr 643 i 648 Dwustronne dwie tablice (0,50 x 0,64) x2=0,64 m2 (0,50 x 0,64) x2=0,64 m2 9. Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice ul. Opolska 30 55-011 Siechnice Siechnice Dz.nr 767/1 Dwustronna 2,0 x 3,0 x2= 12,00 m2

03 / 03 / 2019 - Mariusz Trzeszcz

Dzień dobry, nazywam się Mariusz Trzeszcz i nabyłem mieszkanie w Siechnicach przy ulicy Kalinowej(obecnie Cyprysowa). Mam pytanie związane z rozwojem miasta i jego infrastruktury. Otóż obecnie dojazd na ulicę Cyprysową odbywa się przez ulicę Czeremchową, która po zimie jest w bardzo złym stanie, powstały w niej duże dziury i łatwo uszkodzić auto jadąc tamtędy. Pytanie brzmi, czy planowane są jakieś inwestycje związane z budową tam drogi wraz z oświetleniem o utwardzonej nawierzchni lub budowa jakieś alternatywnej drogi? Drugie pytanie, czy jest możliwość wyrównania obecnej nawierzchni i załatania dziur po zimie. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie Mariusz Trzeszcz

25 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ulicy Kalinowej, Czeremchowej i Cisowej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że do chwili wykonania przebudowy w/w ulic w standardzie pełnego przekroju ulicznego, jezdni bitumicznej lub nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych nawierzchnie w/w ulic będą utrzymywane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Przedmiotowa ulica jest drogą o nawierzchni tłuczniowej, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych, przy zwiększonej wilgotności (przedłużające się opady deszcze, śniegu) nawierzchnia taka ulega szybszej degradacji i uszkodzeniom. Gmina w ramach posiadanych środków dokonuje cyklicznych napraw aby poprawić stan nawierzchni. Informuję ponadto, że na w/w ulicach została uzgodniona i będzie wykonywana sieć ciepłownicza, a prace budowlane będą prowadzone w pasie drogowym. Zlecenie napraw nawierzchni przez Gminę w zaistniałej sytuacji było niezasadne. Prace naprawcze poprzez wyrównanie będą wykonane przez Wykonawcę sieci w możliwie najkrótszym terminie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wykonawca będzie też realizował naprawy bieżące w okresie budowy sieci ciepłowniczej. Po zakończonych inwestycjach (budowa sieci ciepłowniczej, budowa 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanej na działce nr 791) planowane jest wykonanie przy współpracy firmy Bygverk nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych żelbetonowych na odcinku od ulicy Prawocińskiej do ulicy Kalinowej i odcinek ulicy Kalinowej do końca działki nr 791, wraz z budową przepustu drogowego na rowie melioracyjnym. Planuję również przy współpracy 3 firm developerskich wykonać tymczasową nawierzchnię z płyt drogowych żelbetonowych na ulicy Czeremchowej na odcinku od obiektu inżynierskiego (most drogowy) do ulicy Kalinowej oraz odcinek ulicy Kalinowej wzdłuż działki nr 33/1. . W bieżącym roku nie planuje się budowy oświetlenia drogowego na przedmiotowych ulicach.

23 / 02 / 2019 - Marian Kowalski

Witam Panie burmistrzu. Gdzie można zgłaszać trucicieli powietrza w Gminie, skoro nie mamy straży miejskiej? Miękkie sugestie nie pomagają, a człowiek truje na odległość kilkuset metrów. W tym zasięgu jest park i ogródki działkowe i od tej strony da się oddychać, od drugiej strony są nowe domy gdzie palone jest gazem, a czasami czuć ładny zapach drewna. Jednak od tego Pana, który mieszka na ul. Chabrowej 2 w Iwinach i jest elektrykiem, non stop widzę czarny dym. Mam oczywiście nagrany film na dowód. I co zrobić z takim trucicielem? Ostrzegałem go, że jak tak dalej będzie, to będzie zgłoszony. Tylko gdzie takiego zgłosić? Jest takie miejsce, czy trzeba dokonać samosądu?

14 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 191 ustawy z dania z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 922, ze zm.) kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Przypadki palenia odpadami na terenie gminy Siechnice można zgłaszać do Straży Miejskiej w Siechnicach (tel. dyżurny 500 079 483, smsiechnice@umsiechnice.pl), Urzędu Miejskiego w Siechnicach (biuro@umsiechnice.pl) oraz na Policję (tel. 997, 112). W przypadku zgłoszenia skierowanego do Urzędu Miejskiego w Siechnicach zostanie ono przekazane do Straży Miejskiej w Siechnicach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454, ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Na podstawie art. 9u ust. 1 i 2 ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Po otrzymaniu zgłoszenia spalania odpadów Straż Miejska w Siechnicach uda się pod wskazany adres w celu zbadania sprawy. W przypadku potwierdzenia spalania odpadów czynności zostaną zakończone mandatowo.

28 / 02 / 2019 - Dariusz Marciniak

Panie Burmistrzu, Proszę o informację kiedy zakończy się remont ulicy Powstańców Śląskich w Św. Katarzynie. Obecnie jest brak kmożliwości korzystania z ww ulicy. remont odcinka 100m zaczął sie w listopadzie ... podrawam Dariusz Marciniak

14 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że umowny termin zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Św. Katarzynie to 30 maja 2019r. Za utrudnienia związane z budową uprzejmie przepraszam.

01 / 03 / 2019 - Marta S

W związku z dzisiejszą (tj. od 1.03.19) zmianą w funkcjonowaniu komunikacji dowożącej mieszkańców Siechnic i okolic do Wrocławia, chciałam powiedzieć, że nowe linie autobusowe nie pojawiają się w takich aplikacjach jak Jakdojade czy Mobile MPK. Jest to dużym utrudnieniem, ponieważ nie ma teraz jednego miescja (aplikacji, strony internetowej z rozkładami jazdy) które łączyłoby komunikację podmiejską (siechnicką) i komunikację MPK (a nawet pociągi jak w przypadku aplikacji Jakdojade). Jednocześnie pragnę poinformować, że nie działa strona http://komunikacja3.smok.net.pl/siechnice/mapa na której do tej pory była udostępniana bieżąca lokalizacja autobusów 9xx, co pozwalało na sprawdzenie ich opóźnienia. Zwracam się z prośbą (i pytaniem) o dogadanie się przez Gminę z właścicielami i administratorami wspomnianych aplikacji w celu umieszczenia tam linii 8xx. Alternatywą jest stworzenie osobnej darmowej aplikacji, ktora zbierałaby rozkłady tych linii i pokazywała stan realizacji kursu. Sądzę jednak, że większość mieszkańców Gminy (jeśli nie wszyscy), którzy korzystają z internetu, będzie sobie ceniła możliwość przeglądania rozkładów jazdy zarówno MPK jak i linii 8xx w jednej aplikacji. W trosce o dobro pasażerów i mieszkańców gminy proszę o w miarę możliwości jak najszybsze rozwiązanie tej kwestii we właściwy sposób, przyjazny i przystępny dla pasażerów. Z poważaniem. Marta S.

12 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania przekazanego drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, że rozkłady nowych linii autobusowych 8xx, dostępne są w aplikacji epodróżnik. W trosce o dobro pasażerów i mieszkańców Gminy przeprowadzimy rozmowy z właścicielami aplikacji, z których dotychczas korzystano.

27 / 02 / 2019 - Elżbieta z Lamowic.

Witam. Mam 70 lat i korzystając z autobusów o nr 900 nie płaciłam za bilet rownież jadąc do Siechnic/zgodnie z info MPK/ a teraz po zmianie zarządcy autobusów,kto może korzystać z bezpłatnych przejazdów? Ponieważ 1 marzec tuż tuż,więc chciałabym wiedzieć czy dalej mogę z racji wieku nie płacić za przejazdy 800 -kami? Elżbieta

12 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania przekazanego drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, że do bezpłatnych przejazdów liniami 8xx uprawnione są osoby, które ukończyły 68 lat.

04 / 03 / 2019 - Arkadiusz G.

Dzień dobry, proszę o interwencje w sprawie oświetlenia ulicznego w Świętej Katarzynie. Oświetlenie włącza dopiero jak już jest całkowicie ciemno, a chyba tak to nie powinno działać... Najciekawsze jest to, że w Siechnicach lampy w tym czasie świeciły (wracałem z Siechnic). Proszę o pilne zajęcie się tematem. Pozdrawiam Serdecznie

12 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do "ZAPYTAJ BURMISTRZA" z dnia 04.03.2019 r. w sprawie funkcjonowania oświetlenia ulicznego w Świętej Katarzynie informuję, że dnia 8.03.2019 r. zwrócono się do Tauron Dystrybucja Serwis S.A z prośbą o przeprowadzenie regulacji zegarów sterujących oświetleniem drogowym.

27 / 02 / 2019 - Dariusz

Dzień dobry Panie Burmistrzu Mam pytania dotyczące nowej komunikacji zbiorowej : 1) dlaczego zlikwidowano kurs autobusu od poniedziałku do czwartku o godz. 0,44 do Siechnic przez Św. kat . 2) przystanki na niskich łąkach 2sztuki praktycznie co 40metrów ,a likwidacja na Komuny Paryskiej , gdzie bardzo dużo pasażerów przeskakuje na inne autobusy na tym przystanku szczególnie rano gdy czas goni , aby nie spóźnić się do pracy .Dlaczego nie było propozycji rozkładów jazdy we wrześniu ( przed konsultacjami ) .Rozkłady ułożone przez laika ,który do Wrocławia porusza się służbowym samochodem lub wcale .Proszę w szczególności o zainteresowanie się przystankiem na Komuny Paryskiej, a później (jak już SKP zacznie działać) przyjrzeć się autobusom w godzinach szczytu - ile pasażerów korzysta z tej komunikacji .Obserwuję teraz kursy linii 920-autobus zaludniony (2,3 osoby ,albo pusty ) natomiast kursy w godz. szczytu do lub z Wrocławia zapełnione w 150% ,w okresie letnim bez klimatyzacji -mam nadzieję ,że rozkład jazdy może być weryfikowany w przyszłości. Proszę o nieignorowanie tego głosu .

12 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana zapytania przekazanego drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, że wszelkie uwagi i wnioski mieszkańców do rozkładów jazdy będą zbierane do końca marca br. a następnie analizowane w zakresie potrzeb mieszkańców i ich zasadności. Na tej podstawie będą wprowadzone zmiany do rozkładów. Zakres zmian, które będą generowały dodatkowy koszt realizacji usługi będzie ograniczony do kwoty zaplanowanej na ten cel.

13 / 02 / 2019 - Krystian Świerski

Panie Burmistrzu. Mam pytanie dotyczące dwóch unieważnionych przetargów tj. na organizację autobusowego transportu publicznego w Gminie oraz dokończenie budowy szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej. Czy Gmina ma jakiś plan awaryjny w przypadku niewyłonienia wykonawców?

12 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana zapytania przekazanego drogą elektroniczną, uprzejmie informuję że, w styczniu nie udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowego na obsługę nowej Siechnickiej Komunikacji Publicznej. Jedyna oferta przekroczyła możliwości finansowe gminy. Mając na uwadze zachowanie ciągłości funkcjonowania komunikacji zbiorowej po 1 marca, podjęliśmy natychmiastowe rozmowy z wieloma przewoźnikami. W wyniku przeprowadzonych negocjacji wybrano Spółkę Dolnośląskie Linie Autobusowe. W zakresie dokończenia budowy szkoły podstawowej w Siechnicach informuję, że w dniu 14 lutego 2019 roku zostało ogłoszone drugie postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice". Termin otwarcia ofert dla ww. zadania to 7 marca 2019 roku. Niestety również w tym przetargu nie złożono ofert. Obecnie Gmina przystąpi do negocjacji z wolnej ręki celem wyłonienia wykonawcy.

27 / 02 / 2019 - Mieszkaniec Zębic

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Chciałbym zapytać o status przebudowy ulicy Św. Marka w Zębicach. Czy powyższa droga jest ujęta jako droga do przebudowy w najbliższym czasie? Jesienią mówiono o przebudowie jej kostką brukową lub w technologii asfaltowej, ale bez konkretnych dat, etc. Po okresie zimowym widoczne jest znaczne zużycie nawierzchni, znaczne ubytki w GRUNTOWEJ drodze. Czy przewiduje Pan choć doraźne, pozimowe skorygowanie tłuczniem samoklinującym tej drogi wraz z przyległymi, tj. Osiedlowa, Wesoła, Rzemieślnicza? Wjazd na ulicę Prusa zużywa się z bardzo szybkim tempie wraz z każdym nawet niewielkim opadem i sprawny i bezpieczny wyjazd staje się coraz trudniejszy. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

12 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w Budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowane są środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Świętego Marka w Zębicach, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewiduje się budowę przedmiotowej drogi do roku 2022. Jednocześnie informuję, iż nawierzchnie dróg gminnych ul. Świętego Marka, Osiedlowej oraz Wesołej, do wykonania remontu w zakresie pełnego przekroju ulicznego lub jezdni bitumicznej są utrzymywane w ramach bieżącego utrzymania dróg i zostały zlecone do wykonania napraw w terminie do 30.03.2019 r. ul. Świętego Marka, do 10.04.2019 r. ul. Osiedlowa oraz ul. Wesoła. Natomiast ul. Rzemieślnicza zostanie zlecona do wykonania naprawy w późniejszym terminie, tj. po wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na przedmiotowe zadanie.

22 / 02 / 2019 - Łukasz Zieliński

Witam Panie Prezydencie, moje pytanie dotyczy ulicy Melioracyjnej w Radwanicach w szczególności części łączącej się z ulicą Spacerową. Stan nawierzchni jest na tyle zły, że za chwilę droga będzie nieprzejezdna. Jest to jedyna droga dojazdowa dla mieszkańców z ulicy Spacerowej. Chciałbym również nadmienić, że w okolicy ulicy Spacerowej mają powstać dwie duże inwestycje mieszkaniowe. Czy naprawa nawierzchni ulicy Melioracyjnej jest ujęta w planach gminy? Pozdrawiam.

12 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że zaprojektowanie i przebudowa ul. Melioracyjnej w Radwanicach na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Wrocławskiej jest ujęta w Budżecie Gminy na rok 2019. Natomiast zarówno Budżet Gminy jaki i Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2021 nie przewidują zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Melioracyjnej od ul. Szerokiej do ul. Spacerowej. Jednocześnie informuję, iż do czasu realizacji przebudowy przedmiotowej drogi, w celu utrzymania stałej przejezdności, będą wykonywane prace utrzymaniowe polegające na okresowym równaniu i doziarnianiu istniejącej nawierzchni.

18 / 01 / 2019 - Agnieszka

Szanowny Panie Burmistrzu, czy ktoś z Urzędu Miejskiego w Siechnicach kontroluje stan dróg w Radomierzycach? Mam wrażenie, że jest to miejscowość kompletnie zapomniana przez UM, mimo że położona w gminie Siechnice. Chodzi mi konkretnie o osiedle, do którego wjazd jest przez ulicę Sadową - zapomniane od kilkunastu lat przez kolejne władze. Ulica Sadowa i Kwiatowa są w stanie katastrofalnym. Przy zjeździe w Sadową można urwać pół samochodu, ponieważ dziura, która tam jest na środku nie zawsze może zostać ominięta (gdy jedzie samochód z naprzeciwka). POnadto jej omijanie może skończyć się wpadnięciem do głębokiego rowu - taka sytuacja miała miejsce jakieś 3 tygodnie temu. Dodatkowo sytuacji nie polepsza fakt, iż trwa budowa sporego osiedla szeregówek, a samochody dostawcze rozjeżdżają Sadową i Kwiatową. W tej chwili mamy już takie głębokie dziury, że mniejsze samochody w nich utykają, a znajomi boją się do nas przyjeżdżać, by nie uszkodzić samochodu lub nie wpaść do rowu. Proszę wziąć pod uwagę, że na tym osiedlu jest przedszkole i tą drogą jadą rodzice z małymi dziećmi narażając je na wypadki. Szczególnie, że poszerzenie drogi od Iwin do Grota Roweckiego i brak obwodnicy wschodniej spowodowały zwiększenie ruchu, który jest teraz tak szybki, że czasem nie możemy wyjechać z osiedla (zwłaszcza przy złych warunkach atmosferycznych). Dodatkowo ciemność kompletna absolutnie tego nie ułatwia (czy latarnie, które postawiono są wyłącznie atrapą?). Proszę o informację jakie działania zamierza Pan podjąć w kwestii stanu dróg na ww. osiedlu zanim użytkownicy pojazdów zaczną występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Gminy z powodu uszkodzeń powodowanych przez coraz większe dziury. Z poważeniem Agnieszka

07 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 18 stycznia 2019 r., data wpływu do Wydziału Komunalnego w dniu 6 lutego 2019 r. w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ulicy Sadowej i Kwiatowej w miejscowości Radomierzyce uprzejmie informuję, że do chwili wykonania przebudowy w/w ulic w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub jezdni bitumicznej nawierzchnia ulicy Sadowej i ulicy Kwiatowej nadal będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Przedmiotowa ulica jest drogą o nawierzchni tłuczniowej, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych, przy zwiększonej wilgotności (przedłużające się opady deszcze, śniegu) nawierzchnia taka ulega szybszej degradacji i uszkodzeniom. Gmina w ramach posiadanych środków dokonuje cyklicznych napraw aby poprawić stan ulicy Sadowej i Kwiatowej. Nawierzchnia została zlecona do wykonania naprawy, która obejmować będzie spulchnienie materiału na głębokość 10 cm, dosypaniem nowego materiału kamiennego o frakcji 4/31,5 mm, wyprofilowaniem, nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Prace zostaną wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych z terminem realizacji do 14 kwietnia 2019 r. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

27 / 02 / 2019 - Adam Góralski

Dzień dobry. Jestem mieszkańcem ulicy Kasztanowej w Żernikach Wrocławskich od kilkunastu lat. Od tych kilkunastu lat brodzę w drodze do domu w błocie lub kurzu. Żadnych widoków na poprawę bo otrzymujemy jako mieszkańcy tej ulicy sprzeczne komunikaty z Ratusza. Raz ,że nie może być zrobiona nawierzchnia bo nie ma zrobionej kanalizacji a innym razem, że nie będzie kanalizacji bo skończyły się środki itp. Proszę o informację kiedy Gmina przewiduje zrobienie tej ulicy i jej zamianę z 18 wiecznego duktu na normalną ulicę. Obserwując ościenne ,porównywalne miejsca w innych gminach widzę ,że można się z tym uporać.

04 / 03 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego "Zapytaj Burmistrza" Urzędu Miejskiego w Siechnicach z dnia 27 lutego 2019 roku. Nie ma w planach inwestycyjnych w 2019 / 2020 roku. Kanalizacja sanitarna ma powstać w najbliższych dwóch latach. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej możliwe będzie projektowanie i budowa nawierzchni na tej ulicy, której zabudowa rozpoczęła się kilkanaście lat temu. W miejscowościach gminy, w tym w Żernikach Wrocławskich są drogi z zabudową mającą po kilkadziesiąt i ponad dwadzieścia lat. Są one rok po roku sukcesywnie i planowo urządzane w ramach posiadanych środków. Mam nadzieję, że okres oczekiwania na docelową nawierzchnię na Pana ulicy będzie znacznie krótszy niż okres w którym Pan na niej już zamieszkuje.

08 / 02 / 2019 - Ryszard Potoczny

Panie Burmistrzu!!! Piszę ponownie w sprawie ulicy Leśnej w Zębicach . Niedługo tylko amfibia dowiezie dzieci do przedszkola . Czy Pan w ogóle wizytuje tereny gminy, czy tylko asfaltem do ratusza i domu . Płacimy podatki a nie możemy dojechać do naszych domu . Proszę nie pisać, że taki mamy klimat . Ulica Leśna to nie jest leśna dróżka ale droga gminna ! Proszę zając stanowisko jak najszybciej .

27 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulicy Leśnej w miejscowości Zębice uprzejmie informuję po raz drugi, że przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Zębice nie została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2021 w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub jezdni bitumicznej. W miejscowości Zębice na dzień dzisiejszy są jeszcze ulice, które mają nawierzchnie gruntowe, a które w całości są już zabudowane od 20 lat, jak ulica Świętego Marka. Priorytetem nie jest budowa ulic na terenach, które jeszcze 15 tal temu stanowiły tereny pól uprawnych i dalej w dużej mierze nimi są. Budżet Gminy stanowi źródło finansowania wszelkich zadań własnych w tym tak istotnych jak edukacja, ochrona zdrowia, kultura, utrzymanie mienia komunalnego, a to nie pozwala na przeznaczenie nieograniczonych wydatków tylko na jedna dziedzinie jaką są drogi. Przedmiotowa ulica jest drogą o nawierzchni tłuczniowej, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych, przy zwiększonej wilgotności (przedłużające się opady deszcze, śniegu) nawierzchnia taka ulega szybszej degradacji i uszkodzeniom. Nawierzchnia ulicy Leśnej nadal będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Nawierzchni została zlecona do wykonania naprawy, która obejmować będzie spulchnienie materiału na głębokość 10 cm, dosypaniem nowego materiału kamiennego o frakcji 4/31,5 mm, wyprofilowaniem, nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Prace zostaną wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

18 / 02 / 2019 - Marks Wiesław

Dzień dobry Panie Burmistrzu. jestem mieszkańcem Św. Katarzyny. Mam pytanie odnośnie Komunikacji Zbiorowej. A konkretnie linii 900P, 900L i 910 do Św. Katarzyny. Kierowcy mówią o zmianach wchodzących od 1-go. Marca. Dzwoniłem do Urzędu ale nikt nic na ten temat nie wiedział. powiedziano mi że"Pani wiedząca coś na ten temat jest na zwolnieniu lekarskim". Prosił bym o jakąś informację na ten temat. Pozdrawiam.

27 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana zapytania, informuję że z dniem 01.03.2019 zostanie uruchomiona Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP). Gmina przejmuję obsługę Transportu Zbiorowego a przewozy autobusowe będzie realizować Spółka Dolnośląskie Linie Autobusowe. W ostatnim tygodniu lutego na przystankach zostaną umieszczone nowe rozkłady jazdy. Do zakończenia obowiązywania, tj. do 28 lutego 2019 r. umieszczone będą również stare rozkłady jazdy. Zakupione bilety okresowe będą obowiązywać do czasu wygaśnięcia ich ważności. Stosowane ulgi również pozostaną bez zmian. Dotychczasowe linie o numerach 9xx zostaną zastąpione liniami o numerach 8xx. Można przyjąć następujące założenie: Dotychczasowa linia autobusowa Jej odpowiednik od 1 marca 900L 810 900P 800 901 820, 830 910 860 920 840, 850 Mieszkańcy mogą korzystać ze zintegrowanego systemu komunikacji, połączonego z Komunikacją Miejską Miasta Wrocławia i przewoźnikiem kolejowym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Gminy Siechnice www.gmina.siechnice.pl w aktualnościach.

12 / 02 / 2019 - Łukasz Ł

Panie Burmistrzu, w trakcie oczyszczania cieku w Iwinach przy Polnej (działka 86/9) została całkowicie zniszczona droga gruntowa prowadząca od ulicy Polnej do parku Brochowskiego. Czy można wyegzekwować od odpowiedzialnego wyrównanie / przywrócenie do stanu poprzedniego ?

26 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Aktualizacja: W odpowiedzi na zapytanie odnośnie zniszczonej drogi gruntowej prowadzącej od ulicy Polnej do parku Brochowskiego w Iwinach informuję, że koleiny powstałe podczas prac konserwacyjnych na rowie BR. 14 zostaną wyrównane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przez Wrocławski Związek Spółek Wodnych. W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego "Zapytaj Burmistrza" Urzędu Miejskiego w Siechnicach z dnia 12 lutego 2019 roku. Sprawa została przekazana do wyjaśnienia do Zarządu Spółek Wodnych we Wrocławiu, które przeprowadzały konserwację rowu (dz.nr 86/9 obr. Iwiny gm. Siechnice). O dalszych działaniach w sprawie poinformuję Pana do końca marca bieżącego roku.

30 / 01 / 2019 - Marcin N

Dzień dobry, W Świętej Katarzynie rejon ulic Kolejowej, Polnej, Nowej, Prostej, Orlej i okolicznych ulic to miejsca gdzie można zauważyć szybki przyrost domów wielorodzinnych i przyrost ludności w naszej miejscowości w związku z tym faktem. Panie Burmistrzu czy w pobliżu tych ulic na terenach należących do gminy (np. przy ulicy Kolejowej, lub przy placu zabaw Nivea) przewidziana jest budowa np., boiska do koszykówki, może jakiś „Orlik” , lub inne boisko do gier zespołowych ? Dzięki temu, że na ulicy kolejowej jest teraz droga asfaltowa jesienią można było zauważyć dzieciaki na rolkach, deskorolkach, rowerach, które ten fakt wykorzystały :-) I tak sobie myślę, że w tym rejonie jest teraz bardzo dużo dzieciaków, które na pewno ucieszyłyby się gdyby mieli do dyspozycji takie boisko, nieco starsi pewnie też ? Czy są jakieś plany związane z tym tematem ? pozdrawiam Marcin

25 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.01.2019 r. wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach nr 2669 informuję, że w rejonie ulic: Kolejowej, Polnej, Nowej, Prostej i Orlej Gmina Siechnice rozpoczęła w 2016 r. realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu dla działki nr 785/1, 785/3, 1128 przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie (przebudowa parku przy ul. Kolejowej). Inwestycja realizowana będzie etapami na przestrzeni najbliższych lat. W latach 2016, 2017 i 2018 wykonano: 1. Montaż siłowni zewnetrznej 2. Budowę kładki drewnianej przez rów przy ul. Kolejowej 3. Ścieżkę od mostku do placu NIVEA 4. Placyk dla nowej lokalizacji siłowni istniejącej 5. Przeniesienie urządzeń siłowni na teren nowego placyku 6. Dokumentację projektową zagospodarowania terenu parku (działki nr 785/1, 785/3, 1128 przy ul. Kolejowej) W roku 2019 i następnych latach przewidziana jest realizacja kolejnych elementów zagospodarowania wg. niniejszej dokumentacji to jest: 1. Plac zabaw dla dzieci młodszych z urządzeniem zabawowym wielofunkcyjnym, huśtawkami i piaskownicą 2. Nawierzchni utwardzonych – ścieżek i placów z ławkami, koszami na śmieci, zestawami „psi pakiet” 3. Placu zabaw dla dzieci młodszych z urządzeniem zabawowym wielofunkcyjnym, huśtawkami, piaskownicą 4. Placu zabaw dla dzieci starszych z urządzeniem zabawowym wielofunkcyjnym, huśtawkami, piramidą wspinaczkową i tyrolką 5. Miejsca na ognisko 6. Altany 7. Stolików do gry w szachy i chińczyka 8. Ławek i leżaków wypoczynkowych 9. Przeniesienie w docelowe miejsce stołu do tenisa stołowego 10. Nasadzenia zieleni ozdobnej oraz pielęgnację zieleni istniejacej 11. Zagospodarowanie terenu przewiduje również zachowanie otwartej polany trawiastej jako miejsca dla gier i zabaw ruchowych dla dzieci.

13 / 02 / 2019 - Marcin N

Dzień dobry, Panie Burmistrzu jako mieszkaniec, który codziennie korzysta z ulicy Kolejowej w drodze na stację PKP w Świętej Katarzynie, pragnę zwrócić Pana uwagę, że widoczne są już pęknięcia w asfalcie na tej drodze, której w najbliższym czasie zamienią się w ubytki. Nie jestem fachowcem, nie znam się na tym, ale proszę powiadomić Kogoś odpowiedzialnego za nadzór takich inwestycji drogowych w naszej Gminie, tym bardziej, że drogę wykonano i oddano jesienią 2018, więc niedawno. Proszę o wykonanie inspekcji. Pęknięcia widoczne są po lewej stronie idąc od stacji PKP w Świętej Katarzynie w kierunku skrzyżowania z ulicą Prostą. Widoczne są przed pierwszym progiem zwalniającym od stacji PKP w Św.Katarzynie. Na razie wygląda to tak, że jeśli na krawędziach drogi asfaltowej przejedzie cięższy sprzęt to będą pojawiać się ubytki od krawędzie drogi, a potem pewnie większe ubytki. Asfalt tam styka się z poboczem, które teraz jest miękkie i błotniste. pozdrawiam

22 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie informuję jak poniżej. Przeprowadzono inspekcję w terenie ul. Kolejowej i stwierdzono, że opisane pęknięcia nawierzchni rzeczywiście występują przy krawędzi jezdni. Nawierzchnia jezdni w obrębie progu zwalniającego jest uszkodzona, w następstwie nieprawidłowo poruszających się samochodów osobowych i ciężarowych. Na ulicy Kolejowej dopuszcza się ruch pojazdów o masie do 3,5 ton. Podczas inspekcji, zauważono wyraźne ślady samochodów osobowych i ciężarowych posiadających koła bliźniacze, które chcąc ominąć próg zwalniający zjeżdżały na pobocze w rejonie progu zwalniającego. Omijanie progu zwalniającego przyczyniło się również do rozjechania pobocza drogi, które nie jest przeznaczone do poruszania się tego typu pojazdów w sposób ciągły. Zaobserwowane spękania i uszkodzona nawierzchnia pobocza zostanie naprawiona, a w rejonie progu zwalniającego zastosowane zostaną urządzenia ograniczające możliwość nieprawidłowego poruszania się.

23 / 01 / 2019 - Agnieszka Lęcznar

Proszę o informację na kiedy planowana jest budowa ulicy Leszczynowej w Świętej Katarzynie oraz czy zostało to uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Siechnice. Dziękuję.

22 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 23.01.2019 r. informuję, że zarówno w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2019 jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2020 nie przewidziano zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Leszczynowej w Świętej Katarzynie.

09 / 02 / 2019 - mariusz chmura

dzien dobry panie burmistrzu mam pytanie czy unas w gminie mozna starac sie o dodatek mieszkaniowy niestac mnie na kupno a mamy z małzonka dziecko na utrzymaniu wiec prosze o jakies informacjie i zgory dziekuje

15 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie informujemy, że o dodatek mieszkaniowy może się Pan ubiegać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17 ( I piętro pok. 107), spełniając określone warunki zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm). Wszelkie informacje i druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ośrodka https://gops-siechnice.org.pl/dodatki-mieszkaniowe-i-ryczalt-energetyczny.html w zakładce Formy pomocy – dodatki mieszkaniowe W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania lub pod nr telefonu: 71-311-39-68 w.107.

22 / 01 / 2019 - Andrzej

Szanowny Panie Burmistrzu ! Uprzejmie proszę o informację ile w tym sezonie grzewczym było przeprowadzonych kontroli palenisk oraz/i spalin kominowych w naszej gminie w podziale na miejscowości. W szczególności interesuje mnie Biestrzyków oraz Żerniki Wrocławskie.

13 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiadając na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 22 stycznia 2019 r. informuję, że w bieżącym sezonie grzewczym 2018/2019 przeprowadzono 67 kontroli palenisk. Kontrole prowadzone były w wymienionych miejscowościach: Radwanice - 8 posesji Żerniki Wrocławskie - 3 posesje Święta Katarzyna - 7 posesji Iwiny - 4 posesje Smardzów - 1 posesja Siechnice - 2 posesje Sulimów - 2 posesje Zębice - 40 posesji W kontrolowanych przypadkach nie stwierdzono przypadków spalania substancji zabronionych oraz materiałów niebezpiecznych. W dwóch przypadkach zastosowano pouczenia.

22 / 01 / 2019 - Marek Szatanik

Panie Burmistrzu, czy akcja http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3-2997-dofinansowanie_inwestycji_polegajacych.html nadal trwa? Czy nadal można składać wnioski licząc na dofinansowanie? Jeżeli nie, to proszę o informacje, jakie podobne akcje z dofinansowaniem są aktualne.

13 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiadając na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 22 stycznia 2019 r. informuję, że na podstawie badań ankietowych przygotowany został przez gminę Siechnice projekt partnerski, w ramach którego będziemy ubiegali się o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Termin złożenia wniosku zgodnie z harmonogramem RPO WD 2014-2020: maj 2019 r. W przypadku pozyskania dofinansowania mieszkańcy gminy Siechnice będą zaproszeni do składania wniosków o dofinansowanie indywidualnych inwestycji (prawdopodobny termin: I kw. 2020 r.). Informuję jednocześnie, że o wsparcie na realizację inwestycji związanych z polepszeniem bilansu energetycznego w budownictwie jednorodzinnym można ubiegać się w ramach programu ,,Czyste powietrze”, z którym zapoznać można się na stronie internetowej: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/.

23 / 01 / 2019 - mieszkaniec Siechnic

Dzień dobry Pani Burmistrzu, piszę kolejny raz w sprawie ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach. Wyczytałem, że dokumentacja projektowa ma być zebrana do końca I kwartału 2019, a następnie uruchomiona procedura pozyskania pieniędzy z dotacji unijnych. Więc wnioskuję, że prędzej jak w 2020 roku realizacji budowy drogi się nie rozpocznie. Jako mieszkaniec tej ulicy bardzo proszę by do tego czasu zostało nam zapewnione zarówno odpowiednie warunku do przejazdu tą ulicą. Zlecane do tej pory wykonywanie wyrównania nawierzchni drogi jest bardzo niekorzystne dla mieszkańców oraz pieszych (spacerowiczów). Materiał, który jest wykorzystywany do usypania warstwy wierzchniej bardzo pyli i kurzy. Do tego stopnia, że w po przejechaniu samochodu chmura ogranicza jakąkolwiek widoczność, pył jest wszędzie, w mieszkaniach, na oknach, samochodach... Dodatkowo proszę o pomoc w zwiększeniu bezpieczeństwa w tej okolicy. Dziękuję za postawienie znaków "strefy zamieszkania" oraz ograniczenia prędkości do 30 km/h, jednak kierowcy sobie z tego i tak nic nie robią... Droga przez osiedle (ziemska) oraz ul.Św. Krzyża, służą za skrót dla piratów drogowych, którzy nie mają cierpliwości poczekać 5-10 min na światłach przy skrzyżowaniu ulic Świętej Katarzyny-Opolska. Dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji zwłaszcza wieczorem (żadna z tych ulic nie posiada oświetlenia). Sprawa została zgłoszona na policję, jednak rozkładają oni ręce ponieważ posiadają jeden patrol na gminę... Uważam, że lepiej zapobiegać tragedii, dlatego też proszę Pana o pomoc. Pozdrawiam

12 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie zadane w dniu 23 stycznia 2019 roku korzystając z formularza ZAPYTAJ BURMISTRZA informuję że prace projektowe dotyczące przebudowy ul. Św. Krzyża w Siechnicach są mocno zaawansowane. Prace budowlane mają rozpocząć się w najbliższych latach. Do tego czasu nawierzchnia tłuczniowa będzie naprawiana w ramach bieżącego utrzymania dróg tzn. będzie wyrównywana mechanicznie a wyboje i dziury będą zasypywane kruszywem. Aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu na tej ulicy i zmobilizować kierowców do przestrzegania obowiązujących przepisów zwrócę się do Policji z prośbą o częste kontrole drogowe.

05 / 02 / 2019 - RyszardPotoczny

Ul. Leśna w Zębicach (od transformatora do przedszkola i dalej) jest praktycznie nieprzejezdna po ostatnich opadach śniegu i roztopach . To faktycznie tor przeszkód teraz . Od wielu lat dorywcze łatanie ul. Leśnej daje efekt na kilka dni i wracamy do problemu . Proszę nie tłumaczyć, że to dopiero po zrobieniu kanalizacji, bo takowa miała być zrobiona kilka lat wcześniej .

12 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulicy Leśnej w miejscowości Zębice uprzejmie informuję, że przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Zębice nie została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2021 w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub jezdni bitumicznej. Przedmiotowa ulica utrzymywana będzie w ramach bieżącego utrzymania dróg. Nawierzchni została zlecona do wykonania naprawy, która obejmować będzie spulchnienie materiału na głębokość 10 cm, dosypaniem nowego materiału kamiennego o frakcji 4/31,5 mm, wyprofilowaniem, nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Prace zostaną wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

05 / 02 / 2019 - Dorota Ficoń

Szanowny Panie Burmistrzu, moje pytanie dotyczy ul. Bzowej w Radwanicach, czy istnieje możliwość zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Bzowej w ul. Starowiejska od strony zachodniej, kąt zbiegu ulic bardzo utrudnia widoczność włączającym się do ruchu z ul. Bzowej w ul. Starowiejską, dodatkowo po ułożeniu dywanika na ul. Bzowej dla niektórych kierowców stała się ona autostradą może jakieś progi spowalniające by się przydały? Pozdrawiam.

11 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Bzowej z ulicą Starowiejską w Radwanicach (od strony zachodniej) informuję, że składanie wniosków i uwag w sprawie projektu docelowej organizacji ruchu dla Radwanic zostało zakończone w miesiącu grudniu 2018 r. W imieniu mieszkańców wszystkie uwagi w sprawie projektu przekazał Gminie Przewodniczący Rady Osiedla Pan Krzysztof Sobera. Uwagi te zostały już przekazane do projektanta w celu naniesienia uwag w projekcie organizacji ruchu. Analizując Pani zapytanie w w/w sprawie informuję, że Rada Osiedla ujęła na w/w skrzyżowaniu montaż lustra drogowego. Informuję ponadto, że zaopiniowany przez Gminę projekt docelowej organizacji ruchu musi być jeszcze zatwierdzony przez zarządzającego ruchem tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu dla dróg gminnych i dróg powiatowych i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla drogi krajowej nr 94.

22 / 01 / 2019 - Przemysław D.

Szanowny Panie Burmistrzu, jako mieszkaniec okolic ulicy Prostej w Świętaj Katrzynie, cierpiący wspólnie z całym osiedlem ból ciagłych napraw aut, błota i duszącego prochu chciałbym zadać dodatkowe pytania do Pana odpowiedzi z dnia 17.01.2019 (pytanie Pana Arkadiusza), a mianowicie chciałbym zapytać kto stanowi Radę Osiedla i kiedy Ta Rada dokonuje typowań? Gdzie móŋłbym się dowiedzieć więcej o członkach rady i ich posiedzeniach? Z wyrazami szacunku, Przemysław D.

11 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że informacje o Radzie Osiedla Święta Katarzyna znajdzie Pan na stronie: www.swkatarzyna.pl ( m.in. osobowy skład Rady, kontakt, aktualności, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) a także na stronie www.siechnice.gmina.pl/strona - 151 - jednostki pomocnicze gminy siechnice.html Otwarte dla mieszkańców spotkania Rady Osiedla Święta Katarzyna odbywają się co drugi wtorek miesiąca o godzinie 18:00 w "Klub Tęcza" w Centrum Kultury. Informuję również, że 6 kwietnia odbędą się wybory do Rady Osiedla Święta Katarzyna. informacja o terminach wyborów znajduje się: www.siechnice.gmina.pl/aktualnosci-3104-terminy wyborow do jednostek.html

14 / 01 / 2019 - Marcin Kowalczyk

Dzień dobry, czy w związku z budową przystanku kolejowego KD Jagodno/Iwiny który wg deklaracji ma powstać do połowy 2020r. gmina planuje budowę chodnika od ulicy Polnej w Iwinach, tak by mieszkańcy Iwin mogli korzystać z połączenia kolejowego? Z pewnością byłoby to udogodnienie

11 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w ramach budowy ul. Polnej w Iwinach do 2020 roku nie jest planowane połącznie ul. Polnej z przystankiem kolejowym Iwiny. W ramach budowy pierwszego etapu ul. Polnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lawendową do skrzyżowania z ul. Chabrową, planowane jest wykonanie drogi w pełnym przekroju ulicznym, tj. jezdnia o szerokości 6 m, chodnik, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanał teletechniczny, oraz remont istniejącej nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ul. Brochowską do skrzyżowania z ul. Lawendową. W ramach posiadanych środków planowana jest budowa drugiego etapu ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Chabrową do działki o numerze ewidencyjnym 86/15 obręb Iwiny. Budowa drogi (bądź wyłącznie chodnika lub ciągu pieszo – rowerowego) stanowiąca połączenie ul. Polnej z ul. Ignacego Jana Paderewskiego możliwa będzie po zakończeniu budowy drugiego etapu ul. Polnej oraz zabezpieczeniu środków na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

17 / 01 / 2019 - Katarzyna G.

Witam Panie Burmistrzu, nawiązując do Pana odpowiedzi na pytanie nr 21/2017 "Nawierzchnia bitumiczna ul.Polna Iwiny" ponawiam zapytanie ponieważ w 2018 nie udało się jednak zrealizować planu z Pana odpowiedzi, kiedy będzie wykonana bitumiczna nawierzchnia na ulicy Polnej do skrzyżowania z ulicą Chabrową. W tej chwili ulica Polna w dużej jej części nie posiada chodnika, nie mówiąc już o bagnie po jakim porusza się stale rosnąca populacja mieszkańców tej ulicy i jej przyległych. Matki z wózkami chodzą a właściwie usiłują pchać swoje wózki po bagnie i dziurach, które tam są narażając swoje życie i dzieci bo ulica nie ma również chodnika. Jest to jedna z większych ulicy w Iwinach a Iwiny to chyba najliczniejsza grupa mieszkańców gminy Siechnice. Bardzo proszę o konkretną informację co do daty wykonania tej bitumicznej nawierzchni umożliwiającej normalne funkcjonowanie mieszkańcom tej ulicy. Dziękuję.

11 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani wiadomość elektroniczną z dnia 17 stycznia 2019 r. informuję, że budowa ulicy Polnej w Iwinach planowana była do realizacji w roku 2018 przy założeniu partycypacji dewelopera Rafin Sp. z o.o. Sp. k. W dniu 31.07.2015 r. została podpisana umowa z ww. deweloperem. Pomimo niesolidnej postawy dewelopera, który ostatecznie wycofał się z partycypacji w kosztach budowy drogi, Gmina Siechnice w roku 2017 zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ulicy Polnej w Iwinach. Dokumentacja projektowa obejmie budowę jezdni o szerokości 5,5 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego. Niestety opracowanie dokumentacji projektowej znacznie się wydłużyło z uwagi na liczne sprzeciwy mieszkańców dotyczące wykupów działek i przebudowy istniejących ogrodzeń, niezbędnych dla wykonania drogi o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Umownym terminem obowiązującym projektanta na uzyskanie ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest 31 grudnia 2019 roku. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019 - 2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018 r. najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach w zakresie opisanym powyżej jest rok 2020. W pierwszym etapie planowanym do realizacji jest odcinek od skrzyżowania z ul. Lawendową do skrzyżowania z ul. Chabrową następnie w drugim etapie wykonywany będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Chabrową do końca ul. Polnej. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 21 września 2018 r. odcinek od ul. Brochowskiej do ul. Lawendowej podlegał będzie: budowie kanalizacji deszczowej, remontowi nawierzchni oraz budowie oświetlenia ulicznego. Jednocześnie informuję, że zgodnie z danymi statystycznymi aktualnymi na dzień 31.12.2018 r. zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-60-gmina_w_liczbach.html Iwiny są piątą, co do ilości mieszkańców miejscowością w Gminie Siechnice.

18 / 01 / 2019 - Mariola M.

Dzień dobry Panie Burmistrzu, mieszkam przy ulicy Miodowej w Iwinach. W chwili obecnej jest tam prowadzony remont i w związku z tym pozostała cześć ulicy Miodowej i ulicy Pogodnej została tak rozjeżdżona przez obsługę tej budowy, ze droga jest wręcz nieprzejezdna ze względu na powstałe błoto. Niestety tego odcinka drogi nie da się przejść pieszo. Nasze dzieci i młodzież korzystające z komunikacji miejskiej nie są wstanie przejść przez to błoto ( buty nie nadają się do użytku). Mam pytanie czy istniej możliwość ułożenie jakiegoś tymczasowego przejścia dla pieszych na tym odcinku tej drogi. Poza tym dalsza część ulicy Miodowej ( w kierunku ul. Polnej) została również rozkopana (nie wiadomo w jakim celu, bo nic się tam nie dzieje) i nie można tamtędy przejść. Chciałabym się dowiedzieć czy po zakończonym remoncie części ulicy Miodowej , pozostała jej część będzie doprowadzona do stanu wcześniejszego. Pozdrawiam.

11 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z kompleksową budową ul. Miodowej w Iwinach, która wymaga prac na całej szerokości pasa drogowego, przejazd przez przedmiotową ulicę jest zamknięty, natomiast ul. Pogodna stanowi drogę dojazdową do placu budowy ul. Miodowej. Odnośnie tymczasowego przejścia dla pieszych na ul. Miodowej informuję, że ruch pieszych po placu budowy jest zapewniony przede wszystkim dla mieszkańców nieruchomości położonych przy ul. Miodowej, natomiast mieszkańców ul. Pogodnej uprzejmie proszę, aby w miarę możliwości, poruszali się w kierunku przystanku autobusowego przy ul. Kościuszki idąc od strony ul. Brochowskiej. Jednocześnie zapewniam, że za zanieczyszczenia i brak bieżącego utrzymania ul. Pogodnej w czystości Wykonawcy budowy ul. Miodowej zostały naliczone kary umowne, a za każdy kolejny przypadek zabrudzenia jezdni będą naliczane kolejne kary. Po zakończeniu robót budowlanych ul. Miodowej Wykonawca zobowiązany jest przywrócić pierwotny stan nawierzchni ul. Pogodnej. Bez względu na powyższe, pragnę nadmienić iż w budżecie na rok 2019 przewidziano wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pogodnej. Uprzejmie przepraszam za wszelkie niedogodności, które są spowodowane chaotycznie i niedbale prowadzonymi pracami przez Wykonawcę.

16 / 01 / 2019 - Krzysztof Witka

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Sprawa dotyczy oświetlenia, jak i chodnika w miejscowości Ozorzyce. W chwili obecnej prowadzona jest taka rozbudowa w kierunku Turowa. Moje pytanie dotyczy bliźniaczej rozbudowy, lecz w kierunku Bogusławic. Sprawa była już podnoszona kilka razy, lecz w dalszym ciągu nie mamy konkretnej odpowiedzi, kiedy to nastąpi? Jako mieszkańcy drugiej części Ozorzyc pragniemy także BEZPIECZNIE poruszać się po swojej miejscowości. Mieszka tam kilka rodzin, w każdej z nich są dzieci (razem 11), które w godzinach rannych, jak i popołudniowych muszą dostać się do chociażby do autobusu szkolnego, nie wspomnę już o "wyprawie" na plac zabaw. Wiem, że taka rozbudowa wiąże się z pewnymi kosztami. Jednakże nie powinno to przysłonić szybkiej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Z wyrazami szacunku, Krzysztof Witka.

11 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 16.01.2019 r. dotyczące budowy chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Ozorzyce w kierunku miejscowości Bogusławice informuję, że w Budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowane są środki na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krasińskiego w Ozorzycach w kierunku Bogusławic wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji zadania. Jednocześnie informuję, że budowa oświetlenia na przedmiotowym fragmencie ul. Krasińskiego w miejscowości Ozorzyce w kierunku Bogusławic, planowana jest do realizacji po zapewnieniu środków finansowych w budżecie Gminy w latach kolejnych.

17 / 01 / 2019 - mieszkaniec gminy

Być może temat już był poruszany, niemniej pozostaje nadal aktualny. Przy DK 94 pomiędzy stacją Orlen a rondem WOW jest wjazd min. prowadzący do wytwórni betonu i firmy zajmującej się recyklingiem hałdy (chyba ul. Zachodnia). Notorycznie na wysokości tego wyjazdu na DK 94 z ciężarówek wyjeżdżających z tej ulicy wysypuje się ładunek. Czy służby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa na drogach mogłyby się zainteresować tym tematem?

08 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z dnia 17.01.2019 w sprawie zanieczyszczania spadającym z ciężarówek kruszywem drogi gminnej ul. Zachodnia i drogi krajowej nr 94 w Siechnicach informuję, iż zwróciłem się z następującymi wnioskami : - do zarządcy drogi krajowej nr 94 o sprzątanie nawierzchni i likwidację zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu. - do Policji o kontrole i karanie kierowców aut ciężarowych powodujących zanieczyszczanie drogi gminnej ul. Zachodnia i drogi krajowej nr 94. - do firmy eksploatującej hałdę do sprzątanie drogi gminnej ul .Zachodnia i drogi krajowej nr 94 Mam nadzieje, że działania te przyniosą należyty skutek.

11 / 01 / 2019 - tomasz slipko

Szanowny panie, tak pięknie i wzruszająco mówił pan na ostatniej sesji, jak to pan przez blotko chodził z temperatura, ja chodzę przez 47 lat, moi dziadkowie przez 90 lat się nie doczekali nawet na spacer na starość nie mogli wyjść, kolejowa w asfalcie, różana i tamto osiedle w kosteczce, a u nas blotko, chodniki z płytek betonowych rozpadają się (Łatwo o wypadek), topolowa w błotku, pan w lakierkach do pracy, ja dziecko do asfaltu dowożę, bo wstydzi się do szkoły iść uwalony, bezpieczne przejścia dla dzieci (niepełnosprawnych). Świateł na obwodnicy jak niema tak niema. To są małe sprawy dla pana, ale duże dla nas, jak sami chcemy cos zrobić to nie wolno, bo nie nasze, ale jak żyć. 21Wiek u pana u nas 19. Z kranu leci rdza, ceny wody koszmarnie wysokie(whisky powinniśmy pic). Proszę pochylić czoła nad małymi sprawami tez.

06 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie Uprzejmie informuję, że wbrew temu co Pan pisze nie mieszkam przy utwardzonej drodze. Z mojego domu do asfaltowej drogi prowadzi ponad 300 metrowy odcinek jezdni bez asfaltu i chodników. W tej części Siechnic nie ma ani jednej drogi z takimi udogodnieniami. W najbliższych latach nie planujemy też budowy dróg w tym rejonie. Cieszy mnie, że zauważa Pan znaczne przyśpieszenie w gminnych inwestycjach drogowych jakie obserwować można w ostatnich latach w Świętej Katarzynie. Wspomniał Pan o ulicach: Kolejowej, Różanej oraz Strażackiej (ta ostatnia została wykonana przed objęciem przeze mnie funkcji Burmistrza). Ja dodam do rozpoczętej przez Pana listy inne drogi wykonane od 2011 roku: Słoneczna, Sadowa, Wiśniowa, Dąbrowskiego (miejsca postojowe, zatoka autobusowa) i ul. Kalinowa. Rozumiem jednak Pana rozżalenie związane z wieloletnim brakiem inwestycji w remont i przebudowę ul. Powstańców Śląskich. W zeszłym roku rozpoczął się pierwszy etap budowy tej drogi. Przewidziany termin realizacji tej inwestycji to 30.05.2019 r. Odnośnie Pana pytania o ulicę Topolową uprzejmie informuję, że obecnie pracuję nad planem rozwoju dróg gminnych na bieżąca kadencję. Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Święta Katarzyna wykonanie przebudowy ulicy Topolowej rozważane jest na lata 2022-2024. Odnośnie Pana opinii na temat cen i jakości wody: ze względu na obserwowany od kilkunastu lat intensywny przyrost mieszkańców Gminy Siechnice, zwiększył się znacznie pobór wody oraz widoczny stał się problem oczyszczania ścieków w postaci niewystarczającej wydajności istniejących oczyszczalni. Z uwagi na to Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we współpracy z Gminą dokonał w ostatnich latach wielu działań, aby doprowadzić do: wykonania koncepcji, zaprojektowania, załatwienia niezbędnych formalności w celu zrealizowania inwestycji: - przebudowy oczyszczalni ścieków w Siechnicach przy ulicy Zachodniej (obsługującej m.in. Świętą Katarzynę), - remont oczyszczalni ścieków w Siechnicach przy ul. Rataja, - budowa stacji uzdatniania wody w Groblicach. Więcej informacji na ten temat może Pan znaleźć m.in. tutaj http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-5-2978-zgk_konczy_modernizacje_oczyszczalni_w.html . Między innymi te konieczne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową doprowadziły do wzrostu cen wody i ścieków. Wracając do pozostałych wątków zgłoszonych przez Pana, uprzejmie informuję, że: - postulowane przez Pana przejście dla pieszych na ulicy Głównej (w rejonie skrzyżowania Topolowa/Główna) dotyczy drogi powiatowej będącej pod zarządem Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Tam musi Pan zgłaszać wnioski odnośnie utworzenia takiego przejścia. Niezależnie od tego taki wniosek przekażę według właściwości. - rozumiem, że pisząc o starych płytach betonowych ma Pan na myśli ulicę Główną, która jak wspomniałem jest drogą powiatowa, a która została zmodernizowana na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Żernicką przy bezpośrednim i mojego zastępcy zaangażowaniu z dużym wkładem finansowym z budżetu Gminy Siechnice (który wyniósł ponad milion złotych). Na koniec odniosę się do wspomnianego przez Pana braku świateł na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Poruszony przez Pana temat budowy sygnalizacji świetlnej na WOW był dla mnie w ostatnich latach tematem bardzo ważnym, choć dotyczył skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej, a nie dróg będących pod moim zarządem. Wraz z Radą Osiedla udało się namówić zarządcę tej drogi Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu – jednostkę Urzędu Marszałkowskiego jak również Starostę Powiatu Wrocławskiego (który zarządza ul. Zacharzycką) do znalezienia środków na tę inwestycję. Więcej szczegółów tej sprawy znaleźć może Pan w linku poniżej: http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2825-bedzie_sygnalizacja_swietlna_na_wow.html Uprzejmie informuję, iż prace nad budową tej sygnalizacji trwają od kilku miesięcy. Gmina nie jest jednak w tym przypadku inwestorem (podmiotem zlecającym budowę sygnalizacji) i nie ma wpływu na tempo wykonywania tych prac przez wykonawcę. Pana krytyka w tej sprawie kierowana pod moim adresem jest bardzo krzywdząca. Mam nadzieję, że wynika z braku pełnej informacji w tej sprawie.

11 / 01 / 2019 - tomasz slipko

Szanowny Panie tak pieknie mowil pan na ostatniej sesji jak to pan chodzil po blotku, my chodzimy po powstancow slaskich po blotku od ja 47 lat moje pradziadki 92, owszem osrodek jest wazny, ale dlaczego nie bierzecie pod uwage zeczy ktore sa wazne dla mieszkancow tez, kolejowa w asfalcie, rozana, strazacka w kosteczce, moze mieszka tam ktos wazny, pan chodzi w lakierkach ja w kaloszach, chodniki w oplakanym stanie, siec wodociagowa w ktorej plynie rdza(zdrowie nasze pod znakiem zapytania, nie neguje osierodek potrzebny, ale moze nie z takim rozmachem. moze wie pan kiedy topolowa bedzie z asfaltem, bo dziecko do asfaltu dowoze autem zeby nie ubabrane bylo. Kiedy ruszy ten obiecany asfalt na powstancow, bo ekipa nie rychliwa. Kiedy pomoze pan zrobic bezpieczne przejcie dla pieszych na skrzyzowaniu topolowa/glowna, Swiateł na obwodnicy jak nie ma tak niema. Stare chodniki z plytek betonowych w oplakanym stanie. Prosze sie pochylic nad malymi sprawami tez.

06 / 02 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie Uprzejmie informuję, że wbrew temu co Pan pisze nie mieszkam przy utwardzonej drodze. Z mojego domu do asfaltowej drogi prowadzi ponad 300 metrowy odcinek jezdni bez asfaltu i chodników. W tej części Siechnic nie ma ani jednej drogi z takimi udogodnieniami. W najbliższych latach nie planujemy też budowy dróg w tym rejonie. Cieszy mnie, że zauważa Pan znaczne przyśpieszenie w gminnych inwestycjach drogowych jakie obserwować można w ostatnich latach w Świętej Katarzynie. Wspomniał Pan o ulicach: Kolejowej, Różanej oraz Strażackiej (ta ostatnia została wykonana przed objęciem przeze mnie funkcji Burmistrza). Ja dodam do rozpoczętej przez Pana listy inne drogi wykonane od 2011 roku: Słoneczna, Sadowa, Wiśniowa, Dąbrowskiego (miejsca postojowe, zatoka autobusowa) i ul. Kalinowa. Rozumiem jednak Pana rozżalenie związane z wieloletnim brakiem inwestycji w remont i przebudowę ul. Powstańców Śląskich. W zeszłym roku rozpoczął się pierwszy etap budowy tej drogi. Przewidziany termin realizacji tej inwestycji to 30.05.2019 r. Odnośnie Pana pytania o ulicę Topolową uprzejmie informuję, że obecnie pracuję nad planem rozwoju dróg gminnych na bieżąca kadencję. Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Święta Katarzyna wykonanie przebudowy ulicy Topolowej rozważane jest na lata 2022-2024. Odnośnie Pana opinii na temat cen i jakości wody: ze względu na obserwowany od kilkunastu lat intensywny przyrost mieszkańców Gminy Siechnice, zwiększył się znacznie pobór wody oraz widoczny stał się problem oczyszczania ścieków w postaci niewystarczającej wydajności istniejących oczyszczalni. Z uwagi na to Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we współpracy z Gminą dokonał w ostatnich latach wielu działań, aby doprowadzić do: wykonania koncepcji, zaprojektowania, załatwienia niezbędnych formalności w celu zrealizowania inwestycji: - przebudowy oczyszczalni ścieków w Siechnicach przy ulicy Zachodniej (obsługującej m.in. Świętą Katarzynę), - remont oczyszczalni ścieków w Siechnicach przy ul. Rataja, - budowa stacji uzdatniania wody w Groblicach. Więcej informacji na ten temat może Pan znaleźć m.in. tutaj http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-5-2978-zgk_konczy_modernizacje_oczyszczalni_w.html . Między innymi te konieczne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową doprowadziły do wzrostu cen wody i ścieków. Wracając do pozostałych wątków zgłoszonych przez Pana, uprzejmie informuję, że: - postulowane przez Pana przejście dla pieszych na ulicy Głównej (w rejonie skrzyżowania Topolowa/Główna) dotyczy drogi powiatowej będącej pod zarządem Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Tam musi Pan zgłaszać wnioski odnośnie utworzenia takiego przejścia. Niezależnie od tego taki wniosek przekażę według właściwości. - rozumiem, że pisząc o starych płytach betonowych ma Pan na myśli ulicę Główną, która jak wspomniałem jest drogą powiatowa, a która została zmodernizowana na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Żernicką przy bezpośrednim i mojego zastępcy zaangażowaniu z dużym wkładem finansowym z budżetu Gminy Siechnice (który wyniósł ponad milion złotych). Na koniec odniosę się do wspomnianego przez Pana braku świateł na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Poruszony przez Pana temat budowy sygnalizacji świetlnej na WOW był dla mnie w ostatnich latach tematem bardzo ważnym, choć dotyczył skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej, a nie dróg będących pod moim zarządem. Wraz z Radą Osiedla udało się namówić zarządcę tej drogi Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu – jednostkę Urzędu Marszałkowskiego jak również Starostę Powiatu Wrocławskiego (który zarządza ul. Zacharzycką) do znalezienia środków na tę inwestycję. Więcej szczegółów tej sprawy znaleźć może Pan w linku poniżej: http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2825-bedzie_sygnalizacja_swietlna_na_wow.html Uprzejmie informuję, iż prace nad budową tej sygnalizacji trwają od kilku miesięcy. Gmina nie jest jednak w tym przypadku inwestorem (podmiotem zlecającym budowę sygnalizacji) i nie ma wpływu na tempo wykonywania tych prac przez wykonawcę. Pana krytyka w tej sprawie kierowana pod moim adresem jest bardzo krzywdząca. Mam nadzieję, że wynika z braku pełnej informacji w tej sprawie.

23 / 01 / 2019 - Mariusz Kapłon

Dzień dobry Panie Burmistrzu, kilka miesięcy temu na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Henryka III doszło do wypadku w wyniku którego uszkodzona została latarnia uliczna. Po wypadku uszkodzona latarnia zostały zdemontowana a pozostałość czyli wystający kikut zabezpieczone folią. Moje pytanie brzmi, czy gmina planuje przywrócić latarnię w tym miejscu. Ze środkami finansowymi na ten cel nie powinno być chyba problemu, gdyż sprawca kolizji był znany i prawdopodobnie ubezpieczony, zatem ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie za niszczoną infrastrukturę miejską.

31 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do "ZAPYTAJ BURMISTRZA" z dnia 23.01.2019 r. w sprawie udzielenia informacji na temat uszkodzonej latarni oświetleniowej w miejscowości Siechnice na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Henryka III pragnę Pana poinformować, że nowa latarnia została zamontowana w grudniu 2018 r.

13 / 01 / 2019 - Tomasz Tur

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o udzielenie informacji na temat nowej ulicy w Siechnicach - Ignacego Padarewskiego. Mianowicie, czy będzie ona połączona drogą przez ulice Leśmiana i Lema. Proszę również o podanie przewidywanego terminu (rok?) ukończenia jej budowy. Pozdrawiam

30 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że połączenie ul. Ignacego Jana Paderewskiego w miejscowości Siechnice z ul. Leśmiana i ul. Lema będzie realizowane tylko przez ciąg pieszo-rowerowy, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast ruch samochodowy kierowany z ul. Ignacego Jana Paderewskiego będzie skomunikowany z ul. Henryka III poprzez ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego oraz ulicę łączącą ul. Paderewskiego i ul. Henryka III, która będzie włączała się na wysokości skrzyżowania ul. Henryka III z ul. Mikołaja Reja. Jednocześnie informuję, że zgodnie z umową drogową, którą Gmina Siechnice zawarła z Deweloperem realizującym inwestycję mieszkaniową przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego, zakończenie ul. I. J. Paderewskiego przewidywane jest w terminie do 31.12.2022 r.

04 / 11 / 2018 - AM

Witam, Proszę o informację, czy w 2018-2019 zostaną w naszej gminie zaczepione za darmo dziewczynki , które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie naszej gminy przeciwko wirusowi HPV. Jeśli gmina ponowi taką akcję jak w latach wcześniejszych to, gdzie można się zgłosić, żeby zapisać swoje dziecko.

28 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskiem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w budżecie Gminy Siechnice na 2019 rok przewidziane są środki na program profilaktyczny związany z wykonaniem szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowany do populacji dziewcząt (planowane jest zaszczepienie roczników 2004 i 2005) mieszkających na terenie Gminy Siechnice. Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi Gmina przeszła na cykl szczepień wykonywanych co dwa lata i obejmujących dwa roczniki dziewcząt. Jak wynika z opinii lekarzy i producentów szczepionek, nie wskazują oni konkretnego wieku, w którym powinna być podana szczepionka. Zalecany jest tylko kilkuletni okres, w którym szczepionka może być podana. Prawdopodobne jest też to, że przy zakupie większej ilości szczepionek jednorazowo (przy wprowadzeniu szczepień co dwa lata) wydawanie środków publicznych będzie odbywać się w sposób bardziej ekonomiczny (niższa cena jednostkowa szczepionki przy większym zamówieniu). Realizacja programu szczepień będzie powierzona ZOZ w Świętej Katarzynie lub innemu podmiotowi, który wyłonionemu w konkurs ogłoszonym przez Gminę Siechnice. Konkurs planowany jest do przeprowadzenia do 1 września 2019 roku.

05 / 11 / 2018 - Ewa T.

Dzień dobry. Dowiedziałam się niedawno o programie prowadzonym w latach 2015-2017 przez Gminę w Siechnicach, polegającym na finansowaniu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV). Program obejmował 13-letnie dziewczynki zamieszkujące na terenie Gminy. Czy w przyszłym roku lub kolejnych latach program będzie odnawiany? Jeśli tak, czy mógłby dotyczyć również dzieci, które ukończyły 13 lat w w okresie nie objętym programem? We Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska prowadzone są takie akcje. Pozdrawiam.

28 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskiem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w budżecie Gminy Siechnice na 2019 rok przewidziane są środki na program profilaktyczny związany z wykonaniem szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowany do populacji dziewcząt (planowane jest zaszczepienie roczników 2004 i 2005) mieszkających na terenie Gminy Siechnice. Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi Gmina przeszła na cykl szczepień wykonywanych co dwa lata i obejmujących dwa roczniki dziewcząt. Jak wynika z opinii lekarzy i producentów szczepionek, nie wskazują oni konkretnego wieku, w którym powinna być podana szczepionka. Zalecany jest tylko kilkuletni okres, w którym szczepionka może być podana. Prawdopodobne jest też to, że przy zakupie większej ilości szczepionek jednorazowo (przy wprowadzeniu szczepień co dwa lata) wydawanie środków publicznych będzie odbywać się w sposób bardziej ekonomiczny (niższa cena jednostkowa szczepionki przy większym zamówieniu). Realizacja programu szczepień będzie powierzona ZOZ w Świętej Katarzynie lub innemu podmiotowi, który wyłonionemu w konkurs ogłoszonym przez Gminę Siechnice. Konkurs planowany jest do przeprowadzenia do 1 września 2019 roku.

25 / 11 / 2018 - Barbara Sternik

Witam, proszę o informacje, czy dziewczynki z rocznika 2004, będą w roku 2019 zaszczepione szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Niestety program szczepień prewencyjnych pomimo zaplanowania w budżecie 2018 nie został zrealizowany. Pozdrawiam

28 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskiem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w budżecie Gminy Siechnice na 2019 rok przewidziane są środki na program profilaktyczny związany z wykonaniem szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowany do populacji dziewcząt (planowane jest zaszczepienie roczników 2004 i 2005) mieszkających na terenie Gminy Siechnice. Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi Gmina przeszła na cykl szczepień wykonywanych co dwa lata i obejmujących dwa roczniki dziewcząt. Jak wynika z opinii lekarzy i producentów szczepionek, nie wskazują oni konkretnego wieku, w którym powinna być podana szczepionka. Zalecany jest tylko kilkuletni okres, w którym szczepionka może być podana. Prawdopodobne jest też to, że przy zakupie większej ilości szczepionek jednorazowo (przy wprowadzeniu szczepień co dwa lata) wydawanie środków publicznych będzie odbywać się w sposób bardziej ekonomiczny (niższa cena jednostkowa szczepionki przy większym zamówieniu). Realizacja programu szczepień będzie powierzona ZOZ w Świętej Katarzynie lub innemu podmiotowi, który wyłonionemu w konkurs ogłoszonym przez Gminę Siechnice. Konkurs planowany jest do przeprowadzenia do 1 września 2019 roku.

18 / 12 / 2018 - Dariusz Staniów

Dz. dobry. Czy Pan Burmistrz może wesprzeć mieszkańców Iwin, Bieńkowic i innych okolicznych miejscowości w prośbach kierowanych do Prezydenta Wrocławia o: a) doświetlenie ulicy Boiskowej pomiędzy Iwinami a Bieńkowicami ? Trasa w ciemnościach w połowie drogi do i z przystanku autobusu 114 w porze popołudniowej lub wieczornej to mały horror, który muszą przeżywać mieszkańcy zarówno Iwin, jak i Bieńkowic korzystający z autobusu. Ponieważ na części ulicy jest oświetlenie i są też wolne słupy wydaje się, że dostawienie 2-3 lamp nie będzie zbyt kosztowne czy trudne; b) poszerzeniu końcówki ulicy Koreańskiej na jej przebiegu przez Park Bieńkowicki ? Drastycznie wzrosła liczba pojazdów mieszkańców Gminy wjeżdżających do Wrocławia tą ulicą. Jest bardzo wąska - dwa pojazdy nie mogą się łatwo minąć . Przedstawione powyżej problemy dotyczą co do zasady infrastruktury Wrocławia, ale bezpośrednio korzystają z niej mieszkańcy Gminy...

28 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie wysłałem do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oficjalne pismo o następującej treści: "Uprzejmie informuję, że dnia 18 grudnia 2018 r. do Gminy Siechnice wpłynęło zapytanie mieszkańca Wrocławia czy Burmistrz Siechnic może wesprzeć starania mieszkańców Iwin, Bieńkowic i innych okolicznych miejscowości w sprawie poszerzenia końcówki ulicy Koreańskiej i doświetlenie ulicy Boiskowej pomiędzy Iwinami a Bieńkowicami. W związku z tym, że ulice te znajdują się w granicach miasta Wrocławia przekazuję temat do załatwienia według kompetencji. Jednocześnie ze swej strony wspieram starania mieszkańców o poszerzenie ulicy Koreańskiej i budowę oświetlenia drogowego ulicy Boiskowej. Iwiny i Bieńkowice stały się przyczółkiem Wrocławia i bardzo dużo ludzi dojeżdża do Wrocławia od strony wschodniej obwodnicy Wrocławia Bielany – Łany – Długołęka. Brak oświetlenia drogowego stwarza niebezpieczeństwo dla poruszających się osób tymi ulicami a wąskie drogi powodują znaczne utrudnienia w komunikacji samochodowej. Proszę o rozważenie możliwości wykonania tych zadań w 2019 r. lub ujęcie w planach inwestycyjnych w 2020 roku. W załączeniu niniejszego pisma przekazuję email skierowany przez pana Dariusza Staniów."

22 / 10 / 2018 - Mariusz Pokrywka

Panie Burmistrzu, gratuluje wyboru w pierwszej turze na kolejną kadencję. Cieszę się że Pana strategia będzie kontynuowana. :)

28 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Serdecznie dziękuję za gratulacje! Dziękuję Panu oraz mieszkańcom za głosy oddane na moją kandydaturę oraz kandydatów na radnych KWW Milana Ušáka – Bezpartyjni  Obiecuję wszystkim mieszkańcom kolejne lata ciężkiej pracy na rzecz naszej społeczności!

18 / 10 / 2018 - Anna Barwicka

Witam, mam zapytanie czy były już rozpatrywane stypendia na 2018/2019 i gdzie można zobaczyć listę osób, którym przyznano stypendia?? pozdrawiam

28 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że stypendia zostały przyznane zgodnie z treścią zarządzenia nr 103/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz ilości stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych szczególnie uzdolnionym uczniom Gminy Siechnice na rok szkolny 2018/2019 (zarządzenie dostępne jest w BIP Gminy Siechnice http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8328,idmp,233,r,r). Wręczenie stypendiów odbyło się w dniu 18 października 2018 roku. Relacja z wręczenia stypendiów dostępna jest na stronie internetowej Gminy Siechnice (link bezpośredni http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3016-wreczenie_stypendiow_szczegolnie.html).

04 / 01 / 2019 - Arkadiusz Trubisz

Zaraz po wyborach zadałem pytanie dotyczące finansowania bilboardu(umieszczonego obok PKP w św. Katarzynie) i filmów(zamieszczonych na stronie gminy) promujących Burmistrza. Odpowiedzi nie doczekałem się do tej pory. Dlatego pozwalam sobie ponowić pytanie. Z jakich środków zostały sfinansowane filmy wyborcze promujące byłego i obecnego burmistrza, które następnie zostały umieszczone na YT i stronie gminy? Chodzi o filmy: https://www.youtube.com/watch?v=6u8qvKi1cFk https://www.youtube.com/watch?v=7NJ8YdXn0eM https://www.youtube.com/watch?v=MdCqhA_7ywk Z jakich środków został sfinansowany bilboard wyborczy zamieszczony obok stacji PKP? Jeśli media te zostały sfinansowane z środków gminnych - dlaczego gmina sponsoruje materiały wyborcze kandydata?

28 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Na wstępnie serdecznie przepraszam za zwłokę w odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana w 22.10.2018 roku. Zwłoka związana była z wielomiesięcznymi niedoborami kadrowymi w Wydziale Spraw Społecznych nadzorującym m.in. sprawy związane z promocją Naszej Gminy. Przypomnę, że we wspomnianym pytaniu wnioskował Pan tylko o odpowiedź dotyczącą kosztów wykonania filmów promujących Gminę Siechnice oraz źródła pochodzenia tych środków. Z podobnym pytaniem złożonym w formie dwóch interpelacji zgłosił się do mnie również we wrześniu i w październiku ubiegłego roku jeden z Radnych Rady Miejskiej w Siechnicach. Równolegle ze złożeniem takich interpelacji Pan Radny zamieścił te pytania w przestrzeni publicznej - w internecie za pośrednictwem portalu Facebook. Informację tą promował w różnych grupach i fanpage’ach. Jednak pomimo tego, że w dniach 9.10.2018 r. i 29.10.2018, a także podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 16.10.2019 r. r., udzieliłem wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania związane m.in. z produkcją filmów promocyjnych oraz produkcją i montażem tablic informacyjnych (w tym tablicy przy dworcu PKP w Świętej Katarzynie) – takich jak wykonawca, koszt wykonania zadania, źródło finansowania, numer umowy, Pan Radny nie zdecydował się na publikację tych informacji w internecie ani w żadnym innym miejscu. Być może to wprowadziło Pana w błąd, że informacja taka jest w jakiś sposób niedostępna lub co gorsze umyślnie skrywana przed opinia publiczną. Uprzejmie informuję, że środki finansowe na sfinansowanie wymienionych przez Pana przedsięwzięć pochodziły z budżetu Gminy Siechnice na 2018 rok. Odpowiadając bardziej szczegółowo mogę napisać, że były to środki przeznaczone w budżecie Gminy Siechnice na „promocję jednostki samorządu terytorialnego” (paragraf 75075). Wydatki z tego paragrafu są nadzorowane przez Wydział Spraw Społecznych. Pozwolę sobie wtrącić uwagę, że przedsięwzięcie związane z nagraniem filmu promocyjnego było zgłoszone we wniosku Wydziału Spraw Społecznych z 10 października 2017 roku. Wniosek ten wraz z innymi wnioskami był przestawiany radnym Rady Miejskiej w Siechnicach w toku prac nad budżetem Gminy na rok 2018. Budżet przeznaczony na promocję jednostek samorządu terytorialnego został zaakceptowany i przyjęty przez radnych wraz z uchwałą budżetową. Dodam, że filmy promocyjne zostały wykonane w 2018 w dużo większej ilości i zakresie niż opisano to w złożonym przez Wydział wniosku. Jednocześnie zadanie to udało się wykonać taniej o kilka tysięcy złotych, a uzyskane w ten sposób oszczędności przesunięto na zadanie projektu, produkcji i montażu tablicy informacyjnej przy dworcu PKP w Świętej Katarzynie, o którą Pan pyta w zapytaniu z dnia 4.01.2019 roku. Jak Pan widzi środki na ten cel też pochodziły z paragrafu przeznaczonego na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Nie zgadzam się jednak z zamieszczonym w Pana zapytaniu określeniami „filmy wyborcze”, „bilbord wyborczy” czy „materiały wyborcze kandydata”. Najlepszym zaprzeczeniem Pana twierdzeń jest to, że podczas sesji w dniu 15.11.2018 roku inny Radny, który startował z komitetu niezwiązanego z moją osobą zadał pytanie, cytuje: „Czy prawnie ja jako kandydat mogłem zamieścić ten film?” (w serwisie społecznościowym). Moja odpowiedź była oczywiście twierdząca. Niestety Pan Radny zadał to pytanie już po wyborach, a być może fakt, że nie zdecydował się promować filmów podsumowujących poprzednie kadencje pod względem inwestycji, zaważył na tym że ten radny nie uzyskał reelekcji. W mojej ocenie filmy promocyjne Gminy Siechnice nagrane w 2018 roku bardzo rzetelnie informowały o sukcesach Gminy w mijającej kadencji – naszych wspólnych sukcesach! Także cieszyły się bardzo pozytywnym odzewem wśród mieszkańców i osób spoza Gminy Siechnice. Filmy promocyjne przygotowane na zlecenie Gminy Siechnice były zamieszczone na ogólnodostępnych kanałach promocyjnych Gminy tj. profilach Gminy w serwisach społecznościowych: - YouTube (profil Gminy znajduje się pod adresem www.youtube.com/GminaSiechnice) - Facebook (profil Gminy znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/UMSiechnice). Dodam, że Gmina poza wskazanymi wyżej kanałami dystrybucji nie wydawała żadnej osobie lub podmiotowi nośników elektronicznych z tymi filmami promocyjnymi, ani nie udostępniała ich żadnej osobie ani podmiotowi w innej formie (np. poprzez umieszczenie do pobrania na serwerze FTP). Zamieszczenie filmów na serwisach YouTube i Facebook spowodowało bardzo szeroką promocję Gminy Siechnice wśród mieszkańców Naszej Gminy oraz internautów spoza niej. Od momentu opublikowania filmy mają łączną liczbę odsłonięć na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy wyświetleń. Udostępniając filmy promocyjne dotyczące Naszej Gminy poprzez wskazane kanały dystrybucji Gmina nie zastrzegała w żaden sposób możliwości udostępniania tych filmów. Każda zainteresowana osoba, instytucja, firma lub inny podmiot mógł udostępnić te filmy m.in. poprzez: • udostępnienie filmu z profilu Gminy Siechnice w serwisie Facebook na swoim profilu w serwisie Facebook, • udostępnienie filmu (linku) z profilu Gminy Siechnice w serwisie YouTube na swoim profilu w serwisie Facebook, • zamieszczenia na swojej (lub administrowanej przez siebie) stronie internetowej filmu z profilu Gminy Siechnice w serwisie YouTube poprzez użycie tzw. opcji umieszczania „umieść” czyli w postaci ramki (uzyskanej z kodu html wygenerowanego na stronie YouTube), która daje możliwość umieszczenia i odtwarzania filmu ze źródłowego serwera na stronie, gdzie zamieszczono kod przyjmujący dla internauty postać ramki z filmem), itp. Odnośnie tablicy promującej projekt dofinansowany ze źródeł unijnych pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”, o której Pan pisał. To tego typu tablice są stałym elementem projektów unijnych. Przy projektach unijnych realizowanych obecnie w Polsce, a dofinansowanych w ramach aktualnej perspektywy finansowej, ograniczono jednak znacznie możliwości sfinansowania działań promocyjnych z funduszy zewnętrznych. Nie zrezygnowano jednak z wymagań względem beneficjentów, a dotyczących jak najszerszej promocji projektów wraz z podkreśleniem źródła finansowania. Podobnie było w przypadku tego konkretnego projektu, dlatego Gmina Siechnice zdecydowała się na sfinansowanie nośnika informacji skierowanego do mieszkańców Gminy. Mam nadzieję, że powyższe informacje będą dla Pana wystarczające i przemyśli Pan odstąpienie od dokonywania wpisów w internecie (na portalu Facebook) sugerujących występowanie w związku z filmami promującymi Gminę Siechnice, nieprawidłowości skutkującymi Pana zdaniem postępowaniem prokuratorskim. Sugerowanie takich sytuacji nie służy prestiżowi i wiarygodności Gminy Siechnice.

09 / 01 / 2019 - Katarzyna Janasek

W imieniu mieszkańców ul,Kościuszki w Siechnicach prosimy o interwencję na ulicy Stawowej a dokładniej chodzi o bramę nr,2 dowozy bio masy z elektrowni.Otóż jest ogromny problem z przejściem na wysokości bramy ponieważ jest straszne błoto wywożone z terenu elektrowni przez tiry.Nasze dzieci jak i my mieszkańcy codziennie borykamy się z tym problemem zwłaszcza podczas deszczu.Po obu stronach drogi są kałuże co uniemożliwia przejście w czasie kiedy z obu stron jadą samochody ,chlapią na nas nie zwalniają . Bardzo prosimy o szybką interwencję w tej sprawie . Z poważaniem mieszkańcy ulicy Kościuszki

28 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję iż podjąłem natychmiastową interwencję, dotyczącą problemu, przedstawionego przez Szanowną Panią w imieniu mieszkańców. Wystąpiłem z wnioskiem do Kogeneracji SA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich, jako właściciela posesji, na którą przedmiotowy zjazd prowadzi (brama nr 2, ul. Stawowa w Siechnicach). Właściciel zjazdu został zobowiązany do utrzymania zjazdu w takim stanie, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu ruchu oraz do podjęcia skutecznych działań naprawczych w obrębie zjazdu przeciwdziałających zanieczyszczaniu pasa drogowego błotem wywożonym na kołach samochodów, na drogę. Oczekuję na odpowiedź zwrotną od Kogeneracji o podjętych działaniach.

17 / 01 / 2019 - anna

Dziękuję za odpowiedź w sprawie naprawy dróg Jesionowa , Brzozowa, Wiosenna w Żernikach Wrocławskich. . Pisze Pan, że są prowadzone " prace mające na celu wyrównanie nawierzchni tłuczniowe" . Na w/w drogach nie ma nawierzchni tłuczniowej, są to drogi polne pełne dziur i błota. "Naprawa", o której Pan pisze polega na przejechaniu spychacza . Ponownie proszę o naprawę nawierzchni. Pozdrawiam,

25 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 17 stycznia 2019 r w sprawie złego stanu technicznego (błoto, dziury) nawierzchni gruntowych ulepszonych ulic: Jesionowej, Brzozowej, Wiosennej w miejscowości Żerniki Wrocławskie uprzejmie informuję, że naprawa przedmiotowych nawierzchni była wykonywana w zakresie likwidacji dziur materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wyrównaniem, profilowaniem nawierzchni i z zagęszczeniem mechanicznym w miesiącu listopadzie 2018 r. Ulice Jesionowa, Brzozowa i Wiosenna są drogami o nawierzchni tłuczniowej, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych, przy zwiększonej wilgotności (przedłużające się opady deszczu, śniegu) nawierzchnie takie ulegają uszkodzeniom. Obecnie panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiają wyrównanie nawierzchni tych ulic. Naprawa przedmiotowych nawierzchni została zlecona, w możliwie krótkim terminie prace zostaną wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Prace utrzymaniowe będą polegały na likwidacji ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wyrównywaniem i profilowanie nawierzchni.

11 / 12 / 2018 - mieszkaniec osiedla

Szanowny Panie Burmistrzu proszę o kontrole na ulicy zacisze, gdzie zostały zburzone szopy cel kontroli to; nakazanie właścicielom w terminie zrobienie porządku a z wyglądu przypomina slamsy w centrum.Dziękuję i pozdrawiam

23 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie informuję, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Siechnicach przeprowadzili oględziny terenów w pobliżu ul. Zacisze w Siechnicach, w trakcie których ustalono, że na części działek znajdują się różnego rodzaju odpady. Tutejszy urząd, na podstawie art. 26 ust. 1, 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992, ze zm.), podejmie działania zmierzające do uprzątnięcia przedmiotowego terenu przez posiadacza odpadów.

03 / 01 / 2019 - Arkadiusz G.

Dzień dobry, na wstępnie chciałbym życzyć Panu Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2019, samych sukcesów :) W dniu 02.11.2018 napisałem zapytanie odnośnie uszkodzonego znaku ograniczenia prędkości, barierek, słabej widoczności prosta -> kolejowa oraz braku utwardzonej ścieżki kolejowa -> pkp (Święta Katarzyna). Znak został poprawiony, barierki zamontowane - dziękuję. Krzaki mimo obietnicy nie zostały ścięte i nadal widoczność jest kiepska.. Ścieżka dla pieszych: kolejowa -> pkp nie została zrobiona mimo, że warunki atmosferyczne sprzyjały. Od 2 połowy grudnia teren ten (przy dworcu) był w takim stanie, że nie dało się przejść nie brudząc sobie spodni po kolana, wózkiem z dzieckiem nie dało się przejść, samochód cały w błocie. Jest to główna ścieżka która prowadzi do stacji PKP z której jak Pan zapewne wie jeździ bardzo dużo ludzi. Wstyd jest wsiadać do pociągu w ubłoconych, spodniach.. iść do przychodni, do sklepu.. Zapraszam Pana po opadach deszczu do siebie ul. Cicha i razem pójdziemy na spacer z dzieckiem na stację pkp. Często te małe inwestycje, realizacje są kluczowe dla mieszkańców.. Staram się zgłaszać na bieżąco takie problemy bo wiem, że są do zrealizowania i bezpośrednio wpłyną na komfort mieszkańców.. Pozdrawiam Serdecznie

22 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z 3 stycznia 2019 r w pierwszej kolejności uprzejmie dziękuję za życzenia noworoczne i za dokonanie zgłoszenia. Informuję również iż wszystkie zgłoszenia w zakresie wycinki krzaków są analizowane i kwalifikowane do wycinki według ustalonych harmonogramów. Krzaki, chwasty, samosiejki z trójkąta widoczności na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Prostej i ul. Kolejowej zostały wycięte w granicach działek gminnych w dniach od 08.01.2019 do 11.01.2019 r. Pobocze gruntowe mające pełnić funkcję ścieżki dla pieszych w zakresie korytowania i utwardzenia materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm zostało zlecone do wykonania w terminie do końca marca bieżącego roku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za obecne niedogodności przepraszam.

17 / 12 / 2018 - Piotr

Dzień dobry, Czy w związku z doniesieniami medialnymi że Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie umieszczał nowe fotoradary na terenie kraju, gmina wspólnie z powiatem planuje aktywnie starać się o umieszczenie co najmniej kilku z nich na terenie powiatu i naszej gminy? Pozdrawiam Piotr

21 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.12.2018, w sprawie umieszczenia fotoradarów na terenie Gminy Siechnice, w ramach programu realizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, uprzejmie informuję iż obecnie przygotowujemy się do złożenia wniosku do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Delegatura Południowo-Zachodnia we Wrocławiu o ustawienie fotoradarów na terenie Gminy Siechnice. Analizowane są propozycje lokalizacyjne. Wszystkie wnioski, także te złożone przez osoby indywidualne, będą rozpatrywane i typowane do realizacji przez Delegaturę we Wrocławiu. Z uzyskanych informacji z ITD wynika, że realizacje planowane są na I, II kwartał 2020 roku. Jesteśmy otwarci na każdą sugestię lokalizacyjną ze strony mieszkańców.

03 / 01 / 2019 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Panie Burmistrzu, wracam ponownie z pytaniem o ul. Prostą, która prowadzi do nowo wybudowanych domów, mieszkań. Codziennie chodzą tą drogą dziesiątki osób i bardzo często są to rodzice z dziećmi, ludzie idący na dworzec pkp, przychodni, apteki, biedronki. Droga na chwilę obecną jest dziurawa, pełna błota, po jednej stronie rów na 2 metry, który nie jest zabezpieczony (nawet przy skrzyżowaniu z jastrzębią) i co najgorsze droga nie jest oświetlona. Obszar, który łączy ul. Prosta jest bardzo szybko zabudowywany, przez co ilość mieszkańców drastycznie rośnie. Przygotowałem małą statystykę odnośnie tego obszaru: ul. Prosta - 8 rodzin (2 domy jednorodzinne, 6 domów w zabudowie szeregowej) ul. Urocza - 2 rodziny (2 domy jednorodzinne) ul. Cicha - 12 rodzin (2 domy jednorodzinne i 10 mieszkań w zabudowie szeregowej) ul. Miła - 31 rodzin (3 domy jednorodzinne, 28 mieszkań w zabudowie szeregowej) ul. Sokola 28 rodzin (28 domów w zabudowie szeregowej, cześć nadal w budowie) ul. Jastrzębia (tuż przy prostej) - 7 rodzin (7 domów w zabudowie szeregowej) Daje to prawie 90 rodzin.. ul. Prosta jest bardzo krótka, ma zaledwie 300 metrów, jest "równa", w miarę szeroka.. Koszt budowy drogi powinien być w miarę niski, a korzyści, jakie przyniesie są ogromne i fajnie dopełni inwestycję, jaką była ul. Kolejowa oraz aktualnie realizowana ul. Polna. Wiem, że obecny budżet nie przewiduje budowy ul. Prostej ale dynamika z jaką ten teren się rozwija może usprawiedliwyć pewne zmiany w budżecie w celu polepszenia życia sporej części mieszkańców gminy; niewielkim kosztem dla gminy. Czy istnieje szansa, aby w roku 2019 taka inwestycja mogłaby się odbyć? Jeśli nie to jaki jest realny termin realizacji? Z wyrazami szacunku Arkadiusz

17 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2019 r. dotyczące budowy ulicy Prostej w Świętej Katarzynie informuję, że zarówno w Projekcie budżetu na rok 2019 jaki i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032 nie przewidziano zadania inwestycyjnego polegającego na budowie w/w ulicy. Niemniej jednak, w roku 2019 planowane jest przedłożenie Sołtysom i Radnym, kryteriów oceny typowania dróg do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych w poszczególnych miejscowościach. Jeżeli Rada Osiedla wytypuje ul. Prostą w Świętej Katarzynie do realizacji oraz środki zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na to pozwolą, to zawnioskuję do Rady Miejskiej o ujęcie zadania inwestycyjnego lub remontowego polegającego na budowie lub remoncie ul. Prostej w Świętej Katarzynie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

11 / 12 / 2018 - Tomasz Wlizło

Dzień dobry. Szanowny Panie Burmistrzu. Z niepokojem od dłuższego czasu obserwuję postępy, a w zasadzie ich brak, przy budowie nowej szkoły podstawowej. Proszę o informację na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja i jakie są szanse, że dzieci od przyszłego roku będą uczęszczać do szkoły, która powinna być oddana według planów Pana Urzędu już we wrześniu 2018.

15 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytania wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w dniu 12.09.2018 r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą robót budowlanych, z winy Wykonawcy. Po odstąpieniu od umowy Zamawiający prowadzi prace mające na celu zabezpieczenie przerwanych robót do czasu wyłonienia nowego Wykonawcy (ogrodzenie ternu, ochrona, zabezpieczenie elewacji, dachu, otworów okiennych). Ogłoszony został przetarg, w warunkach którego określony jest termin wykonania prac – dla Etapu A (tj. budynku szkoły) do dnia 23.12.2019 r., łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Z poważaniem

31 / 12 / 2018 - Janek

Dzień dobry , mam takie pytanie , czy wie pan coś na temat zakończenia prac drogowych w Iwinach przy ul.Miodowej? A pytam dlatego iż od paru tygodni kompletnie się nic tutaj nie dzieje , owszem panowie przyjeżdżają na dwie trzy godziny i odjeżdżają nie robiąc praktycznie nic. Pozdrawiam

14 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.12.2018 r. informuję, że w dniach od 24.12.2018 r. do 06.01.2019 r. nie były prowadzone prace budowlane ze względu na przerwę świąteczną. Mieszkańcy o tym fakcie zostali poinformowani poprzez ogłoszenie zamieszczone na płotach posesji oraz na tablicy ogłoszeniowej. Obecnie prace zostały wznowione i będą prowadzone głównie na odcinkach od ul. Kościuszki do ul. Ptasiej oraz od ul. Słonecznej do ul. Pogodnej. Deklarowany przez wykonawcę termin zakończenia prac to 15.04.2019 r. Uprzejmie przepraszam za wszelkie niedogodności związane z trwającymi pracami na budowie.

14 / 12 / 2018 - Dominik

Panie Burmistrzu, ulica Polna w Iwinach, odcinek za płytami betownowymi, niedawno został on wyrównany i poprawiony, wszystko super, tylko dlaczego naprawiacie ulice czymś , co pod deszczu zamienia sie w bagno, przez wasze decyzje i próby doraźnego naprawienia ulicy jest jeszcze gorzej jak było, nie mówiąć o tym jak wyglądają samochody zaparkowane przy tej ulicy. Prosze o jak najszybszą interwencję w tej sprawie.

14 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” w dniu 14 grudnia 2018 r. informuję, że W ramach posiadanych środków finansowych na utrzymanie dróg będących w zarządzie Burmistrza Siechnic, ulica Polna jest utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania tj. poprzez naprawy cząstkowe, profilowanie lub odnowę istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm. Naprawy nawierzchni tłuczniowych wykonywane są w ramach potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy w roku tj. w okresie wiosennym i w okresie jesiennym. Naprawa nawierzchni ulicy Polnej była wykonana w miesiącu grudniu 2017 r. na odc. od ul. Makowej do ul. Chabrowej poprzez korytowanie wraz z wymianą warstwy górnej nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm. Wartość wykonanych robót to kwota 47 256,00 zł. W miesiącu lipcu 2018 r. była ponownie wykonana naprawa nawierzchni poprzez likwidację ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm na wartość 14 150,00 zł. Po wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych została wykonana naprawa nawierzchni na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Chabrowej poprzez profilowanie nierówności materiałem z odzysku z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Naprawa została wykonana w ramach robót gwarancyjnych. Informuję ponadto, iż ulica Polna w Iwinach jest jedyną drogą dojazdową do placów budowy domków jednorodzinnych i jedyną drogą dojazdową do osiedli już zamieszkałych. W związku z powyższym natężenie ruchu na przedmiotowej drodze znacznie się zwiększyło zarówno w zakresie samochodów osobowych (nowe osiedle przy ul. Polnej i Chabrowej) i samochodów ciężarowych obsługujących budowy. Do dewastacji nawierzchni przyczynia się również zła aura pogodowa – ciągłe opady deszczu. Stan nawierzchni dróg gminnych o nawierzchniach ulepszonych znacznie się pogorszył nie tylko w miejscowości Iwiny ale we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Siechnice i wykonanie napraw na wszystkich drogach i w skrajnych warunkach pogodowych jest niemożliwe Naprawy nawierzchni zostaną zlecone do realizacji w możliwie najkrótszym terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

21 / 12 / 2018 - Aleksandra Janik

Dzień dobry, Mam kilka pytań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności: 1/ Czy mogę złożyć wniosek jako jednostkowy właściciel bez pozostałych mieszkańców mojego bloku? 2/ Czy na stronie gminy znajdę formularz wniosku do wypełnienia i gdzie? 3/ Jaka jest bonifikata w naszej gminie na to przekształcenie? Przepraszam, że zwracam się do Pana z tymi pytaniami, ale nie mogę dodzwonić się do pracowników Wydziału nieruchomości. Z poważaniem Aleksandra Janik

07 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W związku z Pani zapytaniem z dnia 21.12.2018 r. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018, poz. 1716 z późn. zm.) informuję co następuje. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez: 1. starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa; 2. dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty; 3. odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa - w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 4. dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot. Właściwy organ wydaje zaświadczenie: 1. z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo 2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo 3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu wielkość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wielkości udziałów we współużytkowaniu wieczystym. W związku z powyższym może Pani złożyć wniosek indywidualny do właściwego organu dotyczący stosownego udziału w gruncie, który Pani posiada. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie odnosiło się do tego udziału. Proszę pamiętać, że przed złożeniem wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy zweryfikować, który organ jest właścicielem nieruchomości gruntowej i następnie do niego zaadresować przedmiotowy wniosek. Ustawodawca nie wprowadził wzoru wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z czym forma jego złożenia jest dowolna. Aktualnie nie została podjęta decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe będących własnością Gminy Siechnice.

22 / 11 / 2018 - mieszkaniec Żernik Wrocławskich

Szanowny Panie Burmistrzu Proszę o odpowiedź na pytanie a mianowicie kto i na jakiej postawie prawnej wydał pozwolenie na funkcjonowanie w Żernikach Wrocławskich przy ulicy Zacisze 4 Wrocławskiej Wolnej Szkoły o nazwie "MOZAIKA" Owa szkoła mieści się w budynku mieszkalnym na obszarze zabudowy jednorodzinnej Pozdrawiam Serdecznie.

04 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 22 listopada 2018 r. uprzejmie informuję, iż Wrocławska Wolna Szkoła „MOZAIKA” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) nie jest szkołą ani placówką oświatową. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), na których działalność wydano zezwolenie dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (link: https://rspo.men.gov.pl ). Z ogólnodostępnych informacji wynika, iż Wrocławska Wolna Szkoła „Mozaika” jest projektem realizowanym przez Fundację Edukacja w Wolności w oparciu o model nauczania domowego.

11 / 12 / 2018 - Piotr Ząbek

Dzień dobry, Czy planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w okolicach ulicy czeremchowej oraz kalinowej?

03 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące budowy placu zabaw dla dzieci w okolicy ulicy Czeremchowej oraz Kalinowej w Siechnicach informuję, że na dzień dzisiejszy Projekt budżetu Gminy Siechnice na rok 2019 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2021 nie zakładają realizacji przedmiotowego zadania. Niemniej jednak pragnę zaznaczyć, że w bieżącym roku w Siechnicach zostaną wybudowane dwa ogólnodostępne place zabaw przy ul. Osiedlowej, w pobliżu będącej w budowie Szkoły Podstawowej. Z przewidywanych inwestycji w rejonie ulicy Czeremchowej oraz Kalinowej w Siechnicach znajduje się również, stosownie do zapisów Projektu budżetu Gminy Siechnice na rok 2019, wykonanie otwartej strefy aktywności przy ul. Świętego Krzyża, na którą składać się będą plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu.

07 / 12 / 2018 - Marek Marek

Panie Burmistrz na ul ziemskaiej czas na chodnik brakuje go tam bardzo,i ul krzyza straszne dziury,przy wyjezdzie na opolska.Czy w 2019r ruszy budowa bardzo potrzebnego chodnika na Ziemskiej ,gdzie drzewa ostatnio sadziliśmy? i co z SW Krzyza?

03 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące ul. Ziemskiej oraz Św. Krzyża w Siechnicach, informuję jak poniżej. W odniesieniu do ul. Św. Krzyża pragnę poinformować, że dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa i przebudowa ul. Św. Krzyża w Siechnicach" jest w trakcie opracowywania. Przewidywana data uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej to pierwszy kwartał 2019 r. Ponadto nadmieniam, że Gmina Siechnice zamierza ubiegać się o dofinansowanie budowy i przebudowy ul. Św. Krzyża ze środków unijnych. W związku z powyższym, przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych rozpocznie się po uzyskaniu przez Gminę Siechnice dofinansowania. Do tego czasu poprawa nawierzchni ul. Św. Krzyża będzie realizowana w zakresie bieżącego utrzymania. Niemniej jednak pragnę zaznaczyć, że naprawy są zlecane w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych. W nawiązaniu do budowy chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej w Siechnicach informuję, że na dzień dzisiejszy Projekt budżetu Gminy Siechnice na rok 2019 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2021 nie zakładają realizacji przedmiotowego zadania.

01 / 12 / 2018 - mariusz chmura

witam pana burmistrza mam pytanko niewiem czy dobrze sie kieruje chciałbym sie dowiedziec czy jest mozliwosc dostania pozwolenia na połamane gałezie wiatrołomy jestem mieszkancem naszej gminy czy mozna starac sie o pozwolenie pisze z takiego powodu bo mam rodzine na utrzymaniu a straciłem prace wiec niejest lekko a niejestem zwolenikiem paleniu weglem w piecu z powodu smogu pozdrawiam i bede wdzieczny za pozytywna prozbe

02 / 01 / 2019 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w przypadku wywrotów i złomów drzew na terenach gminnych, wymagane jest złożenie wniosku o zabranie tych drzew ze wskazaniem ich lokalizacji. W sprawie złomów i wywrotów drzew z terenów prywatnych, należy kontaktować się z właścicielami nieruchomości, na których rosły przedmiotowe drzewa.

05 / 12 / 2018 - Adam Chmiel

Szanowny Panie Burmistrzu, czy mogę za pośrednictwem niniejszego serwisu wnioskować o zmianę projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej okres do 2034 r. poprzez wpisanie zadania związanego z przebudową drogi gminnej w Smardzowie tj. ulicy Jagodowej do standardu drogi z nawierzchnią asfaltową lub brukowaną ? Z poważaniem Adam Chmiel

11 / 12 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że Pana zapytanie będzie potraktowane jako wniosek do zmiany WPF w trakcie prac nad zmianą WPF i projektem budżetu na 2019 rok.

02 / 12 / 2018 - Anna Moc

Dzień dobry, proszę o informacje czy planuje Pan założenie szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej w gminie lub umożliwić dzieciom powrót z Wrocławia. Ok godz. 15 jest problem z dostaniem się do autobusu relacji Galeria Dominikańska-Święta Katarzyna. Autobus robi się luźniejszy w Lamowicach.

11 / 12 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” dnia 2 grudnia 2018 r. w sprawie szkoły ponadgimnazjalnej uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatu. W związku z tym, to Starosta Powiatu Wrocławskiego - Pan Roman Potocki jest osobą właściwą do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu udostępniono formularz „Zapytaj Starostę” (link: http://www.powiatwroclawski.pl/strona-41-zapytaj_staroste.html ), poprzez który można zwrócić się z zapytaniem do Pana Starosty w sprawach należących do zadań Powiatu Wrocławskiego. Odpowiadając na drugą część Pani pytania dotyczącą komunikacji publicznej, uprzejmie informuję, że z dniem uruchomienia komunikacji publicznej przez Gminę Siechnice modyfikacji ulegnie rozkład jazdy. Autobusy z przystanku Galeria Dominikańska we wskazanym przez Panią zakresie czasowym będą odjeżdżały o godz.14:38, 15:38 i 16:38. Zmiana ta jest wynikiem przeprowadzonych badań i analiz wykonanych przez firmę zewnętrzną oraz uwzględnia oczekiwania mieszkańców zgłaszane w czasie konsultacji społecznych. Mam nadzieję, że wprowadzona korekta wpłynie pozytywnie na przyszłe rozmieszczenie potoków pasażerskich i poprawi komfort podróży.

16 / 10 / 2018 - Paula Chorążyczewska

Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, kiedy planowana jest rozbudowa drogi przy ulicy Żernickiej w Radomierzycach, zwłaszcza stworzenie infrastruktury chodnikowej? Kolejne moje pytanie, dlaczego oświetlenie przy ulicy Żernickiej będzie dopiero w nowym roku, choć obiecane było jeszcze w tym. Pozdrawiam

03 / 12 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w zakresie przebudowy ul. Żernickiej w Radomierzycach informuję, że Zarządcą tej ulicy jest Starosta Powiatu Wrocławskiego i to do jego obowiązków jako Zarządcy drogi należy budowa lub przebudowa oraz utrzymanie dróg powiatowych. W związku z tym pytanie o plany przebudowy tej drogi proszę skierować do Starosty. Gmina Siechnice systematycznie wnioskuje do Starosty Powiatu Wrocławskiego o budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy. Jeżeli Powiat Wrocławski w roku przyszłym i kolejnych latach będzie realizować jak w latach poprzednich program budowy chodników przy finansowym wsparciu gmin to zostanie złożony wniosek o ujęcie w programie budowy chodnika wzdłuż ul. Żernickiej. W odniesieniu do opóźnień w budowie oświetlenia drogowego przy ul. Żernickiej w miejscowości Radomierzyce informuję, że wynika to ze skomplikowania zadania przy tworzeniu opracowania projektowego związanego z pozyskaniem odpowiedniej dokumentacji i uzgodnień co znacznie wydłużyło termin otrzymania pełnej dokumentacji. Następnie w ramach przetargu został wyłoniony Wykonawca firma ETEC Sp. z o.o., który zgodnie z umową w uzgodnionej kolejności wykonuje pięć zadań związanych z budową oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Termin końcowy realizacji budowy oświetlenia drogowego przy ul. Żernickiej w Radomierzycach przewidziany jest na dzień 15.02.2019 r. co wynika z nadchodzącego okresu zimowego i dużego prawdopodobieństwa niesprzyjających warunków atmosferycznych do wykonywania prac ziemnych. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą na wykonywanie powyższych prac zadanie zostanie zrealizowane przed ustalonym terminem umownym.

03 / 10 / 2018 - Mariusz Tyrala

Witam Pan Burmistrzu. Niestety nie wiem która komorka zajmuje się planowaniem drog znakow i bezpiecznymi rozwiązaniami na drogach ( ronda ,spowalniacze etc) . Dlatego zwracam się z goraca prosba o pomoc lub wskaznie odpowiedniego kontaku . Jestem jednym w kilkuset rodzicow którzy każdego ranka podrzucają dzieci do przedszkola i szkoły w Zernikach Wroclawskich na ulicy Kolejowej . Kazdego ranka wielu rodzicow i dzieci naraze się na niebezpieczeństwo na drodze gdyż skrzyżowanie ulicy Strzelinskiej i Kolejowej jest bardzo niebezpieczne i tak ze do tej pory nikt tam nie zginal jest cudem. Z jednej jak i z drugiej strony ulicy Strzelinskiej ciagna się sznury samochodow jadących na Strzelin lub na Wroclaw przyczym jada z dość duza predkoscia - wyjazd dla rodzicow z ulicy Kolejowej jest bardzo utrudniony i niebezpieczny -nie pomoga tez ograniczona widzocznosc rosnące duże drzewa. Moje pytanie jest dosyć proste do kogo moglbym się zwrocic o pomoc w celu polepszania wyjazdu mysle tutaj o rondzie -sygnalizacji świetlnej -lub spowalniaczach albo innych rozwiązaniach o ktoych być może ja nie wiem . Dodam jedno ze to skrzyżowanie jest jednym z naj niebezpiecznych jakie widziałem we Wroclawiu i codziennie dochodzi tam do sytuacji bardzo niebezpiecznych i kolizji. Będę wdzięczny za jakakolwiek wskazowke lub pomoc i licze ze może jednak możemy razem poprawić bezpieczeństwo na drodze. z poważaniem Mariusz Tyrala ( tata 2 uczennic ).

30 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 3 października 2018 r. uprzejmie informuję, że ulica Kolejowa jest drogą powiatową nr 1939D, natomiast ulica Strzelińska jest drogą wojewódzką nr 395. Zarządcą ulicy Kolejowej jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, a ulicy Strzelińskiej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zgodnie z art. 25. 1. ustawy o drogach, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. 2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji -ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania. 3. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogami publicznymi, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy autostrady lub drogi ekspresowej. 4. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 3, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania. W związku z powyższym Pana wniosek zostanie skierowany do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu do rozpatrzenia i wykonania według kompetencji. Informuję również, iż zostały przeprowadzone rozmowy w w/w instytucjach w sprawie planów przebudowy przedmiotowego skrzyżowania. W najbliższym czasie tj. w latach 2019-2021 nie są planowane żadne inwestycje i remonty w ciągu drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Nadmieniam również, że przed remontem drogi wojewódzkiej w latach 2011-2012 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu chciała pozyskać grunty od mieszkańców na wykonanie poszerzenia drogi w obrębie miejscowości Żerniki Wrocławskie. Poszerzenie miało zawierać rozwiązania prawo i lewoskrętu na przedmiotowym skrzyżowaniu. Wzdłuż budynków miały być montowane ekrany akustyczne. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Żernik Wrocławskich skutecznie protestowało poprzez zbieranie podpisów i pisanie petycji do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o zaniechanie takiego rozwiązania. Brak zgody na wykup gruntów pod poszerzenie drogi spowodował, że wykonano tylko remont w granicach istniejącego pasa drogowego, po starym śladzie. Gmina Siechnice nie ma zaplanowanych w budżecie oraz w wieloletniej Prognozie Finansowej środków na sfinansowanie realizacji proponowanych przez Pana rozwiązań w zastępstwie zarządców dróg wyższego rzędu.

02 / 11 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Panie Burmistrzu, w pierwszej kolejności chciałbym pogratulować wygranej w wyborach i życzyć samych sukcesów w nowej kadencji! Dodatkowo chciałbym podziękować za wyrównanie ul. Polnej, Jastrzębie i Prostej. Pytania dotyczą Świętej Katarzyny: 1) Proszę o naprawę znaku "Strefa ograniczenia prędkości 30 km" na skrzyżowaniu ul. Polej / ul. Jastrzębiej (ktoś ściągnął znak) 2) Czy jest możliwość umieszczenia "lustra" dla osób które wjeżdżają na ul. Kolejową z ul. Prostej? Lewa strona jest całkowicie niewidoczna, a przez to, że ul. Kolejowa jest już utwardzona - ma teraz pierwszeństwo. 3) Czy jest możliwość zamontowania barierki ochronnej przy rowie na ul. Prostej - zaraz przy zjeździe z ul. Kolejowej. Zjazd z ul. Kolejowej ma >90 stopni, jest nieoświetlony i nie widać prawej krawędzi jezdni, bardzo głębokiego rowu. Od strony ul. Kolejowej są już umieszczone takie barierki. 4) Wiem, że w przyszłym roku ma być zagospodarowany teren wokół dworca PKP (droga, parkingi itd.) ale w chwili obecnej ten teren jest bardzo trudny do pokonania wózkiem dziecięcym (bardzo dużo maluszków jest w tej części Św. Katarzyny) po opadach deszczu zwłaszcza.. Czy jest możliwość zrobienia nawet wąskiej ścieżki z tłucznia między ul. Kolejową (tam gdzie kończy się nawierzchnia bitumiczna), a dworcem PKP. Niech biegnie po linii prostej, pagórkiem (zdjęcie drogi po deszczu i widok z góry: https://imgur.com/a/K7lAOWk). Rozwiąże to problem dojścia do Przychodni, Żłobka, PKP, Apteki, Biedronki bez dodatkowego kilometra. Mieszkańcy byliby wdzięczni. Proszę o ustosunkowanie się w punktach do każdego pytania. Dziękuje. Pozdrawiam

30 / 11 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 2 listopada 2018 r. uprzejmie dziękuję za życzenia i gratulacje. Informuję również: 1). Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości 30km” i znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” zostały ponownie ustawienie. 2). Poprawa bezpieczeństwa wyjazdu z ul. Prostej zostanie wykonana w najbliższym czasie poprzez wycinkę krzaków, chwastów, samosiejek z trójkąta widoczności. 3). Zostaną zamontowane dodatkowo 2 barierki ochronne U-12 tj. 5 m wzdłuż ulicy Prostej od ustawionych już barierek ochronnych. 4). Pobocze gruntowe na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do istniejącego chodnika w ciągu ul. Kolejowej zostanie zlecone do naprawy w możliwie najkrótszym terminie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za niedogodności przepraszam.

13 / 10 / 2018 - anna

Dzień dobry, chciałabym zapytać, czy w związku z naprawą nawierzchni w Żernikach Wrocławskich ul. Wierzbowej, Wiosennej, Brzozowej naprawiona będzie też ulica Jesionowa? Jednocześnie chciałabym zapytać, kiedy zostanie zamontowane oświetlenie na ul. Jesionowej. Dni są coraz krótsze i powrót dzieci ze szkoły po zmroku jest niemożliwy a biorąc pod uwagę niedawne wydarzenie na rondzie w Iwinach (zgwałcenie dziewczyny), my rodzice bardzo boimy się o nasze dzieci.

21 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że naprawa nawierzchni ul. Jesionowej w Żernikach Wrocławskich została zlecona do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg, w zakresie likwidacji dziur, ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, z nadaniem lub wykształceniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z zagęszczeniem mechanicznym. Termin realizacji przedmiotowej umowy, to 30 listopada b.r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W odniesieniu do sprawy budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jesionowej w Żernikach Wrocławskich informuję, że wykonanie opracowania projektowego oraz jego realizacja zostały ujęte w „PLANIE ROZBUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO” na terenie Gminy Siechnice. Zgodnie z założeniami powyższego planu, realizacja budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jesionowej zaplanowana jest po 2020 r.

07 / 11 / 2018 - Marek Gomułka

proszę o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji drogowej- mianowicie w Groblicach na ulicy Zacisze na podłożu tłuczniowym został ułożony dywanik asfaltowy, co bezdyskusyjnie powoduje że w/w ulica ma nawierzchnię twardą (nazewnictwo Prawa o ruchu drogowym). Ulice prostopadłe (Chabrowa i Kasztanowa) są wykonane na podbudowie z gruzu kamiennego i pokryte warstwą tłucznia granitowego 0-31,5. Pytanie jest z kategorii o ruchu drogowym - jak traktować połączenia obu ulic, czy są równorzędne czy jednak z tłucznia podporządkowane (a wtedy wg kodeksu droga gruntowa)?. Przy okazji proszę o informację czy są plany wykonania progów zwalniających na ulicy Zacisze, które bardzo by się przydały dla bezpieczeństwa poruszających się dzieci po drodze bez chodnika; pozdrawiam serdecznie

21 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.11.2018 oraz 07.11.2018, w sprawie pierwszeństwa ruchu w obrębie ul. Zacisze i dochodzących do niej ul. Chabrowej i ul. Kasztanowej, w Groblicach wyjaśniam, iż zgodnie z art.2 pkt2 USTAWY Prawo o ruchu drogowym, droga twarda, to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m. Inne drogi są drogami gruntowymi. Tak więc droga o nawierzchni tłuczniowej jest drogą gruntową (w tym przypadku ul. Chabrowa i ul. Kasztanowa), a więc wyjeżdżający z niej kierowcy na drogę twardą (w tym przypadku ul. Zacisze o nawierzchni bitumicznej), powinni ustąpić pierwszeństwa pojazdom na drodze twardej. Odnośnie progów spowalniających, pragnę poinformować, iż planowane jest wykonanie, w bieżącym roku, progu spowalniającego płytowego, w ciągu ul. Zacisze, na odcinku pomiędzy ul. Kasztanową, a ul. Pogodną. Szczegółowa lokalizacja została wskazana przez Radę Sołecką.

18 / 10 / 2018 - R. Górecki

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o informacje dlaczego pańscy urzędnicy nie odpowiadają na e-maile ? Pierwszą wiadomość wysłałem 04.09.18, monit wysłałem 14.09 i do dziś na żadną z nich nie ma odpowiedzi (18.10.2018r). Logicznym jest, że skoro urząd podaje adres e-mail do korespondencji to rzecz powinna działać. Tymczasem j.w. Powtórzę zatem pytanie zadane w mailu z 14.09 - jakie są rokowania dla wykonania nawierzchni ul. Zachodniej w kontekście topiących się samochodów i brnących w błocie pracownikach tamtejszym zakładów przemysłowych ?

13 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 18.10.2018 przede wszystkim pragnę przeprosić za opóźnianie w udzieleniu odpowiedzi, ale niektóre zgłaszane sprawy wymagają dogłębnej analizy przez kilka wydziałów urzędu aby przygotować wyczerpująca odpowiedź. Jednocześnie pragnę wyjaśnić działanie formularza ZAPYTAJ BURMISTRZA. Został on stworzony aby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do komunikowania się ze mną. Daje on możliwość zgłaszania uwag i zadawania pytań korzystając z elektronicznej formy komunikacji. Pracownicy poszczególnych wydziałów nie mają jednak umocowań aby samodzielnie odpowiadać pytającym. Wszystkie odpowiedzi są akceptowane przeze mnie a następnie umieszczane na stronie internetowej Gminy Siechnice. Przechodząc do meritum i odpowiadając na Pana pytanie informuję, że przygotowujemy się do przebudowy ul. Zachodniej jednak sprawa nie jest prosta ze względu na bardzo wąski pas drogowy i konieczność wykupu gruntów. Ulica Zachodnia jest drogą dojazdową do terenu przemysłowego. Drogą tą odbywa się głównie ruch ciężki, samochodów obsługujących zlokalizowane tam przedsiębiorstwo. Celem planowanej przebudowy jest wykonanie szerokiej drogi umożliwiającej swobodne mijanie się dwóch samochodów ciężarowych. Na przeszkodzie stoi jednak wykup dwóch działek. Właściciel jednej z nich zmarł pozostawiając kilku spadkobierców, którzy nie dopełnili jeszcze procedury spadkowej. W przypadku drugiej działki występuje rozbieżność między zapisami w księgach wieczystych a ewidencja gruntów co do właściciela nieruchomości, którą może zweryfikować tylko prawowity właściciel. Niestety nie możemy w tych przypadkach skorzystać z procedury ZRID ponieważ wywłaszczyć można jedynie prawowitego właściciela, który w tych wypadkach jest nie ustalony. W związku z powyższym na chwilę obecną nie mogę udzielić odpowiedzi kiedy będzie wykonywana przebudowa ul. Zachodniej w Siechnicach. Gmina cały czas monituje temat wzywa właścicieli do uregulowania stanu prawnego.

10 / 10 / 2018 - Anna Moc

Panie Burmistrzu, na stronie DSDiK znajduje się informacja o unieważnieniu przetargu na wykonanie sygnalizacji świetlnej na wschodniej obwodnicy (na wysokości Świętej Katarzyny -Zacharzyc). Proszę o informację: w jaki sposób szczególnie w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym poprawi Pan bezpieczeństwo

06 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani Anna Moc W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.10.2018 w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 (wschodnia obwodnica Wrocławia) z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna uprzejmie informuję, iż (zgodnie z przepisami prawa) za bezpieczeństwo na przedmiotowym skrzyżowaniu odpowiedzialność ponosi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. DSDiK, w dniu 25.10.2018, drogą elektroniczną, poinformowało zarówno Gminę Siechnice jak i Szanowną Panią, iż przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu został powtórzony, wykonawca wyłoniony, umowa na realizację została podpisana, zakończenie budowy planowane jest na 30.11.2018. Pragnę dodać iż jest to oczekiwany skutek licznych i słusznych monitów mieszkańców Gminy Siechnice, Rady Osiedla Święta Katarzyna, Rady Sołeckiej Zacharzyc i moim. Wielokrotnie kierowałem pisma do Marszałka Województwa oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego o poprawę stanu bezpieczeństwa na nowo wybudowanym skrzyżowaniu, bez wątpienia wadliwie zaprojektowanym. Liczne, wprowadzane zmiany organizacji ruchu nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Zabiegałem o zastosowanie rozwiązania tj. wykonania sygnalizacji świetnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. W związku z tym, że DSDiK nie było w stanie udźwignąć kosztów budowy sygnalizacji samodzielnie (a czas odgrywa tutaj ogromną rolę), Gmina Siechnice postanowiła udzielić pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu, w kwocie 50 tyś. zł. W tym celu zostało zawarte stosowne porozumienie. Mam nadzieję, iż realizacja zadania zostanie pozytywnie zakończona w terminie do 30.11.2018

05 / 10 / 2018 - Mateusz G.

Dzień dobry, chciałbym zapytać kiedy zostanie wyrównana droga na ulicy Polnej w Groblicach. Stan drogi jest w fatalnym stanie. Po tegorocznych opadach deszczu praktycznie na całej długości utworzyły się olbrzymie koleiny. Najgorsza sytuacja jest na początku i końcu ulicy. Zbliża się zima i stan ten będzie się tylko pogarszał. Pozdrawiam

05 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 5 października 2018 r. w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulicy Polnej w miejscowości Groblice uprzejmie informuję, że naprawa nawierzchni została zlecona w ramach bieżącego utrzymania dróg. Naprawa przewiduje likwidację ubytków, wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, zruszeniem podłoża, profilacji z zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Termin realizacji naprawy do 8 listopada 2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

03 / 09 / 2018 - Łukasz Kumor

Witam, prosze o informacje kiedy zostanie wyczyszczone koryto rzeki "zielona" w obrebie Prawocin w Siechnicach. Koryto jak same brzegi rzeki sa zarosniete uniemozliwiajac przeplyw wody. Czy przewidziane jest systematyczne czyszczenie dna i brzegow rzeki? Pozdrawiam

02 / 11 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że instytucją odpowiedzialną za utrzymanie rzek, w tym rzeki Zielonej, jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jednocześnie informuję, że PGW Wody Polskie w 2018 roku przeprowadzi konserwację rzeki Zielonej (do tut. urzędu w dniu 21.08.2018 r. został przekazany przedmiar prac), jednak nie znam dokładnego terminu przeprowadzenia tych prac. Od 2012 roku na mocy zawartych porozumień, najpierw z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, a od 2018 roku z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Siechnice partycypuje w kosztach utrzymania rzeki Zielonej mimo, iż jest to zadanie administracji rządowej a nie jednostek samorządu terytorialnego.

30 / 09 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry, dlaczego ul. Prosta, ul. Polna i ul. Jastrzębia nie zostały wyrównane do 31.08.2018 zgodnie z Pana deklaracją? Pytanie było z dnia 02.08.2018, a odpowiedź Pana ukazała się w dniu 22.08.2018 Pozdrawiam

25 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 30 września 2018 r. uprzejmie informuję, że nawierzchnie dróg gminnych ulica Polna, Prosta, Jastrzębia w miejscowości Święta Katarzyna nie zostały naprawione w ramach robót gwarancyjnych w zakresie likwidacji dziur materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm w terminie do 31.08.2018 r. Za nieterminowe wykonanie napraw na przedmiotowych ulicach winę ponosi Wykonawca i zgodnie z zapisami umowy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec Wykonawcy. . Została zlecona ponowna naprawa nawierzchni z terminem realizacji do 28.10.2018 r. Za niedogodności i utrudnienia związane z opóźnieniem w naprawie uprzejmie przepraszam.

04 / 09 / 2018 - Mateusz Jabłoński

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o informację jak zostały rozdysponowane przewidywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice nakłady w wysokości ponad 1.750.000 zł m. in. na ul. Polną. Z wcześniejszych wpisów na tym portalu wynikało, że ul. Polna w Iwinach ma być ulicą asfaltową z chodnikiem, podczas gdy obecnie montowane są płyty betonowe. Proszę o informację czy pokrycie ul. Polnej jest dalej aktualne i czy jest związane z planowanym przedsięwzięciem dotyczącym nowej stacji PKP Iwiny - Lamowice.

25 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gmina Siechnice w latach 2017 – 2018 przeznaczyła środki opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2017 i 2018 na zadaniu pn. „Budowa dróg i ulic w Gminie - w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny – Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Grobilcach” na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: - „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Polnej w Iwinach” – 154 857,00 zł brutto, - „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy, rozbudowy i przebudowy ulicy Miodowej w Iwinach” – 65 450,00 zł brutto, - „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice” – 1 980 300,00 zł brutto, - „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID do przystanku kolejowego Iwiny w ramach zadania – Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny, gmina Siechnice” – 25 830,00 zł brutto. Gmina Siechnice poniosła również niezbędne dla prawidłowej realizacji koszty dodatkowe związane z wykonaniem ww. zadań w tym m.in. za nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, opłaty przyłączeniowe itp. Jednocześnie informuję, że zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018 r. najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach w pełnym przekroju ulicznym tj. budowę jezdni o szerokości 6,0 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego jest rok 2020. W ramach bieżącego utrzymania drogi ulicy Polnej w terminie do 30 września 2018r. została ułożona tymczasowa nawierzchnia o szerokości 4,5 m z żelbetonowych płyt drogowych na odcinku od ulicy Makowej do ulicy Wiosennej.

13 / 09 / 2018 - Arek

Panie Burmistrzu. Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie są prace związane z wykonaniem zjazdu z DK94 w drogę polną, która nosi nazwę ul. Pogodnej w Groblicach. Zjazd obiecywał pan w 2016 że będzie wykonany, jest prawie koniec 2018 roku a zjazdu w normalnym standardzie brak. Tłumaczył się pan wcześniej ustaleniami z GDDiK, potem projektami, itp. Proszę o podanie dokładnej daty kiedy zostanie wykonany zjazd na ul. Pogodną ( mam na myśli dostosowanie go do standardów technicznych drogi / zjazdu i wylanie go asfaltem). Ponadto kiedy zostanie zmieniona sygnalizacja pozioma ( na linie ciągłe). Wydaje mi się, że przetarg się odbył, projekt miał być już dawno wykonany. Ja chcę znać dokładną datę wykonania. Ciągłe "mydlenie" oczu doprowadzi kiedyś do tragedii - chyba, że panu na tym zależy, żeby ktoś tam zginął, bo jak Pan wie wypadków było już kilka. Czy nie zależy Panu na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy? Proszę o poważne podejście do mojego pytania i rzetelną odpowiedź.

25 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zadane mi w dniu 13.09.2018 pytanie dotyczące przebudowy zjazdów na drogę DK94 w miejscowości Groblice udzielam szczegółowej informacji. W dniu 30.12.2016 podpisałem umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji wykonawczo - projektowej, dokonanie wszystkich stosownych uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o braku sprzeciwu dla potrzeb przebudowy zjazdów z drogi krajowej DK94 w Groblicach. Umowa dotyczyła następujących zjazdów : Nr 1. ul.Opolska działki 322 i 34/3 Nr 2. ul.Słoneczna działka 335/6 Nr 3. ul.Pogodna działki 335/1 i 120/5 Nr 4. ul.Polna działki 324/3 i 148/7 Zezwolenia w formie decyzji administracyjnych od GDDKiA na przebudowę zjazdu nr 4 i nr 3 otrzymaliśmy w dniu 06.07.2017, w dniu 07.07.2017 dla zjazdu nr 1, a w dniu 10.07.2017 dla zjazdu nr 2. GDDKiA w wystawionych decyzjach określiła warunki techniczne przebudowy zjazdów, w tym m.in. konieczność uzgodnienia odwodnienia zjazdów w Rejonie Oleśnica. W dniu 17.07.2017 projektant wystąpił do Rejonu Oleśnica o uzgodnienie dokumentacji rozwiązania odwodnienia zjazdów. W dniu 01.09.2017 otrzymał z Rejonu Oleśnica uzgodnienie dla wszystkich zjazdów . Projektant rozpoczął procedurę zatwierdzania projektu wykonawczo-technicznego w GDDKiA. W dniu 03.10.2017 otrzymał ostateczne zatwierdzenie dla zjazdu nr 3, 1, 2. Dla zjazdu nr 4 wydano negatywne uzgodnienie i wezwano do dokonania zmian w złożonym do uzgodnienia projekcie . W dniu 22.11.2017 dla zjazdu nr 1,2,3 złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W dniu 06.12.2017 Wojewoda Dolnośląski wniósł sprzeciw do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zjazdu nr 1,2,3, W dniu 22.12.2017 wniosłem odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zjazdu nr 1,2,3. W dniu 26.03.2018 otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzję utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy dla zjazdu nr 1,2,3 W dniu 04.04.2018 GDDKiA wydała ostateczne uzgodnienie projektu technicznego dla zjazdu nr 4. Dalszych etapów dla zjazdu nr 4 nie procedowano. Chciałbym wyjaśnić teraz w kilku słowach dlaczego nie otrzymaliśmy zgody na realizację prac. Oczywiście chodzi o interpretację istniejących przepisów. Gmina w swoim zamierzeniu chciała wykonać nawierzchnię bitumiczną na istniejącej nawierzchni tłuczniowych na niewielkim odcinku od 10-20 mb. umożliwiającą bezpieczne włączanie się do drogi krajowej oczekującym pojazdom. Obecnie jest to utrudnione ze względu na różnicę wysokości między drogami gminnymi a drogą DK94, która jest podwyższona oraz z powodu nawierzchni z tłucznia, która usuwa się spod kół pojazdów podczas ruszana. Zakres przewidywanych prac był niewielki a zadanie zakwalifikowaliśmy jako przebudowa zjazdów. Taką interpretację podtrzymała GDDKiA, która procedowała ten temat jako przebudowę istniejących zjazdów. Niestety Wojewoda Dolnośląski zinterpretował zaistniałą sytuacje inaczej. Potraktował zadanie jako przebudowę dróg gminnych z drogą krajową i zażądał kompleksowego projektu zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w pełnym zakresie pasa drogowego. Należy dodać iż plan miejscowy przewiduje dwa ronda i dwie drogi o przekroju ulicznym. Przy tego typu projektach prowadzenie prac budowlanych i wykonanie projektu należy do zarządcy wyższego szczebla czyli GDDKiA. Poza tym Gmina nie posiada środków na wykonanie zadania w tak dużym zakresie ( kilka milionów złotych na każde skrzyżowanie) zgodnie z wymaganiami Wojewody Dolnośląskiego. Podsumowując powyższe Gmina Siechnice nie może obecnie wykonać zjazdów w nawierzchni bitumicznej. Z informacji otrzymanych od GDDKiA wynika, iż zarządca ten planuje w nadchodzących latach kompleksową przebudowę DK 94 na odcinku Radwanice – gmina Siechnice i Oława. W październiku 2017 pisemnie przekazaliśmy więc nasze uwagi dotyczące tej inwestycji do uwzględnienia w przygotowywanych dokumentach. Wśród wielu uwag wskazaliśmy również konieczność wykonania utwardzonego skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ulicą Opolska, ul. Słoneczną, ul. Pogodną i ul. Łąkową jako zarządcy wyższego szczebla. Gmina w dalszym ciągu będzie wykonywać prace utrzymaniowe na wszystkich zjazdach. Obecnie zostało wystawione zlecenie na wykonanie wyrównania nawierzchni tłuczniowej z terminem wykonania do 25 października 2018 przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Może Pan również zwrócić się bezpośrednio do GDDKiA w celu przyśpieszenia tematu. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186 53-139 Wrocław tel. +48 71 334 73 00 fax: +48 71 367 17 69 e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl Za stan drogi i jej bieżące utrzymanie odpowiadają służby liniowe tj. Rejon Oleśnica Krzysztof Balicki – Kierownik Barbara Czarnecka - Zastępca Kierownika ul. Wojska Polskiego 52E 56-400 Oleśnica tel. +48 71 314 20 28 fax: +48 71 314 31 61 e-mail: rdk.olesnica@gddkia.gov.pl

25 / 09 / 2018 - Adam Chmiel

Szanowny Panie Burmistrzu, czy istnieje szansa wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej naszej gminy zadania polegającego na wykonaniu ulicy Jagodowej w Smardzowie w standardzie ulicy asfaltowej ? Z poważaniem Adam Chmiel

17 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza”- www.siechnice.gmina.pl, z dnia 25.09. informuję, że aktualnie nie zaplanowano wykonania asfaltu ulicy Jagodowej w Smardzowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2019-2021. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość złożenia wniosku o ujęcie w/w zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024.

30 / 09 / 2018 - Arkadiusz G.

W związku z tym, że PKP kończy odnawiać dworzec kolejowy proszę o informację kiedy gmina zamierza przystąpić do swoich działań związanych z węzłem multimodalnym w Św. Katarzynie? Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć dlaczego gmina przesunęła termin realizacji? (w oświadczeniu od pkp uzyskaliśmy takie informacje)

17 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” informuję, że dokumentacja projektowa węzła multimodalnego w Św. Katarzynie jest w trakcie wykonywania. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 28 grudnia 2018 r. Bezpośrednio po pozyskaniu dokumentacji projektowej przystąpimy do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec listopada 2019 r. Pierwotny termin zakończenia robot budowlanych uległ przesunięciu z uwagi na czas trwania procedur wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz czas trwania samych prac projektowych na etapie uzgodnień z zewnętrznymi gestorami sieci.

24 / 09 / 2018 - Jacek Gagaczowski

Witam. Nawiązując do rozmowy na zebraniu w Iwinach w dniu 21.09.2018 proszę o informację, czy w projekcie przebudowy ulicy Polnej w Iwinach uwzględniona została możliwość podpięcia kanalizacji deszczowej oraz kanałów teletechnicznych z bocznych ulic (należących do Gminy)? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

16 / 10 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej „Budowy ulicy Polnej w Iwinach” została uwzględniona możliwość wpięcia do ciągu głównego kanalizacji deszczowej oraz kanału teletechnicznego z bocznych ulicy gminnych, ale bez możliwości odbioru wód opadowych i roztopowych z działek prywatnych.

11 / 09 / 2018 - Anna Tabaka

Czy planowana jest budowa lodowiska w Siechnicach?

16 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że przy będącej aktualnie w budowie szkole podstawowej w Siechnicach, która przeznaczona będzie dla 600 dzieci wybudowana zostanie również ogólnodostępna sala gimnastyczna oraz dwa place zabaw. Z uwagi na wielkość działki, na której powstaje szkoła, nie ma możliwości wybudowania przy niej basenu krytego. Budowa basenu krytego jak i lodowiska w Siechnicach jest przeze mnie rozważana i jeżeli środki finansowe Gminy na to pozwolą, to budowa ta możliwa będzie po 2022 r.

11 / 09 / 2018 - Anna Tabaka

Chciałabym się dowiedzieć czy w Siechnicach planowana jest budowa basenu krytego. Tak aby młodzież szkolna miała możliwość nauki pływania w ramach lekcji w-f lub po lekcjach. Czy przy nowo-budowanej szkole podstawowej powstanie basen?

16 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że przy będącej aktualnie w budowie szkole podstawowej w Siechnicach, która przeznaczona będzie dla 600 dzieci wybudowana zostanie również ogólnodostępna sala gimnastyczna oraz dwa place zabaw. Z uwagi na wielkość działki, na której powstaje szkoła, nie ma możliwości wybudowania przy niej basenu krytego. Budowa basenu krytego jak i lodowiska w Siechnicach jest przeze mnie rozważana i jeżeli środki finansowe Gminy na to pozwolą, to budowa ta możliwa będzie po 2022 r.

19 / 09 / 2018 - Marcin N

Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym poruszyć dwie sprawy. Pierwsza to utrudnienia dla mieszkańców ulicy Kolejowej, Polnej i Nowej w Świętej Katarzynie na wjeździe i wyjeździe na i z tych ulic. Sytuacja występuje coraz częściej i spowodowana jest przez osoby, które odprowadzają i odbierają swoje pociechy do i z przedszkola w Świętej Katarzynie. Często osoby te zostawiają samochody na wjeździe i wyjeździe z tych ulic w taki sposób, że problemem jest poruszanie się samochodem osobowym mieszkańcom tych ulic. Ostatnio miała miejsce sytuacja, że sąsiad ciągnikiem z przyczepą nie mógł wjechać i dojechać do swojej posesji przez tak zaparkowane samochody. Rozumiem, że trzeba odprowadzić dzieci do przedszkola, ale nie powinno to oznaczać utrudnień z wyjazdem dla mieszkańców tych ulic bardzo proszę o zainteresowanie tą sytuacją straży miejskiej. Druga sprawa w odpowiedzi z 18/09/2018 pisze Pan Panie Burmistrzu, że prace/remont na ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie jest wykonywany. Nie mogę się z tym zgodzić, na chwilę pisania zapytania (19/09/2018) od tygodnia, oprócz nawiezienia materiału do utwardzenia drogi, oznaczenia palikami drogi i zaparkowaniu koparki to nic się nie dzieje.

09 / 10 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w zakresie remontu ul. Kolejowej w Św. Katarzynie informuję, że plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 31 lipca 2018 r. Umowny termin zakończenia prac budowlanych to 15 października 2018 r. Jednocześnie informuję, że za organizację prac na placu budowy odpowiada Wykonawca i termin oraz sposób wykonywanych prac jest zależny od niego. Ponadto uprzejmie informuję, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Siechnicach wzmożą działania w rejonie ulicy Kolejowej, Polnej i Nowej w miejscowości Święta Katarzyna. Prowadzone będą działania kontrolne zmierzające do wyeliminowania wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami osobowymi i ciężarowymi. Kontrole ukierunkowane będą na egzekwowanie przestrzegania przepisów Ustawy Prawa o ruchu drogowym i zapewnienia płynności oraz drożności w ruchu kołowym.

04 / 09 / 2018 - Izabela Grzebieniak

Dzień dobry. Ponad pół roku temu wraz z przedstawicielami 3 osiedli w Groblicach, mieszczących się przy ul. Polnej spotkaliśmy się z Panem. Poruszyliśmy tematy: 1. doprowadzenia kanalizacji (do dnia dzisiejszego kilkadziesiąt rodzin korzysta odprowadza nieczystości do szamb, postawionych na terenach prywatnych osób, ponosząc za to dodatkowe opłaty). 2. naprawach nawierzchni ul. Polnej, która jest w opłakanym stanie. 3. poszerzeniu pasa, aby można było parkować auta - w tym momencie mieszkańcy, nie posiadając miejsc parkingowych, parkują na drodze lokalnej powodując utrudnienia w ruchu dwukierunkowym. 4. Stworzeniu chodnika i oświetlenia dla dzieci, które muszą dostać się do autokaru szkolnego. W ramach odpowiedzi mieliśmy do czerwca 2018 r. otrzymać informację i ew. projekty podłączenia kanalizacji. Niestety - nie ma żadnych informacji z Pana strony. Droga miała być równana co najmniej 2x w roku, a od naszego spotkania nie została ruszona, jest w naprawdę fatalnym stanie - wyjazd z podporządkowanej (przy kurniku) na drogę główną grozi uszkodzeniem auta, jazda ul. Polna w druga stronę podobnie. Poszerzenie miało być lada moment, tymczasem nie ma żadnych zmian. Rozpoczął się rok szkolny, a ani chodnika, ani oświetlenia jak nie było tak nie ma. Będę wdzięczna, mogąc usłyszeć Pana stanowisko w powyższych tematach.

09 / 10 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie: 1) doprowadzenia kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Polnej w Groblicach informuję, że za budowę i utrzymanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Siechnice odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17. Po ostatnim spotkaniu z mieszkańcami osiedla przy ul. Polnej podjąłem decyzję o ujęciu w taryfie na lata 2018-2021 wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na tej ulicy. Zgodnie z informacjami do Dyrektora Technicznego ZGK Pana Radosława Bujaka projekt zostanie zlecony w październiku 2018 r., planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to czerwiec 2019 r. Realizacja robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej będzie ujęte w taryfie na lata kolejne po roku 2019. 2) naprawy nawierzchni ul. Polnej w Groblicach informuję, że istniejąca nawierzchnia tłuczniowa została naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg w miesiącu kwietniu br., druga naprawa planowana jest w pierwszej dekadzie miesiąca października w zakresie likwidacji dziur i ubytków z zagęszczeniem mechanicznym i nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. 3) poszerzenia pasa jezdni wykonanego z tłucznia, aby można było parkować samochody informuję, że na dzień dzisiejszy nie jest możliwe poszerzenie jezdni z nawierzchni tłuczniowej na ul. Polnej w Groblicach z uwagi na szerokość pasa drogowego, która wynosi ok. 5 m. W celu wykonania takiego poszerzenia Gmina Siechnice musi przejąć grunty pod przyszłą budowę drogi. 4) budowy chodnika na ul. Polnej w Groblicach informuję, że w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2018 nie ma zaplanowanych środków na ten cel, również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice w latach 2019-2021 nie ma zapisów odnośnie wydatków na wykonanie chodnika na tej ulicy. Budowa chodnika na dzień dzisiejszy nie jest możliwa z uwagi na szerokość pasa drogowego, która wynosi ok 5 m. 5) budowy oświetlenia ul. Polnej w Groblicach informuję, że obecnie opracowywany jest projekt oświetlenia drogowego. Umowny termin wykonania dokumentacji to 6 listopada 2018 r. Budowa oświetlenia ul. Polnej w Groblicach zostanie wpisana do planu budowy oświetlenia na terenie Gminy Siechnice na najbliższe lata.

12 / 09 / 2018 - Marcin Gębka

Szanowny Panie Burmistrzu, jakiś czas temu obiecał Pan postawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Prawocińskiej i Cmentarnej w Siechnicach. Lustro miało być zamontowane we wrześniu 2018 r., czyli w tym miesiącu. Ostatnio wzdłuż ul. Prawocińskiej postawiono wiele nowych znaków drogowych, ale lustra wciąż nie ma. Czy Pańska obietnica zostanie zrealizowana? Z poważaniem, Marcin Gębka.

03 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytanie z formularzu „Zapytaj Burmistrza” w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej i Prawocińskiej w Siechnicach uprzejmie informuję, że został wykonany projekt docelowej organizacji ruchu i został przesłany do zaopiniowania w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu (opinia pozytywna) i do zarządzającego drogami tj. w Starostwa Powiatowego we Wrocławiu celem wydania zatwierdzenia. Wyniesienie w teren możliwe będzie po otrzymaniu w/w zatwierdzenia w terminie możliwie najkrótszym. Za niedogodności związane z brakiem lustra drogowego przepraszam.

06 / 08 / 2018 - saszera

Dzień dobry, chciałam zapytać: kiedy przewidziany jest wybór nowego przewoźnika autobusowego pomiędzy gminą Siechnice a Wrocławiem. Jestem pasażerem linii Sevibus z racji codziennych dojazdów do pracy i domu. Autobusy są wyeksploatowane, przepełnione, spóźniające się, a do tego, w okresie letnim, kiedy temperatury dochodzą dochodzą do ponad trzydziestu stopni- my pasażerowie "gotujemy się, jak w saunie" w autobusach, ponieważ nasza gmina nie uwzględniła w umowie z przewoźnikiem wariantu z klimatyzacją. Zgłaszam postulat: uwzględnienia w umowie z potencjalnym nowym przewoźnikiem częstszych kursów, nowocześniejszego taboru i przede wszystkim klimatyzacji. Mam również pytanie, dotyczące ścieżki rowerowej i chodnika z miejscowości Smardzów do stacji kolejowej ( z resztą o równie wdzięcznej nazwie). Mieszkam Smardzowie już prawie dwadzieścia lat i odkąd pamiętam, ta sprawa była podnoszona wielokrotnie. Gdzie tkwi problem... bo chyba nie jest to wydatek przekraczający możliwosci naszej gminy. Z poważaniem i oczekiwaniem na odpowiedź oraz nadzieją na rozwiązanie powyższych problemów.

02 / 10 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania dotyczącego podania informacji kiedy przewidziany jest wybór nowego przewoźnika autobusowego informuję, iż postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego wykonawcy obsługującego transport miejski na terenie Gminy Siechnice będzie przeprowadzone w grudniu 2018r. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przyszłej komunikacji zbiorowej i trawa analiza ich wyników. Gmina Siechnice przejmuje organizowanie transportu miejskiego od 01.03.2019 roku. Ulica Mikołaja Reja znajduje się pod zarządem Starosty Powiatu Wrocławskiego i do jego zadań należy dbanie o jej stan i bezpieczeństwo, w tym budowa ścieżek rowerowych i chodników, wobec powyższego nie należy obciążać odpowiedzialnością Gminy Siechnice za brak realizacji tych zadań. Jednak często w miarę możliwości finansowych nie czekając na działanie Starosty w tym zakresie, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gmina zleca opracowanie dokumentacji projektowej na własny koszt. W tym konkretnym przypadku zleciłem przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania wielowariantowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowością Smardzów a stacją kolejową Smardzów Wrocławski. Umowny termin sporządzenia dokumentacji upływa 31.01.2019 r. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przewidziana jest do realizacji w kolejnych latach w zależności od możliwości finansowych gminy i powiatu.

08 / 09 / 2018 - Slawomir Grzeszczuk

Witam, Panie burmistrzu, pytanie dotyczy instalacji oraz rozmieszczeni progów zwalniających wzdłuż nowopowstalego asfaltowego odcinka ul. Henryka III w Siechnicach. W trakcie realizacji pokrywania asfaltową powłoką odcinka tej drogi od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z Ul. Kwiatkowskiego początkiem sierpnia, dzwoniąc do Urzedu Miejskiego z pytaniem czy takie progi będą umieszczane uzyskałem odpowiedź negatywną z informacją, że w przyszłości będzie to możliwe na zgłoszony wniosek mieszkańców. 1. Czy taki wniosek został już wniesiony? Jeśli tak to: 2. W jakiej liczbie będą umieszczane progi zwalniające wzdłuż odcinka, o którym mowa powyżej? Dziękuje i pozdrawiam.

27 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców ul. Henryka III w Siechnicach, na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z łącznikiem ul. E. Kwiatkowskiego oraz ulic przyległych zostaną wykonane dwa progi zwalniające wyspowe wraz z oznakowaniem pionowy i poziomym. Pierwszy próg zwalniający zostanie wykonany ok. 30 m za skrzyżowaniem z ul. J. Tuwima w kierunku ul. E.Kwiatkowskiego, drugi próg zwalniający zostanie wykonany ok. 60 m przed skrzyżowaniem z ul. M. Konopnickiej. Termin wykonania elementów uspokojenia ruchu to 20 października 2018 r.

09 / 09 / 2018 - Helena

Dzień dobry, czy Pan Burmistrz jest w stanie podjąć odpowiednie kroki w celu zmniejszenia prędkości pojazdów poruszających się po drodze wojewódzkiej nr 395 przebiegającej przez Żerniki Wrocławskie? Droga ta przebiega przez teren zabudowany, niestety kierujący pojazdami lekceważą ten fakt. Pędzące samochody osobowe i TiRy uniemożliwiają wręcz dojście chodnikiem wzdłuż ul. Strzelińskiej do przedszkola. Przy drodze tej dochodzi do dużej liczby wypadków, daleko nie szukając, ostatnio 2 września. Zdaję sobie sprawę, że sprawowanie pieczy na tą drogą nie leży w gestii UMiG, będę jednak wdzięczna za skierowanie sprawy do właściwego organu.

27 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zadane mi pytanie w dniu 09.09.2018 pragnę poinformować, iż ul. Kolejowa w Żernikach Wrocławskich jest drogą powiatową w zarządzie Starosty Wrocławskiego (ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław), a drogą wojewódzką nr 395 w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zarządza Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław). W związku z powyższym nie mam możliwości dokonywania zmian w docelowej organizacji ruchu polegających na wprowadzaniu ograniczenia prędkości w rejonie skrzyżowania tych dróg i niestety mam bardzo ograniczone możliwości wpływania na dokonywania takich zmian. Wszystkie prośby w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do właściwych organów. Wnioski takie powinny zawierać pełne dane adresowe nadawcy oraz opis proponowanego rozwiązania z podaniem uzasadnienia. Ze względu na brak takich danych w Pani korespondencji nie mogę przekazać jej do właściwego zarządcy. Zapewniam jednak, że Ja ze swej strony dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Siechnice z chęcią poprę taką inicjatywę. EDIT 03.10.2018 r. W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” uprzejmie informuje, że Pani wniosek o ograniczenie prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, która ma przebieg przez miejscowość Żerniki Wrocławskie zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

03 / 09 / 2018 - Mieszkaniec

Proszę o informację dla czego dzieci szkoły podstawowej Siechnic nie będą miały zapewnionych obiadów w tym roku szkolnym? Większość naszych dzieci jest w szkole od 7/8 rani do 16 a nawet do 17 bo ludzie pracują więc kiedy zjedzą ciepły posiłek? Przez cały dzień muszą wytrzymać o suchym prowiancie i ZUPIE??? Nie każdy ma możliwość odebrać dziecko o 15 i ma już obiad gotowy w domu czekający na niego. Zupa przez cały dzień i to co dostaną do szkoły z domu jest za mało a wymówki jakie słyszymy brak miejsca w szkole, personelu czy funduszy na obiady nie są chyba poważne? Dla czego nawet ta zupa może będzie dopiero od czwartku??? Gmina Siechnice została zaskoczona początkiem roku szkolnego? Tak nagle się skończyły wakacje po 2 miesiącach i trochę was zaskoczył fakt że dzieci wracają do szkoły? Bo kompletnie tego nie rozumiem i jestem ciekawy jaka będzie wymówka. Proszę o wytłumaczenie tej całej nie poważnej sytuacji.

27 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 3 września 2018 r. uprzejmie informuję jak niżej. Tak jak w ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach przygotowuje cztery posiłki dla 200 dzieci z przedszkola: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Obiady dla uczniów z klas I – III ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 będą w tym roku szkolnym wydawane w następujący sposób: 3 razy w tygodniu zupa z wkładką i 2 razy w tygodniu drugie danie. Taki system został wypracowany wspólnie przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły SP1 z uwzględnieniem akceptacji organu prowadzącego szkołę już w ubiegłym roku szkolnym. Pozostali uczniowie będą mogli korzystać z posiłków cateringowych po wyłonieniu firmy przez Radę Rodziców. Ponadto uczniowie z klas I – V mogą korzystać z programów „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” (po złożeniu przez rodziców stosownej deklaracji do szkoły). Zapewnienie dwudaniowych obiadów dla wszystkich uczniów z SP1 i SP 2 oraz z przedszkola ze względów technicznych na dzień dzisiejszy nie jest możliwe, kuchnia w chwili obecnej posiada kocioł do gotowania zupy przystosowanej do ugotowania 500 porcji i tyle od dnia 06 września 2018 r. jest wydawanych.

24 / 09 / 2018 - Kazimierz Gozdecki [ senior]

Kiedy można wynosić duże gabaryty

26 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24 września 2018 r. informuję, że zbiórka objazdowa na terenie gminy Siechnice - część III, rozpoczęła się 24 września 2018 r. i prowadzona jest zgodnie z harmonogramem wywozu dostępnym na stronie internetowej organizatora zbiórki Związku Międzygminnego Ślęza-Oława w zakładce „zbiórka objazdowa”. Harmonogram jest również dostępny w siedzibie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława mieszczącej się przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie.

01 / 08 / 2018 - Michal Kowal

Dzień dobry Panie Burmistrzu, jaki jest status prac nad nową drogą przy ul. Polnej w Iwinach. Śledzę temat od dłuższego czasu, były zapewnienia że droga z prawdziwego zdarzenia ma być w 2018r., że deweloperzy z Polnej mają w tym swój wkład, że jest dotacja itd itd. Na bip.siechnice trafiłem nawet na szczegółowe projekty nowej drogi. Pytanie kiedy realnie droga powstanie?

20 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że obecnie w ramach bieżącego utrzymania drogi ulicy Polnej wykonywana jest tymczasowa nawierzchnia o szerokości 4,5 m z żelbetonowych płyt drogowych na odcinku od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej do ulicy Wiosennej z terminem realizacji do 30 września 2018 r. Budowa ulicy Polnej w Iwinach planowana była do realizacji przy założeniu partycypacji dewelopera Rafin Sp. z o.o. Sp. k. W dniu 31.07.2015 r. została podpisana umowa z ww. deweloperem. Pomimo niesolidnej postawy dewelopera, który ostatecznie wycofał się z partycypacji w kosztach budowy drogi Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ulicy Polnej w Iwinach. Dokumentacja projektowa obejmować będzie budowę jezdni o szerokości 5,5 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego. Niestety opracowanie dokumentacji projektowej znacznie się opóźniło z uwagi na liczne sprzeciwy mieszkańców dotyczące wykupów działek i przebudowy istniejących ogrodzeń, niezbędnych dla wykonania drogi o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Umownym terminem obowiązującym projektanta na uzyskanie ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest koniec października bieżącego roku. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019 - 2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018 r. najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach w zakresie opisanym powyżej jest rok 2020. W pierwszym etapie planowanym do realizacji jest odcinek od skrzyżowania z ul. Lawendową do skrzyżowania z ul. Chabrową następnie w drugim etapie wykonywany będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Chabrową do końca ul. Polnej. Na wniosek mieszkańców odcinek od ul. Brochowskiej do ul. Lawendowej nie będzie realizowany z uwagi na istniejącą niewielką odległość istniejących zabudowań od granicy projektowanego pasa drogowego.

30 / 07 / 2018 - Ewa Garbowska

Panie Burmistrzu na spotkaniu z mieszkańcami Żernik Wrocławskich powiedział Pan, że do października tego roku będzie zrealizowany remont ul. Krótkiej. Mamy wkrótce sierpień, na jakim etapie jest planowana inwestycja.

20 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że obecnie prowadzone są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Remont ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich”, których zakres obejmuje wykonanie m.in.: kanalizacji deszczowej, jezdni i chodnika jednostronnego o nawierzchni z kostki betonowej oraz umocnionego pobocza z płyt ażurowych. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej udostępnionej na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6791,idmp,35,r,r. Aktualnie trwają prace branży sanitarnej polegające na rozbiórce istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w złym stanie technicznym oraz montażu nowych studni i kolektora deszczowego. Umownym terminem zakończenia robót budowlanych jest koniec października bieżącego roku.

05 / 09 / 2018 - Dorota Wojnar

Dzień dobry, Proszę o informację: 1. Kiedy planowany jest gruntowny remont drogi w Bogusławicach oraz prowadzącej z Bogusławic do Sulimowa (nie mam na myśli łatania dziur lub zasypywania ich sypkim materiałem, ale budowę zupełnie nowej nawierzchni). 2. Kiedy ostatnio remontowana była droga z Sulimowa do Św. Katarzyny (obecnie zryta nawierzchnia tej drogi była w dobrym stanie, podczas gdy istnieje w gmienie wiele dróg, którymi po prostu nie da się jeździć, jak choćby droga przez Bogusławice czy Nowa, Kolejowa w Św. Katarzynie). Pozdrawiam.

18 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani Doroto Wojnar W odpowiedzi na zadane mi w dniu 05.09.2018 pytania informuję: Ad.1 Ulica Władysława Jagiełły w Bogusławicach oraz droga prowadząca z Sulimowa do Bogusławic są drogami powiatowymi w zarządzie Starosty Wrocławskiego w związku z powyższym Gmina Siechnice nie posiada informacji kiedy planowany jest gruntowny remont tych odcinków. Ad 2. Droga ze Świętej Katarzyny do Sulimowa również jest drogą powiatową w zarządzie Starosty Wrocławskiego nie posiadam więc wiedzy kiedy ostatnio była remontowana. O zakresie obecnie prowadzonych prac budowlanych informacje może Pani uzyskać w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – Wydział Dróg i Transportu ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel. (071) 72 21 714. W odpowiedzi na zarzut, iż Gmina nie remontuje dróg w Bogusławicach informuję, że nie jest to prawdą, ponieważ w roku 2017 wykonano remont ulicy 1-go Maja i ul. Pogodnej. Ulica Nowa w Świętej Katarzynie również została wyremontowana w roku 2017 na odcinku stanowiącym 90% jej długości,. Remont jej krótkiego odcinek stanowiącego wlot do drogi powiatowy i połączenie z ulicą Kolejową jest obecnie wykonywany w ramach prac prowadzonych na ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie.

04 / 09 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać o kilka ważny według mnie tematów: - dlaczego lampy uliczne na ul. Głównej (od Biedronki w stronę Siechnic) oświetlają drzewa, zamiast chodnik, przejścia dla pieszych, drogę? Podczas deszczu w nocy nie widać czy ktoś przechodzi przez pasy itd. Jest po prostu ciemno i lampy nie spełniają swojego zadania. Drzewa są ważne ale nie kosztem bezpieczeństwa ludzi. - dlaczego gmina naraża dzieci, dorosłych na utradę zdrowia lub życia nie zabezpieczając głębokiego na 2 metry rowu który ciągnie się całą ul. Prostą? Rów jest przy samej drodze i wystarczy aby osoba jadąca rowerem straciła równowagę (na takiej drodzę to przychodzi z łatwością) by stało się nieszczęście. Barkierki na ul. Kolejowej zostały zamontowane tylko dlatego, że komuś stała się krzywda, czy to musi się powtórzyć? - na jakim etapie jest remont ul. Kolejowej? Mamy wrzesień, a na ul. Kolejowej żadnych działań. - czy chodnik przy stacji PKP (od strony ul. Kolejowej, wejście na peron z lewej strony, nie bocznymi schodami) będzie obniżony, aby bez problemu można było na niego wjechać wózkiem? Pozdrawiam Serdecznie

18 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi do „ZAPYTANIA BURMISTRZA „ z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej oświetlenia ulicy Głównej w Świętej Katarzynie informuję, że oświetlenie drogowe w Świętej Katarzynie od ul. Św. Andrzeja do sklepu „Biedronki” zostało wybudowane w latach 1970-1980 roku z wykorzystaniem napowietrznej linii energetycznej , której właścicielem jest Tauron Dystrybucja S.A. Lampy oświetleniowe zostały zamontowane na słupach betonowych nad przewodami energetycznymi. Pod napowietrzną linią energetyczną na prywatnych działkach zostały posadzone drzewa, które w okresie swej wegetacji osiągnęły ogromne rozmiary zasłaniając swoimi konarami lampy oświetleniowe. Na naszą prośbę w ubiegłym roku Tauron Dystrybucja S.A dokonał przecinki korony drzew. Niestety naturalny przyrost gałęzi spowodował, że w chwili obecnej część lamp ponownie została zasłonięta przez gałęzie . Zwróciliśmy się do Tauron Dystrybucja S.A. z prośbą o ponowne przycięcie gałęzi w taki sposób by światło padało na chodnik i jezdnię i spełniało swoją funkcję. Jednocześnie pragnę Pana poinformować , że dostrzegamy problem oświetlenia drogi na tym odcinku. Rozważamy możliwość kompleksowej przebudowy i wybudowanie nowego niezależnego kablowego oświetlenia drogi ,które by oświetlało chodnik i jezdnię a nie konary drzew. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków budżetowych przystąpimy do opracowania dokumentacji projektowej.

25 / 08 / 2018 - AM

Witam, Zwracam się z prośbą o przeprojektowanie chodnika, który należy do gminy a znajduje się na wysokości wjazdu do garażu na ul. Piłsudskiego 20 w Siechnicach. Po wykonaniu drogi na ul. Piłsudskiego, przy tak gwałtownych opadach deszczu, nasz garaż podziemny jest zalewany bardzo dużą ilością wody. Ten problem pojawił się dopiero od momentu wyremontowania drogi. Czy gmina może ponownie rozebrać tę część chodnika i zwiększyć jego nachylenie w stronę drogi, tak ażeby woda, która płynie ulicą na miała możliwość wpływać do naszego garażu. Sądzę, iż podstawą naszego problemu z zalewaniem nas przez deszcz, jest źle wykonany remont drogi.

13 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytania z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 25.08.2018 informuję, że ul. Piłsudskiego została wykonana zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i zatwierdzoną decyzją o Zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W zakresie wykonania budowy ul. Piłsudskiego na wysokości nr 20 dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie fragmentu chodnika na wysokości zjazdu do garażu oraz miejsc postojowych. Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi spadki podłużne i poprzeczne chodnika oraz jezdni zostały tak wykonane, żeby całość wód opadowych została skierowana do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, co zostało potwierdzone podczas wizji lokalnej w terenie. W związku z tym, nie ma możliwości, żeby woda opadowa z ulicy powodowała zalewanie garażu przy ul. Piłsudskiego 20. Jednocześnie informuję, że budynek ul. Piłsudskiego nr 16-20 wraz z budynkiem ul. Piłsudskiego nr 10-14 posiadają wspólny system kanalizacji deszczowej z ujściem bezpośrednio do rowu biegnącego za budynkami. System ten w żaden sposób nie jest połączony z kanalizacją deszczową będącą własnością Gminy Siechnice. Z oględzin terenowych wynika, iż rura wylotowa jest silnie zamulona a wpusty mają ograniczoną drożność. Przypominam, że utrzymanie w sprawności technicznej tego systemu odwodnienia leży w obowiązkach wspólnoty mieszkańców. Nie posiadam również żadnych dokumentów dotyczących wewnętrznego układu odwodnienia garażu – prawidłowe funkcjonowanie tej instalacji również spoczywa na wspólnocie lokatorów.

23 / 08 / 2018 - Magdalena Szymańska

Szanowny Panie Burmistrzu, czy dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego realizowane w szkołach na terenie naszej gminy (za które płaci Gmina Siechnice) są obowiązkowe czy rodzic może zdecydować, że nie posyła dziecka na te zajęcia? Z wyrazami szacunku.

13 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 23 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję jak niżej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679) na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast od klasy VII na II etapie edukacyjnym - dwóch języków obcych nowożytnych. Również dodatkowo od klasy VII szkoły podstawowej przewidziano możliwość nauczania jednego z dwóch obowiązkowych języków obcych nowożytnych w zwiększonej liczbie godzin w oddziałach dwujęzycznych. Jednocześnie nadmieniam, iż w przypadku wprowadzenia przez dyrektora szkoły do rozkładu zajęć dodatkowych zajęć edukacyjnych, udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

16 / 07 / 2018 - Stanisław K.

Witam! Jakie zmiany w mpzp i studium planowane są w Siechnicach w okolicach Obwodnicy obejmujące m.in. hałdę pohutniczą. Czy na obszarze obejmującym nowe ustalenia planowane są inwestycje uciążliwe dla środowiska?

13 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie udzielenia informacji dotyczącej planowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice w okolicach hałdy pohutniczej w Siechnicach, uprzejmie informuję, że na stronie głównej Urzędu Miejskiego w zakładce planowanie przestrzenne jak również na stronie internetowej Serwisu Map Powiatu Wrocławskiego WroSIP znajdują się wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice, które dostępne są dla wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie informuje, że planowane jest rozpoczęcie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice. Zmiany te będą dotyczyły umożliwienia realizacji obiektów biurowych tzw. centrum biznesowego.

16 / 08 / 2018 - Kinga Jaskulska

Dzień dobry Panu, Bardzo dużo ludzi podróżuje koleją do Wrocławia, w związku z tym pytanie czy przewidywana jest opcja aby Aglomeracja Wrocławska obejmowała jeden bilet, np. poszerzony UrbanCard o strefę nr2? W wielu miastach tak jest to rozwiązane. Nie ukrywam, że ułatwiłoby to ludziom podróż do Świętej Katarzyny lub do Siechnic, ponieważ są to dwie odrębne spółki PKP I nie ma możliwości zakupu miesięcznego biletu w ten sposób aby można z łatwością podróżować do tych dwóch stacji.

13 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania dotyczącego utworzenia jednego biletu kolejowego w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej informuję iż Gmina Siechnice jest obecnie na etapie tworzenia nowego kształtu komunikacji zbiorowej w tym, również integrowania połączeń autobusowych i kolejowych. Obecnie prowadzone są rozmowy nad utworzeniem wspólnego biletu kolejowego, a także zlokalizowania automatów biletowych na stacjach kolejowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie..

25 / 08 / 2018 - anna

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o upomnienie właściciela działki nr 72/2 w Żernikach Wrocławskich przy ul. Jesionowe, o utrzymanie w/w działki w czystości. Na działce rosną wysokie trawy i chwasty. Niestety nie posiadamy danych właściciela w/w działki.

12 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że pismem z dnia 4 września 2018 r. zwróciłem się do właściciela przedmiotowej działki z prośbą o uporządkowanie ww. nieruchomości poprzez wykoszenie wysokich traw i chwastów. W polskim prawie nie ma przepisu, który regulowałby przymuszenie właściciela gruntu do koszenia traw i usuwania chwastów z nieruchomości.

06 / 08 / 2018 - Anna N.

Witam, proszę o informację gdzie należy zgłaszać i z kim się kontaktować w sprawie uschniętego drzewa przy ulicy Chabrowej, Iwiny. Drzewo jest całkowicie obumarłe i zagraża niebezpieczeństwu okolicznego domu. Rosło na działce należącej do gminy a dokładniej wyrastało z rowu. Pozdrawiam

07 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że sprawy związane z wycinką drzew należy zgłaszać do Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej. Jeżeli drzewo znajduje się na działce gminnej, należy zgłosić sprawę do Gminy, która wystąpi z wnioskiem do Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie zgody na jego usuniecie, natomiast drzewa rosnące na działkach należących do Starosty Powiatu Wrocławskiego zgłaszane są do Starosty Powiatu i analogicznie Starostwo występuje z wnioskiem o zgodę na ich usuniecie do Gminy. Działa, na której znajduje się przedmiotowe drzewo należy do Starosty Powiatu Wrocławskiego a prośba o jego usuniecie została przekazania zgodnie z kompetencjami.

18 / 07 / 2018 - Piotr

Dzień dobry Zwracam się z prośbą, o usunięcie drzewa - sucha brzoza, która stoi na skwerze zieleni w Zębicach, przy placu zabaw (skrzyżowanie Prusa i Rzemieślnicza). Jej suche konary co jakiś czas się łamią, a drzewo graniczy z placem zabaw dla dzieci oraz są pod nim ławki. W załączeniu zdjęcie. Prośba również, aby podczas koszenia traw na skwerkach i placach zabaw pracownicy zwracali uwagę na takie rzeczy.

07 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że został złożony wniosek do Starosty Powiatu Wrocławskiego o zgodę na usuniecie ww. brzozy, we wniosku zostały również uwzględnione inne drzewa martwe i w złym stanie fitosanitarnym zlokalizowane w parku w Zębicach. Dodatkowo pracownikom Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej, którzy odpowiedzialni są za koszenia na terenach gminnych, została przekazana prośba o informowanie pracowników tut. urzędu o podobnego typu zagrożeniach.

24 / 08 / 2018 - Sebastian Franczak

Panie Burmistrzu, korzystając z możliwości zwrócenia się do Pana w drodze mailowej, proszę o spowodowanie wprowadzenia w Świętej Katarzynie na całym odcinku ul. Parkowej znaku ograniczającego prędkość do 20 km na godzinę. Aktualnie można naszą ulicą pędzić 50 km/h i wielu mieszkańców, szczególnie zamieszkujących część ulicy od strony parku, tak czyni, nie zważając, iż jest to ulica osiedlowa, jest tu mnóstwo małych. dzieci. Sam mam syna w wieku 7 lat i boję się, idąc z nim na spacer, że zostaniemy potrąceni przez pędzące auta. A chodnika niestety nie mamy! Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, zanim dojdzie do nieszczęścia.

05 / 09 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia prędkości na ulicy Parkowej w miejscowości Święta Katarzyna informuję, że na przedmiotowej ulicy obowiązuje prędkość do 40 km/h. Została przeprowadzona wizja w terenie podczas której stwierdzono, iż ulicą Parkową większości poruszają się pojazdy właścicieli nieruchomości położonych przy w/w ulicy i ulicy Akacjowej, którzy nie przestrzegają przepisów Kodeksu drogowego. W celu zobligowania mieszkańców do przestrzegania przepisów Gmina wystąpi do Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Siechnicach o wzmożenie kontroli na przedmiotowych ulicach. Wychodząc jednak na przeciw mieszkańcom i ich potrzebom zostanie zlecony do wykonania projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-43 „strefa ograniczonej prędkości” i znaku D-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” z dozwoloną prędkością do 30 km/h. Wdrożenie przedmiotowych znaków w terenie będzie możliwe po otrzymaniu stosownego zatwierdzenia wydanego przez Zarządzającego drogami tj. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

07 / 08 / 2018 - Aleksandra Wojciechowska-Gileta

Dzień dobry. W nawiązaniu do odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Pana Lesława Kubika z dnia 26/01/2018 odnośnie odcinka drogi ul.Schuberta, że nie przewiduje się budowy utwardzonej drogi w perspektywie najbliższych 5 lat w zakresie zmiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kamienia łamanego albo na nawierzchnię bitumiczną, ale za to droga ta będzie poddawana jedynie okresowemu wyrównaniu, bardzo proszę o informację kiedy ostatni raz droga ta była wyrównywana i kiedy przewidują Państwo ponowne jej wyrównanie. Najgorzej jest na odcinku od Jagodna do ulicy Św. Rity, droga jest tak rozjeżdżona, że można nią przejść tylko pieszo, ludzie muszą często zsiadać z rowerów, a dzieci, które są w wózkach brać dzieci na ręce, gdyż nie można tym odcinkiem normalnie przejść. Pozdrawiam

29 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 7 sierpnia 2018 r. informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2020 nie jest zaplanowana przebudowa ulicy Schuberta zapewniająca pełny standard techniczny, to znaczy budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni twardej, chodników i ścieżek rowerowych. W celu utrzymania stałej przejezdności drogi będą wykonywane jedynie prace utrzymaniowe, polegające na okresowym równaniu istniejącej nawierzchni gruntowej. Ponadto informuję, że wykonanie nawierzchni ulicy Schuberta z płyt drogowych żelbetonowych (płyty z odzysku z ulicy Św. Jacka) na długości 160 m planowane jest na rok 2021 po wykonaniu nawierzchni docelowej ulicy Świętego Jacka. Wyrównanie nawierzchni zostanie zlecone do realizacji w terminie do 20.09.2018 r. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

03 / 08 / 2018 - przyszła mieszkanka

Dzień dobry, w związku z tym iż niebawem będę mieszkanką Siechnice, proszę o informację czy będzie robiona drogowa przy ulicy Czeremchowej? jeśli tak to kiedy? póki co jest tam taka zwykła droga utwardzona, jak jest sucho to jeszcze ale niestety w deszcze itd. nie jest już fajna. Proszę o informację czy jest w planach normlana droga asfaltowa. Pozdrawiam serdecznie

29 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 3 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2020 nie jest zaplanowana przebudowa ulicy Czeremchowej zapewniająca pełny standard techniczny, to znaczy budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni twardej, chodników i ścieżek rowerowych.

02 / 08 / 2018 - Adam Ziółko

Panie Burmistrzu, od pewnego czasu przy ulicy Gimnazjalnej prowadzone są prace budowlane. W ramach tych prac, deweloper wybudował betonową platformę która wykracza w obszar pasa ruchu drogowego. Konstrukcja taka stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ruchu, w związku z czym chciałem dowiedzieć się czy deweloper dostał zgodę na takie rozwiązanie? Zagrożenie na drodze stanowią też, umieszczane przez tego samego dewelopera tablice informacyjne bezpośrednio na jezdni (tuż za zakrętem, na skrzyżowaniu). Drugie pytanie jakie chciałem zdać, dotyczy permamentnego wyłączania z ruchu ulicy Gimnazjalnej, nie mówię tu o zajęciu pasa ruchu drogowego ale o całkowitym zamknięciu dla ruchu. Dlaczego w sytuacji gdy mamy do czynienia z drogą z wyłączoną z ruchu drogowego, nie są umieszczane wymagane przepisami prawa znaki drogowe tylko ustawiane są barierki niczym na pastwisku? Jest to działanie służb czy samowola dewelopera? Jeśli mamy do czynienia z samowolą dewelopera, jakie kroki zostaną podjęta?

29 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ulicy Gimnazjalnej w Siechnicach uprzejmie informuję, że deweloper budujący kompleks apartamentowców Novoforma na działkach nr 549/104 uzyskał zatwierdzenie zastępczej organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. Oznakowanie pionowe zostało wyniesione w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu i jego stan jest kontrolowany przez pracownika Wydziału Komunalnego. Wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie usuwane są na bieżąco. Ponadto informuję, że Gmina Siechnice nie wydała zgody na całkowite wyłączenie z ruchu ulicy Gimnazjalnej o czym wielokrotnie informowano właściciela firmy Format Deweloper Sp z o.o. z siedzibą w Siechnicach na ulicy Gimnazjalnej 1. Wobec nieprzestrzegania warunków wydanej zgody przez Burmistrza Siechnic i organizacji ruchu zastępczego przez dewelopera podjęto działania interwencyjne prowadzone przez Straż Miejską. Informuję również, że developer podpisał Umowy drogowe na realizację nowej nawierzchni i chodników na ul. Gimnazjalnej

09 / 08 / 2018 - Adam Chmiel

Dotyczy : Poprawa stanu ulicy Jagodowej w Smardzowie. Szanowny Panie Burmistrzu, czy i na kiedy planowana jest poprawa nawierzchni ulicy Jagodowej w Smardzowie. Po ostatni wyrównaniu drogi pojawiły się już spore wgłębienia a nadejście jesiennych deszczy spowoduję dodatkową niedogodność przejazdu i przejścia tą ulicą. Z poważaniem Mieszkaniec Smardzowa

29 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 9 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że nawierzchnia ulicy Jagodowej w miejscowości Smardzów zostanie zlecona do wykonania naprawy w zakresie likwidacji dziur, wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym z terminem realizacji do 20.09.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

06 / 08 / 2018 - Tomasz Ślipko

Szanowny Panie, w zwiazku z ogloszeniem przez ZGK Siechnice o wykrytych bakteriach Coli w wodzie, prosze o odpowiedz za co my tak naprawde placimy takie wysokie stawki za cos co niespelnia zadnych wymogow. Leczenie rodziny z niby jelitowki kosztowalo nie male pieniadze, a moze okazac sie ze to nie koniec i ze trzeba bedzie leczyc sie z bakterii, czy sadzi pan iz jest poprawnym brac tak duze pieniadze za cos co nie jest pelnowartosciowym towarem. Czy Pan jako wlodaz ma wplyw na to co sie dzieje w miejskich spolkach. Obecnie woda plynie ze zmniejszonym cisnieniem, czesto nie zalacza sie piec i wode do mycia trzeba grzac na gazie, moze trzeba zajrzec do spolki ZGK Siechnice i sprawdzic co sie tam dzieje, moze obecna dyrekcja nie ogarnia tego.

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” w sprawie wykrycia w wodzie bakterii coli uprzejmie informuję, że woda podawana do sieci wodociągowej jest zdatna do spożycia oraz spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 02.08.2018 r. ZGK Sp. z o.o. otrzymał od Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej telefoniczną informację o stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w próbce kontrolnej pochodzącej z punktu zlokalizowanego przy ul. Ciepłowniczej (pompownia wody). Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zamknięto dostawę wody z tego źródła. Podjęto decyzję o profilaktycznym zwiększeniu dawki chloru do sieci wodociągowej. Pobrano do analiz próbki kontrolne wody z różnych miejsc na sieci wodociągowej: ul. Szkolna, ul. Kolejowa oraz ul. Jarzębinowa. W żadnej z prób nie stwierdzono skażenia mikrobiologicznego na dowód czego przedstawiamy wyniki badań ---> http://zgksiechnice.pl/images/BadaniaSiechnice.pdf Informuję także, że w spółce pełnię rolę najwyższego organu czyli zgromadzenie wspólników. Gmina Siechnice jest założycielem Spółki, a w związku z tym ma pełną kontrolę nad jej działalnością. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Siechnice, którą reprezentuję.

08 / 08 / 2018 - Tomasz Wójcik

Panie Burmistrzu. Wykonano "odwodnienie" ulicy Jesionowej w Biestrzykowie, wykonawca zmienił profil drogi ze spadku z na północną strone, na południową, było źle bo bez asfaltu ale w miarę stabilnie, woda spływała do obniżenia na odcinkach niezabudowanych po na północnej stronie, a teraz woda stoi po opadach i natychmiast robią sie dziury, zostało to zrobione po polsku czyli odwrotnie niz nakazuje logika i zdrowy rozsądek. Ten rok jest suchy i prawie nie pada ale za miesiąc - dwa będzie armagedon. Dlaczego wszystko wokoło jest byle jak? Wystarczy pojechac do byle Niemiec i jest od razu widac kompleksowo porządnie, a tu na każdym kroku byle jak. Na pewno nie jest to sprawa pieniędzy bo podatki mamy większe jak niemcy.

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że drenaż francuski ulicy Jesionowej w Biestrzykowie został wykonany w tym roku na wyraźną prośbę mieszkańców w celu poprawy odwodnienia istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Kolejnym etapem było wykonanie remontu drogi z ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Zadanie to ze względu na brak środków było planowane na kolejne lata budżetowe lecz dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu mieszkańców ul. Jesionowej, którym pragnę serdecznie podziękować w tym miejscu za pomoc, przetarg na wykonanie tego zadania. został ogłoszony i rozstrzygnięty. Ulica Jesionowa na znacznym odcinku otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną, wykonane zostaną progi spowalniające ruch i nowe oznakowanie. Prace budowlane rozpoczną się w miesiącu wrześniu. Wszystkie szczegóły znajdzie Pan na stronie internetowej Gminy Siechnice w zakładce Przetargi inwestycyjne. http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,7148,idmp,35,r,r

06 / 08 / 2018 - Dariusz Kwieciński

Dzień dobry Panie Burmistrzu Tradycyjnie jak co roku, od kilku lat, w letnie miesiące występują problemy z dostępnością wody z miejskich wodociągów. Mieszkam ( od 10 lat ) przy Jarzębinowej na 3 i 4 pietrze i znów jak co dzień, od mniej więcej godziny całkowity BRAK wody. Wieczorną toaletę, moja rodzina będzie mogła przeprowadzi około północy. Czy uważa Pan, że jest to normalna sytuacja? Pomijam fakt ostatniej awarii wodociągowej z bakteriami kałowymi w siechnickiej sieci wodociągowej bowiem i bez tej "niespodzianki" na drugiej kondygnacji mojego mieszkania niemożliwe jest normalne użycie prysznica. Szanowny Panie Burmistrzu proszę o informację jak to możliwe, że gmina której jedną z administracyjnych granic jest druga co do wielkości rzeka Polski, na terenie której znajdują się tereny wodonośne dla połowy Wrocławia sama nie jest w stanie zapewnic dla swoich mieszkańców, podatników właściwej jakości i ilości podstawowego medium jakim jest bieżąca woda w kranie?

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” w sprawie niskiego ciśnienia wody przy ul. Jarzębinowej w Siechnicach uprzejmie informuję, że z uwagi na stwierdzenie przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów i bakterii grupy coli w wodzie dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej, ZGK Sp. z o.o. zmuszona została do całkowitego zamknięcia dostaw wody z tego źródła. Z uwagi na powyższe może dochodzić do obniżonego ciśnienia wody oraz chwilowych przerw w dostawie wody. W obecnej sytuacji priorytetowym działaniem Spółki jest dostarczanie wody o odpowiedniej jakości. ZGK Sp. z o.o. stale kontroluje jakość wody w różnych punktach na sieci wodociągowej będącej w zarządzie Spółki. Jednocześnie chciałbym poinformować, że ZGK Sp. z o.o. prowadzi prace mające na celu zwiększenie zasobów wodnych, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw wody do mieszkańców. Spółka jest na etapie powiększania stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie oraz budowy nowej stacji uzdatniania wody w Groblicach. Cały proces wykonania badań, prac ziemnych i montażowych związanych z budową studni głębinowych i budową nowych stacji uzdatniania wody jest długotrwały i kosztowny. Przewidywane zakończenie inwestycji to połowa 2019 r. Uprzejmie informuję, że w pierwszej dekadzie września br. w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się spotkanie z przedstawicielami ZGK Sp. z o.o. i mieszkańcami, na którym szczegółowo zostaną omówione m.in. sprawy, które Pan porusza w swoim zapytaniu. O terminie spotkania poinformuję m.in. na stronie internetowej gminy.

13 / 08 / 2018 - Mieszkaniec

Proszę o informację jak często koszony jest park w Św. Katarzynie za terenem szkoły? Jest tam wysoka trawa (szczególnie wewnątrz placu zabaw) i wygląda jakby nie było regularnego koszenia. Miejscami są krzaki o wysokości 1m, pokrzywy etc. co znacząco utudnia z niego korzystanie.

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W związku z zapytaniem mieszkańca poniżej przedstawiam informację nt. wykonania prac koszenia trawy w parku oraz na placu zabaw w Św. Katarzynie 1/ 27.04.2018 Park + plac zabaw 2/ 4.05.2018 Park + plac zabaw 3/ 6.06.2018 Park + plac zabaw 4/ 24.07.2018 Park 5/ 14.08.2018 Plac zabaw 6/ od 29.08.2018 planowane koszenie Park + plac zabaw. Natomiast kolejne planowane na drugą połowę września.

08 / 08 / 2018 - Mieszkaniec

Proszę o informację na jakich zasadach jest udzielane dofinansowanie do miejsca w niepublicznym żłobku dotowanego przez gminę. Proszę o informację czy na stronie internetowej znajduje się regulamin pozyskania takiego dofinansowania, a jeżeli nie to prosiłbym o umieszczenie go na stronie lub wskazanie innego miejsca gdzie owy regulamin się znajduję.

28 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 8 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, iż Gmina Siechnice dotuje niesamorządowe żłobki wyłonione w otwartym konkursie ofert, które: 1. zostały wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Siechnic. 2. posiadają niezbędną bazę lokalową przystosowaną do realizacji zadania, spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925) – co potwierdza wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 3. prowadzą żłobek/klub dziecięcy zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 4. działają na podstawie statutu oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 5. posiadają kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368); 6. przeprowadzą we własnym zakresie nabór dzieci do żłobka/klubu dziecięcego na wolne miejsca uwzględniając obowiązujące w Samorządowym Żłobku w Siechnicach zasady rekrutacji, z jednoczesnym udzielaniem pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci z rodzin wielodzietnych, z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; 7. pobierają opłaty od rodzica/prawnego opiekuna za pobyt dziecka pomniejszoną o koszt przyznanego dofinansowania; Dofinansowanie przyznawane jest na wszystkie dzieci w żłobku zamieszkujące w Gminie Siechnice, kontynuujące opiekę, na które w roku 2017/2018 żłobek otrzymał dofinansowanie w ramach podpisanej przez Oferenta umowy z Gminą oraz zrekrutowane na rok opieki 2018/2019 i spełniające kryteria określone w „Kryteriach i zasadach rekrutacji dzieci do Samorządowego Żłobka w Siechnicach na rok 2018/2019”, dotyczące miejsca zamieszkania oraz płatności podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Siechnice w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, a w przypadku rolników podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice – przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko). Informacje dotyczące zasad i warunków przyznania dofinasowania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8164,idmp,246,r,r. Do dnia 22 sierpnia 2018 r. trwa składanie ofert przez uprawnione podmioty.

02 / 08 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry, ul. Prosta, ul. Polna, ul. Jastrzębia wymagają pilnej interwencji - dziury są takie, że samochodem trzeba jechać

22 / 08 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 2 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że ulice Polna, Prosta i Jastrzębia w miejscowości Święta Katarzyna zostały zlecone do wykonania napraw w zakresie likwidacji dziur, wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym w ramach robót gwarancyjnych z terminem realizacji do 31.08.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

03 / 08 / 2018 - Ewa S

Witam, chciałabym prosić w imieniu mieszkańców Kotowic o zbudowanie wiaty nad stojakami do rowerów przed stacją PKP Zakrzów Kotowice. Wielu mieszkańców dojeżdża do pracy pociągiem i zostawia rowery pod stacją które w deszczowe dni mokną. Bylibyśmy wdzięczni za zbudowanie wiaty przed jesienią. Pozdrawiam

22 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zgłoszenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. informuję, że przychylam się do Pani wniosku o budowę wiaty nad stojakami na rowery przy stacji PKP w Kotowicach. Jednak z uwagi na znaczny koszt realizacji zadania i brak środków finansowych na ten cel w tegorocznym Budżecie Gminy, budowa ww. wiaty zostanie uwzględniona w planie finansowym Gminy na 2019 r.

16 / 07 / 2018 - Mateusz Jabłoński

Szanowny Panie Burmistrzu, jestem mieszkańcem domu w Iwinach, przy ul. Polnej. Zgodnie z uprzednio uzyskanymi informacjami, plan inwestycji gminy obejmował remont ww. ulicy poprzez pokrycie jej asfaltem, wydzielenie chodnika i zapewnienie oświetlenia do końca roku 2018, tymczasem jak wynika z poniższego wpisu ulica będzie tylko częściowo pokryta i to blokami betonowymi bez zapewnienia chodnika. Czy plany gruntownej przebudowy pozostają aktualne? Gdzie można znaleźć akt prawa miejscowego, z którego miałaby wynikać rzeczona inwestycja? Prosiłbym też o wskazanie jak zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź, z poważaniem, Mateusz Jabłoński

20 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 16 lipca 2018r informuję, że budowa ulicy Polnej w Iwinach planowana była do realizacji przy założeniu partycypacji dewelopera Rafin Sp. z o.o. Sp. k. W dniu 31.07.2015r. została podpisana umowa z ww. deweloperem. Pomimo niesolidnej postawy dewelopera, który ostatecznie wycofał się z partycypacji w kosztach budowy drogi Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ulicy Polnej w Iwinach. Dokumentacja projektowa obejmować będzie budowę jezdni o szerokości 6,0 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego. Niestety opracowanie dokumentacji projektowej znacznie się opóźniło z uwagi na liczne sprzeciwy mieszkańców dotyczące wykupów działek i przebudowy istniejących ogrodzeń, niezbędnych dla wykonania drogi o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Biorąc pod uwagę terminy administracyjne szacuję, że ostateczna decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie uzyskana w październiku bieżącego roku. Wszystkie planowane do realizacji inwestycje wymienione zostały w Budżecie Gminy na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, które dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/ w zakładce „Prawo lokalne”. Konsultacje społeczne z mieszkańcami ulicy Polnej zostały przeprowadzone na etapie zatwierdzania koncepcji projektowej w dniach 13.09.2017r. oraz 23.02.2018r. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018r. możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach w zakresie opisanym powyżej jest rok 2020. W ramach bieżącego utrzymania drogi ulicy Polnej w terminie do 30 września 2018r. zostanie ułożona tymczasowa nawierzchnia o szerokości 4,5 m z żelbetonowych płyt drogowych na odcinku od ulicy Makowej do ulicy Wiosennej.

11 / 06 / 2018 - Barbara Kuk

Panie Burmistrzu, od kilku tygodni przychodzę z małymi dziećmi 2-3 latkami na plażę Błękitnej Laguny. Jest to wspaniałe przyrodniczo i rekreacyjnie miejsce. Są tu jednak pewne problemy. Niemal codziennie na wyodrębniona piaszczysta plażę przychodzą właściciele z psami bez smyczy i kagańców którzy wyprowadzają swoich pupili na piaszczystą plażę i kąpią je rzucają do wody np. jakieś sprzęty do aportowania . Niektóre są duże m.in rasy bojowej , biega taki bez kagańca po plaży jak oszalały wzbudzając grozę, że aż skóra cierpnie. Na zwróconą spokojnie uwagę właściciele pokazują środkowy palec. Nieraz przychodzą też pijani amatorzy mocnych trunków, którzy spożywają sobie baterie piwek oficjalnie, zaś butelki z wódka mają w reklamówkach palą papierosy, nieraz też jakieś zioło po czym uchlani wchodzą do wody aby się załatwić, niedopałki wrzucają wprost do plażowego piasku. Plażowanie w takim towarzystwie od razu się kończy., trzeba się zwijać! Są też tacy co konsumują sobie słonecznik, plują nim i zaśmiecają tą piękną plażę. Co to za demokracja w której nie działają żadne służby porządku, gdzie spokojni obywatele z dziećmi muszą się bać bo są w miejscach publicznych zdominowani i terroryzowani przez wulgarnych bezkarnych dzikusów?

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że decyzją Rady Miejskiej w 2018 roku sezon kąpielowy w naszej gminie trwać będzie od 15 czerwca do 31 sierpnia. Pani zgłoszenie pochodziło z 11 czerwca, czyli sprzed uruchomienia kąpieliska. Nie była Pani jedyną osobą zgłaszającą tego typu obserwacje, więc poleciliśmy zarządcy kąpieliska wziąć je wszystkie pod uwagę przy organizacji kąpieliska. Poniżej cytuję fragment obowiązującego Regulaminu kąpieliska "Błękitna Laguna" w tym zakresie: „17. Na terenie kąpieliska "Błękitna Laguna" zabrania się w szczególności: i) wprowadzania psów i innych zwierząt r) palenia papierosów, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających” Jednocześnie pragnę uprzejmie przypomnieć, że wstęp na kąpielisko Błękitna Laguna jest bezpłatny. Jedynym źródłem utrzymania tego obiektu jest budżet gminy. Ze względu na środki dostępne w budżecie gminy na ten cel oraz koszty prowadzenia kąpieliska, nie udało się wygospodarować kwoty na zatrudnienie pracowników ochrony, dbających o przestrzeganie ładu i porządku na kąpielisku. Rolę taką próbują pełnić zatrudnieni ratownicy, ale nie jest to ich podstawowe zadanie. Liczę więc na Pani wyrozumiałość w tej kwestii. Z prośbami o patrole na kąpielisku (szczególnie w weekendy) zwróciłem się do Komendanta Komisariatu Policji w Siechnicach oraz do Komendanta Straży Miejskiej w Siechnicach. Stała obecność Straży Miejskiej na kąpielisku nie jest możliwa ze względu na ograniczoną liczbę etatów (3) i działania strażników w innych miejscowościach gminy. Straż Miejska pomimo kilkukrotnych ogłoszeń naboru kandydatów do służby, nie zatrudniła nowych strażników, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

02 / 07 / 2018 - Joanna

Dzień dobry. Czy w najbliższym czasie przewidują Państwo wyłączenie cieplej wody w Siechnicach ?

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że dostawa ciepłej wody na terenie miasta Siechnice nie jest związana w żaden sposób z Urzędem Miejskim lub Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Ciepło do podgrzania wody jest dostarczane przez przedsiębiorstwo Kogeneracja SA. Kilkudniowa przerwa w dostawie ciepła w lipcu 2017 roku była spowodowana pracami modernizacyjnymi w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach (więcej informacji na ten temat znajdzie Pani tutaj http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2496-uwaga_kogeneracja_sa_informuje_o.html). Z informacji posiadanych przez Gminę Siechnice, Kogeneracja SA nie planuje przeprowadzania podobnych prac w tym roku. Proszę jednak zweryfikować tę informację u źródła: Biuro Obsługi Klienta, Elektrociepłownia Czechnica, ul. Fabryczna 22 Siechnice, Tel.: 71 32 37 222, Fax 71 32 371 02 bok@kogeneracja.com.pl

05 / 07 / 2018 - Karolina

Witam Panie Burmistrzu, chciałam się dowiedzieć czy i jakie kroki zostały podjęte w sprawie okropnego fetoru z pobliskiej oczyszczalni ścieków? Martwi nas to gdyż, pomijając obrzydliwy zapach, to jest to najzwyczajniej niezdrowe wdychać takie opary. Bardzo proszę o podjęcie kroków w tej sprawie. Z góry dziękuję za odpowiedź.

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że z ustaleniami odnośnie działań Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie, może zapoznać się Pan oglądając film z mojego spotkania z mieszkańcami dotyczącymi tej sprawy, które odbyło się w dniu 2.07.2018 roku. Film zamieszczony jest w tym miejscu http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2896-nagranie_ze_spotkania_burmistrza_z.html Na podanej stronie internetowej zamieszczony został też szczegółowy plan prac ZGK-u i Gminy na najbliższy okres.

08 / 06 / 2018 - BB

na blekitnej lagunie rbakuje prysznicow w sezonie letnim przynajmneij ze 3na czas czerwiec sierpien po wyjsciu z wody czy zabwie dzieciakow na pasku aby mozna bylo opukac sie woda-zorganizuje je Pan?

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że decyzją Rady Miejskiej w 2018 roku sezon kąpielowy w naszej gminie trwać będzie od 15 czerwca do 31 sierpnia. W tych dniach działać będzie kąpielisko Błękitna Laguna. W tym roku ze względu na dokonane inwestycje wprowadziliśmy wyższy standard toalet: • zaprojektowano i wybudowano wodociąg, • ustawiono kontener z toaletami wyposażonymi w bieżącą wodę, • ustawiono dodatkową toaletę dla osób niepełnosprawnych, Jednocześnie pragnę uprzejmie przypomnieć, że wstęp na kąpielisko Błękitna Laguna jest bezpłatny. Jedynym źródłem utrzymania tego obiektu jest budżet gminy. Ze względu na środki dostępne w budżecie gminy na ten cel oraz koszty prowadzenia kąpieliska, nie udało się w tym roku wdrożyć wszystkich pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców. W stosunku do 2017 roku udało się jednak wprowadzić też wiele nowych rozwiązań i udogodnień dla osób korzystających z kąpieliska, takich jak: • uruchomiono kąpielisko (wyższy standard, częstsze badania wody), a nie jak w 2017 roku miejsce przeznaczone do kąpieli, • zaprojektowano i wybudowano przyłącze elektryczne, • wykonano utwardzone ciągi piesze wzdłuż plaży oraz od wejścia na kąpielisko do pomostu, • nawieziono na plażę 300 ton nowego piasku, • wyremontowano pomost uszkodzony przez wandali oraz zamontowano na nim drabinki ułatwiające wyjście z wody, • ustawiono kontener, który jest wykorzystywany przez obsługę kąpieliska (w tym wypożyczalnię sprzętu pływającego) • zakupiono sprzęt pływający i uruchomiono wypożyczalnię • ustawiono dodatkowe kosze na śmieci.

06 / 06 / 2018 - Rysiek

Czy na Błekitnej lagunnie będa dostępne wkońcu toalety(toi toi) ? Warto je tam na czas sezonu letniego posatwic od czerwca do konca sierpnia bo nie ma gdzie "załatwiac" swoich potrzeb,i czesto kończy sie to w pobliskich krzkach!

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że decyzją Rady Miejskiej w 2018 roku sezon kąpielowy w naszej gminie trwać będzie od 15 czerwca do 31 sierpnia. W tych dniach działać będzie kąpielisko Błękitna Laguna. W tym roku ze względu na dokonane inwestycje wprowadziliśmy wyższy standard toalet: • zaprojektowano i wybudowano wodociąg, • ustawiono kontener z toaletami wyposażonymi w bieżącą wodę, • ustawiono dodatkową toaletę dla osób niepełnosprawnych, Jednocześnie pragnę uprzejmie przypomnieć, że wstęp na kąpielisko Błękitna Laguna jest bezpłatny. Jedynym źródłem utrzymania tego obiektu jest budżet gminy. Ze względu na środki dostępne w budżecie gminy na ten cel oraz koszty prowadzenia kąpieliska, nie udało się w tym roku wdrożyć wszystkich pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców. W stosunku do 2017 roku udało się jednak wprowadzić też wiele nowych rozwiązań i udogodnień dla osób korzystających z kąpieliska, takich jak: • uruchomiono kąpielisko (wyższy standard, częstsze badania wody), a nie jak w 2017 roku miejsce przeznaczone do kąpieli, • zaprojektowano i wybudowano przyłącze elektryczne, • wykonano utwardzone ciągi piesze wzdłuż plaży oraz od wejścia na kąpielisko do pomostu, • nawieziono na plażę 300 ton nowego piasku, • wyremontowano pomost uszkodzony przez wandali oraz zamontowano na nim drabinki ułatwiające wyjście z wody, • ustawiono kontener, który jest wykorzystywany przez obsługę kąpieliska (w tym wypożyczalnię sprzętu pływającego) • zakupiono sprzęt pływający i uruchomiono wypożyczalnię • ustawiono dodatkowe kosze na śmieci.

04 / 07 / 2018 - Grzegorz Janus

Panie Burmistrzu czy w planach jest budowa strzelnicy w naszej gminie? Myślę, ze to dobra inwestycja, budowa otwartej strzelnicy, bez budynków, bez broni ( strzelanie z własnej broni ). Koszt nie duży i dodatkowa atrakcja w gminie. W okolicach Wrocławia nie ma strzelnicy do strzelania z broni czarnoprochowej -najbliżej trzeba jechać do Brzegu Dolnego ( nie licząc strzelnicy olimpijskiej we Wrocławiu gdzie chcą 80 zł za godzinę strzelania).

17 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Siechnice nie znajduje się żadne zadanie związane z budową strzelnicy. W WPF i w rocznych budżetach naszego samorządu znajduje się jednak zawsze wiele zadań, które są postulowane przez mieszkańców naszej gminy jako priorytetowe, takie jak: budowa dróg i sieci kanalizacji czy budowa i rozbudowa obiektów oświatowych. Realizacja tego typu inwestycji wpływa na codzienny komfort życia naszej społeczności. Są to duże inwestycje, z których korzystają setki lub nawet tysiące osób, a finansowanie ich wykonania ze względu na wysokie koszty odbywa się często w cyklach wieloletnich. Odnosząc się do Pana zgłoszenia, chciałem zaznaczyć, że w mojej opinii koszty budowy strzelnicy w przypadku naszej gminy mogłyby być jednak znaczne. Gmina nie posiada obecnie działki, która mogłaby być wykorzystana na taki cel, a jednocześnie byłaby oddalona od zabudowań (kwestia bezpieczeństwa i hałasu). Kupienie takiej działki byłoby trudne ze względu na to, że: - nasza gmina jest jedną z gmin o największej gęstości zaludnienia w powiecie wrocławskim (trudno znaleźć działkę oddaloną od zabudowań), - powstanie takiego obiektu musiałoby być poprzedzone odpowiednią zmianą w zakresie planowania przestrzennego, - ze względu na charakterystykę takiego obiektu, w mojej ocenie mieszkańcy miejscowości, w której miałaby powstać strzelnica musieliby wyrazić chęć na jej budowę. Przypomnę, że Ministerstwo Obrony Narodowej na przełomie 2017 i 2018 roku przygotowało i wdrożyło projekt „Strzelnica w każdym Powiecie”. MON szacuje, że budowa nowej strzelnicy może kosztować kilka mln złotych, dlatego dofinansowuje tylko te projekty, których wartość wynosi do 2 mln zł. Jednak dofinansowanie może stanowić tylko część tych kosztów, resztę musi pokryć samorząd, co jak wskazałem na wstępie nie jest w najbliższych latach planowane. Myślę, że ze wskazanych przeze mnie powyżej przyczyn, również w innych gminach w aglomeracji wrocławskiej jak na razie nie powstała tego typu inwestycja. Z informacji posiadanych przez Gminę Siechnice, Kogeneracja SA nie planuje przeprowadzania podobnych prac w tym roku. Proszę jednak zweryfikować tę informację u źródła: Biuro Obsługi Klienta, Elektrociepłownia Czechnica, ul. Fabryczna 22 Siechnice, Tel.: 71 32 37 222, Fax 71 32 371 02 bok@kogeneracja.com.pl

28 / 04 / 2018 - AM

Witam, Proszę o informację, czy na terenie urzędu i placu miejskiego będą zamontowane ławki do siedzenia? Niestety jest za mało miejsca do siedzenia a te betonowe koła nie spełniają swojej roli. Czy w najbliższym czasie planowane jest w części rozebranie budek targowych, które ograniczają przestrzeń na placu. Zdecydowanie wystarczy mniej tego typu budek. Czy na placu miejskim będą nasadzone nowe krzewy, może iglaki? Niestety nie wszystkie nasadzenia się przyjęły i pozostały suche gałęzie, co bardzo brzydko wygląda.

13 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że: 1. Nie jest obecnie zaprojektowane dostawienie nowych ławek na placu miejskim. Oprócz wspomnianych przez Panią ławek betonowych dostępnych jest, także kilkanaście ławek drewnianych (na tyłach budek targowych). Planuję jednak przeprowadzenie z mieszkańcami i projektantem konsultacji na temat potrzebnych zmian w zagospodarowaniu placu przed i za ratuszem. 2. Odnośnie Pani pytania dotyczącego demontażu budek targowych, uprzejmie informuję, że w najbliższych latach nie będzie on możliwy. Plac Miejski wraz z targowiskiem powstały w ramach projektu „Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice”. Koszt wykonania tej inwestycji wyniósł ok. 2,5 mln złotych, z czego 1 mln złotych pochodził z dotacji. Gmina biorąc dotację zobowiązała się do utrzymania projektu oraz osiągnięcia określonych wskaźników. Demontaż części budek w tym momencie, spowodowałby świadome niewywiązanie się Gminy z umowy na dofinansowanie oraz konieczność zwrotu uzyskanej dotacji. W moim odczuciu targowisko (szczególnie w soboty) jest coraz chętniej wykorzystywane przez sprzedających oraz odwiedzane przez mieszkańców naszej gminy w celu zrobienia weekendowych zakupów. W uzupełnieniu odpowiedzi nr 1 i 2, uprzejmie przypominam, że plac miejski wraz z targowiskiem został wykonany i zagospodarowany na podstawie projektu renomowanej wrocławskiej pracowni projektowej. Projekt i realizacja były nagradzane w ogólnopolskich konkursach architektonicznych: 16 października 2017 r. podczas I Kongresu Polityki Miejskiej, rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich pn. „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Polsce”. Gmina Siechnice otrzymała nagrodę za Plac Miejski wraz z targowiskiem w Siechnicach. Właśnie tę Inwestycję Jury uznało za najlepszą „Nowo wykreowaną miejską przestrzeń publiczną w Polsce”. 27 kwietnia 2017 r. Gmina Siechnice otrzymała dyplom zwycięzcy w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym organizowanym przez Integrację i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Nagrodę „Lider dostępności” przyznano Gminie Siechnice w kategorii „przestrzeń publiczna” dla ratusza i placu miejskiego w Siechnicach - za najlepiej zaprojektowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną w Polsce. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy. 3. Odnośnie brakujących iglaków informuję, że sprawa jest mi oczywiście znana i nasadzenia są sukcesywnie uzupełnianie.

22 / 07 / 2018 - Karolina

Witam serdecznie, czy bedą zasypane dziury w najbliższym czasie na ulicy Polnej w Iwinach? Wiem, że planowane jest ułożenie płyt betonowych, ale to dopiero za parę miesięcy, natomiast w tej chwili przejazd samochodem z niskim zawieszeniem jest już praktycznie niemożliwy. Nie każdy posiada samochody terenowe, natomiast jadąc zwykłym samochodem co jakiś czas trze się o podłoże. Dziury są już takie głębokie i jest ich tak dużo, że nie ma możliwości ich wyminięcia. Proszę przejechać się ulicą Polna, bo chyba nie zdaje sobie Pan sprawy jak ulica Polna wygląda. Pozdrawiam

08 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-maila z dnia 22 lipca 2018 r. w sprawie stanu technicznego drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że wykonanie naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie likwidacji wyboi, ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, wykonaniem profilacji z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych zostało zlecone do realizacji z terminem do 31.07.2018 r. Ponadto informuję, że wykonanie nawierzchni tymczasowej z drogowych płyt żelbetonowych jest planowane do 30.09.2018 r. na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Wiosennej. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

03 / 08 / 2018 - AM

Witam, Bardzo proszę o informację odnośnie leżaków, które zostały wystawione przed budynek urzędu. Czy istnieje możliwość ustawienia jej części również za urzędem ,gdzie jest cień. Pani na portierni udzieliła mi informacji, iż nie ma takiej możliwości i wszystkie leżaki muszą być ustawione przed urzędem na pełnym słońcu. Niestety temp.obecnie sięgają 40st w słońcu nikt nie jest w stanie wysiedzieć w tym miejscu na tych leżakach. Chodzi mi tu zwłaszcza o dzieci, które szukają miejsca do siedzenia w cieniu za urzędem.

08 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, pragnę poinformować, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, leżaki wystawiane będą zarówno z przodu jak i z tyłu budynku ratusza.

25 / 07 / 2018 - Paweł Woźny

Szanowny Panie Burmistrzu! Piszę w dobrze znanej Panu sprawie - chodzi o ul. Polną w Iwinach. Wiem, że obiecał Pan do końca roku część ul. Polnej wyłożyć płytami betonowymi. Jeśli jednak prace nie rozpoczną się w ciągu kilku najbliższych dni, to konieczne jest natychmiastowe wyrównanie nawierzchni. Stan ,,drogi'' jest tragiczny. Nie sposób przejechać bez wpadnięcia w kilkadziesiąt dziur. A to co dzieje się po opadach to dramat. Proszę o pilne załatwienie sprawy: bezzwłoczne rozpoczęcie układania płyt betonowych albo wyrównanie nawierzchni w taki sposób, aby do czasu obiecanego remontu było można bezpiecznie jeździć ul. Polną. Z poważaniem, Paweł Woźny

08 / 08 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-maila z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie stanu technicznego drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że wykonanie naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie likwidacji wyboi, ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, wykonaniem profilacji z nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych zostało zlecone do realizacji z terminem do 31.07.2018 r. Ponadto informuję, że wykonanie nawierzchni tymczasowej z drogowych płyt żelbetonowych jest planowane do 30.09.2018 r. na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Wiosennej. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

11 / 07 / 2018 - Sławomir J

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Proszę o skoszenie trawy/chwastów przy nowym osiedlu przy ulicy Ziemskiej 12-24 w Siechnicach. Poinformowano mnie, że ten teren należy do gminy. Z góry dziękuję.

20 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 11 lipca 2018 r. w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za zauważenie i zgłoszenie problemu. Informuję, że Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystąpił już do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej o wykoszenie terenów wskazanych przez Pana w wyżej wymienionym zapytaniu.

04 / 07 / 2018 - Marcin Piorecki

Panie burmistrzu ,moja mama jest chora na raka i nie ma żadnej pomocy od strony gminy Siechnice. Kiedy otrzyma taką pomoc? Opieka społeczna ze św.Katarzyny ignoruje problem, pomimo wywiadu środowiskowego, moja mama nie otrzymuje pomocy w ogóle . Potrzebna jest opiekunka do mamy , która będzie jej przygotowywać lekkie, dietetyczne posiłki blendowane i będzie dbała o warunki higieniczne , łącznie z wykąpaniem mamy. Potrzebna jest pomoc , przy sprzątaniu mieszkania. Potrzebna jest pomoc pielęgniarki wyjazdowej , która będzie podawać mamie leki o których zapomina a starszy człowiek mieszkający z mamą 72 letni tata , nie ma pojęcia ani o lekach , ani o świeżym , dietetycznym jedzeniu oraz diabetycznych normach , ponieważ mama również choruje na cukrzycę a ojciec przynosi jej pączki i pepsi, oraz karmi ją jakim kolwieg jedzeniem z niekontrolowaną datą ważności produktów . Potrzebna jest też pomoc psychologiczna i wsparcie medyczne przez lekarza pierwszego kontaktu. Potrzebna jest pomoc koła gospodyń wiejskich, czy miejskich . Panie Burmistrzu jest pan kreatywnym i nowoczysnym włodarzem , który doskonale , wie w jaki sposób udzielić pomocy ,schorowanej Siechniczance , która na Pana głosowała i liczymy na Pana , że zadzwoni Pan osobiscie do Opieki Społecznej i zmotywuje do działania ludzi odpowiedzialnych za brak udzielenia pomocy mojej mamie i wyciągnie konsekwencje za urzędową ignorancję . Myślę że takie problemy powinniśmy rozwiązywać na gruncie lokalnym a nie na łamach ogólnopolskich mediów , do których trafi sprawa, jeśli moja schorowana matka, nie otrzyma pomocy.

18 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi takie mogą być również przyznane osobie niebędącej osobą samotną, jeśli wymaga ona pomocy innych osób, a członkowie rodziny nie mogą jej takiej pomocy zapewnić. Pomoc społeczna jest udzielana na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, może być również udzielana z urzędu (np. po otrzymaniu zgłoszenia). Nie ma jednak możliwości, aby pomoc w formie usług opiekuńczych została przyznana wbrew woli osoby, której miałaby dotyczyć. W związku z Pańską prośbą o przyznanie opieki Pana Mamie, pracownik socjalny GOPS w Siechnicach niezwłocznie udał się do jej mieszkania w celu stwierdzenia ewentualnej konieczności zapewnienia przedmiotowej pomocy. Pana Mama oświadczyła jednak (również pisemnie), że obecnie jest na tyle samodzielna, iż nie potrzebuje usług opiekuńczych, natomiast jej mąż oświadczył, że sprawuje nad nią opiekę w niezbędnym zakresie. Również w opinii pracownika socjalnego proponowanie jej w istniejącym rzeczy pomocy w formie usług opiekuńczych nie spowodowałoby poprawy jej sytuacji życiowej, natomiast wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez rodzinę kosztów odpłatności za usługi opiekuńcze. Pomoc w formie usług opiekuńczych nie została więc wdrożona, ponieważ Pana Mama nie potrzebuje obecnie jej przyznania. Poinformowano ją jednak, że gdyby sytuacja uległa zmianie lub w razie potrzeby jakiejkolwiek innej pomocy ze strony GOPS, może bezpośrednio kontaktować się z pracownikiem socjalnym Ośrodka. Zapoznano ją także z możliwością skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS – w szczególności z pomocy psychologicznej. Informuję ponadto, że pomoc medyczna osobie chorej leży w kompetencjach Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jak ustalono, Pańską Mamę odwiedziła już pielęgniarka środowiskowa z ZOZ w Siechnicach, której obowiązkiem jest zapewnienie osobie chorej kontaktu z lekarzem oraz wsparcia medycznego. Zwracam również uwagę, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oraz Ustawą o pomocy społecznej do pomocy osobom, które nie są samotne, w pierwszej kolejności zobowiązani są członkowie rodziny. Natomiast pomoc udzielana przez instytucje wsparcia społecznego (takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej) ma charakter uzupełniający i powinna być realizowana przy udziale oraz we współpracy z rodziną. Niestety, nawiązanie kontaktu z Panem przez Ośrodek Pomocy Społecznej okazało się niemożliwe, ponieważ nie podał Pan adresu zamieszkania (bądź czasowego pobytu), a wielokrotnie podejmowane próby dodzwonienia się na podany przez Pana numer telefonu po wizycie pracownika w środowisku nie przyniosły rezultatu.

18 / 06 / 2018 - Aleksandra Borkowska

Witam, mam pytanie odnośnie parku w Radwanicach. kto odpowiada za utrzymanie go? Jest dosyc zaniedbany-czy w najblizszym czasie planowane jest tam jakies koszenie/sprzatanie?

13 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pani pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” na stronie www.siechnice.gmina.pl uprzejmie informuję, że utrzymaniem gminnym terenów zieleni, w tym terenu parku w Radwanicach na podstawie Zarządzenia Burmistrza Siechnic nr 127/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r zajmuje się Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna. Zgodnie z harmonogramem prac na rok 2018 w zakresie utrzymania gminnych terenów zieleni wykonanie koszenia trawy na terenach rekreacyjnych przewidziane jest w II dekadzie czerwca, w III dekadzie lipca, w II dekadzie sierpnia oraz w IV dekadzie września. Pozostałe prace w zakresie utrzymania zieleni, polegające na m.in. na kontroli stanu zieleni, a także na grabieniu i wywożeniu liści oraz innych pracach porządkowych przewidziane są w II i III dekadzie lutego, II dekadzie maja, II dekadzie czerwca, II dekadzie października oraz w I i III dekadzie listopada. Harmonogram na charakter ogólny i zakłada wykonanie kluczowych zadań. Realizacja prac uzależniona jest od warunków pogodowych, intensywności wzrostu roślinności i ilości dodatkowych prac interwencyjnych.

29 / 06 / 2018 - Marcin Paluszyński

Witam Panie Burmistrzu, czy planowane jw najbliższym czasie wyrównanie nawierzchni na ulicy Polnej w Iwinach. Nierówności są już tak duże że po deszczu nie da sie drogą poruszać inaczej nić autem .

11 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Informuję, że po dokonaniu konsultacji społecznych przedstawieniu przeze mnie mieszkańcom kilku wariantów rozwiązań utwardzenia nawierzchni ul. Polnej w Iwinach (płyty betonowe, płyty JOMB, utwardzenie grubym kruszywem), ostatecznie wybrali Państwo rozwiązanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych. Nawierzchnia z płyt betonowych będzie wykonana na szerokości 4,5m na długości 220m od ul. Makowej do ul. Wiosennej. Wydział Komunalny zajął się już przygotowaniem realizacji tego zadania, obecnie wyłaniany jest wykonawca prac które mają zostać ukończone w tym roku.

19 / 06 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Pani Burmistrzu, na wstępie chciałbym podziękować za wyłonienie wykonawcy na ul. Kolejową. Czekamy na pierwsze prace 1. czy na ul. Prostej jest planowanie koszenie rowów? Nie wiadomo gdzie rów się zaczyna.. 2. proszę o usunięcie gałęzi na chodniku przy ul. Głównej/Kolejowej (naprzeciwko budynku w którym pracuje pracownik pkp) oraz przycięcie gałęzi wierzby wiszącej zaraz przy przystanku pks (ul. Kolejowa). Bardzo się ciesze, że w końcu jest wykonawca na ul. Kolejową i pracę zaraz (mam nadzieję) się zaczną :) Pozdrawiam Serdecznie

11 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w lipcu 2018 r. na rowie melioracyjnym nr Z.4, położonym wzdłuż ul. Prostej w Świętej Katarzynie, planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych (koszenie, hakowanie, wywóz). Po drugie informuję, że w dniu 28 czerwca 2018 r. została przeprowadzona wizja terenowa w ramach której nie stwierdzono zalegających na chodniku ul. Kolejowej / ul. Głównej gałęzi. Po trzecie sprawa przycięcia wierzby przy przystanku pks na ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, została zlecona Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej.

17 / 05 / 2018 - Dariusz Staniów

W nawiązaniu do stanu ulicy Polnej w Iwinach i ostatnio udzielonej przez Pana w dn.14.05 odpowiedzi na kolejne pytanie- w imieniu mieszkańców tej ulicy PROSIMY o położenie tymczasowo płyt betonowych - jako pasów jazdy. Płyty takie -po zbudowaniu ulicy wg przedstawianej przez Pana świetlanej wizji, zmaterializowanej kiedyś być może po 2020 roku - jako element wielokrotnego użycia będą mogły potem poprawić sytuację na innej drodze gminnej. Stanowczo stwierdzamy (do wyrażenia grupowej opinii upoważnili mnie pozostali sąsiedzi), że zadowala nas tymczasowe ułożenie płyt - co pozwoli normalnie przejechać ulicę i nie wzbijać kilogramów kurzu i pyłu budowlanego. Nie chcemy czekać na odraczaną inwestycję - niewykorzystanie przez Pana w terminie dotacji dewelopera firmy RAFIN na naprawienie ulicy Polnej dodatkowo motywuje naszą determinację.Jesteśmy gotowi udzielić pomocy w realizacji tej tymczasowej naprawy - ułożenia płyt.

11 / 07 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.05.2018 w sprawie nawierzchni ul.Polnej w Iwinach Szanowny Pan Dariusz Staniów Informuję, że po dokonaniu konsultacji społecznych przedstawieniu przeze mnie mieszkańcom kilku wariantów rozwiązań utwardzenia nawierzchni ul. Polnej w Iwinach (płyty betonowe, płyty JOMB, utwardzenie grubym kruszywem), ostatecznie wybrali Państwo rozwiązanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych. Nawierzchnia z płyt betonowych będzie wykonana na szerokości 4,5m na długości 220m od ul. Makowej do ul. Wiosennej. Wydział Komunalny zajął się już przygotowaniem realizacji tego zadania, obecnie wyłaniany jest wykonawca prac które mają zostać ukończone w tym roku.

18 / 06 / 2018 - maria łoza

Dzień Dobry, Proszę o dzielenie mi informacji jakie działania zostały podjęte w temacie zgłaszanym od co najmniej dwóch lat. Mieszkam w Żernikach Wrocławskich ul. Rodzinna 13, bolączką jest drastyczny spadek ciśnienia wody, generalnie od godz. 18 nie mam w domu wody aby móc normalnie funkcjonować. Proszę o dokonanie niezbędnych prac aby mogło się żyć lepiej na ul. Rodzinnej. Z wyrazami szacunku Maria Łoza

09 / 07 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” w sprawie niskiego ciśnienia wody w Żernikach Wrocławskich informujemy, że w okresie letnim może dochodzić do sytuacji, w której z powodu wzmożonego rozbioru wody będą pojawiały się chwilowe spadki ciśnienia wody, a niekiedy nawet zaniki. Z tego też względu ZGK Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców o rozważne korzystanie z wody, a przede wszystkim o niepodlewanie wodą wodociągową (uzdatnioną) przydomowych ogrodów oraz o nienapełnianie basenów. Takie działania w okresie letnim są nagminne i powodują sytuacje opisane powyżej. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że ZGK Sp. z o.o. prowadzi nieustanne działania mające na celu zwiększenie zasobów wodnych, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw wody do mieszkańców. Spółka jest na etapie powiększania stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie oraz budowy nowej stacji uzdatniania wody w Groblicach. Cały proces wykonania badań, prac ziemnych i montażowych związanych z budową studni głębinowych i budową nowych stacji uzdatniania wody jest długotrwały i kosztowny. Pragniemy zapewnić, że robimy wszystko, aby ten proces jak najbardziej skrócić. W przypadku awarii na sieci wodociągowej bądź ewidentnym braku wody prosimy o kierowanie zapytań pod numer telefonu alarmowy 601 155 462.

04 / 06 / 2018 - Anna Piasecka

Szanowny Panie Burmistrzu! Mieszkam od 10 lat w gminie Żórawina. Jestem głęboko zawiedziona jej działanoscią .Czy istnieje jakaś możliwość prawna ,aby gminę Siechnice powiekszyć o wioske bezpośrednio przylegającą do granic Siechnic ?

02 / 07 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie w sprawie przyłączenia miejscowości z Gminy Żórawina do Gminy Siechnice uprzejmie informuję, że procedura administracyjna w zakresie zmiany terytorialnej gmin, nadawania statusu miasta oraz ustalania i zmiany nazwy gmin określona została w art. 4 - 4c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zgodnie z którą wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów w sprawie zmiany granic gminy może być podjęte: 1. Z inicjatywy Rady Ministrów. Wydanie rozporządzenia z inicjatywy Rady Ministrów obejmującego zmianę granic gminy wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami. 2. Na wniosek zainteresowanej rady gminy. Wydanie rozporządzenia w sprawie zmiany granic gminy na wniosek zainteresowanej rady gminy wymaga przeprowadzenia przez tę radę konsultacji z mieszkańcami oraz opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem. Wniosek rady gminy powinien zawierać uzasadnienie, iż ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych, a także niezbędne dokumenty, mapy i informacje potwierdzające zasadność wniosku oraz opinię wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem. Szczegółowe informacje, które powinny znaleźć się we wniosku rady gminy oraz wymagane dokumenty zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 310). 3. Z inicjatywy mieszkańców w drodze referendum lokalnego. W sprawie ustalenia granic gminy może być przeprowadzone referendum lokalne z inicjatywy zainteresowanych mieszkańców na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.). Z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego może wystąpić grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy. W przypadku przeprowadzenia referendum z inicjatywy mieszkańców, pytanie zawarte we wniosku powinno określać szczegółowo proponowane zmiany w podziale terytorialnym państwa. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Rada Ministrów nie jest jednak związana z wynikiem referendum. W związku z powyższym dziękuję za zainteresowanie i chęć bycia członkiem wspólnoty samorządowej Gminy Siechnice, jednakże stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie gmin oraz ustalanie ich granic należy do zakresu działania Rady Ministrów.

08 / 05 / 2018 - Pan Jarek

Witam serdecznie, proszę o infromację, nt. kontynuacji inwestycji polegajacej na oświetleniu ul. Zacisze w Groblicach. Na przełomie roku zostało wybudowane oświetlenie jednak tylko na pewnej części tej drogi wokół "Słonecznych Groblic". Zadając to pytanie mam na uwadze względy bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególnie niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie dróg Zacisze / Kasztanowej oraz Chabrowej które wymaga tego typu uzbrojenia. Zadjąca pytanie do Pana przewidywanej odpowiedzi: Kiedy znajdą się środki i w którym to planie zostanie uwzglednione?

02 / 07 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w projekcie budowy oświetlenia drogowego została ujęta cała ulica Zacisze w Groblicach z podziałem na dwa etapy. Budowa drugiego etapu również została ujęta w planach realizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice, jednak kontynuacja rozbudowy wymaga zgody właścicieli działek do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z wyrażeniem zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Takie zapytanie zostało skierowane do właścicieli działek w 2016 roku i spotkało się z odmową. Urząd Gminy skierował zapytanie do właścicieli działek ew. nr 114/3, 110, 107 i 106 o udostępnienie działek na budowę drugiego etapu oświetlenia drogowego. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2019 – 2021.

19 / 06 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Panie Burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć czy ma Pan wiedzę na temat "progów zwalniających" na ul. Polnej (numery 9, 11)? Pierwszy próg jest bardzo duży i mało widoczny. Sam osobiście zahaczyłem podwoziem jadąc na prawdę powoli... Doszły mnie też słuchy, że inni też mieli problem z przejazdem, a nawet jedna Pani napisała, że samochód jej uległ awarii.. Proszę o pilne zajęciem się sprawą

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane pytaniem z formularza „Zapytaj Burmistrza” z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie progów zwalniających na ul. Polnej uprzejmie informuję, że: Zgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm),: Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających: na drogach krajowych i wojewódzkich, na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G), na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp., na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych, na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25, na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym Gmina nie zlecała wykonania tzw. „progów zwalniających” na nawierzchni tłuczniowej ul. Polnej. Informuję również, że Gmina ma ograniczone środki finansowe na zadaniu Naprawy cząstkowe dróg i urządzeń drogowych na drogach Gminy Siechnice” i planowanym remoncie ulicy Polnej w zakresie jezdni bitumicznej w najbliższym okresie czasu nie dokona profilacji nawierzchni tłuczniowej. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi i mieszkańców miejsca na których występują nierówności poprzeczne zostały oznakowanie awaryjnie znakami pionowymi A-11 „nierówna droga”. Za niedogodności przepraszam.

23 / 05 / 2018 - Piotr S

Jeśli to możliwe bardzo proszę o pomoc w poskromieniu niepoważnych rolników w gminie. Od dłuższego czasu można zauważyć wielu gospodarzy opylających plony w samo południe. Wszystkim nam zależy aby owady a w szczególności pszczoły wykonywały swoją pracę. Czy w ramach dobrej współpracy może Pan porozmawiać z odpowiednimi służbami aby dały stosowny sygnał osobom które łamią przepisy w tym względzie. Osobiście sprawdzałem i jest możliwość nakładania mandatów karnych. Oczywiście jest pewien opór POLICJI który wynika tylko z nieznajomości przepisów służących tam funkcjonariuszy.

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 23 maja 2018 r. dotyczące ochrony owadów zapylających, uprzejmie informuję, że na terenie Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz na stronie internetowej Gminy Siechnice zamieszczane są informacje skierowane do rolników, określające wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których należy przestrzegać w celu ochrony owadów zapylających. Nakładanie mandatów karnych na osoby, które stosują środki ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska jest możliwe, ale niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Organem, który takie postępowania przeprowadza jest wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa, który również posiada kompetencje do nakładania sankcji karnych. Wszelkie zaobserwowane czynności mogące mieć wpływ na upadki pszczół, w wyniku niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin należy więc zgłaszać do ww. instytucji. Dane kontaktowe do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Oddział Wrocław (obsługujący powiaty: Wrocław, wrocławski): ul. Zwycięska 4 53-033 Wrocław tel. 71 364-68-50 fax 71 364-68-50 kom. 606-461-492 o-wroclaw@piorin.gov.pl

21 / 06 / 2018 - Mieszkaniec św. Katarzyny

Panie Burmistrzu Podobno Gmina Siechnice uchodzi za przyjazną mieszkańcom. Tymczasem na ul. Polnej w św.Katarzynie od tygodnia, nikt z gminy (mimo powiadomień, gminy oraz straży miejskiej) nie może zlikwidować samowolnego ułożenia konstrukcji przypominającej próg zwalniający. Ktoś już uszkodził na niej samochód. Proszę o zainteresowanie się sprawą.

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 19 czerwca 2018 r. w sprawie progów zwalniających na ul. Polnej uprzejmie informuję, że: Zgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm),: Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających: na drogach krajowych i wojewódzkich, na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G), na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp., na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych, na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25, na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym Gmina nie zlecała wykonania tzw. „progów zwalniających” na nawierzchni tłuczniowej ul. Polnej. Informuję również, że Gmina ma ograniczone środki finansowe na zadaniu” Naprawy cząstkowe dróg i urządzeń drogowych na drogach Gminy Siechnice” i planowanym remoncie ulicy Polnej w zakresie jezdni bitumicznej w najbliższym okresie czasu nie dokona profilacji nawierzchni tłuczniowej. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi i mieszkańców miejsca na których występują nierówności poprzeczne zostały oznakowanie awaryjnie znakami pionowymi A-11 „nierówna droga”. Za niedogodności przepraszam.

14 / 06 / 2018 - Dorota Ficoń

Co dalej z ul. Bzową w Radwanicach, były dziury, teraz jest wielki kurz, samochody jeżdżą jak po autostradzie, a w powietrzu unoszą się "tumany kurzu ", miał być położony dywanik z asfaltu (maj, czerwiec ), a tymczasem nic się nie dzieje i kolejny rok jesteśmy oszukiwani obiecankami. Pozdrawiam

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że remont ul. Bzowej w Radwanicach zostanie wykonany z warstwy tłucznia kamiennego o grubości 10 cm i warstwy podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltową. Planowany termin wykonania remontu to 31 lipca 2018 r.

08 / 05 / 2018 - Michał W

Dzień dobry, Panie Burmistrzu deklarował Pan, że do końca kwietnia br. na ul. Ziemskiej w Siechnicach zostanie zmienione oznakowanie i wprowadzanie m.in. strefy zamieszkania, aby zapewnić bezpieczeństwo dla mieszkańców. Co jest powodem braku realizacji ? Oznakowania jak nie było tak nie ma. Proszę o konkretne informację a nie znów obietnice bez pokrycia. Przypomnę pisał Pan: "Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowego progu zwalniającego i wystąpi o wydanie stosownego zatwierdzenia. Informuję również Pana iż zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu dla miejscowości Siechnice przewiduje też wprowadzenie znaków D-40 „strefa zamieszkania” i znaku D-41 „koniec strefy zamieszkania” na ulicy Ziemskiej. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-40 i D-41 będzie możliwe po podpisaniu przez Wykonawcę umowy na realizację zadania „ Wymiana i montaż oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych” na terenie Gminy Siechnice w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi."

28 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8 maja 2018 r., data wpływu 16 maja 2018 r w sprawie wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-40 i D-41 w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku uprzejmie informuję, że wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w terenie w określonym terminie nie nastąpiło z winy Gminy. Zarządzający drogami tj. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu nie przekazało w ustalonym terminie stosownych zatwierdzeń. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu nastąpi w trybie natychmiastowym z chwilą przekazania zatwierdzeń i projektów od zarządzającego drogami. Za niedogodności związane z nieprzestrzeganiem prędkości przez kierowców w wyniku braku oznakowania pionowego D-40 przepraszam.

16 / 05 / 2018 - agi.sola

Rozliczenie grantu 100 tys. zł na projekt Błękitna Laguna Panie Burmistrzu, Skoro wszystko miało charakter publiczny, tj. ogłoszenie konkursu, głosowanie, lista zwycięzców, informacja o przekazaniu środków to dlaczego nie rozliczenie tej inwestycji? Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna nigdzie nie zamieściła tej informacji. Na stronie Forum Gminy też jej nie ma. Dlaczego? Zakres prac już wykonanych ma niewiele wspólnego z tym konkursowym opisem co w zamian. Czy prace już wykonane pochłonęły całość wygranej? Co oznacza sformułowanie "Modernizacja otoczenia zbiornika wodnego sfinansowana została w części z grantu uzyskanego w konkursie LechStarter"?https://siechnice.com.pl/miejsce/blekitna-laguna. Kiedy nastąpi dalszy ciąg prac na Lagunie, skoro oficjalny sezon rozpoczyna się za miesiąc? Ponadto, podział cypla linijką na strefę rekreacyjną i dla wędkarzy nie jest trafiony, gdyż im wędkarzom sama obecność amatora odpoczynku na trawie przeszkadza. Głosowałam czynnie na ten projekt od pierwszych dni po ostatni, korzystam z kąpieliska, więc pytania uważam za zasadne. Pan X ze Spółki Komunalnej zalecił mi zwrócenie się do nich na piśmie po odpowiedzi, bo jak rzekł, on nie ma obowiązku udzielać takich informacji, tym bardziej publicznie i wykonuje tylko polecenia Gminy.

18 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, Z racji tego, że w swoim zgłoszeniu postawiła Pani wiele spraw i pytań, postaram się odpowiedzieć na nie syntetycznie, w punktach, aby było to jak najbardziej czytelne: 1) Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna była podmiotem, który zgłosił się w 2017 roku do konkursu Lechstarter. Wszelkie zasady konkursu zostały określone przez organizatora konkursu (Kompanię Piwowarską SA ) w regulaminie. Wszelkie zasady rozliczenia i promocji projektu związanego z grantem konkursowym stanowią część umowy między Spółką a Kompanią Piwowarską. Gmina nie była stroną tej umowy i nie posiada jej w archiwum Urzędu. Co do pytania o ujawnienie rozliczenia, to najwyraźniej Kompania Piwowarska SA nie była zainteresowana publicznym ujawnianiem tego na co wydatkowane były granty i nie zawarła takiego obowiązku czy zalecenia w umowie przygotowanej przez swój dział prawny. Tak jak wspomniała Pani na końcu swojego zgłoszenia, SISK sp. z o.o. chętnie udzieli Pani takich informacji, ale potrzebne jest pismo np. złożone w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Jestem przekonany, że uzyska Pani szczegółowe odpowiedzi na wszystkie pytania od Pana Sylwestra Sasa Prezesa Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. 2) Powołuje się Pani na źródła takie jak Forum Gminy (rozumiem, że chodzi o grupę na portalu Facebook) i stronę siechnice.com.pl . Są to strony prowadzone przez mieszkańców, osoby. Nie mam wpływu na to jakie informacje lub sformułowania są tam zamieszczane. Oficjalna strona Gminy Siechnice znajduje się pod adresem www.siechnice.gmina.pl . Uprzejmie zachęcam do zapoznania się z treścią zakładki poświęconej Błękitnej Lagunie: http://siechnice.gmina.pl/strona-2653-2_kapielisko_blekitna_laguna.html Jest na niej mowa o formach i zakresie finansowania tego obiektu w zeszłym roku oraz planach na 2018 rok. 3) Zakres przeprowadzonych prac sfinansowanych z grantu Lechstarter odpowiada zakresowi zgłoszonemu przez SISK sp. z o.o. do konkursu. Jest też zgodny z informacjami, jakie były podawane przez Kompanię Piwowarską SA na stronie www.lechstarter.urbanforms.org Podając dane ogólne uprzejmie informuję, że największy koszt stanowiły: budowa pomostu (ok. 90 tys zł) i boiska do siatkówki plażowej (ok. 30 tys zł). Za resztę środków sfinansowano montaż koszy na śmieci, ławek i stojaka na rowery. Wszystkie środki z grantu zostały więc wykorzystane w zeszłym roku. 4) Tegoroczne prace związane z uruchomieniem kąpieliska na ten sezon trwają od jesieni 2017 r. Aby uruchomić kąpielisko (a nie jak w poprzednim roku miejsce przeznaczone do kąpieli) potrzebne było spełnienie szeregu dodatkowych formalności. Od jesieni 2017 roku trwały też prace planistyczne związane np. z budową linii energetycznej oraz dodatkowej infrastruktury, która uatrakcyjni to miejsce. Dzięki tym pracom i zaangażowaniu Biura Funduszy Zewnętrznych UM w Siechnicach Gmina pozyskała dofinansowanie, o którym szczegółowo piszemy na http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2801-marszalek_wojewodztwa_przekazal_gminie.html . 5) Co do wędkarzy korzystających ze zbiornika Błękitna Laguna, to uprzejmie informuję, że wiosną 2017 roku przed uruchomieniem miejsca przeznaczonego do kąpieli spotkałem się z przedstawicielami Rady Kół Wędkarskich i wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy i podziału funkcjonalnego tego zbiornika wodnego. Ustalone zasady zostały wdrożone. Liczę, że powyższe wyjaśnienia są dla Pani satysfakcjonujące.

16 / 05 / 2018 - Witold Wielkopolski

Uprzejmie proszę o przesłanie informacji o wyjazdach z działek 553/5 oraz 546/2 na ulicę Powstańców Śląskich, które znajdą się w końcowym projekcie przebudowy ulicy Powstańców Śląskich

13 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, informuję że projekt przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap I, przewiduje zjazdy z projektowanej drogi na działki o numerach 553/5 oraz 546/2. Zjazdy zostały zaprojektowane o nawierzchni z kostki betonowej typu holland w kolorze grafitowym. Szerokość zjazdów i dojść do posesji została dostosowana do istniejących bram i furtek. Na działce nr 553/5 znajdują się dwa zjazdy o szerokość 3,10 m, natomiast na działce nr 546/2 znajduje się zjazd o szerokości 3,60 m oraz dwa dojścia do posesji o szerokości 0,90 m. Na zjazdach wzdłuż jezdni zaprojektowano krawężnik najazdowy betonowy obniżony do 4 cm. Dokładną lokalizację zjazdów można sprawdzić samodzielnie w projekcie zagospodarowania terenu zawartym w dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap I, udostępnionej na stronie http://bip.siechnice.dolnyslask.pl.

16 / 05 / 2018 - krzysztof witka

Dzień dobry, w nawiązaniu do wcześniejszego pytania o drogę, a w Pańskiej odpowiedzi dot. chodnika. Cieszę się, że planowana jest rozbudowa chodnika w Ozorzycach, natomiast pragnę zgłębić swoje pytanie. Co z rozbudową chodnika ul. Krasińskiego w kierunku Bogusławic ? Tam też mieszkają ludzie i w egipskich ciemnościach poruszają się po drodze (bez chodnika) z małymi dziećmi, tym samym narażając swoje życie, aby dotrzeć choćby na plac zabaw usytuowany w środku miejscowości lub działającego tam sklepu. Pozdrawiam Krzysztof Witka (Dzień dobry, w głosnym ostatnio temacie "smogu" zapytuję, czy i kiedy jest planowana rozbudowa gazownictwa w gminie Siechnice. Konkretnie chodzi o miejscowość Ozorzyce? Drugie pytanie dotyczy tego, kiedy planowany jest remont drogi w Ozorzycach, w chwili obecnej stan nawierzchni woła o pomstę do nieba. Pozdrawiam Krzysztof Witka 14 / 05 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że do zadań własnych Gminy nie należy budowa ani rozbudowa sieci gazowej, w tej kwestii należy zwrócić się z pytaniem do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Informuję również, że zarządcą drogi ul. Krasińskiego w Ozorzycach jest Powiat Wrocławski. Niemiej jednak, z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób poruszających się wzdłuż ul. Krasińskiego, w roku bieżącym w Budżecie Gminy ujęto zadanie pn. „Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach – pomoc rzeczowa” na podstawie, którego Gmina przyjmuje na siebie zadanie opracowania dokumentacji projektowej chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Krasińskiego do skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Chrobrego, a następnie wykonanie tego chodnika. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona przekazana Powiatowi Wrocławskiemu na podstawie umowy w ramach udzielenia przez Gminę Siechnice pomocy rzeczowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 30.08.2018 r., natomiast realizację robót budowlanych przewidziano na lata 2018 i 2019 r.)

12 / 06 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że na dzień dzisiejszy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice w latach 2019-2021 nie ma przewidzianych środków na budowę chodnika w miejscowości Ozorzyce na odcinku od końca istniejącego chodnika w kierunku Bogusławic. Tak jak informowałem w odpowiedzi na Pana wcześniejsze zapytanie, w roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie I etapu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach na odcinku do istniejącego chodnika do skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Chrobrego. Rozbudowa chodnika w kierunku miejscowości Bogusławice planowana jest w II etapie realizacji, którego wykonanie możliwe będzie po zapewnieniu środków finansowych.

24 / 04 / 2018 - Piotr

Witam serdecznie !!! Proszę o informację czy nie można wykonać chodnika łączącego przystanek PKS w Groblicach z osiedlem przy ul Opolskiej 5 !!! Chodzenie codzienne do przystanku poboczem jest bardzo niebezpieczne szczególnie po zmroku ( brak oświetlenia !! ) i w zimie !!! Nie wspomnę że można połączyć rondo przy ul Kwiatkowskiego drogą wewn wzdłuż wału i ul Opolskiej z ul łąkową !!!

24 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że zarządcą drogi krajowej nr 94, ul. Opolskiej w Groblicach jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i do jej zadań należy wykonanie chodnika wzdłuż drogi krajowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Wrocław GDDKiA Pana Jacka Mozalewskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje realizację zadania inwestycyjnego pt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 94 na odcinku Radwanice – Marcinkowice w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, w którym uwzględniono postulaty Gminy Siechnice . Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogła wdrożyć zaplanowane zamierzenie inwestycyjne po zatwierdzeniu Programu Inwestycyjnego przez Ministra Infrastruktury. Z posiadanych informacji wynika, że obecnie Program Inwestycyjny jest procedowany w Ministerstwie Infrastruktury celem jego zatwierdzenia.

30 / 04 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry. 1. Dlaczego ul. Cicha w Świętej Katarzynie nie została jeszcze naprawiona mimo, że deklarował Pan, że będzie wykonana naprawa najpóźniej do 30.04.2018? Warunki atmosferyczne sprzyjały... 2. Na ulicy Prostej (na samym końcu, 50m za skrzyżowaniem cicha/jastrzębia) jest uszkodzony właz studzienki. Proszę o jego naprawę zanim stanie się nieszczęście. 3. Dlaczego na nowo wybudowanym placu zabaw (nivea) nie ma jeszcze żadnej ławki oraz nie została "w miarę" wyrównana ścieżka dla rodziców z wózkami? Nie da się tam normalnie przejechać nie wybudzając dzieci w wózkach... Wygraliśmy plac zabaw, a gmina nie ma 600 zł na 2 ławki i kilkaset złotych aby zlecić komuś zwykłe wyrównanie ścieżki... 4. Na spotkaniu mówił Pan, że podczas obecnej kadencji udało się wybudować wiele dróg - gdzie znajdę listę dróg które zostały wybudowane? Przypominam też, że zdeklarował Pan rozpoczęcie prac ul. Kolejowe w pierwszej połowie bieżącego roku więc czasu coraz mnie. Pozdrawiam Serdecznie

22 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiadając kolejno na Pana pytania z dnia 30 kwietnia 2018r. informuję jak poniżej: Ad. 1 Naprawa cząstkowa nawierzchni ulicy Cichej w miejscowości Święta Katarzyna została wykonana w dniu 02.05.2018r. w zakresie likwidacji wyboi i uzupełnienia ubytków kruszywem wraz z wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych w celu zapewnienia poprawnego odprowadzenia wód opadowych. Ad. 2 Informacja dotycząca konieczności naprawy uszkodzonej pokrywy studni kanalizacji sanitarnej została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie jako jednostki Gminy Siechnice nadzorującej bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Ad. 3 W kwietniu bieżącego roku Gmina wydała dwie ławki Stowarzyszeniu Nasze Drogi, które zamontowało je przy placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie. Ścieżka, o którą Pan wnioskuje jest elementem zagospodarowania terenu działki, na której znajduje się obecnie siłownia zewnętrzna i plac zabaw NIVEA. Dokumentacja projektowa obejmująca kompleksowe zagospodarowanie terenu przedmiotowej działki przy ul. Kolejowej jest obecnie opracowywana przez firmę zewnętrzną. Po dokonaniu szacunkowej wyceny wykonania ścieżki przez projektanta wraz z podaniem rozwiązań technicznych jej realizacji zostanie przeanalizowana możliwość budowy ścieżki w roku bieżącym. Ad. 4 Odpowiadając na Pana pytanie związane z inwestycjami i remontami dróg zrealizowanymi podczas obecnej kadencji tj. w latach 2014 – 2018 informuję, że w Świętej Katarzynie zostały wykonane następujące realizacje drogowe: - przebudowa ul. Słonecznej, przebudowa ul. Różanej, Sadowej i Wiśniowej, budowa chodnika, miejsc postojowych, zatoki i przystanku autobusowego przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego, remont ul. Kalinowej oraz remont ul. Nowej. Drogi planowane do realizacji w roku bieżącym to: przebudowa ul. Powstańców Śląskich – I etap, remont ul. Kolejowej oraz remont ul. Żeromskiego. Odnośnie wykonania ul. Kolejowej informuję, że obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla realizacji remontu przedmiotowej ulicy w zakresie: wyrównania i reprofilacji istniejącej podbudowy, wykonania nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej dostosowanej do szerokości pasa drogowego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa. Jednocześnie informuję, że przedmiotowe postępowanie przetargowe dotyczy odcinka od końca działki nr 1120/1 do połączenia z istniejącą nawierzchnią z kostki brukowej na działce nr 63/5. Zakres od skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego do końca działki nr 1120/1 zostanie wykonany przez dewelopera firmę ARBET, który realizował inwestycję niedrogową przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie.

26 / 04 / 2018 - Zdzisław Beksiński

Panie Burmistrzu mam pytanie dlaczego opóźnił Pan ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych? Czy wie Pan, że ludzie Pana rozliczą z tego w nadchodzących wyborach?

22 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, że w tym roku otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przeprowadzony był na nieco innych zasadach niż w zeszłym roku. Tegoroczny konkurs składał się tak naprawdę z trzech konkursów ofert różniących się tematyką projektów jakie można było zgłosić do każdego z nich. Wszystkie konkursy ogłoszono na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przypomnę, że w budżecie Gminy Siechnice na 2018 rok na mój wniosek, Rada Miejska zagwarantowała rekordowo wysokie środki na wsparcie organizacji pozarządowych. Łączne środki jakie były do rozdysponowania na ten cel wyniosły ponad 600 tysięcy złotych. Moim zdaniem świadczy to o bardzo dużym zrozumieniu władz gminy dla potrzeb lokalnych środowisk zainteresowanych tworzeniem bogatej oferty zajęć dla mieszkańców Gminy Siechnice. Zaznaczyć należy, że projekty, które otrzymały dofinansowanie zapewnią bogatą ofertę dla mieszkańców wielu miejscowości na terenie Gminy Siechnice, a co ważne dla osób w różnym wieku, różnej płci i stanie zdrowia. Osobiście uważam, że wspierając lokalne organizacje prowadzące działania z zakresu: kultury fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych; zajęć pozalekcyjnych (głównie edukacyjnych) oraz półkolonii dla dzieci (wraz z przeprowadzanymi podczas nich programami profilaktycznymi); oferty zajęć prozdrowotnych dla kobiet w ciąży; oferty rekreacyjno-sportowej dla rodzin wielodzietnych; zajęć samoobrony dla mieszkanek Gminy; oferty zajęć i wycieczek dla seniorów, a także zajęć dla osób niepełnosprawnych, władze Gminy Siechnice pokazują swoje zaangażowanie w życie społeczne naszej wspólnoty i realizację różnorakich potrzeb mieszkańców. Przypomnę, że do wspominanych konkursów wpłynęło w tym roku kilkadziesiąt projektów. Łączny ich koszt przewyższał jednak dostępne środki, pomimo tego, że tak jak wspomniałem są one w tym roku rekordowo wysokie. Komisja miała trudne zadanie, ponieważ musiała zdecydować, które projekty należy odrzucić (i nie udzielić żadnego dofinansowania), a które wesprzeć, ale z uwzględnieniem dostępnych środków powodujących ograniczenie zakresu realizacji niektórych z nich. Wspomnę, że pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, który odpowiedzialny jest od kilku lat za współpracę z organizacjami pozarządowymi przygotowanie i przebieg konkursów m.in. jako członek komisji, przebywał i nadal przebywa na kilkumiesięcznym zwolnieniu spowodowanym wypadkiem. Z tego wydziału wczesną wiosną odszedł też inny pracownik, a kolejny również jest na długotrwałym zwolnieniu. Jak Pan sam widzi Wydział działał więc w bardzo okrojonym składzie. Właśnie z tych względów wyniki konkursu zostały ogłoszone z kilkutygodniowym opóźnieniem. W świetle powyższych wyjaśnień liczę na zrozumienie współpracujących z nami organizacji pozarządowych lub mieszkańców Gminy. Nadmienię, że do Urzędu Miejskiego, oprócz Pana pytania, nie wpłynęło jakiekolwiek pisemne zgłoszenie od żadnej organizacji ani jakiegokolwiek mieszkańca, dotyczące opóźnienia w ogłoszeniu wyników konkursów. Odpowiadając na ostatnie z Pana pytań dotyczące „rozliczeń podczas wyborów” uważam, że każdy z wyborców dokona indywidualnej oceny tego jak prowadzę Gminę w ostatnich 8 latach. Jestem przekonany, że nieznaczne opóźnienie w przypadku ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu dla organizacji pozarządowych, spowodowanego tak jak wspomniałem troską o właściwe wydatkowanie publicznych środków oraz sytuacjami losowymi, nie wpłynie na pozytywną ocenę mieszkańców. Mieszkańcy oddając swój głos wezmą pod uwagę przede wszystkim to jak wiele pozytywnych zmian zaszło w ostatnich latach na terenie naszej Gminy.

24 / 04 / 2018 - Kazimierz Zienkiewicz

Szanowany Panie Burmistrzu, Chciałbym zorganizować akcję zbierania śmieci na obrzeżach wsi Mokry Dwór oraz przy drodze prowadzącej w kierunku wsi Blizanowice. W związku z tym proszę o pozytywne rozpatrzenie zgody na wywóz pozbieranych śmieci przez gminę Siechnice. Z góry dziękuję za odpowiedź.

22 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Bardzo dziękuję za inicjatywę zorganizowania akcji zbierania śmieci na obrzeżach Mokrego Dworu i przy drodze do Blizanowic. Takie akcje są bardzo potrzebne, gdyż znajdujemy coraz więcej dzikich wysypisk a ich usuwanie pochłania środki, które można by przeznaczyć na inne cele. Skontaktuje się z panem pracownik, któremu proszę podać z których miejsc należy odebrać zgromadzone odpady.

26 / 03 / 2018 - Marian Sokołowski

Jakie zasoby turystyczno - rekreacyjne znajdują się w gminie Siechnice? Z wyrazami szacunku

16 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, że bardzo dużo informacji z interesującego Pana zakresu jest zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Siechnice w zakładce „Turystyka i rekreacja” (bezpośredni link: http://siechnice.gmina.pl/strona-4-turystyka_i_rekreacja.html) Szczególnie polecam w zapoznanie się z podzakładką Turystyczne „TOP 15” Gminy Siechnice (bezpośredni link http://siechnice.gmina.pl/strona-105-Turystyka_i_rekreacja+Atrakcje_gminy_Siechnice_TOP_15.html).

15 / 04 / 2018 - Michał

Witam. Od jakiegoś czasu borykamy się z problemem podbierania pasa drogi przez Pana uprawiającego pole. Na dzień dzisiejszy to jest już w granicach 4 metrów zabranego z pasa drogi co widać na zdjęciu ukazującym nasze ogrodzenie zgodnie z wytyczoną działką. Obecnie widać świeżo zaorany kolejny metr z pasa drogi. Rzecz się dzieje przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie. Prosiłbym o zabadanie szerokości pasa drogi wedłu planów a naniesieniem tego na rzeczywistą szerokość bo miejscami ledwo się mieści JEDNO auto a według planu pas drogowy ma mieścić jezdnię , chodnik oraz drogę rowerową ! Sprawa jest o tyle niebezpieczna iż tą drogą poruszają się dzieci do szkoły a ruch samochodowy jest coraz większy i przy obecnej szerokości nie ma nawet jak się schować przed nadjeżdżającym autem. Według Pana zapewnień w tym roku ma być kładziony asfalt na ul. Kolejowej więc warto by zobaczyć czy ogrodzenia i są zgodne z linią pasa drogi. Pozdrawiam

16 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 15.04.2018 r. dotyczącego zaorania działki drogowej nr 790 w miejscowości Święta Katarzyna przez właściciela działki nr 808 uprzejmie informuję, ze została przeprowadzona wizja w terenie przez pracowników Urzędu Miejskiego i projektanta wykonującego dokumentację projektową na remont ulicy Kolejowej. Po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów można stwierdzić, że nie nastąpiło zajęcie pasa drogowego przez użytkownika przyległej działki nr 808. Ponadto informuję, że dla omawianego terenu oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 06KDD1/2 przewidziano poszerzenie na poszczególnych odcinkach drogi od 4 do 6 m. Wydzielenie poszerzeń z działki 808 będzie rozpatrzone przy wykonywaniu remontu ul. Kolejowej.

02 / 05 / 2018 - Marcin Kałwa

Panie Burmistrzu Projekt budowy Laguny uważam za świetne przedsięwzięcie. Bardzo często przychodzę w to miejsce z moim synem. Niepokoi mnie jednak bardzo duża liczba osób, wyprowadzających swoje psy bez smyczy i kagańca wzdłuż linii wody. Psy nierzadko załatwiają tam też swoje potrzeby. Jak Pan zapatruje się na ten temat, ponieważ nie zauważyłem żadnych znaków informujących właścicieli zwierząt o zakazie wstępu?

16 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, że w okresie działania kąpieliska tj. 15.06-31.08.2018 r. będzie na nim obowiązywał Regulamin. Zgodnie z paragrafem 17 Regulaminu kąpieliska Błękitna Laguna „zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren kąpieliska”. Podobnie było w 2017 roku, kiedy we wskazanym miejscu działało tzw. miejsce wykorzystywane do kąpieli. W pozostałych miesiącach otoczenie Błękitnej Laguny jest publicznie dostępne bez ograniczeń (oprócz możliwości wędkowania, które możliwe jest po wykupieniu przepustki od kół wędkarskich). Odpowiadając na Pana pytanie uważam, że szczególnie w przypadku wyprowadzania dużych psów bez smyczy i kagańca, dla postronnych osób może to dyskomfort. Jednak ze względu na uwarunkowania prawne i orzeczenia sądów z ostatnich lat należy stwierdzić, że orzecznictwo w tym zakresie stawia dobro właściciela psów „na pierwszym miejscu” tj. uznaje zakazy i nakazy takie jak: zakaz wprowadzania psów, nakaz trzymania psa na smyczy i w kagańcu, jako ograniczanie swobody poruszania się i przebywania w danym miejscu właściciela psa. Orzeczenia takie powodują m.in. uniemożliwienie samorządom stawianie tabliczek lub inne ograniczanie wolności osobistej właściciela psa. Więcej informacji na ten temat może Pan znaleźć w internecie na przykład na wskazanych stronach: - http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/955561,wolno-czy-nie-wchodzic-z-psem-do-parku-i-na-plac-zabaw.html http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nsa-gminie-nie-wolno-zakazywac-wyprowadzania-psow-bez-smyczy-i-kaganca - https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1403106,Zakazy-wyprowadzania-psow-niezgodne-z-prawem-Jest-decyzja-sadu - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA558C510E

01 / 05 / 2018 - anonim

Szanowny Panie Burmistrze, Od niespełna pół roku jestem mieszkańcem tej pięknej okolicy i miasta Siechnice. Mieszkam na ul. Sportowej na nowo powstałym Osiedlu Perłowym w stronę kąpieliska jakim jest Błękitna Laguna. Kompleks sportowy, lokalizacja, okolica, dostępność komunikacji podmiejskiej oraz nowe społeczeństwo skłoniło mnie do zakupu mieszkania w tej okolicy i w tym mieście. Aczkolwiek w ostatnim czasie zauważyłem parę rzeczy, który pozytywnie wpłynęły by na rozwój oraz atrakcyjność miejscowości. Jednocześnie to była by dobra wizytówka dla Pana Panie Burmistrze. Siechnice posiadają tak rozbudowany kompleks, obiekt sportowy, że nie jedna większa miejscowość mogła by nam tego pozazdrościć. W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Rosji 2018r proponuję na terenie miasta stworzyć strefę kibica. Można do tego wykorzystać telebim na rynku miasta, bądź park za Gimnazjum lub kąpielisko Błękitna Laguna. Do tego można było by jakąś małą gastronomię wprowadzić. Proszę mi uwierzyć, że ludzie by pozytywnie to odebrali. Drugi temat, który chciałbym Panu przedstawić to ulica Sportowa w kierunku Kąpieliska. Na tej ulicy znajduję się Strefa Zamieszkania, w której obowiązuje prędkość do 20 km/h. Jednakże kierowcy nie przestrzegają ograniczenia, niestety wszystkim kierowcą nie da się powiedzieć, że tam gdzie tak szybko jeżdżą znajduję się Park, plac zabaw, Gimnazjum, rodzice spacerują z dziećmi. Dlatego zwracam się do Pana Panie Burmistrzu o zamontowanie progów zwalniających co najmniej dwóch na odcinku ulicy Sportowej do ulicy Henryka III. Jeśli będzie potrzebne to zbiorę podpisy od mieszkańców przy ul Sportowej z Osiedla Perłowego i sam Pan zobaczy, że większość mieszkańców jest za tym. Panie Burmistrzu wszystkiego nie da się opisać w mailu, jeśli będzie Pan sobie życzył to z chęcią przyjdę na spotkanie i dokładnie opowiem szczegóły.

15 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, Na wstępie dziękuję za miłe słowa dotyczące rozwoju Gminy Siechnice. Jeżeli chodzi o zorganizowanie tzw. strefy kibica podczas zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej, to z uwagi na dość liczne głosy mieszkańców, które kierowane były do Urzędu Miejskiego w tej sprawie, zleciłem Centrum Kultury w Siechnicach przeanalizowanie możliwości organizacji takiej strefy. Jak się okazało między innymi ze względu na konieczność wykupienia licencji oraz zgody programowej, koszt organizacji strefy kibica w Siechnicach (wraz z zapewnieniem telebimu, obsługi i ochrony) sięgnąłby od prawie 100 tysięcy złotych (za 3 mecze) do ponad 150 tysięcy złotych (przy 14 meczach). W mojej ocenie są to bardzo duże środki finansowe, które powinny być przeznaczone na inne cele, np. poruszone przez Pana kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach gminnych. W zakresie Pana zgłoszenia dotyczącego zamontowania progów zwalniających na ulicy Sportowej, uprzejmie informuję, że przeanalizuję taką możliwość wraz z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Siechnicach i wykonane zostaną one w roku bieżącym a najdalej w przyszłym.

09 / 04 / 2018 - Grzegorz

Panie Burmistrzu,zwracam się z kolejną prośbą o naprawę nawierzchni ul.Jodłowej w kierunku ul.Leśnej.W zeszłym roku zgłaszałem powyższą naprawę i rzeczywiście droga została wyrównana,ale niestety tylko do połowy.Odcinek drogi,który łączy się z ul.Leśną ma około 100m i w tym momęcie nie można nim przejechać autem.Dojazd do nowych działek mocno utrudniony.

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-maila z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania naprawy ulicy Jodłowej w miejscowości Zębice działka nr 188/44 i działka nr 188/41 uprzejmie informuję, że wykonanie drogi na w/w działkach nie zostało ujęte w planach budżetowych Gminy w roku 2018 r. Przedmiotowy odcinek ul. Jodłowej jest na dzień dzisiejszy niezabudowany i wykonanie nawierzchni utwardzonej poprzez wykonanie koryta z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego było i jest w chwili obecnej niezasadne. Wykonanie utwardzenia drogi w technologii jak wyżej Gmina zleci po zakończeniu realizacji zabudowy mieszkaniowej wzdłuż działek drogowych tj. działka nr 188/4 i działka nr188/41.

20 / 03 / 2018 - Maciej Czerniawski

Dzień dobry panie Burmistrzu W ostatnim czasie zostało zorganizowane spotkanie z Panem i przyszłymi mieszkańcami osiedla "Nowe Iwiny" w Iwinach na ul. Polnej. Niestety nie mogłem w nim uczestniczyć, a relacja jaką usłyszałem wprawiła mnie w osłupienie. Proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie informacji, że remont/budowa ul. Polnej w Iwinach odbędzie się w 2018 roku, gdyż na spotkaniu ponoć Pan zdecydowanie zaprzeczył. Jest to bardzo istotna informacja zarówno dla przyszłych jak i obecnych mieszkańców Iwin. Informację że droga jest planowania i wszystko jest w toku dostaliśmy od dewelopera dawno temu, a deweloper miał informacje z Urzędu Gminy. O tym, jak ważna jest to inwestycja, niech świadczy chociażby ilość pytań zadanych Panu dotyczących tej drogi w ramach "Zapytaj Burmistrza" - 21/2017, 31/2017, 45/2017, 56/2017, 73/2017, 127/2017, 155/2017, 169/201. W każdej z odpowiedzi była mowa o pracach w 2018 roku. Dokładnie rok temu odpowiedział Pan na zapytanie słowami: "W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w roku 2017 zostanie zlecony do wykonania projekt ul. Polnej w Iwinach w zakresie od skrzyżowania z ul. Brochowską do skrzyżowania z ul. Chabrową. W związku z koniecznością uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla której procedura trwa około jednego roku realizację robót budowlanych przewidziano na rok 2018. Zakres robót obejmie budowę jezdni, chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia." Prosimy o informację czy coś się zmieniło w tej kwestii i jeśli tak, to co dokładnie. Pozdrawiam

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 20 marca 2018r. informuję, że rozpoczęcie budowy ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do skrzyżowania z ulicą Chabrową planowane jest na rok 2020. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, której wykonanie znacznie się opóźniło z uwagi na liczne sprzeciwy mieszkańców dotyczące wykupów działek i przebudowy istniejących ogrodzeń, niezbędnych dla wykonania drogi o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwalającej na realizację robót budowlanych planowane jest na koniec października bieżącego roku. Odnosząc się do wcześniejszych deklaracji dotyczących budowy ulicy Polnej w Iwinach w roku 2018 informuję jak poniżej. W roku 2017 przewidywałem budowę ulicy Miodowej i ulicy Słonecznej w Iwinach, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na których wykonanie przeznaczona była kwota 1 750 000,00 zł. Gmina Siechnice trzykrotnie przeprowadziła postępowanie w formule przetargu nieograniczonego. W każdym postepowaniu uzyskano oferty na budowę i projekt, które znacznie przekraczały kwoty zabezpieczone w Budżecie Gminy. Przykładowo w trzecim przetargu uzyskano ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Miodowej i Słonecznej w Iwinach na łączną kwotę 320 946,36 zł brutto przy szacowanej kwocie wynoszącej 74 826,66 zł brutto. W związku z powyższym postępowania zostały unieważnione. W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowy ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach” firmie projektowej NOVA-PROJECT Sp. z o.o. za kwotę 61 450,00 zł. Natomiast na budowę ulicy Polnej na rok 2018 przeznaczona była kwota 800 000,00 zł, która miała zostać uzupełniona o partycypację finansową dewelopera Rafin Sp. z o.o. Sp. k. w kwocie 120 000,00 zł. Niestety deweloper nie podpisał stosownego aneksu do łączącej strony umowy drogowej podpisanej w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) przesuwającego termin przekazania kwoty umownej. Aktualnie wybrany został Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na „Budowę ulicy Miodowej w Iwinach”. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej, odebranej w pierwszym kwartale bieżącego roku. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację remontu ulicy Słonecznej w Iwinach. Remont zostanie wykonany poprzez reprofilację istniejącej podbudowy, na której ułożona zostanie warstwa betonu asfaltowego. Odwodnienie wykonanej nawierzchni jezdni realizowane będzie przez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze z kruszywa oraz nieutwardzoną część pasa drogowego. W 2018 roku nastąpił znaczny wzrost cen realizacji budowy dróg w porównaniu do cen z lat poprzednich co przekłada się na brak możliwości wykonania wszystkich przewidzianych w latach wcześniejszych realizacji budowlanych. Przykładowo kwota przeznaczona na realizację ul. Broniewskiego w Radwanicach w planie z roku 2016 wynosiła 350 000,00 zł brutto, aktualna kwota kosztorysowa wynosi 793 619,76 zł brutto. Kwoty ofert z 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Broniewskiego w Radwanicach wynoszą od 840 705,00 do 1 217 700,00 zł brutto. Podczas otwarcia ofert w dniu 28 marca 2018 r. uzyskano kwotę 840 705,00 zł, która stanowi blisko 2,5 krotność funduszy określonych w Planie realizacji dróg Rady Osiedla Radwanice z dnia 12 kwietnia 2016 r. Dla właściwej ilustracji zjawiska wskazuję, że w 2016 roku Gmina zrealizowała przebudowę ul. Gałczyńskiego w Radwanicach za kwotę 303 420,72 zł brutto, gdy obecnie na przebudowę, tożsamej co do zakresu wykonania i długości, ul. Broniewskiego w Radwanicach uzyskano ofertę w wysokości 840 705,00 zł brutto. Podsumowując, w roku bieżącym brak jest dokumentacji projektowej oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018r. najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach jest rok 2020. Dokumentacja projektowa obejmować będzie budowę jezdni o szerokości 6,0 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego.

19 / 04 / 2018 - Piotr Popiel

Szanowny Panie Burmistrzu, w 2017 r. informował Pan na tych łamach, że na 2018 r. Gmina w projekcie budżetu zarezerwuje środki finansowe na walkę z komarami. Z uwagi na fakt, że w większości rowów melioracyjnych w miejscowości Św. Katarzyna utrzymuje się relatywnie wysoki poziom wody, komary pojawiły się dość wcześnie, bo w kwietniu. W imieniu mieszkańców chcielibyśmy się dowiedzieć, ile zostało zaplanowanych oprysków w naszej miejscowości, jaką metodą zostaną przeprowadzone (agrolotniczą?) i w jaki terminach się one odbędą. Cieszylibyśmy się, gdyby środki finansowe na walkę z komarami były standardową pozycją budżetową w gminie szczycącej się, że jest przyjazna mieszkańcom, tak jak to wygląda w innych blisko położonych gminach zlokalizowanych nad rzekami (Wrocław, Oława, Jelcz-Laskowice). W tym roku również odkomarzanie prowadzić będzie m.in. Gmina Czernica. Z wyrazami szacunku Piotr Popiel

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 19 kwietnia 2018 r. uprzejmie informuję, iż Gmina Siechnice w budżecie na 2018 r. na akcję odkomarzania metodą agrolotniczą przeznaczyła kwotę 100 000 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy zostanie przeprowadzona w pierwszej połowie maja 2018 r. przewidywany czas wykonania zabiegów odkomarzania metodą agrolotniczą gminy Siechnice to maj - lipiec 2018 r., w zależności od warunków atmosferycznych (pogoda bezdeszczowa i bezwietrzna). Ze względu na wysoki koszt zabiegów odkomarzania prowadzonych metodą agrolotniczą akcją objęte zostaną tereny wzdłuż rzeki Odry i Oławy o łącznej powierzchni ok 1100 ha.

18 / 04 / 2018 - Krzysztof Witka

Dzień dobry, w głosnym ostatnio temacie "smogu" zapytuję, czy i kiedy jest planowana rozbudowa gazownictwa w gminie Siechnice. Konkretnie chodzi o miejscowość Ozorzyce? Drugie pytanie dotyczy tego, kiedy planowany jest remont drogi w Ozorzycach, w chwili obecnej stan nawierzchni woła o pomstę do nieba. Pozdrawiam Krzysztof Witka

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że do zadań własnych Gminy nie należy budowa ani rozbudowa sieci gazowej, w tej kwestii należy zwrócić się z pytaniem do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Informuję również, że zarządcą drogi ul. Krasińskiego w Ozorzycach jest Powiat Wrocławski. Niemiej jednak, z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób poruszających się wzdłuż ul. Krasińskiego, w roku bieżącym w Budżecie Gminy ujęto zadanie pn. „Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach – pomoc rzeczowa” na podstawie, którego Gmina przyjmuje na siebie zadanie opracowania dokumentacji projektowej chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Krasińskiego do skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Chrobrego, a następnie wykonanie tego chodnika. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona przekazana Powiatowi Wrocławskiemu na podstawie umowy w ramach udzielenia przez Gminę Siechnice pomocy rzeczowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 30.08.2018 r., natomiast realizację robót budowlanych przewidziano na lata 2018 i 2019 r.

05 / 04 / 2018 - Szymon Szymczak

Witam Pana, Przy ulicy Prawocińskiej powstaje coraz więcej osiedli oraz domów jednorodzinnych. Większa liczba mieszkań, to większa liczba dzieci, które już niedługo będą maszerowały Prawocińską do nowej podstawówki. Czy w związku z tym planują Państwo budowę chodnika wzdłuż ulicy Prawocińskiej ? Przy wjazdach na osiedla przydałyby się również progi zwalniające. Z góry dziękuję za odpowiedź,

14 / 05 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że z uwagi na zaplanowane do realizacji w Siechnicach w bieżącym roku prace związane z remontem ul. Henryka III na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego oraz dokumentacji projektowej i prac związanych z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Jarzębinową i prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej ul. Św. Krzyża, ul. Osiedlowej oraz ul. Chabrowej, środki zabezpieczone w budżecie na 2018r. na zadaniu „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” są niewystarczające na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Prawocińskiej. Informuję również, że projekt docelowej organizacji ruchu dla miasta Siechnice przewiduje 2 progi zwalniające U-16d na ul. Prawocińskiej: • jeden na działce 85/2 obręb skrzyżowania z ul. Azaliową przy działce nr 41/20 • drugi na działce nr 82 obręb przejazdu kolejowego przy działce nr 52/2

03 / 04 / 2018 - Klaudia

Szanowny Panie, Czy jest jakiś plan włączenia Siechnic "po drugiej stronie drogi" (od Świętej Katarzyny) do życia miasteczka? Mieszkańcy tamtych osiedli mają utrudniony dostęp do centrum miasta (brak chodników), czy istnieje jakiś plan rozbudowy tamtych okolic?

14 / 05 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że aktualnie Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa ul. Świętego Krzyża wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską w Siechnicach i Łąkową w Świętej Katarzynie i Różaną, Jaśminową i Graniczną w Siechnicach oraz projektem przebudowy mostu na rzece Zielona i budową ul. Różanej na długości działki nr 193 w Siechnicach” oraz dla zadania „Budowa ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie od skrzyżowania z ul. Św. Krzyża w Siechnicach do skrzyżowania z ul. Główną w Świętej Katarzynie”. Kompletne wyżej wymienione dokumentacje projektowe przewiduje się pozyskać w 2018r., a roboty budowlane wykonać w ramach posiadanych środków w latach kolejnych. Gmina Siechnice od 2015r. prowadzi również korespondencję z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ul. Opolską, stanowiącą drogę krajową DK 94, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Opolskiej między innymi na skrzyżowaniach z ulicą Świętej Katarzyny i ul. Kolejową oraz z ul. Św. Krzyża i ul. Wiosenną. Ostatnie pismo w sprawie uwzględnienia w Programie Inwestycyjnym GDDKiA prac związanych z budową chodnika na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Św. Katarzyny i ul. Kolejową oraz przebudową skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Św. Krzyża i ul. Wiosenną, zostało skierowane do GDDKiA w październiku 2017r. Ostatnie spotkanie w przedmiotowej sprawie z Zastępcą Dyrektora GDDKiA Oddział Wrocław ds. Zarządzania Drogami i Mostami Panem Jackiem Mozalewskim miało miejsce w lutym bieżącego roku. Z informacji pozyskanych od Pana Dyrektora wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która w ramach przyjętego Programu Inwestycyjnego planuje rozpocząć prace projektowe, będzie mogła wdrożyć zaplanowane zamierzenia inwestycyjne po zatwierdzeniu Programu Inwestycyjnego przez Ministra Infrastruktury. Z posiadanych informacji wynika, że obecnie Program Inwestycyjny jest procedowany w Ministerstwie Infrastruktury celem jego zatwierdzenia.

26 / 04 / 2018 - Elżbieta Augustyniak

Panie Burmistrzu, mam pytanie dotyczące wykonawstwa nowej drogi w Iwinach na Polnej. Jestem mieszkanką nowego osiedla a dojazd do posesji jest okropny. Czytałam Pana wypowiedź dotyczącą realizacji drogi na ulicy Polnej w 2018 roku. Kiedy rozpocznie się wykonawstwo tej drogi na Polnej? Proszę o odpowiedź pozdrawiam E.Augustyniak

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 20 marca 2018r. informuję, że rozpoczęcie budowy ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do skrzyżowania z ulicą Chabrową planowane jest na rok 2020. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, której wykonanie znacznie się opóźniło z uwagi na liczne sprzeciwy mieszkańców dotyczące wykupów działek i przebudowy istniejących ogrodzeń, niezbędnych dla wykonania drogi o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430). Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwalającej na realizację robót budowlanych planowane jest na koniec października bieżącego roku. Odnosząc się do wcześniejszych deklaracji dotyczących budowy ulicy Polnej w Iwinach w roku 2018 informuję jak poniżej. W roku 2017 przewidywałem budowę ulicy Miodowej i ulicy Słonecznej w Iwinach, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na których wykonanie przeznaczona była kwota 1 750 000,00 zł. Gmina Siechnice trzykrotnie przeprowadziła postępowanie w formule przetargu nieograniczonego. W każdym postepowaniu uzyskano oferty na budowę i projekt, które znacznie przekraczały kwoty zabezpieczone w Budżecie Gminy. Przykładowo w trzecim przetargu uzyskano ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Miodowej i Słonecznej w Iwinach na łączną kwotę 320 946,36 zł brutto przy szacowanej kwocie wynoszącej 74 826,66 zł brutto. W związku z powyższym postępowania zostały unieważnione. W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowy ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach” firmie projektowej NOVA-PROJECT Sp. z o.o. za kwotę 61 450,00 zł. Natomiast na budowę ulicy Polnej na rok 2018 przeznaczona była kwota 800 000,00 zł, która miała zostać uzupełniona o partycypację finansową dewelopera Rafin Sp. z o.o. Sp. k. w kwocie 120 000,00 zł. Niestety deweloper nie podpisał stosownego aneksu do łączącej strony umowy drogowej podpisanej w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) przesuwającego termin przekazania kwoty umownej. Aktualnie wybrany został Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na „Budowę ulicy Miodowej w Iwinach”. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej, odebranej w pierwszym kwartale bieżącego roku. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację remontu ulicy Słonecznej w Iwinach. Remont zostanie wykonany poprzez reprofilację istniejącej podbudowy, na której ułożona zostanie warstwa betonu asfaltowego. Odwodnienie wykonanej nawierzchni jezdni realizowane będzie przez spadki poprzeczne i podłużne na pobocze z kruszywa oraz nieutwardzoną część pasa drogowego. W 2018 roku nastąpił znaczny wzrost cen realizacji budowy dróg w porównaniu do cen z lat poprzednich co przekłada się na brak możliwości wykonania wszystkich przewidzianych w latach wcześniejszych realizacji budowlanych. Przykładowo kwota przeznaczona na realizację ul. Broniewskiego w Radwanicach w planie z roku 2016 wynosiła 350 000,00 zł brutto, aktualna kwota kosztorysowa wynosi 793 619,76 zł brutto. Kwoty ofert z 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Broniewskiego w Radwanicach wynoszą od 840 705,00 do 1 217 700,00 zł brutto. Podczas otwarcia ofert w dniu 28 marca 2018 r. uzyskano kwotę 840 705,00 zł, która stanowi blisko 2,5 krotność funduszy określonych w Planie realizacji dróg Rady Osiedla Radwanice z dnia 12 kwietnia 2016 r. Dla właściwej ilustracji zjawiska wskazuję, że w 2016 roku Gmina zrealizowała przebudowę ul. Gałczyńskiego w Radwanicach za kwotę 303 420,72 zł brutto, gdy obecnie na przebudowę, tożsamej co do zakresu wykonania i długości, ul. Broniewskiego w Radwanicach uzyskano ofertę w wysokości 840 705,00 zł brutto. Podsumowując, w roku bieżącym brak jest dokumentacji projektowej oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2020 oraz ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami z dnia 23 lutego 2018r. najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji budowy ulicy Polnej w Iwinach jest rok 2020. Dokumentacja projektowa obejmować będzie budowę jezdni o szerokości 6,0 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału teletechnicznego.

19 / 04 / 2018 - Mieszkaniec

Dzień dobry, w ubiegłym roku podczas prac polowych prowadzonych przez jednego z rolników orac cukrownię ze Strzelina, która odbierała od niego buraki, została zniszczona dopiero co wyremontowana droga gruntowa w Łukaszowicach (na wysokości numerów Okrzei 13, 13a, 15). Wydział komunikacji urzędu Gminy wie o sprawie. Czy wiadomo, kiedy droga zostanie naprawiona? Wiem, że do cukrowni Gmina kierowała pismo z żądaniem naprawy drogi. Czy można na niej ustawić również zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych (z wyłączeniem obsługi mieszkańców). Tą wąską drogą przejechało 60 samochodów ciężarowych (tzw. patelni) załadowanych po brzegi, każdy do 35 ton ładowności.

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo z FORMULARZA „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 19.04.2018 r. dotyczącego wykonania naprawy nawierzchni gruntowej ulicy Okrzei od numeru 13 do numeru 15 uprzejmie informuję, że Gmina nie dostała odpowiedzi na pismo wzywające do wykonania naprawy uszkodzonej nawierzchni przez pojazdy wwożące buraki z pól. W związku z powyższym wystąpimy ponownie z pismem o wykonanie naprawy nawierzchni w trybie natychmiastowym. Zostanie też zlecona bieżąca naprawa nawierzchni mająca na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej drogi. Naprawa będzie polegała na likwidacji dziur i wyboi materiałem kamiennym lub destruktem asfaltowym z zagęszczeniem. Informuję również, że wprowadzenie ograniczenia wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton jest niezasadne, ponieważ droga jest drogą dojazdową do pól.

19 / 04 / 2018 - Marcin Paluszyński

Witam Panie Burmistrzu, Piszę do Pana z zapytaniem w sprawie remontu ul. Polnej w Iwinach. Jako, że doszły mnie wiadomości, że remont nie zostanie przeprowadzony w tym roku z powodu braku środków w budżecie na ten cel chciałbym złożyć pytanie/prośbę czy rozważane jest chociaż zamontowanie oświetlenia na istniejących już słupach wysokiego napięcia które ciągną się aż do ulicy Chabrowej. Pozdrawiam

14 / 05 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do "ZAPYTAJ BURMISTRZA" z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia informacji na temat wykonania oświetlenia ul. Polnej w Iwinach pragnę poinformować, że dokonano szczegółowego przeglądu oświetlenia pod kątem możliwości rozbudowy istniejącej sieci oświetleniowej. Obecna sieć oświetleniowa na początku ulicy Polnej w Iwinach wykonana jest na słupach energetycznych sieci zasilających budynki mieszkalne. Gmina Siechnice odchodzi od takiego rozwiązania. Projektuje i wykonuje się niezależne obwody oświetleniowe. Jednocześnie informuję, ze projekt budowy oświetlenie ul. Polnej jest w fazie realizacji. Oświetlenie zostanie zrealizowane w trakcie budowy docelowej nawierzchni drogi.

04 / 04 / 2018 - Marek

Panie Burmistrzu poradnia ZOZ w Świętej Katarzynie bardzo prężnie działa ,przyjmuje dziennie setki osób,należałoby zadbać o porządek wokół przychodni i przyległych ulic np.ulicy Żeromskiego.Takie ilości osób generują również ogromną ilość śmieci ,które nierzadko lądują za ogrodzeniem naszych posesji zlokalizowanych w pobliżu przychodni z powodu nie wystarczającej ilość koszy na śmieci .Zamiatanie i zbieranie śmieci wokół przychodni nie powinno odbywać się dwa razy w roku a codziennie . Oddzielnym tematem jest parkowanie na ulicy Żeromskiego ,pomimo ustawionych znaków zakazu ulica każdego dnia jest zastawiona ,często po dwóch stronach .Straż miejska "czyści" ulicę w dniach kiedy pracę wykonuje Remondis lub kiedy do przychodni przyjeżdża transport azotu.To zdecydowanie za mało ,często blokowany jest wjazd w ulicę Żeromskiego co generuje sytuacje nerwowe i niebezpieczne na skrzyżowaniu .Przy tak dużej ilości pacjentów każdego dnia, parking na ulicy Strażackiej i Głównej są niewystarczające .Przypomnę że pacjenci przyjeżdżąją nie tylko z naszej gminy ale i z gmin ościennych .Dziękuję za odpowiedź .

23 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. informuję, że na podstawie Umowy użyczenia z dnia 1 marca 2004r., odpowiedzialność za utrzymanie w należytym stanie czystości terenu wokół budynku wraz z chodnikami na terenie rzeczonej nieruchomości ponosi Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie. Gmina zwróci się do Pana Andrzeja Martynowa Dyrektora ZOZ w Świętej Katarzynie z prośba o częstsze sprzątanie ww. terenu. Informuję jednocześnie, że ul. Żeromskiego jest ujęta w harmonogramie sprzątania jezdni na terenie gminy i zgodnie z nim sprzątanie jej będzie przeprowadzone pięciokrotnie w ciągu 2018 r. Informuję również, że Gmina skieruje pismo do Straży Miejskiej z poleceniem przeprowadzania regularnych kontroli nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie.

06 / 04 / 2018 - Tomasz Wlizło

Dzień dobry. W Pana odpowiedzi z dnia 10.07.2017 (Pytanie 112/2017 "Komary") padła deklaracja, że Gmina w budżecie 2018 zabezpieczy środki na przeerowadzenie zabiegów odkomarzania. Proszę o informację kiedy ma być przeprowadzana akcja odkomarzania ponieważ te uporczywe owady dają się coraz bardziej we znaki. Nie chciałbym, aby powtórzyła się sytuacja z zeszłego roku, gdzie praktycznie niemożliwe było przebyawnie na wolnym powietrzu w godzinach późnio popołudniowych.

23 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Siechnic nr 40/2018 r. z 11 kwietnia 2018 roku dokonano przesunięcia środków z rezerwy budżetowej w kwocie 100 tys zł z przeznaczeniem na akcję odkomarzania, która była planowana do wykonania w 2018 roku. Akcja będzie przeprowadzona po przeprowadzeniu procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy oraz podpisaniu umowy na dokonanie oprysków metodą lotniczą.

05 / 04 / 2018 - GM

Dzień dobry. Czy w naszym pięknym mieście, Siechnicach, dopuszczalne jest robienie ognisk i spalanie kopców suchych gałęzi/liści i wszelkiego rodzaju odpadków z przydomowych działek (i nie tylko)? Pytam, ponieważ są ludzie, którzy regularnie przy wiosenno-jesiennych porządkach robią ogromne, dymiące ogniska przy swoich domach.

23 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Pozostałości roślinne powstające na posesji np. gałęzie i liście powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości powinien zebrać liście, pociąć gałęzie i przekazać je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, a ten powinien je przekazać, jako odpady biodegradalne do kompostowni. Wystarczającą podstawą do ukarania osoby palącej na terenie własnej nieruchomości gałęzie i liście pozostałe po wycince krzewów, drzew będzie zapis w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie zakazujący palenia odpadów na terenie nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że nawet brak takiego zapisu w regulaminie nie jest podstawą do samodzielnego pozbywania się pozostałości roślinnych poprzez ich spalanie co regulują odrębne przepisy: przeciwpożarowe czy ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.) Kodeks wykroczeń: art. 82§1 pkt. 1 zgodnie z nim kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany Ustaw o odpadach : art. 155 – termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów z zastrzeżeniem art. 31 Art. 31 ust 7 ustawy o odpadach dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gmin nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulęgających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów. Natomiast obowiązująca na terenie Gminy Siechnice Uchwała nr VI/29/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z Siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek gromadzenia i przekazywania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Rozdział 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości § 3 ust. 2 i 3). Reasumując spalanie odpadów zielonych jest wykroczeniem za które grozi nam do 500 zł mandatu. W przypadku, gdy rozpalenie ognia stanowi realne zagrożenie pożarowe, grozi nam nawet sprawa w sądzie.

12 / 03 / 2018 - Adam Wro

Witam, czy jest możliwość rozszerzenia strefy, aby móc jeździć na karcie UrbanCard/bilecie MPK także do Świętej Katarzyny? bardzo dużo ludzi tak dojeżdża do pracy. Na pewno wpłynęłoby to na zmniejszenie ruchu samochodowego, przez co także zanieczyszczenia spalinami, oraz pomogłoby to odkorkować drogi wjazdowe do Wrocławia (może ten argument pomoże byłby ważny dla władz Wrocławia?)

16 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana zapytania dotyczącego rozszerzenia strefy dojazdu na bilecie Komunikacji Miejskiej Wrocławia - Urbancard, która obejmowałaby stacje kolejowe Święta Katarzyna/Siechnice, informuje ze przedmiotowa karta jest biletem stworzonym przez Gminę Wrocław, w związku z czym o zmianach w zakresie taryfy opłat oraz zasięgu strefy na przedmiotowej karcie decyduje Gmina Wrocław. Gmina Siechnice jest aktualnie w trakcie przejęcia od Gminy Wrocław organizowania transportu zbiorowego na terenie gminy w celu uwzględnienia w szerszym zakresie potrzeb przewozowych mieszkańców gminy. Były prowadzone rozmowy mające na celu wprowadzenie wspólnego biletu z Gminą Wrocław oraz przewoźnikami kolejowymi niemniej na dzień dzisiejszy Gmina Wrocław nie wykazuje zainteresowania wprowadzeniem takiego sytemu.

25 / 03 / 2018 - Adam Ziółko

Panie Burmistrzu, nasz park wokół stawu przy Gimnazjum, jest niezwykle ważnym dla mieszkańców Siechnic miejscem. Miejscem wypoczynku, spacerów, integracji lokalnej społeczności podczas imprez organizowanych przez Pana. Ostatnio pojawiła się skaza na wizerunku naszego parku. Cześć terenów zielonych leżących bezpośrednio przy skrzydle budynku Gimnazjum została rozjeżdżona samochodami i przypomina błotny teren rajdów off-roadowych. Trawniki do tej pory starannie utrzymywane przez służby miejskie zostały pokiereszowane koleinami i zamieniają się w niechlujny parking na który wjeżdżają samochody przez bramę parku od ul. Henryka III. Dodatkowo, na terenie parku pojawiły się tabliczki wieszczące, iż jest to teren wspólnoty mieszkaniowej. Czy jest zgoda na Urzędu na dewastację parku? Kto zapłaci za zniszczenia terenów zielonych? Czy tabliczki informujące, że cześć parku stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej są ustawione zgodnie z prawem? Będę wdzięczny za odpowiedzi na te trzy powyższe pytania. z poważaniem Adam Ziółko

11 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 25 marca 2018 r. informuję, że brama wjazdowa na teren parku jest przeznaczona dla pojazdów służb dbających o tereny zielone , pojazdów do obsługi imprez okolicznościowych i innych, które posiadają stosowne pozwolenie. Mieszkańcy nieruchomości przy ul. Gimnazjalnej (działka nr 549/42, obręb Siechnice) graniczącej z terenem gminnym nie są upoważnieni do korzystania z ww. wjazdu. W związku z powyższym brama na teren parku zostanie zamknięta, a klucz do niej będzie w posiadaniu osób upoważnionych. Dodatkowo na granicy działek zostaną zamontowane słupki drogowe uniemożliwiające przejazd z terenu parku na działkę prywatną. Natomiast tabliczki informujące o tym, że teren należy do wspólnoty mieszkaniowej, są zamontowane w obrębie prywatnej działki należącej do mieszkańców ww. nieruchomości i są ustawione zgodnie z prawem. Jednocześnie informuję, że z uwagi na to, że wjazd na teren parku był ogólnodostępny, teren który został poniszczony podczas użytkowania zostanie zrekultywowany i przywrócony do właściwego stanu w ramach bieżących środków zabezpieczonych na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Siechnice.

23 / 03 / 2018 - Andrzej Muller

Przepraszam za kłopot ale mam parę pytań 1. Dlaczego na moście na rzece Oława koło młyna wycięto znaki o maksymalnym dopuszczalnym ciężarze samochodów /po remoncie po powodzi było 3,5 t/ teraz są tylko pozostałości po wyciętych znakach a most pęka są ślady na moście. Zgłaszaliśmy ten problem do urzędu Pan Kierownik mówił że się tym zajmie a mineło już troszkę czasu /około roku/ 2. zgłosiłem wycięcie znaku koło OCZKA Strażnikowi Miejskiemu że droga do obwodnicy jest drogą wewnętrzną i od stycznia cisza spokój aPanowie kierowcy tłumaczą imają racje nie ma znaku a jest lustro /nawet policja korzysta z tego skrótu/ 3. A co z wysypiskie naprzeciw OCZKA piaskiem ? , ziemią , kamienie GRUZEM Pozdrawiam i liczę na odpowiedź Andrzej Muller

11 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 23 marca 2018 r. w sprawie ulicy Polnej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję: • Docelowa organizacja ruchu dla ulicy Polnej nie przewiduje B-18 „zakazu wyjazdu pojazdów o rzeczywistej masie pojazdów pow. 3,5 ton” na obiekt mostowy na rzece Oława. • Gmina zleci wykonanie przeglądów wszystkich obiektów mostowych i z chwilą uzyskania wyników negatywnych podejmie decyzje w sprawie ograniczenia wjazdu pojazdów pow. 3,5 ton. • Lustro drogowe zostało zamontowane przez DSDiK we Wrocławiu i dotyczy wyjazdu z drogi wewnętrznej, Gmina nie ma prawa ingerować w drogę o wyższej kategorii tak jak Wschodnia Obwodnica Wrocławia. Ponadto z drogi wojewódzkiej jest zakaz wjazdu na ul. Polną pojazdów, które zostały objęte zakazem • Teren wokół drogi pod wiaduktem jest własnością Krajowego Ośrodka Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-2017 Warszawa i utrzymanie czystości leży w gestii zarządcy terenu. Gmina wystąpi do zarządcy terenu celem uprzątnięcia terenu z gruzu, piasku, ziemi.

03 / 04 / 2018 - Piotr

Szanowny Panie Burmistrzu, Dziękuję za odpowiedź na jedno z moich pytań dotyczących ulicy Nowej w Świętej Katarzynie. Chciałbym jeszcze poznać odpowiedź na pozostałe dwa. 1. Kiedy będzie zaktualizowane oznakowanie na tej ulicy? Strefa 30 kończy się na nr 10 natomiast numerów jest do 24, warto by przesunąć ją dalej. Tak samo znak kończący Świętą Katarzynę jest przy numerze 10, dalej to już nie ŚK? Może by warto zrobić tu strefę ruchu? 2. Ten znak końca ŚK powoduje także że tam pługi kończą odśnieżanie i posypywanie drogi. Nie było to uciążliwe tej zimy bo niewiele mieliśmy takich dni ale i tak ciekawe było jak czarny asfalt kończył się przy tabliczce a dalej lód. Może podpisując umowę na odśnieżanie na kolejne zimy warto by poszerzyć strefę odśnieżania jak nie do końca asfaltu na nowej to chociaż do nr 24? Z góry dziękuję za odpowiedź Piotr

11 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wykonania aktualizacji oznakowania pionowego po wykonaniu nawierzchni docelowej tj. nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuję, iż wymiana i aktualizacja istniejącego oznakowania pionowego będzie zrealizowana w miesiącu czerwcu bieżącego roku. Ulica Nowa nie została ujęta w planie zimowego utrzymania dróg w sezonie na lata 2017/2018, 2018/2019, nie znaczy jednak to, że jest nie utrzymywana w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. Przedmiotowa ulica utrzymywana jest w ramach ZUD według potrzeb. W zakresie oświetlenia została już Panu udzielona odpowiedź.

13 / 03 / 2018 - Marek Serek

Panie Burmistrzu proszę o informację na kiedy został ustalony termin naprawy/utwardzenia powierzchni ul. Świerkowej w Zębicach? Utwardzenie nawierzchni wymaga cały odcinek a do tej pory był utwardzany tylko jej fragment i to prywatnymi środkami. Reszta drogi pomimo już istniejącej nowej zabudowy nie jest utwardzona i po opadach nie jest przejezdna.

09 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wykonania utwardzenia pozostałego odcinka drogi gminnej ulicy Świerkowej w miejscowości Zębice materiałem kamiennym uprzejmie informuję, że w roku 2018 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie w/w zadania. Nadmieniam również, iż wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi nie są prowadzone prace budowlane w zakresie budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych i wykonanie utwardzenia w bieżącym roku jest niezasadne. Kwestia wykonania utwardzenia nawierzchni gruntowej na brakującym odcinku drogi gminnej będzie mogła być rozpatrzona w roku 2019 w przypadku uzyskania oszczędności przetargowych na planowanych drogowych zadaniach inwestycyjnych. Informuję również Pana, iż pierwszy odcinek drogi od ul. Leśnej na długości 70 m i szerokości 4,0 m do istniejącej zabudowy, został utwardzony materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm ze środków finansowych Gminy w roku 2017.

03 / 04 / 2018 - Piotr

Szanowny Panie, Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość doposażenia siłowni przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie w drążek do podciagania oraz drabinkę gimnastyczną. Są to podstawowe elementy każdej siłowni, wykorzystują je osoby w celach rekreacyjnych jak również sportowych, na każdym poziomie zaawansowania. Doposażenie siłowni we wskazane sprzęty z pewnością wpłynie na zwiększenie liczby użytkowników i ich zadowolenie.

06 / 04 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Siłownia w Świętej Katarzynie ma charakter rekreacyjny a nie wyczynowy. Zestaw urządzeń co do składu był konsultowany z radą Osiedla i nie przewidywał urządzeń przez Pana wymienionych. Jeżeli znacząca grupa mieszkańców byłaby zainteresowana zamontowaniem takich urządzeń w przyszłości, to należny uzyskać pozytywną opinię Rady Osiedla.

22 / 03 / 2018 - Katarzyna Korzeniowska

Szanowny Panie Burmistrzu, po raz kolejny zwracam się z prośbą utwardzenia drogi gminnej (!) ulicy Jesionowej w Żernikach Wrocławskich. Stan drogi jest obecnie w opłakanym stanie, prawie całkowicie uniemożliwia korzystanie z drogi. Pomimo, że droga jest c o jakiś czas wyrównywana walcem, j są to stanowczo tak niezauważalne prace, które są niszczone od razu przy najbliższym deszczu... Dlatego kolejny raz zwracam się z prośbą o utwardzenie drogi, w celu normalnego i bezpiecznego korzystania z niej przez pieszych a w szczególności dzieci, dla których w obecnej chwili nawet udanie się pieszo do szkoły jest całkowicie niemożliwe.

06 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie poprawy stanu technicznego nawierzchni ulicy Jesionowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej uprzejmie informuję, że w roku 2018 w planie finansowym Gminy Siechnice nie zostały ujęte środki finansowe na wykonanie remontu nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej. Nadmieniam również, że ulica Jesionowa nie została ujęta do przebudowy w zakresie pełnego przekroju ulicznego, jak również w zakresie jezdni bitumicznej w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Siechnice oraz strategii rozwoju Gminy do roku 2021. Nawierzchnia przedmiotowej ulicy do chwili wykonania nawierzchni docelowej będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg poprzez likwidację wyboi, dziur materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Wykonanie naprawy istniejącej nawierzchni zostało zlecone do realizacji w terminie do 15.05.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

28 / 03 / 2018 - Radek D

Panie Burmistrzu Po raz kolejny zwracam się w kwestii poruszania się samochodów ciężarowych po ulicy Dębowej w Radwanicach. Codziennie kilkunastokrotnie samochody ciężarowe obsługujące budowę osiedla Milart przejeżdżają po moście na rzece Szaluna który zgodnie z oznakowaniem pionowym jest uszkodzony i dodatkowo mamy znak zakazu poruszania się pojazdów powyżej 3,5t. Czy gmina wydała specjalne pozwolenie na porusznie się po moście obsłudze budowy osiedla? Jeżeli tak to kto będzie odpowiadał za uszkodzenia mostu wynikłe z nadmiernej eksploatacji przez transport ciężarowy?

06 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 28 marca 2018 r., uprzejmie informuję po raz drugi, że w dniu 28 września 2017 r. została wyznaczona i wydana obsługa komunikacyjna placu budowy do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr 810 i 808 przy ul. Dębowej w miejscowości Radwanice. Inwestor to jest: MW Spółka z o.o. – Brochów Sp.k z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Bratniej 7 zobowiązał się do czyszczenia kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na ul. Dębową i Parkową, stałego utrzymania nawierzchni drogi w czystości, wykonywania napraw cząstkowych nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm w czasie trwania realizacji inwestycji – minimum 3 razy w roku. Zobowiązał się również do wykonywania bieżącej konserwacji obiektu mostowego na rzece Szalonej oraz wykonania remontu konstrukcji jezdni w przypadku jej uszkodzenia w wyniku przeciążenia. Ponadto informuję Pana, że znaki B – 18 „zakaz wjazdu pojazdów o całkowitej masie rzeczywistej pow. 3,5 ton”, jak również tabliczki „ most na rzece Szalona uszkodzony” zostały zamontowane w celu wyeliminowania ruchu pojazdów ponadnormatywnych bez zgody zarządcy drogi.

22 / 03 / 2018 - Zatroskany Polak

Dzień dobry, proszę o informacje jakim prawem postawiono słupki na ul. Granicznej w Iwinach, która graniczny z Wrocławiem? Odcięliście Państwo drogę dla mieszkańców Wrocławia i rolnika, który nie ma jak wyjechać z pola. W razie pożaru, szybkiej akcji pogotowia ratunkowego może zdarzyć wielkie nieszczęście, kiedy ludzkie życie może być zagrożone. Jest to ewidentna złośliwość z Państwa strony, bo rzecz postawienia słupków nie ma sensu i tylko rodzi problemy. Równie dobrze można byłoby zabronić mieszkańcom Iwin korzystania z dróg Wrocławia lub deweloperskich. Liczę na szybką reakcję z Państwa strony bo jeśli zdarzy się nieszczęście typu sytuacja kryzysowa, to ktoś z Państwa Gminy będzie pociągany do odpowiedzialności. Pozdrawiam.

05 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie zamknięcia ulicy Granicznej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wrocławia pn. Jagodno II, oraz zgodnie z decyzją o pozwolenia na budowę, mieszkańcy nowego osiedla powinni komunikować się z drogą publiczną jedynie od strony Schuberta, który to dojazd został wykonany. Informuję również, iż developer LC Corp Sp. z o.o. nie uzyskał decyzji na lokalizację zjazdu poprzez działkę nr 444 wydanej przez Burmistrza Siechnic dla zrealizowania inwestycji. W związku z powyższym zjazd jest nielegalny i został zamknięty.

15 / 03 / 2018 - Piotr Popiel

Szanowny Panie Burmistrzu, wraz z grupą mieszkańców ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie zastanawiamy się, jakie jest uzasadnienie tego, że zapowiadany już od dawna kompleksowy - szeroki remont ul. Kolejowej, który miał odpowiadać standardom nowoczesnej gminy XXI w. (dróżka rowerowa, chodnik, oświetlenie), nagle w niewyjaśniony sposób zawężany jest do standardów rodem z XX w. o znamionach rozwiązania prowizorycznego. Póki co mocno Pan Burmistrz tylko akcentował, że remont na który czekaliśmy już od wielu lat i który miał być obecnie na półmetku, nie rozpoczął się z winy Projektanta. Wina ta nie została przez Pana skonkretyzowana. Czy zatem ów Projektant jest również winny temu, że planowany kompleksowy - szeroki remont nagle ma się przeistoczyć w rozwiązanie godne projektom drogowym z XX w.? Proszę pamiętać, że okolica ul. Kolejowej jest chyba najbardziej zamieszkała w Św. Katarzynie. Dodatkowo użytkowana ona jest masowo przez rodziców z całej gminy, którzy przeprowadzają tą ulicą dzieci, bądź je przywożą do przedszkola. To tutaj odbywa się też ruch do stacji kolejowej. Obecnie na stacji tworzony jest nowoczesny węzeł przesiadkowy. Gmina chce go teraz połączyć drogą o standardach sprzed kilkudziesięciu lat. Dodatkowo w planie zagospodarowania przestrzennego w pobliżu ul. Kolejowej znajduje się rozległy teren, któremu przypisana jest funkcja sportu i rekreacji. Założyć należy, że za jakiś czas teren ten zacznie w końcu pełnić swoją funkcję. Ruch na ulicy Kolejowej zostanie przez to dodatkowo wzmożony. Obecnie planowana inwestycja drogowa, o bardzo zawężonym zakresie - w porównaniu do planowanego wcześniej projektu - wydaje się więc być już teraz niedostosowana do wymagań obecnych czasów i najprawdopodobniej będzie niebawem skutkowała koniecznością szybkiej modernizacji. Stąd też pojawia się pytanie o gospodarność obecnie planowanej inwestycji oraz prośba do Pana Burmistrza o uzasadnienie mieszkańcom nagłej zmiany projektu. Czy chodzi tu o kwestie finansowe? Dziękuję za informację zwrotną. Z wyrazami szacunku PP

04 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w ostatnich tygodniach zamierzenia inwestycyjne w sprawie ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, opisałem udzielając odpowiedzi na wcześniejsze pytania w tej sprawie tj. na pytania nr 51/2018, 56/2018, nr 64/2018. W odpowiedziach na w/w pytania wyjaśniłem przyczyny braku możliwości wykonania w bieżącym roku budowy drogi ul. Kolejowej, z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz opisałem sposób w jaki zostanie wykonany remont drogi. Formuła portalu: „Zapytaj Burmistrza Siechnic” z założenia stanowi krótkie, zwięzłe odpowiedzi na zadawane przez Mieszkańców pytania, stąd może Pana wrażenie „braku skonkretyzowania” wszystkich aspektów sprawy. Podsumowując wcześniej udzielone odpowiedzi ponownie informuję, że pod koniec ubiegłego roku odstąpiłem od umowy na wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej z winy Projektanta. Przyczyną odstąpienia była zwłoka w wykonaniu dokumentacji projektowej oraz brak działań Projektanta zmierzających do zakończenia prac projektowych. Rozmowy oraz korespondencja prowadzona z Projektantem nie potwierdzały możliwości prawidłowego zakończenia prac projektowych. Wezwania do zintensyfikowania prac oraz do niezwłocznej realizacji zapisów umownych, nie przyniosły zamierzonego skutku. Nie mogąc skutecznie wyegzekwować od Projektanta podjęcia i kontynuacji prac projektowych, odstąpiłem od umowy nakładając na Projektanta karę umowną, za odstąpienie od umowy z jego winy. Wykonanie prawidłowej dokumentacji projektowej z uwagi, że aktualnie istniejąca szerokość pasa drogowego nie posiada parametrów zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 29.01.2016r.), musi zostać zrealizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 04.082017r.). Oprócz dokumentacji projektowej oraz niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, koniecznym jest opracowanie projektu podziałów nieruchomości oraz ujawnienie tych podziałów w zasobach Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu i Księgach Wieczystych. Czas w jakim możliwe jest pozyskanie wszystkich wymienionych wyżej opracowań, to nawet 24 miesiące. Termin ten szacuję w oparciu o średni czas realizacji innych projektów w tej samej procedurze. Nie jest za tym możliwe z przyczyn oczywistych pozyskanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w bieżącym roku. Ilość dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia bitumiczna lub z kostki betonowej) stanowi tylko jedną czwartą wszystkich dróg będących w zarządzie Gminy Siechnice, a więc potrzeb związanych z koniecznością wykonania nowej nawierzchni twardej ulepszonej jest bardzo dużo. Mam pełną świadomość znaczenia ul. Kolejowej w komunikacji Mieszkańców nie tylko zamieszkujących posesje przy niej zlokalizowane ale również innych Mieszkańców gminy Siechnice. Oczekiwania i potrzeby artykułowane na spotkaniach oraz w kierowanej do mnie korespondencji są dla mnie bardzo ważne. Dlatego nie chcąc obarczać Mieszkańców skutkami konieczności odstąpienia od umowy z poprzednim Projektantem, postanowiłem na okres niezbędny do wyłonienia nowego Projektanta oraz uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonać remont ul. Kolejowej. Remont zostanie przeprowadzony w bieżącym roku i będzie polegał na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z warstwy betonu asfaltowego o grubości 5cm oraz obustronnych poboczy z kruszywa. Prace te poprzedzone zostaną przygotowaniem istniejącego podłoża poprzez reprofilację i doziarnienie oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych. Przewidziano również wprowadzenie elementów uspokajających ruch tj. wykonanie progów zwalniających. Docelowy zakres budowy ul. Kolejowej wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym zostanie wykonany po pozyskaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, o której szczegółowo pisałem wyżej, w latach kolejnych w ramach posiadanych środków. Liczę, że wykonany remont do czasu wykonania pełnobranżowego zakresu budowy, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ul. Kolejowej.

14 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień Dobry Panie Burmistrzu, Wczoraj ukazała się Pańska odpowiedź która sugeruje że z bardzo fajnej drogi Kolejowej zrobi się droga o standardzie drogi transportu rolnego jak Nowa… O ile w przypadku Nowej taki standard jest super (chociaż przydałoby się oświetlenie co najmniej do końca asfaltu) to w przypadku Kolejowej którędy masa ludzi i dzieci chodzi do przedszkola, szkoły, kościoła to chodniki i oświetlenie są niezbędne. W szczególności że na odnogach Prostej i Jastrzębiej jest coraz więcej nowych osiedli. W związku z tym proszę o jasną deklarację czy wycofuje się Pan ze swoich obietnic i „remont” Kolejowej to jedynce na co możemy liczyć czy też w ciągu roku zostanie ta droga przebudowana do stanu który wielokrotnie Pan obiecywał – pełny przekrój, chodnik, oświetlenie itd. Pozdrawiam Piotr

04 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że tak jak wyjaśniałem w odpowiedziach na wcześniejsze zapytania w sprawie ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, Gmina Siechnice pod koniec ubiegłego roku odstąpiła od umowy na wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej z winy Projektanta. Przyczyną odstąpienia była zwłoka w wykonaniu dokumentacji projektowej oraz brak działań Projektanta zmierzających do zakończenia prac projektowych. Rozmowy oraz korespondencja prowadzona z Projektantem nie potwierdzały możliwości prawidłowego zakończenia prac projektowych. Dodam również, że aktualnie istniejąca szerokość pasa drogowego nie posiada parametrów zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 29.01.2016r.), dlatego też w ramach projektu budowy ul. Kolejowej niezbędnym jest przejęcie części działek sąsiednich w celu poszerzenia i dostosowania pasa drogowego do wymaganych parametrów. Wyłonienie kolejnego projektanta oraz wykonanie prawidłowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami w tym również z opracowaniem projektów podziału nieruchomości oraz ujawnieniem tych podziałów w zasobach Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu i Księgach Wieczystych, to czas nawet do 24 miesięcy. Termin 24 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej szacuję w oparciu o średni czas realizacji innych projektów w tej samej procedurze. Mając na uwadze spełnienie oczekiwań i potrzeb mieszkańców, jednocześnie nie chcąc obarczać mieszkańców skutkami konieczności odstąpienia od umowy z poprzednim projektantem, postanowiłem na okres niezbędny do wyłonienia nowego projektanta oraz uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonać remont ul. Kolejowej. Remont zostanie wykonany w bieżącym roku. Natomiast docelowy pełnobranżowy zakres budowy ul. Kolejowej wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym zostanie wykonany po pozyskaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, w latach kolejnych w ramach posiadanych środków. Liczę, że wykonany remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ul. Kolejowej, do czasu wykonania pełnobranżowego zakresu budowy.

21 / 03 / 2018 - Piotr

Szanowny Panie Burmistrzu, Jeszcze raz dziękuję za remont ulicy Nowej w Świętej Katarzynie. Chciałbym zapytać o kilka rzeczy związanych z tą drogą. 1. Kiedy będzie zaktualizowane oznakowanie na tej ulicy? Strefa 30 kończy się na nr 10 natomiast numerów jest do 24, warto by przesunąć ją dalej. Tak samo znak kończący Świętą Katarzynę jest przy numerze 10, dalej to już nie ŚK? 2. Ten znak końca ŚK powoduje także że tam pługi kończą odśnieżanie i posypywanie drogi. Nie było to uciążliwe tej zimy bo niewiele mieliśmy takich dni ale i tak ciekawe było jak czarny asfalt kończył się przy tabliczce a dalej lód. Może podpisując umowę na odśnieżanie na kolejne zimy warto by poszerzyć strefę odśnieżania jak nie do końca asfaltu na nowej to chociaż do nr 24? 3. Oświetlenie, jaka jest szansa na wykonanie oświetlenia do końca asfaltu albo chociaż do okolic nr 24? Nie musi to być jakieś super wystarczą z 2 lampy. A jak koszty są za duże to może chociaż dałoby się coś powiesić na tych słupach wysokiego napięcia co są koło drogi tak by nie była ona w całkowitych ciemnościach? Z góry dziękuję za wsparcie Piotr

03 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do „ZAPYTAJ BURMISTRZA „ z dnia 21.03.2018 r. w sprawie udzielenia informacji na temat wykonania oświetlenia ul. Nowej w Świętej Katarzynie pragnę poinformować , że dokonano szczegółowego przeglądu oświetlenia pod kątem możliwości rozbudowy istniejącej sieci oświetleniowej. Obecna sieć oświetleniowa ( 4 lampy) na początku ulicy Nowej wykonana jest na konsumenckiej sieci oświetleniowej i nie możliwości zabudowania dodatkowych opraw oświetleniowych. W celu wykonania oświetlenia drogowego w kierunku budynku nr 24 należy zaprojektować i wykonać nowe niezależne oświetlenie drogowe o długości około 320 m . Wychodzą naprzeciw Pana oczekiwaniom informuję , że w przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia całej ulicy Nowej w Świętej Katarzynie.

20 / 03 / 2018 - ewelina

Witam czy Gmina w ramach pomocy dla dużej rodziny ( 3 dzieci ) przewiduje możliwość pomocy dla takich rodzin i czy możliwe byłoby dofinansowania budowy domu dla takiej rodziny ? Rodzina taka zamieszkując na stałe w obszarze gminy Siechnice w formie podatku szybko spłaciłaby taka pomoc.

03 / 04 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że Gmina udziela pomocy pieniężnej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1769 ze zmianami), a pomoc taka jest udzielana w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Potrzeby osób i rodzin są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Pomoc taka jest natomiast udzielana co do zasady z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ponadto prawo do świadczeń z pomocy społecznej (z wyjątkiem zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej lub ekologicznej) przysługuje rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego obecnie 514,00 zł. miesięcznie na osobę. Rodzina wielodzietna może również skorzystać z uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny. Jednakże przepisy dotyczące udzielania wsparcia rodzinom wielodzietnym nie przewidują dofinansowania budowy domu".

26 / 03 / 2018 - Agnieszka

Dzień dobry Proszę o informację czym spowodowane jest wyłączenie latarni na ulicy Staszica (dot. dużych latarni pomiędzy inwestycją na Staszica 1 a Ciepłowniczą/Staszica) Z poważaniem Agnieszka

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do "Zapytaj Burmistrza" z dnia 26.03.2018 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wyłączenia oświetlenia ul. Staszica w Siechnicach pragnę poinformować, że nie było tutaj żadnej ingerencji ze strony Gminy Siechnice. Oświetlenie zostało wyłączone automatycznie z uwagi na awarię kabla zasilającego oświetlenie ulicy Sienkiewicza. Usterka została usunięta i oświetlenie ul. Staszica w Siechnicach zostało uruchomione. Jednocześnie przepraszam za chwilowe utrudnienia spowodowane brakiem oświetlenia.

26 / 03 / 2018 - Paweł

Szanowny Panie, proszę o wyjaśnienie kwestii zablokowania przejazdy ul. Graniczną w Iwinach do ulicy Schuberta we Wrocławiu. W ostatnim czasie w poprzek drogi zostały ustawione słupki uniemożliwiające przejazd. Serdecznie pozdrawiam i czekam na pilną odpowiedź. Paweł

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie zamknięcia ulicy Granicznej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wrocławia pn. Jagodno II, oraz zgodnie z decyzją o pozwolenia na budowę, mieszkańcy nowego osiedla powinni komunikować się z drogą publiczną jedynie od strony Schuberta, który to dojazd został wykonany. Informuję również, iż developer LC Corp Sp. z o.o. nie uzyskał decyzji na lokalizację zjazdu poprzez działkę nr 444 wydanej przez Burmistrza Siechnic dla zrealizowania inwestycji. W związku z powyższym zjazd jest nielegalny i został zamknięty.

26 / 03 / 2018 - Paweł Mackiewicz

Szanowny Panie. Dlaczego przy ulicy na środku drogi postawiono słupki? Droga ta pozwala na szybki wyjazd w stronę ronda, usprawnia wyjazd z osiedla Maestro III, a przede wszystkim dzięki niej szybciej dojadą służby w przypadku problemu. Kompletnie nie rozumiem tego posunięcia tym bardziej, że droga została dopiero co utwardzona. Proszę o odpowiedź i wyjaśnienie. PS. Całkiem możliwe, że tematem zajmą się lokalne i ogólnopolskie media. Pozdrawiam

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie zamknięcia ulicy Granicznej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wrocławia pn. Jagodno II, oraz zgodnie z decyzją o pozwolenia na budowę, mieszkańcy nowego osiedla powinni komunikować się z drogą publiczną jedynie od strony Schuberta, który to dojazd został wykonany. Informuję również, iż developer LC Corp Sp. z o.o. nie uzyskał decyzji na lokalizację zjazdu poprzez działkę nr 444 wydanej przez Burmistrza Siechnic dla zrealizowania inwestycji. W związku z powyższym zjazd jest nielegalny i został zamknięty.

27 / 03 / 2018 - Leontyna Frysztak

Panie Burmistrzu mam pytanie: Doszły mnie słuchy, że planowana jest w Sulimowie zmiana nazwy częścioa ulicy - Jana Kochanowskiego, co mnie bardzo zaniepokoiło. Mieszkam na początku numeracji tej ulicy pod numerem3 . Zmiana nazwy tej części ulicy związana byłaby z dużym jak dla nas problemem. Musielibyśmy wymieniać na nowe dowody osobiste a także zgłaszać we wszystkich urzędach zmianę miejsca zamieszkania. Zrobiłby się z tego jeden wielki bałagan. Numery nieparzyste w całej wsi musiałby być zmienion. Nie jestem przeciwna, nadaniu nazwy, nowo powstałej ulicy, do nowo wybudowanego domu. Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi na ten temat.

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” - siechnice.gmina.pl, w sprawie zmiany nazwy części ulicy Jana Kochanowskiego w Sulimowie informuję, że podjęto działania zmierzające do nadania nazwy dla drogi gminnej – działka nr 196 w Sulimowie. Nieruchomości położone wzdłuż tej drogi przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności oraz zabudowy zagrodowej. W związku z powyższym oraz z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego dla domu zlokalizowanego przy przedmiotowej drodze, w dalszej jej części, zaistniała potrzeba nadania nazwy ulicy dla ww. drogi oraz zaplanowania numeracji porządkowej dla tej części Sulimowa. Jednocześnie informuję, że przebieg ulicy Kochanowskiego w Sulimowie nie ulegnie zmianie. Początkowe, nieparzyste adresy ul. Kochanowskiego, zlokalizowane przy nienazwanej dotychczas drodze gminnej – działce nr 196 w Sulimowie, zostały pierwotnie nadane od najbliższej nazwanej ulicy, czyli od ul. Kochanowskiego. Projekt numeracji adresowej dla drogi gminnej – działki nr 196 w Sulimowie, po nadaniu jej nowej nazwy, obejmie wszystkie nieruchomości od początku jej przebiegu. Nowa numeracja, nie zostanie jednak, bez zgody właścicieli narzucona dla nieruchomości, oznaczonych trzema początkowymi nieparzystymi numerami adresowymi, przypisanymi od lat do ul. Kochanowskiego i zlokalizowanymi w bliskim jej sąsiedztwie.

13 / 03 / 2018 - Marek Serek

Panie Burmistrzu proszę o informację czy planowany jest remont ul. Św. Krzyża i na tej wysokości utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Opolskiej wraz z sygnalizacją świetlną lub wyniesieniem przejścia dla pieszych ponad poziom drogi (analogicznie jak na ul. Jarzębinowej). Inwestycje miałyby poprawić komfort i bezpieczeństwo w poruszaniu się pieszych w kierunku szkoły podstawowej.

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że aktualnie Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i przebudowa ul. Świętego Krzyża wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską w Siechnicach i Łąkową w Świętej Katarzynie i Różaną, Jaśminową i Graniczną w Siechnicach oraz projektem przebudowy mostu na rzece Zielona i budową ul. Różanej na długości działki nr 193 w Siechnicach”. Kompletną dokumentację projektową przewiduje się pozyskać w 2018r., a roboty budowlane wykonać w ramach posiadanych środków w latach kolejnych. Przedmiotowa dokumentacja nie będzie obejmowała ok. 100 metrowego odcinka ul. Św. Krzyża od ul. Opolskiej w stronę mostu na rzece Zielona, który zostanie wykonany po przebudowie skrzyżowania ul. Św. Krzyża z ul. Opolską. Ul. Opolska stanowi drogę krajową DK 94 i jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która w ramach przyjętego Programu Inwestycyjnego planuje przebudowę przedmiotowego skrzyżowania. GDDKiA będzie mogła wdrożyć zaplanowane zamierzenia inwestycyjne po zatwierdzeniu Programu Inwestycyjnego przez Ministra Infrastruktury. Z aktualnie pozyskanych informacji wiadomo, że obecnie Program Inwestycyjny jest procedowany w Ministerstwie Infrastruktury celem jego zatwierdzenia. Gmina Siechnice prowadzi od 2015r. korespondencję z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Opolskiej między innymi w granicach administracyjnych miasta Siechnice, na skrzyżowaniach z ulicą Świętej Katarzyny, ul. Kolejową oraz ul. Św. Krzyża/ul. Wiosenną. Ostatnie pismo w sprawie uwzględnienia w Programie Inwestycyjnym między innym skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Św. Krzyża/ul. Wiosenną, zostało skierowane do GDDKiA w październiku 2017r. W celu usprawnienia wykonania projektu przebudowy skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Św. Krzyża/ul. Wiosenną, Gmina Siechnice zleciła opracowanie analizy badania ruchu na tym skrzyżowaniu. Analiza zostanie przekazana GDDKiA celem ujęcia pozyskanych, przez Gminę Siechnice, danych przy projektowaniu. Do czasu budowy drogi, w ramach bieżącego utrzymania w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, prowadzone będą naprawy polegające na zniwelowaniu ubytków i zaniżeń istniejącej nawierzchni ul. Św. Krzyża.

27 / 03 / 2018 - MB

Witam serdecznie Mam zapytanie odnośnie słupków, które jakimś nazwę to "dziwnym zbiegiem okoliczności" pojawiły się na ulicy Granicznej na granicy miasta Wrocław i Siechnic odcinając mieszkańców Wrocławia od wjazdu i wyjazdu z ich własnej posesji. Proszę o pilną informację w tej sprawie.

30 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2018 r. w sprawie zamknięcia ulicy Granicznej w miejscowości Iwiny uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wrocławia pn. Jagodno II, oraz zgodnie z decyzją o pozwolenia na budowę, mieszkańcy nowego osiedla powinni komunikować się z drogą publiczną jedynie od strony Schuberta, który to dojazd został wykonany. Informuję również, iż developer LC Corp Sp. z o.o. nie uzyskał decyzji na lokalizację zjazdu poprzez działkę nr 444 wydanej przez Burmistrza Siechnic dla zrealizowania inwestycji. W związku z powyższym zjazd jest nielegalny i został zamknięty.

21 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Piszę z nietypowym pytaniem. Jaka jest poprawna pisownia naszego miasta Siechnice/w Siechnicach czy Siechnica/w Siechnicy. Do tej pory myślałem, że jest to Siechnice/w Siechnicach. Ale ostatnio studiowałem dokumenty dotyczące programu Rewitalizacji i tam często pojawia się Siechnica/w Siechnicy. Więc skoro w oficjalnych dokumentach jest różna plisowania to sam już nie wiem... Pozdrawiam Piotrek

27 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana pytania z dnia 21.03.2018 r. w sprawie poprawnej nazwy miasta Siechnice uprzejmie informuję, że oczywiście prawidłowa nazwa to Siechnice/w Siechnicach. Niestety część mieszkańców używa błędnej nazwy Siechnica/w Siechnicy. W treści Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 przyjętego Uchwałą nr XXXII/246/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2016 roku używana jest prawidłowa nazwa. Jedynie w załączniku nr 1 „Raport z badania ilościowego na temat rewitalizacji terenów Gminy Siechnice” przedstawiającym wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy użyto błędnej nazwy „Ścieżki rowerowe w Siechnicy” zgodnie z odpowiedziami respondentów wskazanych w otwartych pytaniach nr I i II ankiety.

21 / 03 / 2018 - Magda W.

Bardzo dziękuję za odpowiedź w sprawie oznakowania poziomego i pionowego na ulicy Ziemskiej. Chciałam zwrócić jeszcze uwagę na nowy odcinek ul. Ziemskiej, pomiędzy ul. Włościańską a ul. Św. Krzyża. Tutaj również zalecane jest wykonanie progu zwalniającego, ponieważ samochody wjeżdżając od ul. Św. Krzyża osiągają bardzo dużą prędkość do ul. Włościańskiej. Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę również tego odcinka. W imieniu mieszkańców będziemy bardzo wdzięczni o możliwe jak najszybsze wykonanie progów.

27 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie wykonania dodatkowego – trzeciego progu zwalniającego na ulicy Ziemskiej odc. od ul. Św. Krzyża do ul. Włościańskiej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że wniesienie w terenie przedmiotowego progu możliwe będzie po wykonaniu projektu docelowej organizacji ruchu na w/w próg i zatwierdzeniu u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowego progu zwalniającego i wystąpi o wydanie stosownego zatwierdzenia.

21 / 03 / 2018 - Michał W.

Panie Burmistrzu, w odpowiedzi dot. oznakowania oraz zamontowania progów zwalniających na ul. Ziemskiej chciałbym zauważyć, że potrzebny jest jeszcze jeden próg pomiędzy ulicą Włościańską a ul. Św. Krzyża. Kierowcy jadący od ulicy Św. Krzyża do ulicy Św. Katarzyny na tym fragmencie również nabierają niebezpiecznej prędkości. W związku z czym konieczne są 3 progi zwalniające, które powinny ostudzić zapędy kierowców i zapewnić mieszkańcom ul. Ziemskiej bezpieczeństwo. (są na tym fragmencie położone od niedawna nowe płyty betonowe sprzyjające niestety prędkości nierozsądnych kierowców) Ponadto czy nie można przyspieszyć montażu progów niż III kwartał roku. Jest to okres gdzie natężenie ruchu pieszego, rowerowego będzie zdecydowanie największe więc proszę o tym pomyśleć.

27 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie wykonania dodatkowego – trzeciego progu zwalniającego na ulicy Ziemskiej odc. od ul. Św. Krzyża do ul. Włościańskiej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że wniesienie w terenie przedmiotowego progu możliwe będzie po wykonaniu projektu docelowej organizacji ruchu na w/w próg i zatwierdzeniu u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowego progu zwalniającego i wystąpi o wydanie stosownego zatwierdzenia. Informuję również Pana iż zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu dla miejscowości Siechnice przewiduje też wprowadzenie znaków D-40 „strefa zamieszkania” i znaku D-41 „koniec strefy zamieszkania” na ulicy Ziemskiej. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-40 i D-41 będzie możliwe po podpisaniu przez Wykonawcę umowy na realizację zadania „ Wymiana i montaż oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych” na terenie Gminy Siechnice w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi.

25 / 02 / 2018 - AM

Lidl. Witam, Proszę o informację, czy w Siechnicach zostanie otwarty w 2018r. sklep LIDL. Na stronie gminy pojawiały się wcześniej zapewnienia, że taka inwestycja zostanie zrealizowana. Jednak na obecną chwilę nie widać żadnych prac.

26 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie budowy sklepu Lidl w Siechnicach, uprzejmie informuję, że budowa sklepu sieci Lidl nie jest inwestycja gminną. Jednocześnie informuję, że lokalizacja pod budowę sklepu Lidl wymaga zmiany obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Siechnice podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice. W chwili obecnej ww. plan miejscowy jest wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.) w terminie do 26.03.2018 r., mogą być składanie uwagi do projektu planu. W przypadku braku uwag lub ich negatywnym rozpatrzeniu ww. projekt planu miejscowego zostanie skierowany na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Siechnicach, celem uchwalenia. Po wejściu w życie ww. planu miejscowego inwestor będzie mógł wystąpić do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednocześnie informuję, że aktualnie realizowana inwestycja na działce nr 767/4, w Siechnicach nie jest budowa Lidla tylko Marketu Delikatesy Centrum.

17 / 03 / 2018 - Wspólnota Mieszkaniowa Miodowa 4 Iwiny

Czy w roku 2018 przewiduje się dotacje do poszczególnych lokali w budynku wielomieszkaniowym w przypadku zmiany pieca węglowego na kocioł gazowy? W budynku jest 8 lokali.

26 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-mail z dnia 17 marca 2018 r., uprzejmie informuję że w roku 2018 przewiduje się dotację na wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zgodnie, z rozdziałem II, Ogólne zasady udzielania dotacji i jej wysokość, paragraf 3. załącznika do Uchwały Nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 roku Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie wymiany dotychczasowego urządzenia grzewczego na ekologiczne, w kwocie 4000 zł na jedno urządzenie w budynku jednorodzinnym i dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. W przypadku wspólnej kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, limit kosztów określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4000 złotych. 22 marca 2018 r. na sesji Rady Miasta została przyjęta Uchwała w przedmiotowej sprawie, po uprawomocnieniu, będzie rozpoczęty nabór wniosków.

15 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień dobry, Kontynuując temat użyteczności nowego serwisu do pytań i odpowiedzi chciałbym zgłosić, że funkcja filtrowania nie działa poprawnie. Przykładowo wpisując moje imię Piotr uzyskałem tylko niektóre z odpowiedzi których wiem, że Pan Burmistrz mi udzielił więc jeżeli system filtrowania nie działa i nie można sortować odpowiedzi to zostaje nam jedynie cierpliwe klikanie i szukanie czy nie pojawiło się coś nowego na 10tej zakładce… Pozdrawiam Piotr

23 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Na dzień 15 marca 2018 r. od momentu uruchomienia nowego formularza "Zapytaj Burmistrza" (tj. 18 października 2017 r.), zadał Pan osiem pytań (co czyni Pana najaktywniejszym użytkownikiem tego modułu). Po wpisaniu słowa "Piotr" w wyszukiwarkę, która filtruje pytania, na które udzielono odpowiedzi otrzymujemy następujący wynik: zadał Pan 3 pytania, na które udzielono odpowiedzi. Pozostałe 5 jest w trakcie przygotowania odpowiedzi (przez wydział merytoryczny) lub np. na Pana pytanie z dnia 15.02.2018 r. dotyczące kontroli Straży Miejskiej, uzyskał Pan odpowiedź telefoniczną Komendanta Straży Miejskiej. Odpowiedzi dla tych pytań nie ma stronie internetowej, dlatego wyszukiwarka go nie pokazuje. Ponadto zachęcam, aby rozważył Pan możliwość podpisywania pytań pełnym imieniem i nazwiskiem. Pan podaje tylko imię (w części pytań), a co za tym idzie trudniej wyszukać Panu odpowiedzi na swoje pytania. Oprócz Pana swoje pytania zadało trzech innych Panów Piotrów.

07 / 02 / 2018 - Aleksander Zuchowski

Czy coś się zmieni w Urzędach Pocztowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie? Listonosze nie zostawiają awizo i przesyłki wracają, giną przesłane listy polecone, listonosze nie przywożą paczek. Mój list polecony nadany w W Warszawie 18 stycznia do dziś nie dotarł do Siechnic. (Nr przesyłki 00959007734550696522) poniżej inne opinie: "Nic nowego ja na polecony priorytet czekalam ok miesiaca po dwoch skargach pisemnych wkoncu dotarly a szly od 12stycznia do 5 lutego . A teraz nastepny idzie od 30 stycznia i ciagle w transporcie . TAKA JEST NASZA POLSKA POCZTA" "Ja czekam na kartę z banku od końca grudnia i już się chyba nie doczekam" "Priorytet z Warszawy szedł 16 dni z czego 14 od Katarzyny do Siechnic ... Odszkodowanie to kwota różnicy między priorytetem a zwykłym ... Porażka" "Ja dostałam dziś polecony priorytet nadany 26.01 z Krakowa

21 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana e maila z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nieprawidłowości w świadczonych usługach przez placówki pocztowe w Siechnicach oraz w Świętej Katarzynie informuję, że wielokrotnie interweniowałem u dyrekcji operatora pocztowego celem poprawy świadczonych usług pocztowych oraz ich dostępności na obszarze Gminy Siechnice. Działalność państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jakim jest obecnie Poczta Polska S.A., wykonująca funkcję operatora publicznego usług pocztowych, ma znaczący wpływ na zaspakajanie w tym zakresie zarówno potrzeb społeczeństwa, jak również organów państwowych oraz organów samorządu terytorialnego. Wszelkie nieprawidłowości i zakłócenia w funkcjonowaniu Poczty Polskiej spotykają się z szerokim niepokojem i niezadowoleniem społecznym, a także moim. Dzięki stałemu monitorowaniu działalności placówek pocztowych w Gminie Siechnice, sytuacja uległa nieznacznej poprawie po roku 2016. Swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania placówek pocztowych na terenie Gminy Siechnice proszę kierować również do Poczty Polskiej S.A. na formularzu on-line dostępnym na stronie http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/

02 / 01 / 2018 - Marek Serek

Szanowny Panie Burmistrzu proszę o informację czy planowane jest w bieżącym budżecie wykonanie kanalizacji na ul. Leśnej, ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej. Aktualnie doprowadzono tylko przyłacze wodne co utrwala przekonanie że kanalizacja nie jest planowana w najbliższum czasie.

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiadając na pytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.: Leśnej, Świerkowej i Modrzewiowej w miejscowości Zębice, przekazuję w załączeniu kopię pisma nr ZGK/2218/2018 z dnia 07.03.2018 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie, z treści którego wynika, że planowane jest umieszczenie inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie wymienionych wyżej ulic w „Wieloletnim planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na lata 2022-2025”.

02 / 01 / 2018 - Marek Serek

Szanowny Panie Burmistrzu proszę o informację czy planowane jest w bieżącym budżecie wykonanie asfaltowej nawierzchni ul. Leśnej, która jest zlokalizowana w Zębicach i ma fatalną , nieutwardzoną nawierzchnie, a która jest w większości zabudowana oraz korzystają z niej mieszkańcy dowożący dzieci do żłobka. Bliskość tartaku powoduje, że droga szybko się zużywa i chwilowe jej utwardzanie na długo nie zdaje rezultatu.

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej ul. Leśnej w Zębicach w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2018 nie ma przewiduje się środków na ten cel. Również nie ma zapisów odnośnie ul. Leśnej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 Gminy Siechnice. Nawierzchnia ul. Leśnej przewidziana jest do naprawy w 2018 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg.

28 / 01 / 2018 - Dariusz

Witam, czy istnieje możliwość utworzenia bezpłatnej komunikacji wzorem Gminy Czernica ? Jeżeli nie to proszę o informację czy nadejdzie taki czas, w którym będę mógł zostawić samochód pod domem, kupić jeden bilet na: - autobus w Siechnicach ( który dowiezie mnie do stacji PKP na czas ) - pociąg do Wrocławia ( w godzinach porannych i popołudniowych co 30min ) - tramwaj do pracy. Jaki jest pomysł, aby zachęcić już teraz mieszkańców Siechnic i okolic do tego żeby stopniowo rezygnowali ze swojego transportu i docenili ten zbiorowy "ekologiczny" ? Cena takiego biletu musi być mocno motywująca a ilość połączeń w godzinach szczytu znacznie większa niż dotychczas. Skoro Gmina Siechnice ma być liderem w tej dziedzinie, to jakie są przygotowane rozwiązania ? Jaki jest realny czas ? mam na myśli 1-2 czy raczej 5 lat ? Z góry dziękuję za szczerą informację.

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana zapytania dotyczącego zorganizowania darmowej komunikacji zbiorowej wzorem Gminy Czernicy uprzejmie informuję, że rozważę przyjęcie takiego rozwiązania w przyszłości. Obecnie prowadzone są prace nad zorganizowaniem transportu zbiorowego na terenie Gminy Siechnice własnym staraniem. Trwa modernizacja dwóch dworców kolejowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach celem stworzenia multimodalnych centrów przesiadkowych, planowana jest również budowa przystanku kolejowego w Iwinach po zakończeniu powyższych inwestycji planowane jest wprowadzenie nowych linii i połączeń z nastawieniem na szybki transport kolejowy. Również podejmowane są rozmowy nad wspólnym biletem z Gminą Wrocław oraz przewoźnikami kolejowymi. Obecnie Gmina Siechnice z własnego budżetu współfinansuje po dwie pary dodatkowych połączeń na trzech liniach kolejowych przebiegających przez teren Gminy Siechnice w przyszłości po zakończeniu inwestycji kolejowych liczba połączeń ma się zwiększyć. Aktualnie w budżecie Gminy Siechnice brak jest środków na sfinansowanie takiego rozwiązania ponieważ zostały one przeznaczone na realizowane obecnie na terenie gminy, ważne i bardzo kosztowne inwestycje w zakresie budowy szkół, dróg oraz pozostałej infrastruktury technicznej.

13 / 03 / 2018 - Magda W.

Szanowny Panie Burmistrzu. W związku z rozbudową osiedla przy ulicy Ziemskiej bardzo proszę o zwrócenie uwagi na infrastrukturę drogi. Na osiedlu nie są umieszczone znaki z ograniczeniem prędkości (teren zabudowany i bardzo spacerowy), samochody rozpędzają się ulicą Ziemską do 100km/h stwarzając ogromne zagrożenie oraz hałas poprzez drogę wykonaną z betonowych płyt, które bardzo rozpowszechniają hałas. Bardzo proszę o pilną analizę terenu.

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 13 marca 2018 r. w sprawie oznakowania ulicy Ziemskiej w zakresie ograniczenia prędkości i poprawy bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych uprzejmie informuję, że został wykonany i zatwierdzony u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu projekt docelowej organizacji ruchu dla ulicy Ziemskiej w miejscowości Siechnice. Przedmiotowy projekt przewiduje wykonanie dwóch progów zwalniających: jeden pomiędzy ulicą Mieszczańską a ulicą Świętej Katarzyny, drugi pomiędzy ulicą Mieszczańską a ulicą Włościańską. Projekt przewiduje też wprowadzenie znaków D-40 „strefa zamieszkania” i znaku D-41 „koniec strefy zamieszkania” na ulicy Ziemskiej. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w zakresie znaków D-40 i D-41 będzie możliwe po podpisaniu przez Wykonawcę umowy na realizację zadania „ Wymiana i montaż oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych” na terenie Gminy Siechnice w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku, w zakresie progów zwalniających U-16d najpóźniej w III kwartale bieżącego roku po wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu i podpisaniu umowy na realizację zadania.

07 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Czy można by było prosić by ktoś z Urzędu Miasta sprawdził nieruchomość przy Polnej 1 w Świętej Katarzynie? Jest to stróżówka oraz rozpadający się budynek, który nie jest zabezpieczony (liczne ubytki w płocie, brak furtki, sypiąca się brama itd. itp.) a z których „korzystają” dzieci i młodzież co stwarza potencjalne niebezpieczeństwo dla nich. Czy można by poprosić właściciela by zabezpieczył posesję czy to przez odnowienie ogrodzenia czy też przez umieszczenie tam strażnika a najlepiej poprzez wyburzenie budynku? Zaraz zacznie się robić ciepło i może się zwiększyć intensywność użytkowania tego miejsca co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku. Pozdrawiam Piotr

20 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 7 marca 2018 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że Urząd Miejski w Siechnicach wysłał pismo do właścicieli nieruchomości przy ul. Polnej 1 w Świętej Katarzynie z prośbą o zabezpieczenie terenu nieruchomości poprzez naprawę ogrodzenia i bramy wjazdowej, rozbiórkę walących się dwóch budynków przy ogrodzeniu (stróżówek) oraz o zabezpieczenie wejść do budynku głównego. Jednocześnie informuje, że w sprawę zaangażowana została również Straż Miejska w Siechnicach, która przekazała do biura nieruchomości zajmującego się sprzedażą ww. działki wniosek o zabezpieczenie terenu.

20 / 02 / 2018 - Arek

Panie Burmistrzu ponawiam swoje pytanie, ponieważ nie otrzymałem ponad 30 dni odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie. Czy istnieje możliwość zakupu od gminy gruntu na budowę miejsca parkingowego ? Interesuje mnie teren przy ulicy Pogodnej, przy stacji przepompowni zaraz przy "terenie zieleni miejskiej" czyli cmentarzyskiem. Chciałbym wykupić teren 3x6m lub 3x12 m. Grunt ten jest mało atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów, a miejsce parkingowe nie byłoby w żaden sposób uciążliwe. Jeśli jest taka możliwość proszę o przekazanie osoby kontaktowej.

15 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” ze strony internetowej www.siechnice.gmina.pl uprzejmie informuję, że wnioskowany teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Groblice, gmina Święta Katarzyna (Uchwała Nr XX/157/04 z dnia 8 lipca 2004 r. Rady Gminy Święta Katarzyna) jest oznaczony symbolem 62ZP (tereny zieleni parkowej) i jest przeznaczony pod park, stanowiący zieleń publiczną, ogólnodostępną, pełniący funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. W związku z powyższym informuję, że nie ma możliwości sprzedaży przez Gminę Siechnice nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. Aktualnie prowadzone są przygotowania do przeniesienia znajdujących się na tym terenie grobów a następnie podjęte zostaną działania zmierzające do realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. urządzenie terenów zielonych dla wszystkich mieszkańców Groblic.

26 / 02 / 2018 - Arkadiusz G.

Dzień dobry Panie Burmistrzu. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować za wyrównanie ul. Prostej i Kolejowej (w ostatnich tygodniach) - dziękuję. Wracając do sedna, proszę o skontrolowanie lamp na ul. Kolejowej ponieważ kilka z nich nie świeci (na zakręcie zaraz za kostką jest bardzo niebezpiecznie w nocy). Drugą sprawą jest stan ul. Cichej - posiada dziury i bardzo dużą nierówność poprzeczną. Sprawia to problem przy wymijaniu oraz wjazdu na posesję. Kolejną sprawę jaką chciałbym poruszyć to ul. Kolejowa - z racja tego, że 1 etap prac powinien się już kończyć (a niestety projektant zrezygnował) to nadal nie mamy żadnych konkretów w tej sprawie. Kiedy pojawi się nowy przetarg na realizację starego projektu lub na położenie nawierzchni bitumicznej? Pozdrawiam Serdecznie

15 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję: 1. W sprawie skontrolowania nieświecących lamp na ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie informuję, że w dniu 05.03.2018r. dokonano zgłoszenia awarii do Tauron Dystrybucja SA, właściciela lamp, celem niezwłocznego jej usunięcia. 2. W sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ul. Cichej w Świętej Katarzynie informuję, że przedmiotowa ulica zostanie naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg tj. zostaną wykonane naprawy cząstkowe nawierzchni, które będą polegać na likwidacji dziur i wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz zagęszczeniem mechanicznym. Naprawa nawierzchni zostanie wykonana do 30 kwietnia bieżącego roku, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 3. W sprawie ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, informuję że po odstąpieniu przez Gminę Siechnice od umowy o wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej z winy Projektanta, Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kolejowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach remontu zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna z warstwy betonu asfaltowego o grubości 5cm. Prace te poprzedzone będą przygotowaniem istniejącego podłoża poprzez reprofilację i doziarnienie oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych. Przewidziano również wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa. Docelowa szerokość jezdni wynosić będzie 5,00 m z miejscowymi zwężeniami, a poboczy 0,75m. Zaplanowano również wprowadzenie elementów uspokajających ruch tj. wykonanie dwóch progów zwalniających. Remont drogi nie będzie ingerował w istniejącą na długości ul. Kolejowej zieleń, wykonane zostanie jedynie uporządkowanie zieleni poprzez jej przycięcie. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane jest w pierwszej połowie bieżącego roku.

26 / 01 / 2018 - AG

Panie Burmistrzu, czy istnieje możliwość zakupu skrawka ziemi znajdującej się przy / na terenie działki 62ZP ( na skraju ul. Pogodnej / Zacisze) w Groblicach? Interesowałby mnie wymiar 3 x 5m lub 3x10m. Chciałbym zakupić grunt, żeby swobodnie parkować auto, po uprzednim jego utwardzeniu. W miejscu tym jest stacja przepompowni ścieków, więc grunt jest mało atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Proszę o informację czy jest to możliwe i ewentualnie w jakim wydziale mógłbym uzyskać więcej informacji. Dziękuje

15 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” ze strony internetowej www.siechnice.gmina.pl uprzejmie informuję, że wnioskowany teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Groblice, gmina Święta Katarzyna (Uchwała Nr XX/157/04 z dnia 8 lipca 2004 r. Rady Gminy Święta Katarzyna) jest oznaczony symbolem 62ZP (tereny zieleni parkowej) i jest przeznaczony pod park, stanowiący zieleń publiczną, ogólnodostępną, pełniący funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. W związku z powyższym informuję, że nie ma możliwości sprzedaży przez Gminę Siechnice nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. Aktualnie prowadzone są przygotowania do przeniesienia znajdujących się na tym terenie grobów a następnie podjęte zostaną działania zmierzające do realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. urządzenie terenów zielonych dla wszystkich mieszkańców Groblic.

09 / 01 / 2018 - Katarzyna Nowak-Pokorny

Szanowni Państwo 01.11.2017 złożyłam zapytanie odnośnie terenu zielonego przy ul. Kolejowej. Pomimo kilku prób przypominania się w Gminie w tym temacie, do dnia dzisiejszego (09.01.2018) nie otrzymałam odpowiedzi. Kilka miesięcy temu również zadałam pytanie za pomocą formularza internetowego. Przypominałam się kilka razy, aż wkońcu po 2 miesiącach otrzymałam odpowiedź do ręki. Chciałabym wiedzieć, jaki jest termin przeznaczony na udzielenie odpowiedzi i dlaczego akurat ja ich nie otrzymuje. W dniu dzisiejszym na zebraniu Rady Osiedla dowiedziałam się, że projekt zagospodarowania terenu działki 785/1 dobiega końca, a ja zgłosiłam prośbę uczestniczenia w realizacji tego projektu. Co dalej w takim razie...

14 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, Pragnę Panią zapewnić, że tak Pani osoba jak i inni mieszkańcy gminy traktowani są jednakowo. Pani wystąpienia nie mają charakteru wniosków w rozumieniu ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i nie stosuje się do nich uregulowań dotyczących terminów załatwiania sprawy. Na wszystkie wystąpienia mieszkańców odpowiadamy w terminach wynikających z kolejności wpływu do Urzędu korespondencji, a że wszelkiej korespondencji, w tym dotyczącej spraw rozpatrywanych w postępowaniach administracyjnych, jest bardzo dużo stąd terminy udzielenia odpowiedzi mogą dla klienta wydać się długie. Odnośnie meritum poruszanej przez Panią sprawy poniżej przedstawiam informację o aktualnym zaawansowaniu zadania. Nie jest przyjęte, aby jakiekolwiek projekty zlecane przez gminę były opiniowane przez indywidualnych mieszkańców gminy i z natury rzeczy tak być nie może, o ile mieszkaniec nie jest stroną w rozumieniu szczególnych przepisów prawa. Projekt zagospodarowania terenu przed jego ukończeniem będzie przekazany do zaopiniowania Radzie Osiedla Święta Katarzyna jako reprezentantowi jednostki pomocniczej Gminy. Zgodnie z podpisaną umową z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski, Bożena Żurawska s.c. z Wrocławia, projekt zagospodarowania terenu ma być wykonany do końca lipca bieżącego roku wraz ze złożeniem zawiadomienia o zamiarze wykonania robót oraz uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia. Wstępna koncepcja projektu powinna zostać przekazana do zaopiniowania do Rady Osiedla do końca kwietnia 2018 r.

15 / 02 / 2018 - mieszkaniec Siechnic

Dzień dobry Panu chcę zadać pytanie związane z bałaganem jaki panuje na byłych ogródkach przy ulicy zacisze począwszy od ulicy kościelnej, pan czyli obecny mieszkaniec ulicy zacisza zwozi i składuje rupiecie robi po prostu śmietnik na który my mieszkańcy musimy patrzeć jak powstają śmierdzące składowiska,dlaczego nie można zapobiec temu jeżeli nie skutkuje pouczenie to należy nakładać kary finansowe gdzie kontrole?Proszę o załatwienie tej sprawy.Pozdrawiam

13 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zadane pytanie z formularza "Zapytaj Burmistrza" informuję, że po rozpoznaniu sprawy i wizji w terenie z udziałem Straży Miejskiej, tereny za budynkami przy ul. Zacisze, na których ma powstać budynek ZOZ ma być posprzątany do 24 marca br. Straż Miejska przeprowadziła z kilkoma mieszkańcami rozmowy dyscyplinujące a przedmioty wyglądające jak dzikie wysypisko mają zniknąć do wyznaczonego terminu. Po tym terminie przeprowadzona zostanie ze Strażą Miejską powtórna kontrola czystości terenu.

08 / 03 / 2018 - Marcin

Dzień dobry Panie Burmistrzu, proszę o informację jaki jest postęp prac związanych z rozpoczęciem budowy drogi na ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie ? Prace miały się rozpocząć pod koniec 2017 roku z wcześniejszych Pana odpowiedzi wynika, że wyłonione miało być nowe biuro projektowe. Jaki jest postęp prac ? Kiedy mogą rozpocząć się prace ?

13 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że po odstąpieniu przez Gminę Siechnice od umowy o wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej z winy Projektanta, Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kolejowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach remontu zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna z warstwy betonu asfaltowego o grubości 5cm. Prace te poprzedzone będą przygotowaniem istniejącego podłoża poprzez reprofilację i doziarnienie oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych. Przewidziano również wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa. Docelowa szerokość jezdni wynosić będzie 5,00 m z miejscowymi zwężeniami, a poboczy 0,75m. Zaplanowano również wprowadzenie elementów uspokajających ruch tj. wykonanie dwóch progów zwalniających. Remont drogi nie będzie ingerował w istniejącą na długości ul. Kolejowej zieleń, wykonane zostanie jedynie uporządkowanie zieleni poprzez jej przycięcie. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane jest w pierwszej połowie bieżącego roku.

07 / 03 / 2018 - Piotr

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Chciałbym wrócić do kwestii sortowania na które Pan już mi odpowiedział. Jak słusznie Pan zauważył jest możliwość filtrowania i można łatwo odnaleźć odpowiedź na swoje pytanie przy czym co z ludzmi którzy tak jak ja śledzą tą stronę i sprawdzają też pytania innych by np. nie dublować pytań. Co z tymi którzy chcą być na bieżąco z tym co się dzieje w gminie? Czy mam codziennie przeglądać kilka pierwszych zakładek szukając czy nie pojawiło się tam nic nowego? Brakuje także numeracji pytań która była w poprzednim systemie i umożliwiała odnoszenie się do konkretnych kwestii już poruszonych ale np. niewyczerpanych. Z wyrazami szacunku Piotr

12 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie. Nowy formularz został opracowany na podstawie informacji płynących od mieszkańców od momentu uruchomienia formularza :Zapytaj Burmistrza" w 2011 roku. Zmiany wprowadzone w październiku 2017 r. są właśnie efektem tych zgłoszeń. W nowym formularzu (łączącym bezpośrednio pytanie i odpowiedź) nie ma możliwości nadawania pytaniom numerów. Oprócz Pana, nie dotarły do Urzędu Miejskiego głosy dotyczące zmian w przyjętych rozwiązaniach. Stworzenie strony internetowej, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb tysięcy internautów, którzy korzystają z niej na co dzień jest trudnym zadaniem. Będziemy jednak przyglądać się zgłoszeniom mieszkańców, jeżeli więcej osób zgłosi problemy podobne do pańskich, rozważymy zlecenie wprowadzenia zmian na stronie internetowej Gminy Siechnice.

26 / 02 / 2018 - Łukasz Góra

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy w 2018 roku są plany remontu ulicy polnej w Groblicach? W roku 2017 droga miała być 2x naprawiana. Była naprawiona tylko raz. Stan nawierzchni jest w opłakanym stanie. Droga nie nadaję się już do użytku.

12 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana e maila z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulicy Polnej w miejscowości Groblice uprzejmie informuję, że zlecona naprawa nawierzchni z terminem realizacji do 8 grudnia 2017 r. nie została wykonana z uwagi na złe warunki atmosferyczne tj. przedłużające się opady deszczu, wysoka nasiąkliwość. Naprawy zostały wstrzymane na wszystkich drogach. Nawierzchnia ulicy Polnej w roku 2018 będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg. Naprawa przewiduje likwidację ubytków, wyboi materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm, zruszeniem podłoża, profilacji z zachowaniem lub nadaniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Wykonanie naprawy cząstkowej nawierzchni w technologii jak wyżej zostanie zlecona ponownie w marcu br. Z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

18 / 02 / 2018 - Leszek Polit

Jako mieszkaniec ul. Żeromskiego chciałbym się dowiedzieć kiedy pozbędziemy się błota na naszej ulicy. Firma która kładła kabel wysokiego napięcia zrujnowała nam ulicę, którą własnymi siłami i nakładem własnych środków sami zrobiliśmy. Kierownik robót energetycznych chciał posypać nam nawierzchnię ulicy odpadem z Siechnic. Na nasze pismo skierowane do Was, nie otrzymaliśmy od czterech lat żadnej odpowiedzi, mimo zapewnień P.inspektora P.Machnika ż będzie to poprawione.Jest to odcinek ulicy od Strażackiej do ekranów dzwiękochronnych przy torach kolejowych.

08 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że w roku 2018 zaplanowany jest remont sięgacza ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Strażacką od terenów kolejowych. Ma on polegać na wykonaniu powierzchni bitumicznej i wykonaniu odwodnienia drogi. projekt tego zadania jest w posiadaniu Urzędu, obecnie przeprowadzana jest procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych, zakończenie prac planuje się na koniec II kwartału 2018 roku.

23 / 01 / 2018 - Elżbieta Wichowska

Szanowny Panie Burmistrzu. Piszę do Pana ponownie w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulic Kasztanowej i Jabłecznej w Świętej Katarzynie. 14 grudnia 2017 zwracałam się z prośbą o interwencje w sprawie złego stanu wyżej wymienionych ulic. 29 grudnia 2017 dostałam odpowiedź od Pana w której zostało napisane, że zlecono naprawy nawierzchni. Panadto napisał Pan, że już została wykonana naprawa ulicy Kasztanowej, natomiast nawierzchnia ulicy Jabłecznej zostanie naprawiona 05.01.2018. Wobec powyższego informuję Pana, że żadne naprawy nie zostały wykonane! Ani na ulicy Kasztanowej ani na ulicy Jabłecznej. Nawierzchnia jest nadal w fatalnym stanie. W obecnej chwili ulica Kasztanowa przestała być przejezdna dla samochodów osobowych. Nie wiem co mam o tym myśleć.....

05 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 23 stycznia 2018 r., data wpływu do Wydziału Komunalnego 26 lutego 2018 r w sprawie stanu technicznego ulicy Kasztanowej i ulicy Jabłecznej w miejscowości Święta Katarzyna informuję, że nawierzchnia ulicy Jabłecznej została zlecona do wykonania napraw cząstkowych w zakresie wypełnienia mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych, ale nie została wykonana w terminie z uwagi na złe warunki atmosferyczne (opady deszczu, duża nasiąkliwość podłoża. Naprawa nawierzchni została wykonana w dniu 19 lutego bieżącego roku. W nawiązaniu do ulicy Kasztanowej informuję, że nawierzchnia nie została zlecona do wykonania naprawy. Droga ta w obecnej chwili pełni bardziej funkcję drogi transportu rolnego prowadzącej do pól, a sporadycznie do prywatnych posesji. W bieżącym roku w okresie letnim zlecimy tylko zasypanie dwóch dziur materiałem kamiennym umożliwiając płynny przejazd. Przepraszam Panią za zaistniałą pomyłkę dotyczącą wykonania naprawy ulicy Kasztanowej w miejscowości Święta Katarzyna. Naprawa została wykonana na ulicy Kasztanowej, ale w miejscowości Żerniki Wrocławskie.

22 / 02 / 2018 - Ilona Puchrowicz

Dzień dobry. Panie Burmistrzu mam zdany egzamin na członka Rady Nadzorczej w Ministerstwie Skarbu Państwa. Moje pytanie dotyczy bazy kandydatów do rady czy prowadzicie taką bazę i czy mogę złożyć swoją ofertę?. Z poważaniem

05 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące prowadzenia bazy kandydatów do rad nadzorczych spółek gminnych informuję, że takiej bazy nie prowadzimy. Każdorazowo ogłaszany jest konkurs na członka rady, zarówno w przypadku zakończenia kadencji rady nadzorczej jak i w przypadku konieczności uzupełnienia jej składu. Konkursy ogłaszane są w BIP.

08 / 01 / 2018 - Adam

Witam, moje pytanie dotyczy dojazdu kolejowego z Świętej Katarzyny/Siechnic do Wrocławia. Czy jest taka możliwość aby strefa dojeżdżania na bilecie Komunikacji Miejskiej Wrocławia obejmowała stacje Świętą Katarzyne/Siechnice? Obecnie taka strefa zaczyna się dopiero w Brochowie. To jest jedna stacja różnicy, dla pociągu jest to trasa która zajmuje 2:30min, a taki bilet kosztuje aż 99zł. Czy jest szansa aby gmina Siechnice zainteresowała się tym tematem? Również dla Wrocławia powinien to być ważny temat ponieważ w godzinach szczytu wszystkie drogi wjazdowe do Wrocławia są zakorkowane. To powinno być proste rozwiązanie, które będzie miało także wpływ na nasze środowisko. pozdrawiamy mieszkańcy Siechnic/Świętej Katarzyny

02 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pana zapytania dotyczącego strefy dojazdu na bilecie Komunikacji Miejskiej Wrocławia która obejmowałaby stacje kolejowe Święta Katarzyna/Siechnice, informuję że Gmina Siechnice obecnie jest na etapie reorganizowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Siechnice z nastawieniem na szybkie połączenia kolejowe, wiąże się to również z podjęciem rozmów dotyczących wspólnego biletu z Gminą Wrocław oraz przewoźnikami kolejowymi. Po wypracowaniu wspólnych rozwiązań będą możliwe zmiany zaproponowane przez Pana.

13 / 02 / 2018 - Jadwiga Praźników

Dzień dobry Panie Burmistrzu, Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ nie mogę jej uzyskać meilowo od ponad tygodnia. ZGK w Świętej Katarzynie odmawia mieszkańcom, któzy zakupili domy w inwestycji "Rafin- Nowe Iwiny" na ulicy Polnej Chabrowej w Iwinach założenie liczników wody, tłumacząc, cytując "sieć wodociągowa w ulicy Polnej została wykonana poprawnie, jednakże otrzymaliśmy od UM w Siechnicach informację, że zasypka wykonana nad siecią wodociągową została wykonana niezgodnie z projektem". Dziwi mnie to ponieważ, po rozmowie z Państwa działem komunalnym otrzymałam informację, że nie mają pojęcia o całej sprawie. Natomiast my mieszkańcy musimy czekać już od ponad półtora tygodnia na bliżej nie przybliżony termin podłączenia liczników. Panie Burmistrzu bardzo proszę o ustosunkowanie się do tego. Czy ZGK, które co prawda jest spółki prywatną, może odmówić podłączenia wody pomimo, że 15.01.2018 samo wydało zaświadczenie o poprawności wodociągów. Zupełnie tego nie rozumiem, przy czym dwóm domom na ulicy zostały liczniki zamontowane. Z wyrazami szacunku, Jadwiga Praźników

02 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-mail z dnia 13 lutego 2018 r., uprzejmie informuję że zgodnie z poczynionymi ustaleniami z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie, Spółka rozpocznie podpisywanie umów na dostawę wody do nieruchomości zlokalizowanych w Iwinach przy ulicy Polnej i Chabrowej, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Będą również podjęte działania polegające na montażu wodomierzy w tych nieruchomościach.

01 / 02 / 2018 - Sebastian

Panie Burmistrzu. Na początku listopada zeszłego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli WM z osiedla Słoneczne Groblice w sprawie równania ulicy Różanej oraz wykonania odwodnienia drugiej części parkingu na osiedlu. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy WK, m.in. p. Graczyk oraz Pana z-ca p. Kubik. Ustalenia po spotkaniu były takie, że WM zobowiązują się do wykonania odwodnienia do wiosny 2018, natomiast p. Kubik zobowiązał się do wyrównania ulicy Różanej trwalszym kruszywem do końca listopada 2017. W grudniu dostaliśmy informację dzięki Pani Radnej Schindler, że firma ma opóźnienia i równanie będzie przeprowadzone najpóźniej do końca grudnia. Dzięki Bogu mamy luty i dalej jak były dziury tak są i to coraz większe, że praktycznie nie da się przejechać autem bez wadzenia podwoziem nie wspominając o wyjściu z dzieckiem na spacer jak trochę popada. Pogoda w między czasie dopisywała aby wykonać ww prace. Proszę o informację kiedy w końcu zostanie wyrównana ul. Różana w Groblicach oraz o zaczęcie poważnie traktować mieszkańców okolicznych gmin a nie tylko mieszkańców Siechnic.

01 / 03 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 1 lutego 2018 r. informuję, że naprawa nawierzchni ul. Różanej w miejscowości Groblice zlecona została z wydłużonym terminem realizacji do 8 grudnia 2017 r. nie została wykonana z uwagi na złe warunki atmosferyczne ( opady deszczu, duża nasiąkliwość podłoża). Naprawy nawierzchni gruntowych ulepszonych zostały utrzymane na wszystkich drogach gminnych, nie tylko w miejscowości Groblice. Ponowna realizacja napraw cząstkowych nawierzchni gruntowych ulepszonych zostanie wznowiona wczesną wiosną przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W pierwszej kolejności naprawy nawierzchni będą wykonywane w miejscowości Groblice i Zębice w tym również ulica Różana. Informuję również, ze do dnia dzisiejszego nie została uregulowana kwestia odprowadzania wód opadowych z nieruchomości (działki budowlanej), która to woda jest odprowadzana na drogę gminną. Odprowadzenie wód opadowych uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r. Nr 75 poz. 690), dalej zwane „warunkami technicznymi”. Regulacji w/w rozporządzeniem dokonuje się na podstawie delegacji wynikającej z art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego. Zgodnie z § 28 warunków technicznych działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia sieci do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Konsekwencja tego zapisu jest zakaz zawarty w § 29 warunków technicznych, których wyraźnie wskazuje, ze dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w powyższym celu i kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione. Nadmierne nawodnienie drogi powoduje przyspieszoną degradację nawierzchni tłuczniowej, a w następstwie konieczność częstego dokonywania napraw nawierzchni drogi, a więc nieuzasadnionego wydatkowania publicznych środków finansowych. W związku z powyższym mieszkańcy nieruchomości położonych przy ulicy Różanej mają obowiązek zagospodarować wodę we własnym zakresie i na własnych posesjach. Gmina dokona naprawy nawierzchni ulicy Pogodnej i ulicy Różanej do 15.04.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Informuję również, ze w pierwszym półroczu 2018 r. Gmina dokona wizji w terenie w zakresie zagospodarowania wód opadowych przez prywatnych właścicieli nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że woda opadowa w dalszym ciągu jest odprowadzania na pas drogowy, Gmina ograniczy wykonywanie napraw bieżących nawierzchni do minimum tj. równanie nawierzchni jeden raz na rok, bez dozianirnia materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm. Za niedogodności związane ze stanem nawierzchni przepraszam.

14 / 02 / 2018 - Igor trojan

Panie Burmistrzu: dlaczego cena wody w Siechnicy jest tak wysoka w porowniau np do cen wody we Wroclawiu to o 1,9zl na metrze szesciennym wiecej niz we Wroclawiu?! z czego to wynika???

27 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e-mail z dnia 14 lutego 2018 r., uprzejmie informuję że taryfa stawek i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalona została Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr XX/154/16 z dnia 21 stycznia 2016 r. Szybki wzrost demograficzny rejonu naszej Gminy powoduje, zwiększenie zapotrzebowania na dostawę wody i odbiór ścieków . Wzrost ten przekłada się na konieczność realizacji inwestycji niezbędnych da zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkańców w tym zakresie jak, na przykład modernizację oczyszczalni ścieków, budowę nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Znaczne koszty ponoszone na realizację tych zadań muszą mieć odzwierciedlenie w taryfach stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

20 / 02 / 2018 - Piotr

Dzień dobry, Szanowny Panie Burmistrzu, czy istniała by możliwość posortowania Pańskich odpowiedzi po dacie ich udzielenia? W tej chwili są sortowane po dacie zadania pytania co powoduje że w przypadku dłuższego oczekiwania na odpowiedź pojawia się ona w dalszych zakładkach co utrudnia korzystanie z tego rozwiązania. Pozdrawiam Piotr

27 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie, informuję, że w grudniu 2017 r. wprowadzona została możliwość filtrowania pytań i odpowiedzi w module „zapytaj Burmistrza”. Dzięki wyszukiwarce każdy internauta jest w stanie szybko i sprawnie odnaleźć odpowiedź na zadane przez siebie pytanie (wpisując imię lub nazwisko podane przy zadawaniu pytania) lub poprzez wpisanie hasła (np. nazwa ulicy/zagadnienia, których dotyczyło pytanie). Dzięki temu osoba, która zadała pytanie jest w stanie zweryfikować czy w zamieszczonych odpowiedziach jest już zamieszczona odpowiedź na jego pytanie lub może poprzez wyszukiwarkę przefiltrować pytania innych mieszkańców, pod względem poruszania przez nich tego samego tematu.

01 / 02 / 2018 - Piotr

Panie Burmistrzu kupiłem działkę aby wybudować dom na podstawie Uchwał Pana i Rady gdzie dla mojej działki jest zapewnienie w wodociąg i kanalizację. Niesttey tego odcinka nie ma a jak wystapilem do ZGK że sam ją wybuduje w tym roku to powiedzieli że oni ją sami wybudują w 2024 roku! Jak w dokumentach podpisywanych przez Urząd może być takie zapewnienie skoro ZGK odmawia? Pisze Pan poniżej że budowa jest kosztowna ja ją chce wykonać na własny koszt a wy nie chcecie? O co tu chodzi? Czy w związku z zapewnieniem w dokumentach odda mi Pan pieniądze za działke? 2024 rok?! Absurd - kto tyle bedzie czekał z budowa?! W jaki sposób się Pan wytłumaczy z tego przed kolegium odwoławczym? Pan Piotr chce ponieść koszt budowy wodociągu (100 metrów za cene 30 tys zł - gmina pobierałaby opłate za odprowadzenie ścieków nie inwestując grosza)!!!!!!!!!

27 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest zadaniem własnym Gminy niemniej kolejność i zakres realizacji inwestycji związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy są uzależnione od uwarunkowań technicznych, skali zapotrzebowania na media oraz od możliwości finansowania realizacji zadań w powyższym zakresie. Podsumowując w pierwszej kolejności są realizowane inwestycje mające na celu zaspokojenie potrzeb jak największej liczby odbiorców. Na wysokości działki nr 156/1 w Świętej Katarzynie aktualnie nie ma sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie ujął w swoim Wieloletnim Planie Inwestycyjnym rozbudowy sieci w tym rejonie. Z informacji uzyskanych od ZGK Sp. z o.o. wynika, że uzgodnił Pan ze Spółką wykonanie przez Pana odcinka sieci na podstawie odpłatnego przekazania. Po podpisaniu stosownej umowy z ZGK zostaną wydane niezbędne uzgodnienia pozwalające na wykonanie projektu oraz realizację inwestycji.

13 / 02 / 2018 - Bartosz S

Witam Panie Burmistrzu. Jestem mieszkańcem gminy. Mieszkam niedaleko obwodnicy południowej. Mam pytanie odnośnie oświetlenia przy ul. Zacharzyckiej. Lampy usytuowane są tylko bezprśrednio przy zjeździe a dalej w kierunku Św. Katarzyny niestety już ich nie ma. Jako że ul. Zacharzycka stała się drogą bardzo ruchliwą przemieszczanie się poboczem na którym nie znajduje się żaden chodnik staje się bardzo niebezpieczne. Druga sprawa dotyczy właśnie napomkniętego chodnika jako że taki właśnie by się przydał. Ludzie którzy wybierają się na spacer w kierunku chodnika przy obwodnicy południowej nie bardzo mają jak do niego dojść jako że muszą się przemieszczać bezpośrednio przez drogę. Ostatnią sprawą byłby jakiś próg zwalniający w miedzy ulicą Słoneczną a właśnie obwodnicą. Codziennie widzę jak samochody zjeżdżające z obwodnicy w kierunku Św. Katarzyny rozwijają dość spore prędkości przez ulicę Zacharzycka a często poboczem podróżują dzieci. Będę wdzięczny za rozpatrzenie problemów. Pozdrawiam

23 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej w kierunku istniejącego chodnika na zjeździe z Wschodniej Obwodnicy Wrocławia wykonana została dokumentacja projektowa. Chodnik przewidziany jest do realizacji w ramach programu „Bezpieczna droga”, który zakłada wykonanie chodnika przez Powiat Wrocławski przy współfinansowaniu przez Gminę Siechnice. W latach 2017-2018 w ramach programu „Bezpieczna droga” realizowany jest chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Groblice i Zębice. Chodnik wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie będzie zgłoszony do realizacji przez Gminę Siechnice w ramach tego programu w roku 2019, pod warunkiem kontynuowania go przez Powiat Wrocławski. W odniesieniu do sprawy oświetlenia ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie informuję, że wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia drogowego została ujęta w planach realizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siechnice, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz fakt, że w budżecie na 2018 rok zostały ujęte wydatki na inne ulice, przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2019-2024.

07 / 02 / 2018 - Bartosz Bartek

Witam. Jestem mieszkańcem gminy. Mam pytanie odnośnie montażu oświetlenia oraz przedłużenia chodnika przy ul. Zacharzyckiej (sprawa dotyczy odcinku niedaleko zjazdu z obwodnicy południowej w stronę Św. Katarzyny). Podczas budowy obwodnicy oświetlenie oraz chodnik powstał bezpośrednio przy zjeździe, jako że kilkadziesiąt metrów dalej powstały nowe budynki mieszkalne czy jest jakaś realna szansa na montaż oświetlenia oraz chodnika. Jako że ul. Zacharzycka stała się bardzo ruchliwa przemieszczanie się nią wiąże się z dość dużym niebezpieczeństwem. Czekam na kontakt Dziękuję i pozdrawiam

23 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej w kierunku istniejącego chodnika na zjeździe z Wschodniej Obwodnicy Wrocławia wykonana została dokumentacja projektowa. Chodnik przewidziany jest do realizacji w ramach programu „Bezpieczna droga”, który zakłada wykonanie chodnika przez Powiat Wrocławski przy współfinansowaniu przez Gminę Siechnice. W latach 2017-2018 w ramach programu „Bezpieczna droga” realizowany jest chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Groblice i Zębice. Chodnik wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie będzie zgłoszony do realizacji przez Gminę Siechnice w ramach tego programu w roku 2019, pod warunkiem kontynuowania go przez Powiat Wrocławski. W odniesieniu do sprawy oświetlenia ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie informuję, że wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia drogowego została ujęta w planach realizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siechnice, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz fakt, że w budżecie na 2018 rok zostały ujęte wydatki na inne ulice, przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2019-2024.

13 / 02 / 2018 - DARIUSZ STANIÓW

Dz. dobry. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) po 30.06.2022 selektywna zbiórka odpadów ma nastąpić z wykorzystaniem pojemników określonej barwy. To w praktyce może oznaczać konieczność wymiany pojemników przez wszystkich mieszkańców i wspólnot gminy - dokonujących selekcji odpadów. Czyli poniesienie kolejnego wydatku - po zakupie kilka lat temu koszy do segregacji (wydatek ok.100 zł za kosz). Aktualnie dopuszczalne było zróżnicowanie koszy za pomocą naklejek określonej barwy wraz z opisem i nikt nie wymagał koszy jednolicie barwnych. Nikt też nie uprzedzał ww o konieczności wymiany koszy za kilka lat na jedynie słuszne kolory...Kto zrefunduje koszty tej wymiany ? Czy organ samorządu terytorialnego - realizujący zadania w zakresie selekcji i zbiórki odpadów przewiduje jakieś ułatwienia, uproszczenia w tym zakresie - np. pokrycie kosztu zamiany koszy czarnych na barwne, przemalowanie koszy, kontynuowanie stosowania naklejek itp?

23 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 13 lutego 2018 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że zgodnie z ust. 1, § 6, przytoczonego przez Pana Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, kolory pojemników należy dostosować do wymaganych kolorów dla odpowiednich frakcji w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli do 30 czerwca 2022 r. Do tego czasu, aby poprawnie oznaczyć pojemniki na odpady dopuszcza się umieszczanie na nich naklejek o odpowiednich napisach i kolorach wymaganych dla danej frakcji. Naklejki można pobrać bezpłatnie w biurze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie lub np. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach mieszczącej się na parterze budynku. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 5 rozdział 3, Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289), do obowiązku właścicieli nieruchomości należy między innymi wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka dodatkowa opłata nie jest pobierana na terenie Gminy Siechnice. Gmina Siechnice oraz inne samorządy występowały z wnioskami do Ministerstwa Środowiska, aby w Rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2016 r. nie wprowadzać dodatkowych kolorów pojemników z uwagi na znaczne koszty ich wymiany. Ustawodawca niestety nie przychylił się do tych wniosków, zatem to właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą musieli ponieść koszty związane z wymianą pojemników.

20 / 01 / 2018 - Jacek Zamerski

Temat: Utwardzenie drogi cz3. Lokalizacja: SZOSTAKOWICE ul. Różana Witam serdecznie Proszę o pilną reakcję Urzędu Gminy zanim „Wykonawca” zostanie rozliczony z wykonanych prac drogowych ….. Uwagi do wykonanych prac dotyczących utwardzenie drogi Różanej w Szostakowicach 1. Wykonany narzut z materiału kamiennego na początku drogi ma ok. 10 cm na końcu drogi 2 cm – brak jednolitej grubości narzutu kamiennego na całym podłużnym przekroju drogi. Narzut kamienny na całej długości powinien mieć min 10cm miąższości lub więcej cm jeżeli zostało to ustalone … 2. Brak zamulenia wierzchniej warstwy mączką lub miałem kamiennym wbudowanego kruszywa o granulacji 2cm powoduje rozjeżdżanie, zapadanie, rozsuwanie się podbudowy podczas przejazdu samochodem po wykonanej drodze. 3. Brak usunięcia nadmiaru gruntu po wykonaniu korytowania drogi. Nadmiar grunt zalega na działkach wzdłuż ul. Różanej w Szostakowicach. 4. Brak wykonania połączenia drogi z ul. Piastowską [brak możliwości wjazdu na ul. Różaną] 5. Punkty granic działek wzdłuż ul. Różanej zostały zniszczone lub usunięte podczas prowadzenia prac drogowych [punkty granic do odnowienia]. Z poważaniem, Jacek Zamerski

20 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 20 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania utwardzenia drogi gminnej ulica Różana w miejscowości Szostakowice uprzejmie informuję: - pkt. 1 „Wykonany narzut z materiału kamiennego na początku drogi 10 cm na końcu drogi 2 cm „ odp. Gmina zleciła wykonanie doziarnienia materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm średnio na 5 cm, - pkt. 2. „ Brak zamulenia wierzchniej warstwy mączką lub miałem kamiennym o granulacji 2 cm odp. Gmina nie zlecała i nie będzie zlecać zamulenia górnej warstwy wykonanej nawierzchni - pkt. 3 „Brak usunięcia nadmiaru gruntu po wykonaniu koryta pod drogę odp. Humus jest składowany na działkach gminnych i na potrzeby Gminy, - pkt. 4 „ Brak wykonania połączenia drogi z ul. Piastowską odp. Gmina wykonała projekt budowlany na wykonanie przedmiotowego zjazdu i jest w trakcie wyłaniana Wykonawcy na jego realizację. - pkt. 5 „ Punkty granic zostały zniszczone lub usunięte podczas prowadzenia prac drogowych odp. Wykonawca realizując przedmiotowe zadanie wykonywał prace drogowe w odległości od 2 -3 m od palików geodezyjnych i ich zniszczenie nie było możliwe. Wykonawca przed przystąpieniem do robót otrzymał wytyczne o nienaruszeniu lub zniszczeniu przedmiotowych palików.

22 / 01 / 2018 - Monika Piwowarczyk

Zwracam się z uprzejmą prośbą o utwardzenie drogi ziemnej – ulicy Łąkowej w świętej Katarzynie w gminie Siechnice. Ulica o której jest mowa jest w bardzo złym stanie – liczne ubytki, a po opadach deszczu również błoto uniemożliwiają korzystanie z drogi, którą codziennie dojeżdżamy do pracy narażając własne samochody na poważne uszkodzenia. Obecny stan drogi naraża nie tylko na kosztowne naprawy samochodów, ale również stanowi realne zagrożenie dla pieszych oraz kierowców. Droga ta nie nadaje się również do korzystania z niej pieszo. Na ulicy tej mieszkają małżeństwa z małymi dziećmi. Po opadach deszczu niemożliwe jest przejście drogą z dzieckiem w wózku. Nie ma możliwości także odbioru dziecka ze żłobka/przedszkola/szkoły na piechotę, ponieważ obecne dziury i błoto uniemożliwiają całkowicie pokonanie, w szczególności końca drogi ul. Łąkowej. Pozdrawiam serdecznie Monika Piwowarczyk

19 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczna w dniu 22 stycznia 2018 r. w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ulicy Łąkowej w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuję, że nawierzchnia przedmiotowej ulicy została zlecona do wykonania naprawy w ramach wykonania robót poprawkowych objętych gwarancją w terminie do 20.02.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

23 / 01 / 2018 - Mieszkaniec

Szanowni Państwo, czy w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Władze Gminy planują zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Prawocińskiej i Cmentarnej w Siechnicach? Drugie pytanie, czy planowana jest instalacja barierek ochronnych na chodnikach po obu stronach ul. Opolskiej w Siechnicach pomiędzy skrzyżowaniami ulic Opolska/Cmentarna i Opolska/Zacisze/Czeremchowa? Pozdrawiam i liczę na działania Władz.

19 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na e- maila z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego w ciągu drogi gminnej ulica Prawocińska na skrzyżowaniu z ulicą Cmentarną w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że montaż lustra drogowego na przedmiotowym skrzyżowaniu jest zasadne. Gmina zleci wykonanie projektu zmiany w docelowej organizacji ruchu i zatwierdzi zmiany u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Po otrzymaniu stosownego zatwierdzenia przedmiotowe lustro drogowe zostanie zamontowane w terenie. Przybliżony termin realizacji to III kwartał bieżącego roku. Odnośnie montażu barierek ochronnych ciągu drogi krajowej DK 94 na odcinku od ulicy Prawocińskiej do ulicy Zacisze i Czeremchowej wniosek Pana zostanie skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu w celu załatwienia według właściwości.

13 / 02 / 2018 - Magdalena

Witam serdecznie, Jestem przyszłym mieszkańcem ulicy Miłej w Świętej Katarzynie i w związku w tym mam pytanie, czy są jakieś plany na zrobienie ulicy prostej i Miłej? Jeżeli chodzi o Kolejową to wiem z wcześniej udzielanych odpowiedzi, że jakieś plany są, natomiast nic nie znalazłam na temat ul. Prostej i Miłej.

19 / 02 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Na najbliższe 5 lat nie planuje się żadnej modernizacji lub przebudowy ulicy Prostej i Miłej. W tym okresie czasu będą one w takim samym standardzie jak obecnie - nawierzchnia tłuczniowa. Przejezdność i równość nawierzchni będzie utrzymywana przez doraźne równania.

05 / 01 / 2018 - Mieszkaniec

Panie Burmistrzu. Mamy już zimę lecz niestety okolice parku w Żernikach Wrocławskich wciąż czekają na jesienne porządki. Brudne liście leżą wszędzie tworząc wielkie pola błota oraz są bardzo śliskie wieczorami podczas przymrozków. Z mojego punktu widzenia to wielki wstyd dla gminy, że nie zwraca uwagi na czystość miejsca, które według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa uchodzi za zabytek.

06 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że prace zostały zlecone pracownikom gminy. Zbieranie liści powinno odbyć się w terminie najbliższych dwóch tygodni.

30 / 01 / 2018 - Maciej Szczepaniak

Dzień dobry Panu, mam prośbę, czy mógłby Pan skierować kogoś odpowiedniego do "uciszenia" pionowych szarych lamp, które stoją obok targowiska, przed urzędem. Latarnie są tak fatalnie wykonane, że przy najmniejszym wietrze dość głośno stukają. W dzień jest to dość denerwujące, ale w nocy nie da się spać przy tymi dziwi mnie fakt, że nikt z Urzędu się jeszcze tym nie zainteresował. Ewentualnie zapraszam, kogoś z Urzędu wieczorem do mnie przy wietrznej pogodzie, jeśli nikt nadal nie będzie widział problemu. Wydaje mi się, że lampy, które najbardziej stukają są od pierwszej do czwartej od strony kościoła patrząc w stronę Urzędu. Bardzo proszę o załatwienie tej sprawy. Pozdrawiam

06 / 02 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie skierowane do Burmistrza w sprawie hałasu wywoływanego przez lampy zlokalizowane na placu miejskim obok targowiska w Siechnicach uprzejmie informuję, że jest to pierwsze zgłoszenie informujące o zaistniałym problemie. W dniu 05.02.2018 r. dokonano sprawdzenia powyższych słupów, które potwierdziło stukanie wewnętrznych elementów słupa podczas ręcznego poruszania. W celu dokonania sprawdzenia przyczyn powstałych stuków niezbędny będzie demontaż klosza, który jest wykonany z bardzo kruchego tworzywa i występuje niebezpieczeństwo jego spękania podczas prac w ujemnych temperaturach. W związku z powyższym uzgodniono z firmą, która konserwuje nam oświetlenie na terenie gminy, że w okresie występowania dodatnich temperatur przystąpi do sprawdzenia przyczyn stuków i ich usunięcia. Przewidywany termin załatwiania sprawy około 2 tygodni.

16 / 01 / 2018 - Arkadiusz Domachowski

Dzień dobry, czy wykonanie asfaltowej nawierzchni ( wraz z progami zwalniającymi) oraz oświetlenia na ulicy Świętego Krzyża jest ujęte w budżecie na 2018 rok? Zauważyłem, że w budżecie zaplanowano przekazanie środków na otwartą strefę aktywności przy Świętego Krzyża, jednak bez oświetlenia i drogi dojście do niej również będzie niemożliwe. Pozdrawiam

02 / 02 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

Siechnicach informuję, że aktualnie Gmina Siechnice zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia „Budowa i przebudowa ul. Świętego Krzyża wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską w Siechnicach i Łąkową w Świętej Katarzynie i Różną, Jaśminową i Graniczną w Siechnicach oraz projektem przebudowy mostu na rzece Zielona i budową ul. Różanej na długości działki nr 193 w Siechnicach”, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania pozwoleń, opinii i uzgodnień. Kompletną dokumentację projektową przewiduje się pozyskać w 2018 r. natomiast budowa drogi w ramach posiadanych środków, w latach kolejnych. Do czasu budowy drogi, nie planuje się innych działań inwestycyjnych oprócz bieżącego utrzymania, poprzez miejscowe doziarnienie oraz wyrównanie materiałem tłuczniowym ul. Świętego Krzyża wraz z uzupełnieniem ubytków. Dojście do strefy aktywności będzie musiało odbywać się po istniejącej nawierzchni tłuczniowej i nie jest to niemożliwe, tym bardziej, że w innych miejscowościach ludzie mieszkają przy takich drogach już od wielu lat.

24 / 01 / 2018 - Damian Krzyszczuk

Dzień dobry, Proszę o informację czy planowany jest projekt pt."Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie Gminy Siechnice" dla ul.Prawocińskiej. Pozdrawiam

29 / 01 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W tej chwili Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w Świętej Katarzynie wykonuje sieć kanalizacji wraz z przyłączami do granicy działek ulicy Czeremchowej, Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej. Termin wykonania do końca 2018 roku.

21 / 01 / 2018 - Aleksandra Wojciechowska-Gileta

Szanowny Panie Burmistrzu Mailowo w dniu 14 stycznia br. zgłosiłam, że na ulicy Schuberta znajduje się częściowo odkryta studzienka kanalizacyjna na Wysokości ulicy Św. Judy Tadeusza (przesłałam na dowód tego zdjęcia), która w ciemności jest ogromnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt, gdyż bardzo łatwo można ulec wypadkowi. Przez tydzień czasu nikt nie pofatygował się o jej zabezpieczenie. Proszę o informację kiedy zostanie studzienka należycie zabezpieczona? Jednocześnie zwróciłam się z zapytaniem kiedy zostanie wyremontowana ulica Schuberta. Część tej ulicy należąca do miasta Wrocławia została już wyremontowana, tymczasem odcinek należący do Gminy Siechnice wygląda tragicznie, na dowód czego również przesłałam zdjęcia. Bardzo proszę o udzielenie informacji. Z poważaniem Aleksandra Wojciechowska-Gileta

26 / 01 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na e-mail z dnia 21 stycznia 2018 r., uprzejmie informuję że naprawa częściowo odkrytej studzienki kanalizacji sanitarnej została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie do załatwienia według właściwości. Ponadto informuję, że odcinek drogi ul.Schuberta , który jest własnością Gminy Siechnice na dzień dzisiejszy pełni funkcję drogi transportu rolnego prowadzącą do pól i nielicznych, rozrzuconych budynków jednorodzinnych powstających w zabudowie zagrodowej. Z powyższych względów nie przewiduje się budowy utwardzonej drogi w perspektywie najbliższych 5 lat w zakresie zmiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kamienia łamanego albo na nawierzchnię bitumiczną. Droga ta będzie poddawana jedynie okresowemu wyrównaniu.

22 / 01 / 2018 - Piotr Popiel

Szanowny Panie Burmistrzu, dnia 20 grudnia 2017 r. poprzez formularz zamieszczony w sekcji "Zapytaj Burmistrza" wysłałem do Pana oraz Kierownika właściwego wydziału w strukturze Urzędu Miasta niżej zamieszczone zapytanie. Niestety wbrew regulaminowi forum nie uzyskałem na nie odpowiedzi w okresie 21 dni. Nie pozostaje mi nic innego, jak ponowić moje zapytanie, wierząc, że tym razem nie zostanie ono zignorowane. W co ufam zarówno ja, jak i wielu moich sąsiadów... Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Kierowniku, wielokrotnie na tych łamach zapowiadał Pan, że kompleksowa przebudowa ul. Kolejowej w Św. Katarzynie rozpocznie się w IV kw. 2017 r. Jak Pan zapewne wie, remont ten jest wyczekiwany od wielu już lat przez okolicznych mieszkańców, a problemy z tą drogą - na co również wskazują listy do Pana od mieszkańców - nasilają się. Obszar ulicy Kolejowej jest zamieszkiwany przez coraz większą liczbę mieszkańców, jej część jest wykorzystywana przez rodziców przywożących/odwożących swoje dzieci do przedszkola, na bieżąco jest też ona eksploatowana przez mieszkańców zmierzających do dworca PKP. Mamy końcówkę roku 2017 a prace jeszcze nie zostały rozpoczęte. Mało tego, w Internecie pojawiają się niepokojące sygnały, że rozpisany wcześniej przetarg został anulowany, a kompleksowa przebudowa ul. Kolejowej ma w ogóle nie mieć miejsca, tylko ma powstać (kiedyś) droga przypominająca obecną ul. Nową. Proszę w trybie pilnym odnieść się do tych informacji i przedstawić aktualną sytuację dotyczącą ul. Kolejowej, tak aby sprawa stała się transparentna, a mieszkańcy nie musieliby dowiadywać się o priorytetowych dla nich sprawach z tzw. "drugiego przekazu Internetowego". Myślę że powinno na tym Panu Burmistrzowi zależeć, zwłaszcza na przednówku roku wyborczego... Z wyrazami szacunku

26 / 01 / 2018 - Zastępca Burmistrza Lesław Kubik

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące remontu ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie informuję, co następuje. Gmina Siechnice odstąpiła od umowy zawartej z biurem projektowym realizującym dokumentację projektową dla zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”, ponieważ Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i przerwał realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację niezwłocznie po zakończeniu rozliczenia prac wykonanych przez poprzednie biuro projektowe. Wytyczne projektowe oraz zakres prac jaki planowano uwzględnić w dokumentacji projektowej dostępny jest na stronie bip.siechnice.dolnyslask.pl w zakładce „przetargi”. W roku 2018 przewidziano do realizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kolejowej oraz jej skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Polną i Nową. Do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku, drogi te, posiadające w chwili obecnej nawierzchnię tłuczniową, w ramach posiadanych środków finansowych będą systematycznie wyrównywane, a lokalne ubytki uzupełniane.

03 / 01 / 2018 - Małgorzata Gajec

Szanowny Panie Burmistrzu. Mieszkam przy ulicy Wloscianska 28 i często teraz korzystam z drogi przy ul. Ziemskiej . Atom ,który skończył inwestycje przy tej ulicy ,wykonał nawierzchnie z płyt do wysokości mostka i myśle,ze będzie nam służyć na długie lata. Niestety druga cześć drogi od mostka do ulicy głównej jest tylko nawierzchnia z jakiejś masy piaskowej i ubita. Już w tej chwili robią się dziury i błoto ,jak popada to trudno przejść. Dlaczego nikt nie kontynuował nawierzchni wykonanej przez Atom.? ,przecież to wyrzucone pieniądze. Mam nadzieje,ze ktoś przyjrzy się tej bubel-inwestycji. Pozdrawiam Małgorzata Gajec

24 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pytanie z dnia 03.01.2018 w sprawie – ul. Świętego Krzyża i ul.Ziemskiej w Siechnicach informuję, że nowa nawierzchnia z płyt betonowych na ul.Ziemskiej została wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlane ATOM Sp. z o.o. w ramach umowy na wykonanie dróg gminnych obsługujących budowane przez tą firmę osiedla domów. Droga została wykonana w całości na koszt PB ATOM Sp. z o.o. jako darowizna na podstawie warunków z decyzji lokalizacyjnej i nie była inwestycją Gminy Siechnice. Płyty betonowe zostały ułożone na działce drogowej stanowiącej ul.Ziemską czyli od mostu na rzecze Szalonej przy ul.Świętego Krzyża do skrzyżowania z ul. Mieszczańską. Bubel zgodnie ze słownikiem języka polskiego to towar złej jakości, posiadający wady. Ul. Świętego Krzyża od dawna była drogą polną i taką jest do dnia dzisiejszego, nie ma więc w tym przypadku mowy o żadnym bublu. Na odcinku od ul.Opolskiej do mostu na rzece Szalonej jest utwardzana kruszywem, ubytki w nawierzchni są uzupełniane. Obecnie zleciłem wykonywanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Świętego Krzyża. Prace projektowe trwają i zostaną ukończone w roku 2018. Kolejnym krokiem będzie pozyskanie funduszy na realizację tego zadania i w efekcie wykonanie przebudowy. Docelowa przebudowa drogi zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym zostanie wykonana po roku 2020. Do czasu docelowej budowy nawierzchnia tłuczniowa będzie utrzymywana poprzez cykliczne równanie.

01 / 12 / 2017 - Slawomir

Szanowny Panie Burmistrzu, Mam pytanie dotyczące planów związanych z modernizacją ul.Kolejowej w Świętej Katarzynie oraz okolic remontowanego dworca PKP. 1) Jaki jest aktualny status przetargu na remont ul.Kolejowej, czy został wyłoniony wykonawca a jeśli tak kiedy mają ruszyć ww prace? 2) Czy w okolicach dworca PKP także przy ul.Kolejowej są planowane miejsca postojowe, gdzie w bezpieczny sposób auta mogłyby czekać na osoby pracujące np.we Wrocławiu? W chwili obecnej wiele aut zatrzymuje się na zakręcie przy zatoczce autobusowej uniemożliwiając bezpieczne korzystanie z tego odcinka drogi. 3) Czy jest w najbliższym czasie planowane wyrównanie bardzo głębokich kolein na ul.Kolejowej / kiedy? Pozdrawiam Sławomir

24 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące remontu ul. Kolejowej oraz terenu przy dworcu PKP w Świętej Katarzynie informuję, co następuje. Gmina Siechnice odstąpiła od umowy zawartej z biurem projektowym realizującym dokumentację projektową dla zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”, ponieważ Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i przerwał realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację niezwłocznie po zakończeniu rozliczenia prac wykonanych przez poprzednie biuro projektowe. W roku 2018 przewidziano do realizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kolejowej oraz jej skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Polną i Nową. Do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku, drogi te, posiadające w chwili obecnej nawierzchnię tłuczniową, w ramach posiadanych środków finansowych będą systematycznie wyrównywane, a lokalne ubytki uzupełniane. Teren przy dworcu PKP realizowany będzie w ramach oddzielnego opracowania. Posiadana przez Gminę Siechnice koncepcja projektowa, na podstawie której zostanie opracowana dokumentacja projektowa zakłada wykonanie 87 miejsc postojowych (w tym 4 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację zostało ogłoszone na początku bieżącego roku. Po wyłonieniu Wykonawcy rozpocznie się realizacja prac projektowych, których zakończenie planowane jest w IV kwartale 2018 r.

02 / 01 / 2018 - Joanna Bartczak

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o informację czy jest planowane zrobienie utwardzonej drogi na ostatnim odcinku ul. Lipowej oraz na ulicy Kalinowej w Żernikach Wrocławskich. Przy ulicy lipowej powstalo ostatanio duzo domow, ulica Kalinowa rowniez jest coraz bardziej zabudowana. Jest na niej coraz wiecej dzieci dojezdzajacych do szkoły. Czy Gmina nie moze chociaz powypelniac dziury żwirem lub doprowadzic droge do jakiegokolwiek stanu uzywalnosci?

24 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani e - maila z dnia 2 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że odcinek drogi, o który Pani pyta pełni funkcję drogi transportu rolnego prowadzącej do pól i nielicznych, rozrzuconych budynków jednorodzinnych i (sporadycznie) gospodarczych powstałych i powstających w zabudowie zagrodowej (siedliska rolników). Zmiany legislacyjne (w ostatnich latach i planowane) mają na celu znaczne ograniczenie a wręcz wyeliminowanie w przyszłości powstawanie takiej zabudowy. Także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy postuluje wprowadzenie zakazu zabudowy na terenach przebiegających do końcowych odcinków ul. Lipowej w Żernikach Wrocławskich. Z powyższych względów nie przewiduje się budowy utwardzonej drogi na ostatnim odcinku w/w drogi gminnej. Zostanie zlecone wykonanie napraw cząstkowych istniejącej nawierzchni ulepszonej w zakresie likwidacji wyboi, ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm z zagęszczeniem i nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Naprawa zostanie wykonana w okresie wiosennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ponadto informuję, że ulica Kalinowa jest droga prywatną i Gmina Siechnice również nie planuje wykonania na niej utwardzenia.

13 / 01 / 2018 - Szatanik jsk mały SZATAN

Panie Burmistrzu proszę o odpowiedź na kilka pytań: 1. Kiedy do miejscowości Łukaszowice dotrze kanalizacja? Dlaczego nie dotarła do tej pory? Dlaczego nie realizujemy zadań UE w tej kwestii? 2. Dlaczego Szkoła Podstawowa Święta Katarzyna nie może doczekać się dobrej infrastruktury IT (odpowiedniej na 21 wiek) ? Dlaczego wciąż musi borykać się z problemami w tym zakresie? 3. Co Gmina planuje, aby droga/odcinek piesza z Łukaszowic do Świętej Katarzyny była bezpieczna do naszych mieszkańców [dzieci] ? Mój syn nie może bezpiecznie dojechać do szkoły rowerem bo nie ma ścieżki rowerowej.

24 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowny Panie. Budowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Z tego tez powodu sieć kanalizacyjną buduje się na obszarach miejscowości, w których jest zapewniona odpowiednia ilość gospodarstw domowych przypadających na 1 km. sieci. Takie wytyczne stosowane są również w innych Państwach Unii Europejskiej. Niestety dla miejscowości Łukaszowice wskaźnik ten jest bardzo niski. Stawka jaką musieliby płacić mieszkańcy Łukaszowic za odbiór ścieków była by wielokrotnie wyższa niż płacą mieszkańcy dużej miejscowości naszej gminy. Również ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowe sieci budowlane są tylko wtedy, gdy możliwe jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Aby uzyskać dofinansowanie beneficjent musi spełniać warunek wskaźnika, o którym piszę wyżej, a w przewidywanym okresie czasu wymaganego zagęszczenia zaludnienia w Łukaszowicach nie uzyskamy. Droga łącząca Łukaszowice ze Świętą Katarzyną jest droga powiatową, której zarządcą jest Starosta Powiatu Wrocławskiego. Wszelkie wnioski dotyczące przebudowy lub modernizacji tej drogi proszę kierować do Starosty Powiatu Wrocławskiego. Gmina Siechnice z własnego budżetu finansuje bardzo dużo zadań na drogach powiatowych z powodu ułomności samorządu powiatowego Budżet Gminy nie jest i nie może zastąpić budżetu Powiatu. W pierwszej kolejności dofinansowujemy zadania modernizacyjne na drogach powiatowych, na których zagrożenie niebezpieczeństwa jest znacznie większe niż na drodze do Łukaszowic. W obowiązującej Długoletniej Prognozie Finansowej nie została zaplanowana modernizacja drogi poprzez budowę ścieżki rowerowej, której koszt należy założyć w wysokości co najmniej 2.0 milionów złotych. Odnośnie Pana pytania o Szkołę Podstawową w Świętej Katarzynie. Aktualnie na terenie całego obiektu szkolnego działa Internet. Szkoła korzysta z usługi Neostrada w ramach oferty „Edukacja z Internetem- włącz szkołę”. Jakość sygnału znacząco polepszyła się w 2017 roku po zmodernizowaniu wewnętrznej sieci szkolnej. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy, to leżą po stronie dostawcy. Szkoła posiada również nowoczesną pracownię informatyczną, w większości sal lekcyjnych działają tablice interaktywne. Pod koniec 2017 r. szkoła jako jedna z dwóch w gminie Siechnice spełniła warunki uczestnictwa w programie rządowym „Aktywna tablica” i otrzymała środki na zakup nowoczesnego sprzętu, np. monitora dotykowego, projektora i głośników. Sukcesywnie wymieniane są stare, zużyte komputery i laptopy w ramach posiadanych środków w budżecie szkoły. Ze względu na duże koszty niestety nie jest możliwa całościowa wymiana sprzętu.

14 / 12 / 2017 - Piotr Bródka

Szanowny Panie Burmistrzu, Chciałbym się dowiedzieć: 1. Jaki jest status projektu drogi Kolejowej w Świętej Katarzynie. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami (Pytanie 149/2016) mniej więcej teraz miał być gotowy projekt. 2. Jaki jest planowany standard tej drogi (klasa drogi, chodnik, oświetlenie itd.)? Wcześniej (Pytanie 149/2016) zapowiadał Pan że będzie to jezdnia o szerokości 5,50m o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z elementami uspokojenia ruchu; jednostronny ciąg pieszo-rowerowy; chodnik; remont istniejących przepustów; regulacja, umocnienie i zabezpieczenie skarp rowów, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc postojowych, skrzyżowań z przyległymi ulicami. 3. Jaki jest aktualny termin remontu/przebudowy tej drogi bo terminy pływają. Na początku miał się zacząć w 2017 (Pytanie 31/2016), potem 2018-2019 (Pytanie 149/2016, Pytanie 7/2017) 4. Czy jest możliwość by został zrobiony chociaż kawałek łączący Kolejową, Polną i Nową który jest wiecznie rozjeżdżony przez setki samochodów rodziców dowożących swoje pociechy do przedszkola. Mogą to być droga o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej lub z płyt betonowych/kamienno-betonowych czy cokolwiek innego co nie rozpadnie się po pierwszym deszczu. Nie musi to też być pełne 5,5 metra. Pozdrawiam Piotr Bródka

18 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące remontu ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie informuję, co następuje. Gmina Siechnice odstąpiła od umowy zawartej z biurem projektowym realizującym dokumentację projektową dla zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”, ponieważ Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i przerwał realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację niezwłocznie po zakończeniu rozliczenia prac wykonanych przez poprzednie biuro projektowe. Wytyczne projektowe oraz zakres prac jaki planowano uwzględnić w dokumentacji projektowej dostępny jest na stronie bip.siechnice.dolnyslask.pl w zakładce „przetargi”. W roku 2018 przewidziano do realizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kolejowej oraz jej skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Polną i Nową. Do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku, drogi te, posiadające w chwili obecnej nawierzchnię tłuczniową, w ramach posiadanych środków finansowych będą systematycznie wyrównywane, a lokalne ubytki uzupełniane.

24 / 10 / 2017 - Marcin

Dzień dobry Panie Burmistrzu, bardzo proszę o informację co remontem drogi Kolejowej i Polnej w Świętej Katarzynie ? Kiedy zaplanowane jest rozpoczęcie ? Na ulicy Nowej został wylany asfalt wszystko fajnie ale co odcinkiem wjazdowym na te trzy ulice: Kolejową, Polną i Nową ? Znowu pojawiła się tam masa wybojów, dziur, nierówności, do których przyczyniły się też prace na ulicy Nowej prowadzone przez ciężki sprzęt. Współczuję matkom z wózkami, czy też z małymi dziećmi odprowadzanymi do przedszkola po tych drogach no i dzieciom, które tamtędy idą do szkoły. Poza tym ponownie pojawia się ryzyko uszkodzenia zawieszanie aut jadąc bardzo przepisowo i uważając żeby nie ochlapać tym błotem przechodniów.

18 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące remontu ul. Kolejowej i Polnej oraz skrzyżowania ww. ulic z ul. Nową informuje, co następuje. Gmina Siechnice odstąpiła od umowy zawartej z biurem projektowym realizującym dokumentację projektową dla zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”, ponieważ Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i przerwał realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową dokumentację niezwłocznie po zakończeniu rozliczenia prac wykonanych przez poprzednie biuro projektowe. W roku 2018 przewidziano do realizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kolejowej oraz jej skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego, Polną i Nową. Do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku, drogi te, posiadające w chwili obecnej nawierzchnię tłuczniową, w ramach posiadanych środków finansowych będą systematycznie wyrównywane, a lokalne ubytki uzupełniane. Wykonawca ul. Nowej po zakończeniu realizacji zadania uporządkował i wyrównał teren przyległy do ul. Nowej służący jako obsługa komunikacyjna budowy. Ponadto, informuję, że trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie remontu ul. Polnej w Świętej Katarzynie jako drogi transportu rolnego na rok 2018 w ramach środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Wniosek zakłada podział ul. Polnej na dwa odcinki - od skrzyżowania z ul. Nową i ul. Kolejową do ul. Jastrzębiej przewidziane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej, a od skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania z ul. Prostą nawierzchni tłuczniowej. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2018.

15 / 01 / 2018 - Piotr Pytel

Czy firma remondis ma zapisane w nowej umowie na 2018 zostala przez Pana wybrana oplate za przywiezienie pojmenikow tzw trnasport na odpady komunalne chodzi o nowa nieruchomosc Willa NOva (Atom deweloper) wg admisnistratora jest to nowa oplata dodtakowa do wstepnie dzierzawy pojmenikow,przed ich zakupieniem? i czy zgodnie z umowa jaka Pan podpisal z ta firma znana jest koszt dzierzawy pojemnikow na 2018 i czestotliwosc wywozu odpadow z ul Ziemskiej ,gdzie do uzytku oddano juz nieruchomosc WIlla Nova?

18 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że zgodnie z przyjętym w Gminie Siechnice oraz w Gminach: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Żórawina rozwiązaniem, całość praw i obowiązków dotyczących gospodarki odpadów komunalnych przejął Związek Międzygminny Ślęza-Oława. Gmina Siechnice nie prowadzi samodzielnej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym nie ogłasza przetargów, a Burmistrz nie podpisuje umów. Całość spraw w imieniu i na rzecz gminy wykonuje Związek, a Biuro Związku jest kompetentne do udzielania wszelkich odpowiedzi.

09 / 01 / 2018 - Arek

Panie Burmistrzu czy odpowiednia osoba z UM może zająć się stanem technicznym boiska do koszykówki oraz infrastrukturą przy "siłowni" oraz placu zabaw w Groblicach ? Oba kosze do gry w koszykówkę są uszkodzone, w jednym ramię wspornika stabilizującego jest odkręcone. Przecież to może doprowadzić do czyjejś śmierci / wypadku. Poza tym cała infrastruktura wokół również daje wiele do życzenia. Czy ktoś może to sprawdzić, usunąć usterki oraz doprowadzić to stanu używalności ?

17 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie z dnia 9 stycznia 2018 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że wskazane przez Pana usterki koszy do koszykówki tj. odkręcona śruba ramienia stabilizującego tablicę pierwszego kosza oraz pogięta obręcz drugiego kosza zostaną usunięte do dnia 31 stycznia 2018 r. Poza tym nawierzchnia boiska zostanie oczyszczona z wyrastającej trawy, a teren całej działki zostanie oczyszczony z ewentualnych odpadów. Jednocześnie informuję, że ww. usterki są wynikiem dewastacji przez osoby trzecie. Aktualny stan koszy nie zagraża zdrowiu ani bezpieczeństwu osób korzystających z boiska, a jedynie obniża komfort gry.

02 / 01 / 2018 - Marek Serek

Szanowny Panie Burmistrzu proszę o informację czy planowane jest w bieżącym budżecie kontynuowanie nowo powstałego chodnika wzgłuż ul. Prusa. Aktualnie nowo wykonany chodnik urywa się w pewnym momencie, a wystarczyłoby chociażby doprowadzenie go do pobliskiej stacji PKP, z której korzystają mieszkańcy Zębic i Groblic.

09 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że chodnik na odcinku Groblice – Zębice jest realizowany przez Powiat Wrocławski i współfinansowany przez Gminę Siechnice w ramach porozumienia. Chodnik zrealizowany będzie na odcinku od drogi krajowej nr 94 do stacji kolejowej w Zębicach. Na dzień dzisiejszy wykonany został I etap chodnika. Termin umowny wykonania całego zadania to 30 kwietnia 2018 r.

29 / 12 / 2017 - krzysztof witka

Dzień dobry, moje pytanie dotyczy, czy i ewentualnie kiedy jest przewidziane w planach podłączenie miejscowości Ozorzyce do gazu miejskiego?

09 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 29.12.2017 r. informuję, że podłączenia do miejskiej sieci gazowej wykonuje Oddział Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław. Ten zakres działalności nie należy do zadań realizowanych przez Gminę.

23 / 12 / 2017 - Mikołaj Padesat

Witam, jaka jest dzisiejsza liczba mieszkańców w mieście Siechnicy? Wiem, że macie to na stronie, ale są one z 2016.

05 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że aktualne dane (stan na 31.12.2017 r.) na temat liczby mieszkańców Gminy i poszczególnych miejscowościach wchodzących w jej skład znajdują się na stronie www.siechnice.gmina.pl w zakładce "Gmina Siechnice/Gmina w liczbach".

23 / 12 / 2017 - Mikołaj Padewski

Witam, pisze drugi raz. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest stan mieszkańców na dzień dzisiejszy (chodzi o liczbe ludności w mieście Siechnice) Sam nie jestem Mieszkancem Gminy, ale chcialbym wiedziec Pozdrawiam.

05 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że dane na stronie internetowej www.siechnice.gmina.pl zostały z końcem 2017 roku zaktualizowane. Miasto Siechnice ma 6958 zameldowanych mieszkańców. Szczegółowe dane zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce "Gmina Siechnice/Gmina w liczbach".

16 / 12 / 2017 - Agnieszka Iwanicka

Szanowni Panie Burmistrzu, chciałabym zgłosić, że na przystanku autobusowym w Żernikach Wrocławskich („w centrum”, obok stawu przeciwpożarowego, niedaleko sklepów) ROZKŁAD JAZDY NIE ODZWIERCIEDLA FAKTYCZNYCH KURSÓW AUTOBUSÓW. Ponadto, na tablicy przystankowej widnieje autobus 920, który w ogóle nie przejeżdża przez Żerniki, ponieważ ma wyznaczoną inną trasę. W telefonicznej rozmowie z Przewoźnikiem, SEVIBUS, zostałam skierowana z problemem do osób odpowiedzialnych za transport w Gminie. Ten niewłaściwy rozkład jazdy utrudnia mieszkańcom funkcjonowanie – nie chodzi o to, aby konieczne było sprawdzanie rozkładu jazdy autobusów w innych źródłach, lecz, aby rozkład jazdy odpowiadał rzeczywistej sytuacji. Wychodzenie na przystanek i czekanie na najbliższy autobus to już obraz z poprzedniego ustroju, dzisiejsze standardy powinny być na wyższym poziomie. Uprzejmie proszę o zajęcie się tą kwestią – niby prozaiczną, a jednak w dużym stopniu wpływającą na życie mieszkańców Żernik Wrocławskich. Szczególnie, w okresie jesienno – zimowym. Zakładam, że również Państwo nie chcieliby „wyczekiwać” autobusu. Drugą kwestią, którą pragnę zgłosić, jest aktualny stan ulicy Zimowej w Żernikach Wrocławskich – ULICY RZADKO UCZĘSZCZANEJ (dla aut nieprzejezdna z powodów technicznych: w ogromnych kałużach, które się tam tworzą, pływają nawet kaczki), ALE W DUŻYM STOPNIU ZAŚMIECANEJ. Naprawdę, zamienia się w małe składowisko śmieci – od papierków po słodyczach, poprzez butelki po alkoholach wszelakich, po worki ze śmieciami. Czy chcemy, aby tak prezentowały się ulice w miejscowościach? Może dobrym pomysłem byłoby ustawienie kosza na śmieci na tej ulicy (podobnie jak przy skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i Kolejowej, co bardzo popieram!), ponieważ byłby to środek zaradczy dostosowany do aktualnego stan kultury osobistej mieszkańców i ulicy. Praca organiczna, mająca na celu zmianę przyzwyczajeń i skupienie się na dbaniu o dobro wspólne, nie ma niestety – moim zdaniem – sensu w przypadku większości Sąsiadów. Brak adekwatnego rozkładu jazdy i zaśmiecone ulice zbliżają Żerniki raczej do małej wioski w dalekiej Afryce, nie miejscowości w prężnie rozwijającej się Gminie, jak Gminę Siechnice Urząd pragnie promować. Byłabym wdzięczna za podjęcie odpowiednich działań w zgłoszonych przeze mnie sprawach bez niepotrzebnej zwłoki. Z poważaniem, Agnieszka Iwanicka

04 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W nawiązaniu do Pani zapytania odnośnie przystanku w Żernikach Wrocławskich przy stawie przeciwpożarowym informuję iż Gmina Siechnice wystąpi do Gminy Wrocław -organizatora komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Siechnice z prośbą o weryfikację podanego rozkładu jazdy celem dostosowania do realnych czasów przejazdu, informuję jednocześnie iż do tej pory żaden mieszkaniec nie zgłaszał zastrzeżeń w tej kwestii. Zawiadamiam również iż znaczek linii 920 zostanie usunięty ze słupka przystankowego. Odnośnie ul. Zimowej w Żernikach Wrocławskich roboty drogowe związane z równaniem przedmiotowej drogi zostały wykonane w grudniu 2017 roku.

27 / 11 / 2017 - Grzegorz Rybiński

dzień dobry Panie Burmistrzu, Czy może Pan rozważyć zainstalowanie progu zwalniającego na ul. Strażackiej przed skrzyżowaniem z Żeromskiego i Czereśniową. Biorąc pod uwagę, że sporo osób korzysta z miejsc parkingowych przy Żeromskiego warto wyhamować zapędy niektórych kierowców zwłaszcza "tranzytowych" . Nie urywam również, że głównym powodem mojej sugestii jest chęć zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z mojej posesji . pozdrawiam Grzegorz Rybiński ( Św. Katarzyna)

04 / 01 / 2018 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 27.11.2017 r., data wpływu do Wydziału Komunalnego 5 grudnia 2017 r. w sprawie montażu progów zwalniających w ciągu ulicy Strażackiej w miejscowości Święta Katarzyna informuję, że w projekcie docelowej organizacji dla miejscowości Święta Katarzyna nie przewidziano do wykonania na ulicy Strażackiej spowalniaczy ruchu. Projekt docelowej organizacji ruchu był opiniowany przez Rade Mieszkańców i został zatwierdzony przez organ zarządzający drogami tj. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i zaopiniowany przez Policję. Biorąc jednak po uwagę wnioski mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu, Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie wykonania progu zwalniającego i zatwierdzi u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Po otrzymaniu stosownego zatwierdzenia zostanie zlecone wyniesienie w terenie przedmiotowych progu Przewidywany termin realizacji to III kwartał 2018 r.

14 / 12 / 2017 - Elżbieta Wichowska

Panie Burmistrzu Zwracam się o pomoc do Pana w imieniu swoim i mieszkańców ulic Kasztanowa i Jabłeczna w Świętej Katarzynie.Zycie tu jest nie do zniesienia z powodu strasznego błota .Na ulicy Kasztanowej są ogromne zagłębienia pełne wody,przejeżdzajace auta wypychają kołami wodę w kierunku ulicy Jabłecznej,tworzac niewysychające rozlewska.Prosimy chociaż zasypanie tych dołów......... Elżbieta Wichowska

29 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie stanu technicznego ulicy Kasztanowej i ulicy Jabłecznej w miejscowości Święta Katarzyna informuję, że przedmiotowe ulice zostały zlecone do wykonania napraw cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg Technologia naprawy polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych. Ponadto informuję, że naprawa nawierzchni ulicy Kasztanowej została już wykonana, natomiast nawierzchnia ulicy Jabłecznej zostanie naprawiona do 05.01.2018 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

15 / 12 / 2017 - Konrad Bogdał

Chciałbym ponownie zapytać o budowane w Siechnicach progi zwalniające. Na terenie Siechnic kursuje regularna komunikacja zbiorowa. W takim przypadku dopuszczalna jest budowa progów zwalniających wyspowych. Ostatnio wybudowane nie są takimi, dlatego mam pytanie: 1. Czy Siechnice planują zmienić trasy autobusów komunikacji zbiorowej? 2. Jaka była podstawa prawna zamontowania takich właśnie urządzeń spowalniających ruch? Proszę o nie publikowanie nazwiska.

29 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyniesionych progów zwalniających w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, ze wyniesione w terenie urządzeniami spowalniające ruch nie są progami zwalniającymi tylko wyniesionymi przejściami dla pieszych i zostały one wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), oraz zatwierdzone zgodnie z docelową organizacją ruchu dla miasta Siechnice przez organ zarządzający drogami tj. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Przedmiotowe przejście było wnioskowane do wykonania przez mieszkańców Gminy Siechnice, zaopiniowane przez Policję i Radę Mieszkańców. Gmina Siechnice nie planuje zmiany tras przejazdu autobusów komunikacji zbiorowej, ponieważ ustawa o drogach publicznych zezwala na poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej po drogach na których u mieszczone są wyniesione przejścia dla pieszych.

13 / 12 / 2017 - Grażyną Kret

Przy ulicy Szkolnej w Siechnicach mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi którzy poruszają się ulicą i przylegającym się do niej chodnikiem , w pobliżu jest plac zabaw dla dzieci NIWEA. Jednocześnie występuje tam problem z drogowymi piratami ,którzy pomimo z jest to ulica krótka osiągają duże prędkości ,powoduje to zagrożenie dla mieszkańców ulicy. Ostatnio wjechał samochód w ogrodzenie przy placu zabaw z dużą prędkością , przez nocnego pirata a jak by to było w dzień to strach się bać. Proszę o zainstalowanie progu zwalniającego . Kret Grażyna

29 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania spowalniaczy ruchu w ciągu drogi gminnej ulica Szkolna w okolicy placu zabaw dla dzieci NIVEA w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że projekt docelowej organizacji ruchu dla miasta Siechnice nie przewiduje wykonania spowalniaczy ruchu tj. progów zwalniających na tym odcinku przedmiotowej ulicy. Wychodząc jednak naprzeciw życzeniom mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie wykonania spowalniaczy ruchu (progi wyspowe) i zatwierdzi u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Po otrzymaniu stosownego zatwierdzenia możliwe będzie wyniesienie w terenie przedmiotowego progu zwalniającego. Przewidywany termin realizacji to II kwartał 2018 r.

12 / 12 / 2017 - Arkadiusz

Szanowny Panie Burmistrzu. W ubiegłym tygodniu pod szkołą w Świętej Katarzynie zdarzył się wypadek. Mała dziewczynka została potrącona na pasach i leży w szpitalu. Czy musi się zdarzyć wypadek aby w końcu coś coś zrobić z tym przejściem dla pieszych? Było już wiele wniosków rok w rok od rodziców do Urzędu Burmistrza aby zrobić tam progi zwalniające. Pani Dyrektor zarządziła zakaz wychodzenia ze szkoły na przerwie - czy uważa Pan że to rozwiąże problem? Może lepiej od razu zakazać chodzić do szkoły, albo w ogóle zakazać wychodzić z domu. Proszę o interwencję u Dyrekcji szkoły. Proszę wreszcie zorganizować bezpieczne przejście przez dzieciom. Na koniec pytanie retoryczne: może musi się zdarzyć śmiertelny wypadek aby się ktoś zainteresował?

27 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.12.2017 w sprawie progów zwalniających przy szkole podstawowej na ul. Głównej w Świętej Katarzynie informuje, iż ul.Główna jest drogą powiatową, w związku z tym nie mogę sam decydować o zmianie organizacji ruchu i wykonaniu progów zwalniających. Wszystkie wnioski dotyczące wykonania progu spowalniającego należy kierować bezpośrednio do Starostwa Wrocławskiego; ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Złożony przez Pana wniosek również zostanie przesłany do Powiatu Wrocławskiego celem załatwienia według kompetencji. Pragnę zapewnić, że szczerze popieram Pana inicjatywę. Wielokrotnie kierowałem korespondencję w tej sprawie do Starosty Powiatu Wrocławskiego uzasadniając konieczność wykonania progu przy szkole ale nie było na to zgody. Aktualnie zmieniła się osoba kierująca Wydziałem Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego i być może zmieni się podejście Zarządcy do tej sprawy. Ponownie złożę wniosek w tej sprawie z propozycją rozwiązania nowej organizacji ruchu w rejonie szkoły. Mam nadzieje, że tym razem zostanie on pozytywnie załatwiony.

29 / 11 / 2017 - Marek Serek

Dzień dobry, proszę o informację kiedy zostanie poprawiona ul. Świerkowa w Zębicach. Aktualnie jest utwardzony tylko fragment początkowy tejże drogi prowadzący do pierwszej posesji (najprawdopodobniej prywatna inwestycja) natomiast reszta nie jest utwardzona przez co aktualnie z powodu błota i kolein nie jest przejezdna. Dojazd do pozostałych budynków zlokalizowanych dalej na wewnętrznej drodze nie jest możliwy proszę o informację kiedy będzie ona utwardzona i wyrównana chociażby za pomocą kruszywa.

27 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pana e-maila z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykonania utwardzenia nawierzchni ulicy Świerkowej w miejscowości Zębice informuję, że w roku 2017 nie zostały zarezerwowane środki finansowe na wykonanie przedmiotowego utwardzenia drogi. naprawa utwardzonego odcinka nawierzchni ul. Świerkowej na odcinku 80 mb zostało wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Pozostał odcinek ul. Świerkowej posiada nawierzchnię gruntową i wykonanie naprawy w bieżącym roku ze względu na warunki atmosferyczne nie jest możliwe. Zasadność dokonania utwardzenia pozostałego odcinka ul. Świerkowej zostanie rozpatrzona w nowym roku budżetowym 2018 o czym zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem.

05 / 12 / 2017 - DARIUSZ STANIÓW

W nawiązaniu do pytania nr 169/2017 i udzielonej przez Pana Burmistrza odpowiedzi chciałbym zauważyć, że minął cały listopad (nie tylko jego dekada-jak stwierdził Pan w ww odpowiedzi), a obiecanych przez Pana prac na ulicy Polnej nie podjęto. Tym samym - oprócz błota na ulicy Polnej utrwala się Pańska niesłowność!

27 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania naprawy ulicy Polnej w Iwinach uprzejmie informuję, ze nawierzchnia podmiotowej ulicy została zlecona do wykonania naprawy w terminie do 20.12.2017 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg tj. zebranie i wywiezienie nawiezionego błota przez samochody obsługujące budowę firmy RAFIN wraz z wykonaniem koryta na głębokość do 7 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na głębokość 15 cm po zagęszczeniu. Naprawa nawierzchni została zlecona na szerokość 4,5-5,0 m i długości 500mb, poza przebiegiem sieci wodociągowej. Ponadto zlecona została do wykonania ścieżka dla pieszych o szerokości 1,0 m z kamienia łamanego 4/31,5 mm z terminem wykonania jak wyżej. Termin wykonania naprawy nawierzchni i wykonanie ścieżki dla pieszych z uwagi na warunki atmosferyczne przedłużył się za co przepraszam.

12 / 12 / 2017 - marcin dobosiewicz

witam dotyczy skrzyżowania WOW z ul. Zacharzycką w Św. Katarzynie, czy jest planowana zmiana organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, na którym bardzo często dochodzi do wypadków.

22 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.12.2017 w sprawie skrzyżowania ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie (droga powiatowa ) z WOW (droga wojewódzka) informuję, ze zmiana docelowej organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu leży w gestii Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław oraz Powiatu Wrocławskiego ul.T.Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Pana pytanie zostanie tam skierowane celem załatwienia według kompetencji . Zdaję sobie sprawę z ważności tego tematu i dlatego systematycznie wnioskuję do DSDiK i Powiatu Wrocławskiego o przebudowę tego skrzyżowania w sposób umożliwiający poprawę bezpieczeństwa. Popieram koncepcję budowy sygnalizacji świetlnej. Wykonanie tego zadania nie leży jednak w gestii Gminy Siechnice.

23 / 11 / 2017 - Bartlomiej Warzecha

Witam. Chcialem zapytac czy prowadzone sa kontrole czym mieszkancy pala w piecach? W jaki sposob i gdzie mozna zglaszac popelnienie wykroczenia zasmradzania naszej okolicy palonymi smieciami. Kazdego dnia idac okolo godziny 18 od stacji kolejowej Sw Katarzyna czuje okropny smrod palonych smieci. Prosze o informacje gdzie moge zglosic takie zawiadomienie. Pozdrawiam

21 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawowo nakreślonym zakresem zadań i obowiązków, Straż Miejska w Siechnicach prowadzi cykliczne działania kontrolno-prewencyjne na terenie Gminy. Zgłoszenia dotyczące spalania odpadów w instalacji grzewczej można zgłaszać do patrolu Straży Miejskiej w Siechnicach na telefon alarmowy 500-079-483.

16 / 12 / 2017 - Agnieszka Iwanicka

Szanowny Panie Burmistrzu, zainteresowana złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego, szukałam informacji w tym zakresie zarówno na stronach Urzędu Gminy Siechnice, jak i Miasta Wrocław. Tak, są to pierwsze rekordy wyszukiwania: http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-1648-nowy_dowod_osobisty_od_1_marca_co_sie.html http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17169/dowod-osobisty-wniosek-o-wydanie-dokumentu Pojawia się pytanie, dlaczego tak odstajemy poziomem od wrocławskiego formularza, jesteśmy pozbawieni możliwości załatwienie sprawy drogą elektroniczną? Jakiś z Pana Pracowników jest za to odpowiedzialny, ale Tej Osobie nie zależy na podnoszeniu standardu świadczonych usług, modernizacji. Opieszałość? Znudzenie pracą? Za każdy stan rzeczy ponoszą odpowiedzialność ludzie. Czy naprawdę Naszej Gminie zależy, aby do Urzędu zwracać się jedynie w przypadkach braku alternatywy? Jako konsument, wybiorę raczej formę, którą oferuje mi wrocławski Urząd, nawet jeśli czas oczekiwania na wydanie dokumentu będzie dłuższy. We wrocławskim Oddziale mogę złożyć tylko jedno zdjęcie, które jest skanowane. Kroki procedury są jasno wytłumaczone, a sam formularz jest przyjazny Interesantowi i czytelny. Możemy poziomem dorównywać Miastu, więc dlaczego do tego nie dążymy? Z tym smutnym pytaniem pozostawiam Pana Burmistrza. Z poważaniem, Agnieszka Iwanicka

20 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Szanowna Pani, Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice (znajdującym się pod adresem http://bip.siechnice.dolnyslask.pl) w zakładce „Poradnik interesanta/Załatwianie spraw” w podzakładce „Dowody osobiste” znajduje się prawidłowy wniosek i informacja na temat procedury związanej z wydaniem dowodu osobistego tj.: przepisy prawne, wyjaśnienia, informacja o braku opłaty, opisane są też wymagane dokumenty. Zamieszczony jest tam też wniosek (w formacie PDF) dotyczący wydania dowodu osobistego. Zarówno we wniosku jak i w przytoczonym wyżej opisie procedur jest mowa o tym, że do wniosku powinna być dołączona tylko „1 aktualna, kolorowa fotografia”. W „rejestrze zmian” dostępnym na tej stronie może Pani sprawdzić kiedy treść tej strony została zaktualizowana. W pytaniu wspomniała Pani o „pierwszym rekordzie” (rozumiem, że w wyszukiwarce na stronie internetowej Gminy Siechnice www.siechnice.gmina.pl), który nie przekierował Pani do odpowiedniej zakładki. Po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „dowód osobisty” należało kliknąć w drugi rekord tj. „Poradnik interesanta”. Strona internetowa Gminy Siechnice jest prowadzona w obecnej formie od roku 2010. Znajduje się na niej setki archiwalnych publikacji. Dlatego przy każdym wpisie na stronie internetowej Gminy (np. aktualności, informacjach w module portal) znajduje się data jej publikacji. Jedną z nich wskazała Pani w pytaniu. Zapewniam Panią, że pracujemy ciągle nad udoskonalaniem sposobu przekazywania informacji mieszkańcom, potencjalnym mieszkańcom i inwestorom, głównie z użyciem dostępnych internetowych kanałów komunikacji. Przypominam, że w maju 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przedstawiciel naszej gminy odebrał nagrodę pod nazwą „Gmina na 5!”. Tytuł został przyznany Gminie Siechnice za ponadprzeciętną w skali Polski jakość obsługi interesantów. Gmina Siechnice wraz z miastem Wrocław są jedynymi jednostkami samorządu terytorialnego w całej aglomeracji wrocławskiej, które mogą pochwalić się zdobyciem tego tytułu w edycji 2016/2017. Na szczególna uwagę zasługuje wynik badania oficjalnej strony internetowej Gminy Siechnice (funkcjonującej pod adresem www.siechnice.gmina.pl). Osiągnęła ona jako jedna z trzech samorządowych stron internetowych w Polsce, maksymalną ocenę badaczy pod względem użyteczności. Dodam, że jednym z wdrożonych przez Urząd Miejski udoskonaleń w zakresie internetowej obsługi mieszkańców oraz pozostałych klientów urzędu jest możliwość internetowego załatwienia spraw. W wachlarzu spraw obsługiwanych z pomocą systemu ePUAP jest też złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego. Mam nadzieję, że to usprawnienie pozwoli Pani na szybkie załatwienie sprawy przez internet w Urzędzie Miejskim w Siechnicach.

06 / 12 / 2017 - Mieszkaniec Groblic

Witam, Piszę z zapytaniem odnośnie możliwości utwardzenia parkingu przy stacji kolejowej Zębice wrocławskie od południowej. Na parkingu po opadach deszczu tworzy się ogromna warstwa błota uniemożliwiająca dojście do peronów. Od strony starych Zębic jest utwardzony parking ale ilość miejsc parkingowych jest niewystarczająca. Z poważaniem Grzegorz Kaliciński

19 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na wiadomość wysłaną z serwisu gminy Siechnice w dniu 6 grudnia 2017 r. w sprawie utwardzenia parkingu przy stacji kolejowej w miejscowości Zębice informuję, że Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Siechnicach dokona rozeznania sytuacji w terenie oraz możliwości formalno-prawnych i możliwości finansowych wykonania placu postojowego. O wynikach przedmiotowej analizy zostanie pan poinformowany odrębnym pismem.

03 / 12 / 2017 - Anna Plust

Dzień dobry, ponownie zwracam się z prośbą o doprowadzenie do stanu używalności dróg Jesionowej, Wiosennej, Brzozowej, Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich. Drogi są w tak fatalnym stanie, że nie można przejechać nie mówiąc o przejściu pieszo. Na początku listopada miała być naprawiona i utwardzona nawierzchnia na ul. Jesionowej. Niestety skończyło się na tym, że drogą przejechał spychacz i zgarnął nawierzchnią warstwę. Bardzo serdecznie proszę o przychylne rozpatrzenie tej prośby. Brak możliwości dojazdy bardzo utrudnia codzienne życie.

19 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 3 grudnia 2017 r., data otrzymania 7 grudnia 2017 r. w sprawie stanu technicznego ulicy Wiosennej, Brzozowej i Jesionowej w Żernikach Wrocławskich uprzejmie informuję, że przedmiotowe ulice zostały zlecone do wykonania napraw cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Technologia wykonania naprawy polegała na wypełnieniu mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosowanych spadków podłużnych i poprzecznych. Przedmiotowe naprawy nawierzchni zostały wykonane do 13.12.2017 r.

01 / 12 / 2017 - Seweryn Kwiatkowski

Panie burmistrzu jestem mieszkańcem Bogusławic piszę w sprawie przebudowy drogi 1Maja ,sprawa dotyczy sposobu prac prowadzonych przez firmę która niszczy plac zabaw i drogę dojazdową do mojej posesji pod nr 8 zrobiłem dojazd na własny koszt a pracownicy rozwalili mi cały wjazd poprzez jazdą traktorem i innym ciężkim sprzętem.Z poważaniem proszę o zajęciem się tą sprawą .

15 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie u. 1-ego Maja w Bogusławicach informuję, że na przedmiotowej drodze gminnej prowadzony jest obecnie remont, który ma się zakończyć do 20 grudnia 2017 r. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca ma obowiązek uporządkować cały plac budowy i naprawić wszystkie szkody, które w wyniku prowadzonych prac spowodował. W związku z powyższym Pana skarga została przekazana Wykonawcy, który zobowiązał się wyrównać teren placu zabaw oraz utwardzić dojazd do Pana posesji.

22 / 10 / 2017 - Anna Plust

Chciałam zapytać, kiedy zostaną zrobione ulice Wiosenna, Brzozowa, Jesionowa, Wierzbowa w Żernikach Wr. Dojazd do domu jest bardzo utrudniony. Nasze samochody muszą być b.często naprawiane. A to co najważniejsze dzieci nie mogą same uczęszczać do szkoły, ponieważ drogi są tak zabłocone, że nie da się przejść. Natomiast powrót do domu po zmierzchu jest niemożliwy ponieważ nie ma latarni - jest całkowita ciemność. Chciałam nadmienić, że płacimy podatki ale nie otrzymujemy nic w zamian. Nie mamy kanalizacji, nie mamy dobrej drogi, po zmroku nie mowy o wyjściu z domu. Bardzo proszę o wczucie się w naszą sytuację i pomoc. I nie chodzi nam o to, że raz do roku przejedzie spychacz i zasypie dziury, które wychodzą po pierwszym deszczu ale o drogę, która na długo będzie nadawała się do użytku. Pozdrawiam, Anna Plust

07 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.10.2017. informuję, iż stan nawierzchni dróg gruntowych jest monitorowany na bieżąco. Gmina Siechnice to obszar prężnie rozwijający się. Wraz z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych systematycznie rośnie ilość dróg gruntowych. Naprawy są zlecane w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych. Prace mające na celu wyrównanie nawierzchni tłuczniowej ul. Wiosennej ul. Brzozowej ul.Jesionowej i ul. Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich zostały zlecone z terminem wykonania do końca listopada 2017. Dla ul. Wierzbowej Gmina przygotowała już dokumentację projektowo-wykonawczą na remont tej ulicy. W miesiącu listopadzie zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na odcinku od ul. Strzelińskiej do ul. Leszczynowej gdzie zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2018.

15 / 11 / 2017 - Paweł

Panie Burmistrzu kiedy zostanie wyremontowana ulica Wiosenna w Żernikach Wrocławskich ? Stan drogi jest fatalny , wyrwy i dziury sięgające 30 cm głębokości na całym odcinku drogi , w porze jesiennej i wiosennej cała droga jest błotnistą rzeką , piesi nie mogą przejść bez ubrudzenia sobie obuwia . Nie rozumiem dlaczego ulica Wiosenna jako jedyna droga dojazdowa do ok 60 nieruchomości nie została jeszcze wyremontowana , od 12 lat nie zostało zrobione w tej kwestii nic co mogło by chociaż częściowo rozwiązać problem ( chociażby chodnik dla pieszych ) .

04 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 15 listopada 2017 r. w sprawie stanu technicznego ulicy Wiosennej w Żernikach Wrocławskich uprzejmie informuję, że przedmiotowa ulica została zlecona do wykonania napraw cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Technologia naprawy polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych do wykonania z terminem do 08.12.2017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

20 / 11 / 2017 - Anna Maria

Szanowni Państwo Proszę o informację kiedy naprawiona będzie nawierzchnia na ul.Łąkowej i Piastowskiej w Radwanicach. Obecnie są tam takie dziury, które po małych opadach zmieniają się w kałuże o średnicy 2 metrów (brak drożnego odpływu wody). Brak chodnika na ul.Łąkowej utrudnia przemieszczanie się w kierunku pętli autobusu 134 a ogólny stan tych dróg jest fatalny.

01 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie stanu technicznego ulicy Piastowskiej i ulicy Łąkowej w miejscowości Radwanice informuję, że przedmiotowe ulice zostały zlecone do wykonania napraw cząstkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg Technologia naprawy polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym i zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych do wykonania z terminem do 08.12.2017 r przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

09 / 11 / 2017 - Radosław Wnęk

Chciałbym zwrócić uwagę na zanieczyszczenie powietrza w Zębicach. Przyczyną tego zjawiska jest spalanie śmieci, opon i złej jakości węgla przez niektórych mieszkańców. Jest to problem poważny, występujący szczególnie intensywnie w warunkach zimnej i bezwietrznej pogody. Zanieczyszczenie powietrza pyłem, tlenkami siarki i azotu oraz tlenkiem węgla stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Zębic. Uważam, że bez regularnych kontroli nie uda się zaradzić temu problemowi. Dlatego poinformowałem o tym zjawisku Straż Miejską w Siechnicach. Pana Burmistrza chciałbym uprzejmie prosić o przypilnowanie, aby zajęto się tym problemem z należytą uwagą. Chciałbym też dowiedzieć się, jakie inne działania są planowane w naszej gminie, by poprawić jakość powietrza. Z poważaniem Radosław Wnęk

01 / 12 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odniesieniu do poprawy jakości powietrza na terenie gminy zostały podjęte szereg działań, mających swje opracie w opracowany dokumencie planowania strategicznego- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). PGN to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin, w tym Gminy Siechnice. W publikacji zebranych jest dziesięć obszarów gospodarki, w których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej. PGN nakreśla długoterminową wizję rozwoju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznacza konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz wskazuje i planuje działania, które przyczynią się do realizacji tych celów. Zapisy planu są wdrażanie poprzez następujące projekty: Gmina jest aktualnie w trakcie realizacji projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jego celem jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy będący właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie gminy Siechnice, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną, oraz ograniczyć w konsekwencji zjawisko niskiej emisji pochodzącej ze spalania. Bliższe informacje: http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3-2592-mikroinstalacje_fotowoltaiczne_dla.html .Program jest prowadzony przez Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych UM w Siechnicach- bliższe informacje: Pan Grzegorz Alwa Tel. 71 786 09 42, Pani Katarzyna Mazur, Tel.71 786 09 56 Na wniosek Burmistrza Siechnic zgodnie z treścią uchwały nr XXXiX/301/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku został przyjęty program mający na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy poprzez dofinansowanie wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych. Bliższe informacje: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5256,idmp,223,r,r .Program jest prowadzony przez Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (WPR), Pani Partycja Zielińska tel. 71 786 09 26. W oparciu o zapisy PGN podjęto strategiczną decyzję o realizacji inwestycji związanych z bazą komunalną w najwyższych standardach energooszczędności. Gmina Siechnice obecnie realizuje już inwestycje w opraciu o zmiany w prawie wprowadzające nowe standardy w budownictwie publicznym tj. wprowadzenie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej, które mają być spełniane przez budynki użyteczności publicznej od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), określonych w rozporządzeniu Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015, poz. 1422). Takim projektem jest między innymi zadanie pn. ,,Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I)”. Projekt realizowany w latach 2017-2018, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zostaną zapewnione podwyższone parametry charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem informatycznych komponentów zarządzania energią, dzięki czemu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej w ramach budownictwa publicznego na obszarze realizacji projektu. Doprowadzi to do poprawy jakość środowiska naturalnego na zdegradowanym obszarze miasta Siechnice oraz całości gminy, dzięki zapewnieniu uniknięcia potencjalnego wzrostu emisji gazów CO2 lub pokrewnych, które nastąpiłoby w wyniku wybudowania obiektu szkoły w technologii tradycyjnej tradycyjnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

24 / 11 / 2017 - Joanna

Szanowny Panie Burmistrzu, Dostępny jest już projekt nowego rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 10.12.2017 roku. Owy projekt w żaden sposób nie uwzględnia sporego zainteresowania mieszkańców porannymi połączeniami Siechnice-Wrocław Główny. Podczas obowiązującego rozkładu jazdy, w którym między godziną 7 a 8 z Siechnic odjeżdża jeden pociąg (7:09) a kolejny dopiero o 8:17, bywały sytuacje, że do pociągu ledwo wchodzili ludzie, czasami nawet zostając na stacji ze względu na brak możliwości wejścia do składu pociągu. Sytuacje takie miały miejsce głównie we wrześniu i październiku, obecnie część osób ze względu na powyższe zdarzenia, zwyczajnie zrezygnowała z pociągów i powróciła do swoich prywatnych samochodów. Nowy rozkład zmienia się nieznacznie jeżeli chodzi o dojazd do stacji Wrocław Główny (odjazdy o 7:04 i 8:06), dlatego liczba pasażerów może znów zacząć maleć, zwłaszcza iż nadchodzi zima. Uważam, że skoro Gmina dokłada spore pieniądze do połączeń Jelcz-Laskowice - Wrocław Główny i bardzo promuje komunikację zbiorową, w jej interesie powinno być zapewnienie częstszych połączeń w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Owszem, w nowym rozkładzie ma kursować więcej par pociągów, jednak dodatkowe połączenia dodane są w godzinach, w których pociągi pojadą praktycznie puste. Myślę, że warto podjąć działania w tej kwestii, póki nowy rozkład jazdy nie wszedł jeszcze w życie. Zdecydowanie poprawi to komfort podróży i zachęci mieszkańców do wybrania pociągu zamiast samochodu.

29 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 24.11.2017 r. informuję, iż Gmina Siechnice wystąpiła do Pana Jerzego Michalaka Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego o uwzględnienie pani wniosku o uruchomienie dodatkowego połączenia kolejowego między godziną 7:00 a 8.00 z Siechnic do Wrocławia. Informuję również iż w przyszłości Gmina Siechnice zamierza dążyć do zwiększenia liczby połączeń kolejowych z Siechnic do Wrocławia

31 / 10 / 2017 - Łukasz Jaworski

Witam serdecznie Jestem właścicielem działki przy ul. Różanej w Szostakowicach, zgłaszam Państwu nieprawidłowość przy wykonywaniu utwardzenia drogi przez wykonawcę prac budowlanych zakontraktowanych przez Gminę. Nieprawidłowość ta polega na zastosowaniu złej podbudowy pod utwardzenie drogi dojazdowej. Wykonawca zamiast kruszywa kamiennego , miału kamiennego lub mieszanki gruzowej stosuje grunt nieznanego pochodzenia , który pod względem zagęszczenia jest niestabilny. Proszę o skontrolowanie przez inspektora ds. drogowych realizowanego zadania. Z poważaniem, Łukasz Jaworski

28 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zgłoszenie z dnia31 października 2017 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego w sprawie nieprawidłowości w wykonaniu i zastosowaniu materiałów na ul. Różanej w Szostakowicach uprzejmie informuję, że w planie finansowo-rzeczowym Gminy Siechnice na rok 2017 nie zostały ujęte środki finansowe na wykonanie utwardzenia ul. Różanej. Na prośbę mieszkańców, którzy zakupują działki budowlane przy w/w ulicy został zastosowany materiał zastępczy na wykonanie utwardzenia nawierzchni ziemnej materiałem pochodzącym z rozbiórki dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej. Podczas korytowania drogi stwierdzono zaleganie humusu na głębokość większą niż przewidywano (60 cm). W związku z powyższym biorąc pod uwagę głębokość zastosowanego materiału, ma on gorsze właściwości. W roku 2018 planuję wykonać doziarnienie nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji 4/31,5 mm w celu wzmocnienia stabilności i nośności wykonanej drogi.

22 / 10 / 2017 - Jacek Zamerski

Dotyczy: Szostakowice ul. Różana – utwardzenie drogi Witam serdecznie Proszę o pilną interwencję w sprawie prawidłowego wykonania prac jakie ma wykonać wykonawca drogowy przy utwardzeniu drogi Różanej w Szostakowicach. Wykonawca zamiast nawieźć prawidłowy materiał kamienny z ulicy Akacjowej z Biestrzykowa po rozbiórce, nawozi na podbudowę mieszankę składającą się z 80% ziemi i 20% gruzu. Przy takim składzie mieszanki dalej nie będzie można dojechać do posesji wzdłuż drogi Różanej w miejscowości Szostakowice. Dodatkowo wykonawca niszczy punkty geodezyjne dotyczące podziału granic. Proszę o wstrzymanie płatności Wykonawcy wykonującego zadanie „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Akacjowej w Biestrzykowie” w celu prawidłowego wyegzekwowania prac jakie ma wykonać przy ul. Różanej w Szostakowicach tzn. -prawidłowe zagęszczenie podłoża po korytowaniu -wykonania prawidłowej podbudowy drogowej [mieszanki : gruzowe , kamienne; miały i mączki kamienne - prawidłowy materiał znajduje się na ul. Akacjowej w Biestrzykowie -wykonania badań zagęszczenia i wytrzymałości podłoża i podbudowy po wykonaniu prac drogowych potwierdzających należyte wykonanie -odnowienia punktów geodezyjnych

20 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 października 2017 r. w sprawie ul. Różanej w Szostakowicach informuję, iż podczas wykonywania przebudowy ul. Akacjowej w Biestrzykowie wykonawca prac został zobowiązany do wykonania dodatkowych prac na ul. Różanej w Szostakowicach. Firma miała wykonać korytowanie nawierzchni gruntowej ul. Różanej, zdjąć z istniejącej nawierzchni tłuczniowej ul. Akacjowej górna warstwę kruszywa i przewieźć je na ul. Różaną, a następnie rozplantować i wyrównać. kruszywo to było niejednorodne z dużą zawartością zanieczyszczeń. Obecnie prace te są na ukończeniu. Wykonawca ma dokonać jeszcze wyrównania przywiezionego materiału. Następnie pracownicy Gminy dokonają sprawdzenia wykonanych prac i ocenią czy nawierzchnię należy jeszcze doziarnić stosując kruszywo 4,5/31,5mm. Są to typowe zabiegi utrzymaniowe dróg tłuczniowych, dla których nie wykonuje się badań zagęszczania i wytrzymałości podłoża i podbudowy. Wykonawca zostanie zobowiązany do odnowienia zniszczonych punktów geodezyjnych

02 / 11 / 2017 - Jacek Nowakowski

Panie Burmistrzu ! Dziękując za wyznaczenie na terenie Siechnic stref oznaczonych znakiem "strefa zamieszkania", proszę o informację czy można poprosić Policję o rozpoczęcie egzekwowania od kierowców stosowania się do zasad obowiązujących w takiej strefie. Przede wszystkim przestrzegania prędkości poruszania się pojazdami oraz pierwszeństwa pieszych. Znaki obowiązują już od dłuższego czasu, natomiast w rejonie ul. Fieldorfa i Piłsudskiego kierowcy uważają, że jest znaki są błędnie ustawione, poruszają się często z prędkością 40-60 km/h, trąbią na dzieci i innych pieszych. Czy może Pan zainterweniować w tym zakresie?

17 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 2 listopada 2017 r. informuję, że wystąpiłem do Komendanta Policji w Siechnicach z prośbą o objęcie szczególnym nadzorem dróg gminnych na terenie miasta Siechnice, na których obowiązuje strefa oznaczonych znakiem "strefa zamieszkania" w celu wyeliminowania zagrożeń nie przestrzegania prędkości i zasad obowiązujących w strefie. Informuję również, że zostały rozwieszone na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II i ul. Piłsudskiego w Siechnicach informacje na temat zasad obowiązujących na obszarach objętych "strefą zamieszkania".

05 / 11 / 2017 - Anna Plust

Witam serdecznie. Chciałam ponownie zapytać kiedy zostaną zrobione drogi w Żernikach Wrocławskich. Chodzi o ul. Brzozową, Wiosenną, Wierzbową i Jesionową. Stan tych dróg jest tak zły, że nasze samochody nadają się do naprawy. Dzieci nie mogą samodzielnie uczęszczać do szkoły. Ilość dziur jest tak liczna, że nie ma możliwość ich ominięcia, a na dodatek właściciel działki 28/2 rozkopał drogę w poprzek i mimo naszych upomnień nie zamierza naprawić uszkodzenia. Pisałam już do Pana w tej sprawie ale sytuacja jest naprawdę tragiczna. Bardzo proszę o szybką interwencję. Pozdrawiam, Anna P.

17 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na wiadomość wysłaną z serwisu gminy Siechnice w sprawie stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych ul. Brzozowej, Wiosennej, Wierzbowej i Jesionowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie informuję, że naprawa nawierzchni została zlecona w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie wypełnienia mieszanka kruszywa łamanego 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych do wykonania z terminem do 30.11.2017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

04 / 11 / 2017 - Arkadiusz Domachowski

Dzień dobry, mam pytania odnośnie drogi na Św.Krzyża w Siechnicach. Po pierwsze kiedy zostanie naprawiona lub na nowo wykonana nawierzchnia na tej ulicy? Czy jest możliwość postawienia znaku o strefie zamieszkania oraz wykonania progów zwalniających? Od kiedy została wykonana nawierzchnia na ulicy ziemskiej i przyłączono tą ulicę do Św.Krzyża natężenie ruchu znacznie się zwiększyło, dodatkowo prędkości jakie rozwijają kierowcy samochodów, którzy jeżdżą na skróty do ul.Opolskiej jest niebezpieczna dla pieszych i mieszkańców. Zwłaszcza że bardzo dużo osób porusza się tą ulicą, a na drodze nie ma ani chodników, ani oświetlenia. Pozdrawiam

16 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 4 listopada 2017 r. uprzejmie informuję, że nawierzchnia ulicy Św. Krzyża została zlecona do wykonania naprawy w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie wypełnienia mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych drogi z terminem realizacji do 30.112017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nadmieniam również, że w projekcie docelowej organizacji ruchu dla miejscowości Siechnice są przewidziane progi zwalniające na ulicy Ziemskiej w ilości 2 sztuk, jak również przewidziana jest „strefa zamieszkania’ na odc. od ulicy Św. Katarzyna do ul. Włościańskiej. Wykonanie progów zwalniających na ulicy Św. Krzyża będzie możliwe po wykonaniu docelowej nawierzchni w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub w standardzie jezdni bitumicznej.

02 / 11 / 2017 - Tomasz Gorząd

Czy są przeprowadzane wizytacje sprawdzające stan ulic w Iwinach ? Kiedy sprawdzano ostatni raz stan ulicy Ptasiej ? Kiedy zostanie przeprowadzona naprawa nawierzchni tej ulicy ? Ulica jest w bardzo złym stanie, ilość dziur oraz ich wielkość i głębokość sprawia, że nie nadaje się do przejazdu przez zwykłe samochody osobowe jak również rowerem lub do przejścia pieszo po opadach deszczu. Czy budżet gminy przewiduje wypłacanie odszkodowania za uszkodzenia samochodów, wózków dziecinnych, rowerów oraz ekwiwalentu za czyszczenie butów, pranie rzeczy oraz zakup środków uspokajających dla mieszkańców zdenerwowanych opisanym stanem ulicy ? Wstyd zaprosić kogoś i uprzedzać go, że ulica jest w fatalnym stanie i przypomina zniszczoną polną drogę. Mieszkańcy mają nadzieje, że naprawa zostanie przeprowadzona w trybie pilnym, przed nadejściem zimy. Zatrzymanie się autem kołami w zamarzniętej dziurze z lodem grozi przy próbie wydostania się z niej wjechaniem do rowu lub w ogrodzenie którejś z posesji. prosimy o szybkie działania w tej sprawie. W imieniu mieszkańców ulicy Ptasiej, z poważaniem, Tomasz Gorząd, ul. Ptasia 5.

14 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 2 listopada 2017 r. informuję, że w ramach posiadanych środków finansowych na utrzymanie dróg będących w zarządzie Burmistrza Siechnic, ulica Ptasia jest utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania tj. poprzez naprawy cząstkowe, profilowanie lub odnowę istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm. W budżecie Gminy nie przewiduje się środków na wypłatę odszkodowań, gdyż Gmina wykupuje co roku odnowę ubezpieczenia w tym zakresie. Naprawy nawierzchni tłuczniowych wykonywane są w ramach potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy w roku tj. w okresie wiosennym i w okresie jesiennym (na poszczególnych drogach w zależności od oceny ich stanu – częstotliwość wykonania może być mniejsza lub większa). Z uwagi na złą aurę pogodową – ciągłe opady deszczu stan nawierzchni dróg gminnych o nawierzchniach ulepszonych znacznie się pogorszył nie tylko w miejscowości Iwiny ale we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Siechnice i wykonanie napraw równocześnie na wszystkich drogach jest niemożliwe. Przewidywany termin wykonania naprawy nawierzchni ulicy Ptasiej to 30.11.2017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

20 / 10 / 2017 - Maciej Czerniawski

Dzień dobry panie Burmistrzu, W imieniu przyszłych mieszkańców osiedla "Nowe Iwiny" na ul. Polnej w Iwinach, zwracam się do Pana z zapytaniem czy istnieje możliwość zasypania rowu biegnącego wzdłuż ul. Polnej na odcinku przylegającym do naszych działek. Nasze zapytanie argumentujemy tym, że zgodnie z prawem wodnym należy zostawić 1,5m miejsca od krawędzi rowu by umożliwić prace porządkowe. Niestety w związku z tym pomimo że będziemy właścicielami owych działek, nasze ogrodzenie będzie stać przed granicą działki, pomniejszając ogrody o ok. 15m2. Zasypanie rowu(wraz ze wstawieniem rur lub innych niezbędnych elementów do zachowania jego funkcji) umożliwi nam wykorzystanie w pełni naszych działek, oraz być może umożliwi dojazd do posesji wszelakimi pojazdami od tyłu. Prosimy o następujące informacje: - Jaki organ jest odpowiedzialny za owy rów? - Czy istnieje możliwość jego zasypania przy zachowaniu jego funkcjonalności poprzez wstawienie rur? (choć przyznam że wody w tym rowie od ponad pół roku jest tyle, że nawet się kostki nie zamoczy) - Jeśli taka możliwość istnieje, to kto może zadecydować o takich działaniach? - Czy zasypanie rowu byłoby finansowane przez gminę, a jeśli nie, to czy istnieje możliwość zorganizowania środków przez mieszkańców, gdy wszelkie decyzje zostaną pozytywnie rozpatrzone? - Czy zasypanie rowu mogłoby być kwalifikowane jako projekt w ramach budżetu obywatelskiego? Prosimy o rozpatrzenie naszej propozycji Z poważaniem Przyszli mieszkańcy os. Nowe Iwiny

14 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Informuję, że zarurowanie rowu znajdującego się w pobliżu ul. Polnej w Iwinach, tj. rowu melioracyjnego nr Br.14, położonego na działce nr 91 (własność Skarbu Państwa, gospodarujący zasobem nieruchomości Starosta Powiatu Wrocławskiego), nie jest możliwe. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. „a” ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.1121, ze zm.) dalej p.w., przez urządzenia wodne rozumie się m.in. kanały i rowy. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 p.w. przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – stosuje się m.in. do przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. Uzyskanie pozwolenia będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXIII/175/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem „B”, gmina Siechnice (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 25 marca 2016 r. poz. 1597) działka nr 91 oznaczona jest symbolem 1WS określającym tereny wód powierzchniowych śródlądowych, co wyklucza zarurowanie rowu biegnącego na działce. Ponadto informuję, stosownie do zapisów ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tj. § 5 pkt 5), które nie są w sprzeczności z p.w., że wzdłuż krawędzi terenów 1WS należy pozostawić pas terenu o szerokości 3 m wolny od wszelkiej zabudowy niezbędny do wykonania robót konserwatorskich.

25 / 10 / 2017 - maciej wojnar

Szanowny Panie Burmistrzu, bardzo proszę o większy nadzór nad wywozem gabarytów z Żernik Wrocławskich. Generalnie co roku miejscowość ta podczas zbiórki tych odpadów wygląda jak po wojnie a po zbiórce nie jest lepiej. Do dzisiaj, a mamy 25/10/17 pozostały nie odebrane odpady po całych Żernikach a Pani nadzorująca tą operację w związku międzygminnym Ślęża - Oława absolutnie nie widzi problemu ponieważ zakończyła już wykonywanie umowy z firmą wywożącą. Zwracam się więc z wnioskiem o to by po pierwsze lepiej zorganizować samą zbiórkę tak by miejscowość nie przypominała slamsu (i nie jest to wina mieszkańców) a po drugie by po zbiórce zrobić jednak finalny obchód i zebrać to co pozostało.

13 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zgłoszenie z dnia 25 października 2017 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że dzikie wysypisko w Żernikach Wrocławskich przy zbiorniku wodnym zostało usunięte w dniu 03.11.2017 r. Jednocześnie Gmina Siechnice wystosowała pismo do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława odpowiedzialnego za zbiórkę odpadów w sprawie skutecznego i terminowego odbioru odpadów w następnych zbiórkach objazdowych. Jednocześnie pragnę podziękować Panu za zaangażowanie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Żernik Wrocławskich.

18 / 10 / 2017 - Ewelina

Witam proszę o szczegółowa informacje w jakiej wysokości kwotowo Gmina dostaje dofinasowanie na dziecko niepełnosprawne i jak Gmina pomaga rodzicom dzieci niepełnosprawnym neurologicznie , dlaczego nie pokrywa koszty dojazdu rodziców z dziećmi do placówek oświatowych zgodnie z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich ? 2. czy finansuje zajęcia dodatkowe dla takich dzieci jak dogoterapia, logopeda, psycholog itp. 3. Czy kontaktuje sie z rodzicami dzieci celem ustalenia form pomocy ? Czy rozlicza sie z rodzicem z przyznanych kwot .

13 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane w dniu 18. października 2017 roku za pomocą formularza kontaktowego informuję, że: Ad. 1 Gmina otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy, w której zawarte są kwoty przewidziane na dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o wczesnym wspomaganiu oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewaliadycyjno-wychowawczych. Wysokość kwot uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności dziecka, dla której dostosowana jest odpowiednia waga. Z powyższych środków finansowana jest realizacja zaleceń w/w orzeczeń i opinii. Za realizację zaleceń odpowiada dyrektor szkoły, przedszkola, do której uczęszcza dziecko. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z orzeczeniem. Zajęcia odbywają się w szkole, przedszkolu w czasie pobytu ucznia, dziecka. To zadanie realizowane jest przez gminę na bieżąco. Gdy w przedszkolu, szkole pojawia się dziecko z w/w orzeczeniem, dyrektor we właściwy sposób zapewnia pełną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, np. poprzez zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla ucznia autystycznego, gmina natomiast finansuje te działania. To zadanie realizowane jest przez gminę na bieżąco. Ad. 2 Zgodnie z art. 17 ust. 3a art. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki do najbliższej szkoły uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. To zadanie również realizowane jest na bieżąco przez Gminę. Dzieci na wniosek rodziców dowożone są do szkół i ośrodków specjalistycznych lub tez gmina zwraca koszty dowozu rodzicom. Ad. 2 Gmina finansuje zajęcia wynikające z zaleceń w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o wczesnym wspomaganiu lub orzeczeniu o potrzebie zajęć rewaliadycyjno-wychowawczych (prowadzenie zajęć np. z logopedii, terapii i inne.) Ad. 3 Za organizację, przebieg udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikającej z w/w orzeczeń i opinii odpowiedzialny jest dyrektor placówki. To on ustala formy pomocy, kontaktuje się z rodzicem. Ad. 4 W przypadku zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica zawierana jest umowa miedzy gminą i rodzicem. Na podstawie zawartej umowy rodzic comiesięcznie rozlicza się z comiesięcznych kosztów dowozu. Gmina nie ma obowiązku organizowania i finansowania popołudniowych zajęć dla dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera.

24 / 10 / 2017 - Mieszkanka Radwanic

Nawiązując do odpowiedzi pana Burmistrza z dnia 30/08/2017 na temat ulicy Bzowej w Radwanicach: "W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że utwardzenie ulicy Bzowej w Radwanicach będzie wykonywane w roku bieżącym. Termin wykonania prac planowany jest do końca października 2017 r. Utwardzenie ul. Bzowej będzie polegało na ułożeniu warstwy 10 cm frezowany asfaltowej oraz podwójnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową." - chciałabym się dowiedzieć, kiedy dokładnie droga zostanie utwardzona? Plany planami, ale nasze samochody mają swoją wytrzymałość. Moje ma coraz słabszą i przez jedną z usterek spowodowaną fatalnym stanem Bzowej musiałam już w warsztacie wydać sporą kwotę. Ja rozumiem, że Bzową na różne budowy dojeżdżają ciężkie pojazdy i że pada deszcz, ale prosimy o wywiązanie się z licznych obietnic dotyczącej nawierzchni ulicy Bzowej. Z pozdrowieniami

08 / 11 / 2017 - Burmistrz Siechnic Milan Ušák

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie wykonania remontu ul. Bzowej w Radwanicach zostanie wykonana warstwa destruktu asfaltowego wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową na odcinku ulicy utwardzonej tłuczniem w terminie do 30 czerwca 2018 r. Na dzień dzisiejszy został wybrany wykonawca na ułożenie warstwy destruktu z terminem realizacji robót do 30.05.2018 r. Następnie, bezpośrednio po jej ułożeniu zostanie wykonane powierzchniowe utrwalenie. Termin ten został przesunięty na rok przyszły z uwagi na konieczność układania emulsji asfaltowej w średniodobowej temperaturze min. 20 oC. W roku bieżącym wykonane będzie w ramach bieżącego utrzymania równanie nawierzchni istniejącej wraz z doziarnieniem kruszywem oraz wykonanie dołów chłonnych w celu odwodnienia powierzchni ulicy. W sprawie szczegółowych pytań i w razie potrzeby uzyskania dodatkowych, bieżących wyjaśnień proszę o kontakt z Panem Jerzym Frydlewiczem ( tel.786 09 78, e-mail: jfrydlewicz@umsiechnice.pl).

18 / 06 / 2019 - Łukasz Ciupa

Witam serdecznie. Chciałem się przypomnieć, gdyż miesiąc temu składałem zapytanie w sprawie MPZP, lecz niestety nie pojawiła się odpowiedź. Moje pytanie dotyczyło drogi ulicy Parkowej w Biestrzykowie a mianowicie różnicy w zapisach MPZP Biestrzykowa i Radomierzyc w zakresie przedmiotowej drogi. W planie Biestrzykowa droga ta ma oznaczenie KL teren ulicy lokalnej, lecz bez podania jej szerokości z kolei w planie Radomierzyc poszerzenie tej drogi ma oznaczenie 06 Z 1/2 - ulica zbiorcza, projektowane poszerzenie ulicy zbiorczej Z 1/2 o przebiegu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzyków. Brak jest niestety zgodności w zakresie klasy drogi a co za tym idzie jej szerokości wg minimalnych wartości dyktowanych przez RMGiT (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430). Proszę o informację, jaka jest planowana szerokość przedmiotowej drogi ul. Parkowej oraz czy gmina ma w planach realizację tego poszerzenia? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

-